Siswati 1996 (SWA96)
19

Emadolobha ekukhosela

(Num. 35:9-29; Josh. 20:1-9)

191

19:1
Eks. 21:13
Num. 35:10
Dut. 4:41
12:29
Josh. 20:2
“Utawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angatibhubhisa letive letikulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu, nitsi ningatidvudvula nitikhiphe, bese nakha kulamadolobha ato nasetindlini tato, 2niyakube senitehlukanisela nine emadolobha lamatsatfu latabasemkhatsini welive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu. 3Yakhani imigwaco leya kuwo, bese nilehlukanisa tigaba letitsatfu lelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, khona kutawutsi lowo lobulele umuntfu abalekele khona. 4Lena-ke yindzaba yemuntfu lobulele lomunye wase ubalekela khona kuyawusindzisa kuphila kwakhe, lowo lobulele makhelwane wakhe angakacondzi, futsi lobekangesiso sitsa sakhe. 5Ase ngitsi nangu umuntfu uhamba namakhelwane wakhe uya ehlatsini kuyawukabha tinkhuni, bese utsi uphakamisa lizembe atewujuba sihlahla, kuphunyuke lelizembe lishaye lomakhelwane afe khona lapho, lowo muntfu angabaleka ayewukhosela kulelinye lalawo madolobha, kuze atewusindzisa kuphila kwakhe. 6Ngaphandle kwaloko umphindziseli losihlobo sengati semufi lofuna kumbulala, kungenteka amcoshe aze amkhandze, nangabe libanga lilidze kakhulu, bese uyambulala, nome ngabe abengakafaneli kubulawa, ngobe lomakhelwane wakhe amfele ngesiphosiso. 7Ngikusho ngaleso sizatfu-ke kutsi kufanele nitehlukanisele nine emadolobha lamatsatfu.

8

19:8
Dut. 12:20
“Nangabe Simakadze Nkulunkulu wenu alandzisa lelive lenu, njengobe etsembisa ngesifungo kubokhokho benu, bese unipha lonkhe lelive labetsembisa lona, 9ngobe nimlandzele nagcina yonkhe lemiyalo lengininika yona lamuhla, yekutsandza Simakadze Nkulunkulu wenu nekuhamba ngemiyalo yakhe ngaso sonkhe sikhatsi, niyawuvele nengete ngetulu lamanye emadolobha lamatsatfu. 10Loko nibokwenta khona kutewutsi ingati lete licala ingetiwucitselwa lite eveni lenu, Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, kuze nani ningabi nacala lekucitsa ingati.

11

19:11
Num. 35:20
“Kodvwa nangabe umuntfu atondza makhelwane wakhe aze amlalele endleleni, amshaye ambulale, bese ubalekela kulelinye lalamadolobha, 12
19:12
Gen. 9:6
Eks. 21:12,14
baholi belidolobha lakhe bayawumlandza, bambuyisele edolobheni lakhe, bese bamnikela kulowo mphindziseli losihlobo sengati semufi atembulala. 13Lowo muntfu ningamhawukeli. Kufanele kukhishwe kuphele ka-Israyeli kucitsa ingati lengenacala, khona kutawunihambela kahle.”

Iminyele yasendvulo

14

19:14
Dut. 27:17
Taga 22:28
23:10
“Ungatikhweshisi tikhonkhwane temnyele wamakhelwane wakho, nawe lowatikhandza setifakwe ngulabo labefika kucala kunawe kulelo live Simakadze Nkulunkulu wakho lakupha lona kutsi libe lakho.”

Macondzana nabofakazi

15

19:15
Num. 35:30
Dut. 17:6
Mat. 18:16
Joh. 8:17
19:31
2 Khor. 13:1
1 Thim. 5:19
Heb. 10:28
“Bufakazi bemuntfu munye abukeneli kutsi kungaze kulahlwe ngabo umbekwacala. Indzaba kufanele ibe nabofakazi lababili nome labatsatfu. 16Nangabe fakazi wemanga avukela umuntfu amlahle ngelicala lelibi, 17
19:17
Dut. 17:9
labantfu lababili lababangako kufanele beme embikwaSimakadze embikwebaphristi nebehluleli bangaleso sikhatsi. 18Behluleli kufanele bayihlolisise lendzaba, kepha nangabe lofakazi atfolakala kutsi unemanga ngekunika bufakazi lobungemacebo ngemnakabo, 19
19:19
Taga 19:5
ngako kufanele bente kuye loko abecondze kukwenta kumnakabo. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu. 20Labanye bantfu bayawutsi bangeva ngaloko bese bayesaba, leyontfo ingaphindzi yentiwe emkhatsini wenu. 21
19:21
Eks. 21:23-25
Lev. 24:19-20
Mat. 5:38
Ningabi nasihawu: kuphila ngekuphila, liso ngeliso, litinyo ngelitinyo, sandla ngesandla, lunyawo ngelunyawo.”

