Siswati 1996 (SWA96)
22

221

22:1-4
Eks. 23:4-5
“Nangabe ubona inkhabi nome imvu yemnakenu ilahleka, ungayitsalaliseli, kodvwa caphela kutsi uyayikhawula uyibuyisele kuye. 2Nangabe lomnakenu akahlali edvute nawe, nome awumati kutsi ungubani, yitsatse uye nayo kakho, uyigcine adzimate efike seloku ayifuna, bese uyamnika. 3Ubenta njalo-ke nome ngabe ukhandza imbongolo yemnakenu nome libhantji lakhe nome ngabe yini lemlahlekele. Ungakutsalaliseli loko.

4

22:4
Mat. 22:11
Luk. 13:15
14:5
“Nawubona imbongolo nome inkhabi yemnakenu iwele emgwacweni ungacali uyitsalalisele. Msite kutsi ayisukumise.

5“Lomsikati akukafaneli embatse timphahla temuntfu lomdvuna, kanjalo futsi nalomdvuna akufanele embatse timphahla talomsikati, ngobe lowenta loko usinengiso kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

6“Nawukhandza sidleke senyoni eceleni kwemgwaco nome sisesihlahleni nome phansi, nalonina afukamele lamacandza nome emazini, ungamkhokheli lonina kanye nalamazini akhe. 7Lamazini wona ungawakhokhela, kodvwa lonina umyekele asuke, khona kutakuhambela kahle ube nemphilo lendze.

8“Nawakha indlu lensha, ubocaphela kutsi wakhe lutsango lolutawutungeleta luphahla lwakho, khona indlu yakho ungetiyehlisela licala lengati ngekutsi kube khona longahle awe kuyo.

9

22:9-11
Lev. 19:19
“Ungatihlanyeli tinhlobo letimbili tenhlanyelo esivinini sakho; nawenta njalo, ngeke kungcole tilimo takho kuphela, kodvwa ngisho netitselo titawungcola.Nome “tiyakudliwa tibe teyendzawo lengcwele”

10“Ungayibopheli inkhabi nembongolo ejokeni linye.

11“Ungayembatsi imphahla yensontfo leyelukwe yahlanganiswa nelineni.

12

22:12
Num. 15:37-41
Mat. 23:5
“Sembatfo losembatsako emakoneni aso omane ubositfungela timvakaza.”

Imitsetfo lecondzene nekuhlanteka kwebulili

13“Nangabe indvodza ishade nentfombi, yatsi nayilala nayo yangabe isayitsandza, 14bese iyayihlambalata iyinike libito lelibi itsi: ‘Ngishade nalentfombi, kodvwa ngitsite nangingena kuyo, ngakhandza kutsi sekwabate buntfombi,’ 15kuyakube sekutsi uyise nenina walentfombi bakhiphe intfo letawukhombisa timphawu tekutsi abeyintfombi lomntfwanabo kubaholi balelo dolobha. 16Uyise walentfombi uyawukhuluma kulabaholi atsi: ‘Lendvodzakati yami ngiyinike lendvodza kutsi ishade nayo; kodvwa manje ayisayitsandzi. 17Manje seyiyihlambalatile yatsi: “Lendvodzakati yakho beyingasenabo buntfombi.” Kodvwa nalu luphawu lwebuntfombi bayo.’ Batali bayo batakweneka lengubo lenengati embikwalabaholi balelo dolobha. 18Baholi bayawutsatsa lendvodza bayijezise. 19Bayawuyihlawulisa tinhlavu tesiliva letili-100, batinike uyise walentfombi, ngobe inike intfombi yem-Israyeli ligama lelibi. Lendvodzakati iyawujinge ibe ngumkayo lendvodza. Lendvodza akukafaneli iyilahle yingci nayisaphila.

20“Kodvwa nangabe kuliciniso kutsi akasiyo intfombi, kantsi futsi kute nebufakazi bekusekela kutsi iyintfombi, 21lendvodzakati batayitsatsa bayekuyibeka emnyango wendlu yeyise, lapho takhamiti titawufike tiyigcobele khona ngematje ize ife, ngobe ihlazise Israyeli wonkhe, ngekuvula sibaya seyise isesekhaya kubo. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

22

22:22
Lev. 20:10
“Nangabe indvodza itfolakala ilele nemfati walenye indvodza, bobabili bayawubulawa, lendvodza nalomfati. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wesive saka-Israyeli.

