Siswati 1996 (SWA96)
20

Macondzana nemphi

201“Naniya emphini niyawulwa netitsa tenu bese nibona emahhashi ato, netincola tato, nemphi yato iyinkhulu kakhulu kunalena yenu, ningatesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe uyawuba nani. 2Nase niphuma niya emphini, umphristi uyakuya ngembili akhulume nemphi yonkhe, 3atsi: ‘Lalela, Israyeli, lamuhla uya emphini kuyakulwa netitsa takho. Ungabi ligwala wesabe; ungatfutfumeli, uphaphuleke embikwato. 4Ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho nguye lohamba nawe kuyakulwa naletitsa takho akuphe nekuncoba.’

5“Baholi bayawukhuluma kulemphi yonkhe, batsi: ‘Kukhona yini lowakhe indlu lensha labesengakayinikeli? Lowo akancandzeke aye ekhaya, funa afele emphini, bese inikelwa ngulomunye umuntfu. 6Kukhona yini umuntfu lohlanyele sivini lesisha labesengakacali kudla titselo taso? Lowo akancandzeke abuyele ekhaya, funa afele emphini, bese letitselo taso tidliwa ngulomunye umuntfu. 7

20:7
Dut. 24:5
Kukhona yini lowetsembise kushada nentfombi labesengakayishadi? Lowo akancandzeke abuyele ekhaya, funa afele emphini, bese lentfombi yakhe ishadwa ngulomunye umuntfu.’

8

20:8
Khu. 7:3
“Baholi batawuchubeka bakhulume, batsi: ‘Kukhona yini indvodza leyesabako nome lenebugwala? Leyo ayincandzeke ibuyele ekhaya, khona bomnakabo bangetiwungenelwa bugwala nabo.’ 9Baholi bayawutsi bangacedza kukhuluma kulamabutfo emphi, bayawube sebabeka tindvuna tawo.

10“Nanikhuphuka kuyawuhlasela lidolobha, nibocale nibabekise phansi tikhali tabo labo bantfu labakulo. 11Nangabe bavumile, bavula emasango abo, bonkhe bantfu labakulelo dolobha niyawubenta tigcili, nibagcilate. 12Nangabe bayala kubeka phansi tikhali tabo kodvwa balwe nani, niyawubavimbetela kulelo dolobha. 13Uyawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angaletfula etandleni tenu, bese nibulala onkhe emadvodza lakulelo dolobha. 14

20:14
Josh. 8:2
Kuyawutsi bafati, nebantfwana, netifuyo, nako konkhe lokunye lokukulo lelo dolobha nititsatsele kona kube yimphango yenu. Ningayisebentisa leyo mphango yetitsa tenu Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha yona. 15Niyakuwaphatsa kanjalo-ke onkhe emadolobha lakhashane nani langesiwo aletive letisedvutane nani.

16

20:16
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Josh. 10:40
11:11
23:12
“Noko kulamadolobha aletive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona kutsi abe lifa lenu, akubete nome kunye lenikushiya kuphila. 17Nibotibhubhisa tiphele tonkhe leto tive: emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu aniyala. 18Ngaphandle kwaloko titawunifundzisa kutsi nilandzele tonkhe leto tintfo letinengekako letitentako natikhonta tithico tato, bese niyona kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

19“Nanivimbetela lidolobha sikhatsi lesidze, nilwela kutsi nilitfumbe, ningacali nitibhubhise tihlahla talo ngekutigawula ngemazembe, ngobe phela ningatidla titselo tato. Ningatigawuli. Kambe ngabe tihlahla tesiganga tibantfu yini nato kutsi nitivimbetele? 20Noko, tihlahla lenitatiko kutsi atitseli titselo letidliwako ningatigawula, bese nitisebentisa ekwakheni tintfo tekuvimbetela lelo dolobha lelilwa nani lize liwe.”