20

Macondzana nemphi

201“Naniya emphini niyawulwa netitsa tenu bese nibona emahhashi ato, netincola tato, nemphi yato iyinkhulu kakhulu kunalena yenu, ningatesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe uyawuba nani. 2Nase niphuma niya emphini, umphristi uyakuya ngembili akhulume nemphi yonkhe, 3atsi: ‘Lalela, Israyeli, lamuhla uya emphini kuyakulwa netitsa takho. Ungabi ligwala wesabe; ungatfutfumeli, uphaphuleke embikwato. 4Ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho nguye lohamba nawe kuyakulwa naletitsa takho akuphe nekuncoba.’

5“Baholi bayawukhuluma kulemphi yonkhe, batsi: ‘Kukhona yini lowakhe indlu lensha labesengakayinikeli? Lowo akancandzeke aye ekhaya, funa afele emphini, bese inikelwa ngulomunye umuntfu. 6Kukhona yini umuntfu lohlanyele sivini lesisha labesengakacali kudla titselo taso? Lowo akancandzeke abuyele ekhaya, funa afele emphini, bese letitselo taso tidliwa ngulomunye umuntfu. 7

20:7
Dut. 24:5
Kukhona yini lowetsembise kushada nentfombi labesengakayishadi? Lowo akancandzeke abuyele ekhaya, funa afele emphini, bese lentfombi yakhe ishadwa ngulomunye umuntfu.’

8

20:8
Khu. 7:3
“Baholi batawuchubeka bakhulume, batsi: ‘Kukhona yini indvodza leyesabako nome lenebugwala? Leyo ayincandzeke ibuyele ekhaya, khona bomnakabo bangetiwungenelwa bugwala nabo.’ 9Baholi bayawutsi bangacedza kukhuluma kulamabutfo emphi, bayawube sebabeka tindvuna tawo.

10“Nanikhuphuka kuyawuhlasela lidolobha, nibocale nibabekise phansi tikhali tabo labo bantfu labakulo. 11Nangabe bavumile, bavula emasango abo, bonkhe bantfu labakulelo dolobha niyawubenta tigcili, nibagcilate. 12Nangabe bayala kubeka phansi tikhali tabo kodvwa balwe nani, niyawubavimbetela kulelo dolobha. 13Uyawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angaletfula etandleni tenu, bese nibulala onkhe emadvodza lakulelo dolobha. 14

20:14
Josh. 8:2
Kuyawutsi bafati, nebantfwana, netifuyo, nako konkhe lokunye lokukulo lelo dolobha nititsatsele kona kube yimphango yenu. Ningayisebentisa leyo mphango yetitsa tenu Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha yona. 15Niyakuwaphatsa kanjalo-ke onkhe emadolobha lakhashane nani langesiwo aletive letisedvutane nani.

16

20:16
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Josh. 10:40
11:11
23:12
“Noko kulamadolobha aletive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona kutsi abe lifa lenu, akubete nome kunye lenikushiya kuphila. 17Nibotibhubhisa tiphele tonkhe leto tive: emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu aniyala. 18Ngaphandle kwaloko titawunifundzisa kutsi nilandzele tonkhe leto tintfo letinengekako letitentako natikhonta tithico tato, bese niyona kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

19“Nanivimbetela lidolobha sikhatsi lesidze, nilwela kutsi nilitfumbe, ningacali nitibhubhise tihlahla talo ngekutigawula ngemazembe, ngobe phela ningatidla titselo tato. Ningatigawuli. Kambe ngabe tihlahla tesiganga tibantfu yini nato kutsi nitivimbetele? 20Noko, tihlahla lenitatiko kutsi atitseli titselo letidliwako ningatigawula, bese nitisebentisa ekwakheni tintfo tekuvimbetela lelo dolobha lelilwa nani lize liwe.”