23“Nakwenteka edolobheni indvodza ihlangana nentfombi leseyetsenjiswe ngulenye indvodza, bese ilala nayo, 24niyawubatsatsa bobabili nibayise enkhundleni yalelo“enkhundleni yalelo” ngesiHebheru “esangweni lalelo” kusho kutsi endzaweni yekuteka emacala dolobha, nibagcobe ngematje baze bafe. Lentfombi ifela kutsi beyingekhatsi edolobheni kodvwa ayizange imemete, ihlabe inyandzaleyo; lendvodza yona ifela kutsi idlwengule intfombi lebeseyetsenjiswe ngulenye indvodza. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

25“Kodvwa nangabe indvodza itsite ingaphandle kwelidolobha yahlangana nentfombi leseyetsenjiswe ngulenye indvodza, bese iyayidlwengula, ngulendvodza kuphela lekufanele ife. 26Ningenti lutfo kulentfombi, ngobe kute sono leyisentile lesiyenta ifanelwe kufa. Lelicala lifanana naleli lekutsi umuntfu angahlasela abulale makhelwane wakhe, 27ngekutsi lendvodza ihlangene nalentfombi ngaphandle esigangeni, kungenteka kube lentfombi imemetile, yahlaba inyandzaleyo, kodvwa kwabate loyisitako.

28

22:28-29
Eks. 22:16-17
“Nangabe kwenteka indvodza ihlangana nentfombi lengaketsembisi, bese iyayidlwengula, bese bayabanjwa, 29lendvodza kufanele ihlawule kuyise walentfombi ngetinhlavu tesiliva letingema-50. Lendvodza kufanele iyishade lentfombi, ngobe seyiyonile. Akukafaneli yehlukane nayo, yingci lendvodza nayisaphila.

30

22:30
Lev. 18:7-8
20:11
Dut. 27:20
“Indvodza akukafaneli ishade nemkayise, ingawungcolisi umbhedze weyise.”

23

Kwehlukaniswa nebantfu baSimakadze

231“Kute indvodza lephakuliwe nome lenempipi lojutjiwe leyawungena ebandleni laSimakadze. 2

23:2
Lev. 18:6-20
Kute umuntfu lotelwe ngalokungekho emtsetfweniBheka Lev. 18:6-20 nome situkulwane sakhe kuze kube selishumi, labayawungena ebandleni laSimakadze.

3

23:3-5
Neh. 13:1-2
“Kute um-Amoni, nome umMowabi, nome titukulwane tawo kuze kube selishumi, loyawungena ebandleni laSimakadze, 4
23:4
Num. 22:1-6
Josh. 24:9
ngobe abazange banihlangabete ngesinkhwa nangemanti eluhambeni lwenu nanisuka eGibhithe; kodvwa bacasha Bhalamu, umsa waBheyori, wasePhethori, kulaseMesophothamiya“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” kutsi anicalekise. 5
23:5
Num. 22:9
Kodvwa noko Simakadze Nkulunkulu wenu akazange afune kulalela Bhalamu, wagucula lesicalekiso saba sibusiso kini, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyanitsandza. 6Ningacali nisente nabo sivumelwane sekuthula nekuvana nabo, yingci nanisaphila.

7

23:7
Gen. 25:25
“Ningamtondzi um-Edomu, ngobe ungumnakenu. Ningamtondzi umGibhithe, ngobe nani nake nahlala nitihambi eveni lakubo. 8Bantfwana babo besitukulwane sesitsatfu bangahle bangene ebandleni laSimakadze.”

Kugcina inkambu yemphi ihlantekile

9“Nangabe nikambele kuyakulwa netitsa tenu, nibokhwesha kuko konkhe lokungcolile ngekwemtsetfo. 10

23:10
Lev. 15:16
Nangabe lenye indvodza emkhatsini wenu ingcoliswe kushaya litubuko ebusuku, kufanele iphume enkambu iyewuhlala ngephandle, 11kodvwa nase liyawushona, ingageza emantini. Kutawutsi nakushona lilanga, lendvodza incandzeke ingene enkambu.