21

Macondzana netidvumbu letitfolakalako

211“Nangabe kutfolakala sidvumbu semuntfu lobulewe, sitfolakale esigangeni, kulelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu, kungatiwa nekutsi ubulewe ngubani, 2baholi benu nebehluleli benu bayawuphuma bayewulinganisa libanga lekusuka kuleso sidvumbu kuya emadolobheni lasedvutane naso. 3Baholi-ke balelo dolobha lelisedvute kakhulu naleso sidvumbu bayawutsatsa litfokati lelingazange selisetjentiswe, lekungazange sekubekwe lijoko entsanyeni yalo, 4balidvonse baye nalo esihosheni lesingazange sesilinywe nome kuhlanyelwe lutfo kuso, lapho kunemfula logeletako. Bayawufika kuleso sihosha bephule intsamo yalelitfokati. 5

21:5
Dut. 10:8
17:8
Baphristi-ke, emadvodzana aLevi, bayawusondzela ngembili, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubakhetsile kutsi bakhonte baphindze baphumisele tibusiso egameni laSimakadze, bakhiphe netincumo tawo onkhe emacala embango kanye newekuhlaselana. 6Bonkhe-ke baholi balelo dolobha lelisedvute kakhulu naleso sidvumbu bayawugezela tandla tabo etikwalelo tfokati lelephulwe intsamo yalo esihosheni, 7bamemetele batsi: ‘Tandla tetfu atikayicitsi lengati, nemehlo etfu akakuboni nakwenteka loku. 8Yemukela lenhlawulo yekubuyisana yesive sakho saka-Israyeli lowasihlenga wena, Simakadze, ungasibeki licala lengati sive sakho ngalomuntfu longenacala.’ Lelo cala lengati liyawube selentiwe inhlawulo yekubuyisana. 9Niyakutihlangula kanjalo-ke ecaleni lekucitsa ingati lengenacala, njengobe niyakube senente lokulungile emehlweni aSimakadze.”

Macondzana nekushada netintombi letitfunjiwe

10“Naniya emphini kuyakulwa netitsa tenu, Simakadze Nkulunkulu wenu atinikele etandleni tenu kutsi nititfumbe, 11bese emkhatsini waletitfunjwa ubona intfombi lenhle, udvonseleke kuyo, ungayitsatsa uyente umfati wakho. 12Uyakuyiletsa ekhaya kini bese ihhula inhloko yayo, ijube netingalo tayo, 13bese itibeka eceleni naletimphahla beyitembetse nayitfunjwa. Uyawutsi-ke nase inenyanga ihleti lapha endlini yakho ililela uyise nenina, bese uyangena-ke kuyo ube yindvodza yayo nayo ibe ngumkakho. 14Nangabe awujabuli kahle ngayo, yikhulule iye lapho itsandza kuya khona. Ungayitsengisi nome uyiphatse njengesigcili, njengobe sewuyihlazisile.”

Macondzana nelifa lemfana wematubulo

15

21:15
Gen. 29:30
“Nangabe indvodza inebafati lababili, bese itsandza lona lomunye kwendlula lona lomunye, bobabili bese batubula ngebafana kodvwa litubulo lekucala kube ngelalomfati losaliwakati, 16lendvodza nase ibhala incwadzi yelifa lalamadvodzana ayo, akukafaneli itsatse lamalungelo ebutubulo iwanike lena letalwa ngulentsandvokati yayo esikhundleni salelitubulo layo sibili lelitalwa ngulesaliwakati. 17
21:17
Gen. 49:3
1 Khr. 5:1
Kufanele iyemukele lendvodzana letalwa ngulesaliwakati sayo kutsi ilitubulo ngekuyinika sabelo sayo lesiphindvwe kabili kuko konkhe lenako. Leyo ndvodzana nguyona iluphawu lwekucala lwemandla eyise. Lilungelo lebutubulo layo.”

