Siswati 1996 (SWA96)
23

Kwehlukaniswa nebantfu baSimakadze

231“Kute indvodza lephakuliwe nome lenempipi lojutjiwe leyawungena ebandleni laSimakadze. 2

23:2
Lev. 18:6-20
Kute umuntfu lotelwe ngalokungekho emtsetfweniBheka Lev. 18:6-20 nome situkulwane sakhe kuze kube selishumi, labayawungena ebandleni laSimakadze.

3

23:3-5
Neh. 13:1-2
“Kute um-Amoni, nome umMowabi, nome titukulwane tawo kuze kube selishumi, loyawungena ebandleni laSimakadze, 4
23:4
Num. 22:1-6
Josh. 24:9
ngobe abazange banihlangabete ngesinkhwa nangemanti eluhambeni lwenu nanisuka eGibhithe; kodvwa bacasha Bhalamu, umsa waBheyori, wasePhethori, kulaseMesophothamiya“Mesophothamiya” nome “Aramu Naharayimu” kutsi anicalekise. 5
23:5
Num. 22:9
Kodvwa noko Simakadze Nkulunkulu wenu akazange afune kulalela Bhalamu, wagucula lesicalekiso saba sibusiso kini, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyanitsandza. 6Ningacali nisente nabo sivumelwane sekuthula nekuvana nabo, yingci nanisaphila.

7

23:7
Gen. 25:25
“Ningamtondzi um-Edomu, ngobe ungumnakenu. Ningamtondzi umGibhithe, ngobe nani nake nahlala nitihambi eveni lakubo. 8Bantfwana babo besitukulwane sesitsatfu bangahle bangene ebandleni laSimakadze.”

Kugcina inkambu yemphi ihlantekile

9“Nangabe nikambele kuyakulwa netitsa tenu, nibokhwesha kuko konkhe lokungcolile ngekwemtsetfo. 10

23:10
Lev. 15:16
Nangabe lenye indvodza emkhatsini wenu ingcoliswe kushaya litubuko ebusuku, kufanele iphume enkambu iyewuhlala ngephandle, 11kodvwa nase liyawushona, ingageza emantini. Kutawutsi nakushona lilanga, lendvodza incandzeke ingene enkambu.

12“Kufanele nibe nendzawo ngephandle kwenkambu lapho kutabotsi njalo nanifuna kuya ngephandle niye khona. 13Nibotiphatsela intfo yekumba, khona niyawutsi nase nitikhululile, nimbe umgodzi wekugcibedzela lamangcoliso enu. 14Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu wehla enyuka emkhatsini wenu enkambu, entela kunivikela nekwetfula titsa tenu etandleni tenu. Inkambu yenu kufanele ibe ngcwele, khona angetiwukhandza lutfo lolubi emkhatsini wenu, aze ancandzeke anifulatsele.”

Imitsetfo letinhlobonhlobo

15“Nangabe sigcili sibalekele kini, ningasibuyiseli kumnikati waso. 16Niyawusihlalisa emkhatsini wenu, sihlale nome ngukuliphi lidolobha lesitsandza kuhlala kulo. Ningasicindzeteli.

17

23:17
Lev. 19:29
“Kute um-Israyeli lomdvuna nome lomsikati loyawuba yingwadla yasethempelini kuso sonkhe sive sema-Israyeli. 18
23:18
Semb. 22:15
Aniyikuletsa imali yengwadla lensikati nome lendvuna endlini yaSimakadze Nkulunkulu wenu kutsi itekwenta ngayo setsembiso nome ngabe sani, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubenyanya bobabili.

19

23:19-20
Eks. 22:25
Lev. 25:36-37
Dut. 15:7-11
Neh. 5:7
Hla. 15:5
Luk. 6:35
“Umnakenu ungamkhokhisi intalo, nome ngemali, nome ngekudla, nome ngabe yini lengakhokhelwa intalo. 20Umuntfu wetive ungamkhokhisa intalo, kodvwa umnakenu longum-Israyeli ungamkhokhisi, kuze Simakadze Nkulunkulu wakho akubusise kuko konkhe lobeka sandla sakho etikwako kulelo live longena kulo kutsi libe lakho.

21

23:21
Lev. 27:2
Num. 30:1-16
Shu. 5:3
Mat. 5:33
“Nawenta setsembiso kuSimakadze Nkulunkulu wakho, ungephutisi kutsi usifeze, ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho uyakusibita kuwe kutsi usikhiphe, bese uba nelicala lesono. 22Kodvwa nawutibamba ekwenteni setsembiso, ungeke ube nelicala. 23Konkhe loke wakuphumisela ngemlomo wakho bani neliciniso kutsi uyakwenta, ngobe wente setsembiso sakho ngekukhululeka kuSimakadze Nkulunkulu wakho, wasenta ngewakho umlomo.

24“Nawungena esivinini samakhelwane wakho, ungawadla onkhe emagelebisi lowafunako, kodvwa ungafaki ngisho nalinye ebhasikidini lakho. 25

23:25
Mat. 12:1
Mak. 2:23
Luk. 6:1
Nawungena ensimini yakolo kamakhelwane wakho, ungawakha ematimba ngetandla takho, kodvwa ungacali ufake lisikela kuleto tinhlanga takhe letisemile.”