12“Kufanele nibe nendzawo ngephandle kwenkambu lapho kutabotsi njalo nanifuna kuya ngephandle niye khona. 13Nibotiphatsela intfo yekumba, khona niyawutsi nase nitikhululile, nimbe umgodzi wekugcibedzela lamangcoliso enu. 14Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu wehla enyuka emkhatsini wenu enkambu, entela kunivikela nekwetfula titsa tenu etandleni tenu. Inkambu yenu kufanele ibe ngcwele, khona angetiwukhandza lutfo lolubi emkhatsini wenu, aze ancandzeke anifulatsele.”

Imitsetfo letinhlobonhlobo

15“Nangabe sigcili sibalekele kini, ningasibuyiseli kumnikati waso. 16Niyawusihlalisa emkhatsini wenu, sihlale nome ngukuliphi lidolobha lesitsandza kuhlala kulo. Ningasicindzeteli.

17

23:17
Lev. 19:29
“Kute um-Israyeli lomdvuna nome lomsikati loyawuba yingwadla yasethempelini kuso sonkhe sive sema-Israyeli. 18
23:18
Semb. 22:15
Aniyikuletsa imali yengwadla lensikati nome lendvuna endlini yaSimakadze Nkulunkulu wenu kutsi itekwenta ngayo setsembiso nome ngabe sani, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubenyanya bobabili.

19

23:19-20
Eks. 22:25
Lev. 25:36-37
Dut. 15:7-11
Neh. 5:7
Hla. 15:5
Luk. 6:35
“Umnakenu ungamkhokhisi intalo, nome ngemali, nome ngekudla, nome ngabe yini lengakhokhelwa intalo. 20Umuntfu wetive ungamkhokhisa intalo, kodvwa umnakenu longum-Israyeli ungamkhokhisi, kuze Simakadze Nkulunkulu wakho akubusise kuko konkhe lobeka sandla sakho etikwako kulelo live longena kulo kutsi libe lakho.

21

23:21
Lev. 27:2
Num. 30:1-16
Shu. 5:3
Mat. 5:33
“Nawenta setsembiso kuSimakadze Nkulunkulu wakho, ungephutisi kutsi usifeze, ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho uyakusibita kuwe kutsi usikhiphe, bese uba nelicala lesono. 22Kodvwa nawutibamba ekwenteni setsembiso, ungeke ube nelicala. 23Konkhe loke wakuphumisela ngemlomo wakho bani neliciniso kutsi uyakwenta, ngobe wente setsembiso sakho ngekukhululeka kuSimakadze Nkulunkulu wakho, wasenta ngewakho umlomo.

24“Nawungena esivinini samakhelwane wakho, ungawadla onkhe emagelebisi lowafunako, kodvwa ungafaki ngisho nalinye ebhasikidini lakho. 25

23:25
Mat. 12:1
Mak. 2:23
Luk. 6:1
Nawungena ensimini yakolo kamakhelwane wakho, ungawakha ematimba ngetandla takho, kodvwa ungacali ufake lisikela kuleto tinhlanga takhe letisemile.”

24

Sehlukaniso semshado nekushada kabusha

241

24:1
Mat. 5:31
19:7
Mak. 10:4
“Nangabe indvodza ishada nemfati, bese kutsi emvakwaloko incuma kutsi ayisamtsandzi ngesici lesitsite, ingambhalela incwadzi yesehlukaniso imnike yona, bese iyamkhipha ekhaya layo, imcoshe. 2Nangabe lomfati utsite nasesukile kulelikhaya, wase ushada nalenye indvodza, 3nayo iphindze futsi ingete yamtsandza, ingambhalela incwadzi yesehlukaniso imnike yona imkhiphe ekhaya layo, imcoshe, nome lendvodza yakhe yesibili ife, 4lendvodza yakhe yekucala leyehlukana naye ngekwemtsetfo akukafaneli ivunyelwe kutsi iphindze imshade emvakwekuba asahlazisiwe, loko kuyakuba sinengiso emehlweni aSimakadze. Ungacali kwenta kutsi lonakale live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu.”