Macondzana nendvodzana lengalaleli

18“Nangabe umuntfu anendvodzana lenenkhani kantsi futsi ayiva, lengabahloniphi boyise nenina, lengabalaleli ngisho nome sebayijezisa, 19boyise nenina bayakuyitsatsa lendvodzana yabo, bayimikise kubaholi enkhundleni yalelo“enkhundleni yalelo” ngesiHebheru “esangweni lalelo” kusho kutsi endzaweni yekuteka emacala dolobha labo. 20Bayawufika batjele baholi batsi: ‘Lendvodzana yetfu inenkhani, kantsi futsi ayiva. Ayifuni kusilalela nekusihlonipha. Ilishinga nesidzakwa.’ 21Onkhe emadvodza alelo dolobha ayawuyigcoba ngematje ize ife. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu. Sonkhe sive sema-Israyeli siyawuva ngaloko sesabe kakhulu.”

Imitsetfo leyehlukahlukene

22“Nangabe umuntfu anikwe sigwebo sentsambo, bese uyabulawa, sidvumbu sakhe siphanyekwe elugodvweni, 23

21:23
Gal. 3:13
akukafaneli leso sidvumbu sakhe sisale silenga kulolugodvo busuku bonkhe. Caphelani kutsi nimngcwabe ngalelo langa, ngobe wonkhe lolengiswa elugodvweni ungaphansi kwesicalekiso saNkulunkulu. Ningalingcolisi lelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu.”

22

221

22:1-4
Eks. 23:4-5
“Nangabe ubona inkhabi nome imvu yemnakenu ilahleka, ungayitsalaliseli, kodvwa caphela kutsi uyayikhawula uyibuyisele kuye. 2Nangabe lomnakenu akahlali edvute nawe, nome awumati kutsi ungubani, yitsatse uye nayo kakho, uyigcine adzimate efike seloku ayifuna, bese uyamnika. 3Ubenta njalo-ke nome ngabe ukhandza imbongolo yemnakenu nome libhantji lakhe nome ngabe yini lemlahlekele. Ungakutsalaliseli loko.

4

22:4
Mat. 22:11
Luk. 13:15
14:5
“Nawubona imbongolo nome inkhabi yemnakenu iwele emgwacweni ungacali uyitsalalisele. Msite kutsi ayisukumise.

5“Lomsikati akukafaneli embatse timphahla temuntfu lomdvuna, kanjalo futsi nalomdvuna akufanele embatse timphahla talomsikati, ngobe lowenta loko usinengiso kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

6“Nawukhandza sidleke senyoni eceleni kwemgwaco nome sisesihlahleni nome phansi, nalonina afukamele lamacandza nome emazini, ungamkhokheli lonina kanye nalamazini akhe. 7Lamazini wona ungawakhokhela, kodvwa lonina umyekele asuke, khona kutakuhambela kahle ube nemphilo lendze.

8“Nawakha indlu lensha, ubocaphela kutsi wakhe lutsango lolutawutungeleta luphahla lwakho, khona indlu yakho ungetiyehlisela licala lengati ngekutsi kube khona longahle awe kuyo.

9

22:9-11
Lev. 19:19
“Ungatihlanyeli tinhlobo letimbili tenhlanyelo esivinini sakho; nawenta njalo, ngeke kungcole tilimo takho kuphela, kodvwa ngisho netitselo titawungcola.Nome “tiyakudliwa tibe teyendzawo lengcwele”

10“Ungayibopheli inkhabi nembongolo ejokeni linye.

11“Ungayembatsi imphahla yensontfo leyelukwe yahlanganiswa nelineni.

12

22:12
Num. 15:37-41
Mat. 23:5
“Sembatfo losembatsako emakoneni aso omane ubositfungela timvakaza.”

