Siswati 1996 (SWA96)
21

Macondzana netidvumbu letitfolakalako

211“Nangabe kutfolakala sidvumbu semuntfu lobulewe, sitfolakale esigangeni, kulelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu, kungatiwa nekutsi ubulewe ngubani, 2baholi benu nebehluleli benu bayawuphuma bayewulinganisa libanga lekusuka kuleso sidvumbu kuya emadolobheni lasedvutane naso. 3Baholi-ke balelo dolobha lelisedvute kakhulu naleso sidvumbu bayawutsatsa litfokati lelingazange selisetjentiswe, lekungazange sekubekwe lijoko entsanyeni yalo, 4balidvonse baye nalo esihosheni lesingazange sesilinywe nome kuhlanyelwe lutfo kuso, lapho kunemfula logeletako. Bayawufika kuleso sihosha bephule intsamo yalelitfokati. 5

21:5
Dut. 10:8
17:8
Baphristi-ke, emadvodzana aLevi, bayawusondzela ngembili, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubakhetsile kutsi bakhonte baphindze baphumisele tibusiso egameni laSimakadze, bakhiphe netincumo tawo onkhe emacala embango kanye newekuhlaselana. 6Bonkhe-ke baholi balelo dolobha lelisedvute kakhulu naleso sidvumbu bayawugezela tandla tabo etikwalelo tfokati lelephulwe intsamo yalo esihosheni, 7bamemetele batsi: ‘Tandla tetfu atikayicitsi lengati, nemehlo etfu akakuboni nakwenteka loku. 8Yemukela lenhlawulo yekubuyisana yesive sakho saka-Israyeli lowasihlenga wena, Simakadze, ungasibeki licala lengati sive sakho ngalomuntfu longenacala.’ Lelo cala lengati liyawube selentiwe inhlawulo yekubuyisana. 9Niyakutihlangula kanjalo-ke ecaleni lekucitsa ingati lengenacala, njengobe niyakube senente lokulungile emehlweni aSimakadze.”

Macondzana nekushada netintombi letitfunjiwe

10“Naniya emphini kuyakulwa netitsa tenu, Simakadze Nkulunkulu wenu atinikele etandleni tenu kutsi nititfumbe, 11bese emkhatsini waletitfunjwa ubona intfombi lenhle, udvonseleke kuyo, ungayitsatsa uyente umfati wakho. 12Uyakuyiletsa ekhaya kini bese ihhula inhloko yayo, ijube netingalo tayo, 13bese itibeka eceleni naletimphahla beyitembetse nayitfunjwa. Uyawutsi-ke nase inenyanga ihleti lapha endlini yakho ililela uyise nenina, bese uyangena-ke kuyo ube yindvodza yayo nayo ibe ngumkakho. 14Nangabe awujabuli kahle ngayo, yikhulule iye lapho itsandza kuya khona. Ungayitsengisi nome uyiphatse njengesigcili, njengobe sewuyihlazisile.”

Macondzana nelifa lemfana wematubulo

15

21:15
Gen. 29:30
“Nangabe indvodza inebafati lababili, bese itsandza lona lomunye kwendlula lona lomunye, bobabili bese batubula ngebafana kodvwa litubulo lekucala kube ngelalomfati losaliwakati, 16lendvodza nase ibhala incwadzi yelifa lalamadvodzana ayo, akukafaneli itsatse lamalungelo ebutubulo iwanike lena letalwa ngulentsandvokati yayo esikhundleni salelitubulo layo sibili lelitalwa ngulesaliwakati. 17
21:17
Gen. 49:3
1 Khr. 5:1
Kufanele iyemukele lendvodzana letalwa ngulesaliwakati sayo kutsi ilitubulo ngekuyinika sabelo sayo lesiphindvwe kabili kuko konkhe lenako. Leyo ndvodzana nguyona iluphawu lwekucala lwemandla eyise. Lilungelo lebutubulo layo.”

Macondzana nendvodzana lengalaleli

18“Nangabe umuntfu anendvodzana lenenkhani kantsi futsi ayiva, lengabahloniphi boyise nenina, lengabalaleli ngisho nome sebayijezisa, 19boyise nenina bayakuyitsatsa lendvodzana yabo, bayimikise kubaholi enkhundleni yalelo“enkhundleni yalelo” ngesiHebheru “esangweni lalelo” kusho kutsi endzaweni yekuteka emacala dolobha labo. 20Bayawufika batjele baholi batsi: ‘Lendvodzana yetfu inenkhani, kantsi futsi ayiva. Ayifuni kusilalela nekusihlonipha. Ilishinga nesidzakwa.’ 21Onkhe emadvodza alelo dolobha ayawuyigcoba ngematje ize ife. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu. Sonkhe sive sema-Israyeli siyawuva ngaloko sesabe kakhulu.”

Imitsetfo leyehlukahlukene

22“Nangabe umuntfu anikwe sigwebo sentsambo, bese uyabulawa, sidvumbu sakhe siphanyekwe elugodvweni, 23

21:23
Gal. 3:13
akukafaneli leso sidvumbu sakhe sisale silenga kulolugodvo busuku bonkhe. Caphelani kutsi nimngcwabe ngalelo langa, ngobe wonkhe lolengiswa elugodvweni ungaphansi kwesicalekiso saNkulunkulu. Ningalingcolisi lelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu.”