Imitsetfo letinhlobonhlobo

5

24:5
Dut. 20:7
“Nangabe indvodza isandza kushada, akufanele ihanjiswe kuya emphini nome-ke yetfweswe lomunye umsebenti, nome ngumuphi. Kufanele ikhululeke ihlale ekhaya layo, kuze kuphele umnyaka wonkhe solo ijabulisa umfati wayo lesandza kumshada.

6“Naweboleka umuntfu intfo letsite, ungawatsatsi ematje akhe ekusila, ngisho nembokodvo yinye, kutsi kube sibambiso, ngobe loko kusho kutsatsa kuphila kwakhe kutsi kube sibambiso.

7

24:7
Eks. 21:16
1 Thim. 1:10
“Nangabe umuntfu ubanjwe atfumba lomunye um-Israyeli, amphatse njengesigcili nome amtsengise, lowo longumtfumbi kufanele abulawe. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

8

24:8
Lev. 13:1 – 14:54
“Naniguliswa sifo lesisabulephelo, nibocaphela kutsi nenta njengobe baphristi, labangemaLevi, baniyala. Nibokulandzela nikucaphelisise konkhe loko lengibayale ngako kutsi bakwente. 9
24:9
Num. 12:10
Khumbulani loko lokwentiwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu kuMiriyamu endleleni ngesikhatsi seniphumile eGibhithe.

10

24:10-13
Eks. 22:26-27
Dut. 6:25
“Naweboleka umuntfu intfo letsite, ungacali uyewungena endlini yakhe kuyawutsatsa loko latakunika kona kube sibambiso. 11Mani ngephandle aze lomeboleki ete naso kuwe leso sibambiso. 12Nangabe lowo muntfu umphofu, leso sibambiso sakhe singalali ngakuwe; 13uyawusibuyisela kuye sembatfo sakhe nakushona lilanga kuze alale ngaso. Uyawukubonga kakhulu, loko kubalelwe kuwe njengesento lesihle embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho.

14

24:14-15
Lev. 19:13
Mal. 3:5
“Ungamcindzeteli umuntfu lomcashile ngenca yekutsi umphofu futsi weswele, nome ngabe ngumnakenu um-Israyeli nome ngabe wetive lohlala kulelinye lalamadolobha enu. 15
24:15
Jak. 5:4
Uyakumkhokhela wonkhe umholo wakhe onkhe emalanga lingakashoni lilanga, ngobe phela weswele, naye wetsembe kusebentisa wona. Ngaphandle kwaloko uyawukhala ngawe kuSimakadze, bese uba nelicala lesono.

16

24:16
2 Khos. 14:6
2 Khr. 25:4
Jer. 31:30
Hez. 18:20
“Boyise abayiwubulawa ngenca yebantfwana babo, nebantfwana futsi abayiwubulawa ngenca yaboyise babo; ngulowo muntfu uyawutifela yena ngesono sakhe.

17

24:17-18
Eks. 22:21
23:9
Lev. 19:33-34
Dut. 27:19
Isa. 1:17
Jer. 5:28
Hez. 22:29
Zak. 7:9
“Ningabadleleli betive nome tintsandzane emalungelo langewabo nome nitsatse sembatfo semfelokati sibe sibambiso salakwebolekile. 18
24:18
Dut. 15:15
Khumbulani kutsi benitigcili eGibhithe, Simakadze Nkulunkulu wenu wanephula kulelo live; ngiko nje nginiyala kutsi nikwente loku.

19

24:19-21
Lev. 19:9-10
23:22
“Nanivuna ensimini, bese kusala lokunye ngesiphosiso, ningabobe nisancandzeka kuyawukukhwimita. Nibosale nikushiyela tindzindzi netintsandzane kanye nebafelokati, kuze Simakadze Nkulunkulu wenu anibusise kuyo yonkhe imisebenti yetandla tenu. 20Nanihhohlota titselo temncumo etihlahleni tawo, ningaphindzi kwesibili kuyawuhhohlota leto letisele emagaleni ato. Loko lokusele kushiyeleni tindzindzi netintsandzane kanye nebafelokati. 21Nanivuna emagelebisi etivinini tenu, ningabuyeli kuto kuyawukhwimita. Loko lokusele kushiyeleni tindzindzi, netintsandzane kanye nebafelokati. 22Khumbulani kutsi nani nanitigcili eGibhithe; ngiko nje nginiyala kutsi nikwente loku.”