Imitsetfo lecondzene nekuhlanteka kwebulili

13“Nangabe indvodza ishade nentfombi, yatsi nayilala nayo yangabe isayitsandza, 14bese iyayihlambalata iyinike libito lelibi itsi: ‘Ngishade nalentfombi, kodvwa ngitsite nangingena kuyo, ngakhandza kutsi sekwabate buntfombi,’ 15kuyakube sekutsi uyise nenina walentfombi bakhiphe intfo letawukhombisa timphawu tekutsi abeyintfombi lomntfwanabo kubaholi balelo dolobha. 16Uyise walentfombi uyawukhuluma kulabaholi atsi: ‘Lendvodzakati yami ngiyinike lendvodza kutsi ishade nayo; kodvwa manje ayisayitsandzi. 17Manje seyiyihlambalatile yatsi: “Lendvodzakati yakho beyingasenabo buntfombi.” Kodvwa nalu luphawu lwebuntfombi bayo.’ Batali bayo batakweneka lengubo lenengati embikwalabaholi balelo dolobha. 18Baholi bayawutsatsa lendvodza bayijezise. 19Bayawuyihlawulisa tinhlavu tesiliva letili-100, batinike uyise walentfombi, ngobe inike intfombi yem-Israyeli ligama lelibi. Lendvodzakati iyawujinge ibe ngumkayo lendvodza. Lendvodza akukafaneli iyilahle yingci nayisaphila.

20“Kodvwa nangabe kuliciniso kutsi akasiyo intfombi, kantsi futsi kute nebufakazi bekusekela kutsi iyintfombi, 21lendvodzakati batayitsatsa bayekuyibeka emnyango wendlu yeyise, lapho takhamiti titawufike tiyigcobele khona ngematje ize ife, ngobe ihlazise Israyeli wonkhe, ngekuvula sibaya seyise isesekhaya kubo. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

22

22:22
Lev. 20:10
“Nangabe indvodza itfolakala ilele nemfati walenye indvodza, bobabili bayawubulawa, lendvodza nalomfati. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wesive saka-Israyeli.

23“Nakwenteka edolobheni indvodza ihlangana nentfombi leseyetsenjiswe ngulenye indvodza, bese ilala nayo, 24niyawubatsatsa bobabili nibayise enkhundleni yalelo“enkhundleni yalelo” ngesiHebheru “esangweni lalelo” kusho kutsi endzaweni yekuteka emacala dolobha, nibagcobe ngematje baze bafe. Lentfombi ifela kutsi beyingekhatsi edolobheni kodvwa ayizange imemete, ihlabe inyandzaleyo; lendvodza yona ifela kutsi idlwengule intfombi lebeseyetsenjiswe ngulenye indvodza. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

25“Kodvwa nangabe indvodza itsite ingaphandle kwelidolobha yahlangana nentfombi leseyetsenjiswe ngulenye indvodza, bese iyayidlwengula, ngulendvodza kuphela lekufanele ife. 26Ningenti lutfo kulentfombi, ngobe kute sono leyisentile lesiyenta ifanelwe kufa. Lelicala lifanana naleli lekutsi umuntfu angahlasela abulale makhelwane wakhe, 27ngekutsi lendvodza ihlangene nalentfombi ngaphandle esigangeni, kungenteka kube lentfombi imemetile, yahlaba inyandzaleyo, kodvwa kwabate loyisitako.

28

22:28-29
Eks. 22:16-17
“Nangabe kwenteka indvodza ihlangana nentfombi lengaketsembisi, bese iyayidlwengula, bese bayabanjwa, 29lendvodza kufanele ihlawule kuyise walentfombi ngetinhlavu tesiliva letingema-50. Lendvodza kufanele iyishade lentfombi, ngobe seyiyonile. Akukafaneli yehlukane nayo, yingci lendvodza nayisaphila.

30

22:30
Lev. 18:7-8
20:11
Dut. 27:20
“Indvodza akukafaneli ishade nemkayise, ingawungcolisi umbhedze weyise.”