21

Macondzana netidvumbu letitfolakalako

211“Nangabe kutfolakala sidvumbu semuntfu lobulewe, sitfolakale esigangeni, kulelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu, kungatiwa nekutsi ubulewe ngubani, 2baholi benu nebehluleli benu bayawuphuma bayewulinganisa libanga lekusuka kuleso sidvumbu kuya emadolobheni lasedvutane naso. 3Baholi-ke balelo dolobha lelisedvute kakhulu naleso sidvumbu bayawutsatsa litfokati lelingazange selisetjentiswe, lekungazange sekubekwe lijoko entsanyeni yalo, 4balidvonse baye nalo esihosheni lesingazange sesilinywe nome kuhlanyelwe lutfo kuso, lapho kunemfula logeletako. Bayawufika kuleso sihosha bephule intsamo yalelitfokati. 5

21:5
Dut. 10:8
17:8
Baphristi-ke, emadvodzana aLevi, bayawusondzela ngembili, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubakhetsile kutsi bakhonte baphindze baphumisele tibusiso egameni laSimakadze, bakhiphe netincumo tawo onkhe emacala embango kanye newekuhlaselana. 6Bonkhe-ke baholi balelo dolobha lelisedvute kakhulu naleso sidvumbu bayawugezela tandla tabo etikwalelo tfokati lelephulwe intsamo yalo esihosheni, 7bamemetele batsi: ‘Tandla tetfu atikayicitsi lengati, nemehlo etfu akakuboni nakwenteka loku. 8Yemukela lenhlawulo yekubuyisana yesive sakho saka-Israyeli lowasihlenga wena, Simakadze, ungasibeki licala lengati sive sakho ngalomuntfu longenacala.’ Lelo cala lengati liyawube selentiwe inhlawulo yekubuyisana. 9Niyakutihlangula kanjalo-ke ecaleni lekucitsa ingati lengenacala, njengobe niyakube senente lokulungile emehlweni aSimakadze.”

Macondzana nekushada netintombi letitfunjiwe

10“Naniya emphini kuyakulwa netitsa tenu, Simakadze Nkulunkulu wenu atinikele etandleni tenu kutsi nititfumbe, 11bese emkhatsini waletitfunjwa ubona intfombi lenhle, udvonseleke kuyo, ungayitsatsa uyente umfati wakho. 12Uyakuyiletsa ekhaya kini bese ihhula inhloko yayo, ijube netingalo tayo, 13bese itibeka eceleni naletimphahla beyitembetse nayitfunjwa. Uyawutsi-ke nase inenyanga ihleti lapha endlini yakho ililela uyise nenina, bese uyangena-ke kuyo ube yindvodza yayo nayo ibe ngumkakho. 14Nangabe awujabuli kahle ngayo, yikhulule iye lapho itsandza kuya khona. Ungayitsengisi nome uyiphatse njengesigcili, njengobe sewuyihlazisile.”

Macondzana nelifa lemfana wematubulo

15

21:15
Gen. 29:30
“Nangabe indvodza inebafati lababili, bese itsandza lona lomunye kwendlula lona lomunye, bobabili bese batubula ngebafana kodvwa litubulo lekucala kube ngelalomfati losaliwakati, 16lendvodza nase ibhala incwadzi yelifa lalamadvodzana ayo, akukafaneli itsatse lamalungelo ebutubulo iwanike lena letalwa ngulentsandvokati yayo esikhundleni salelitubulo layo sibili lelitalwa ngulesaliwakati. 17
21:17
Gen. 49:3
1 Khr. 5:1
Kufanele iyemukele lendvodzana letalwa ngulesaliwakati sayo kutsi ilitubulo ngekuyinika sabelo sayo lesiphindvwe kabili kuko konkhe lenako. Leyo ndvodzana nguyona iluphawu lwekucala lwemandla eyise. Lilungelo lebutubulo layo.”

Macondzana nendvodzana lengalaleli

18“Nangabe umuntfu anendvodzana lenenkhani kantsi futsi ayiva, lengabahloniphi boyise nenina, lengabalaleli ngisho nome sebayijezisa, 19boyise nenina bayakuyitsatsa lendvodzana yabo, bayimikise kubaholi enkhundleni yalelo“enkhundleni yalelo” ngesiHebheru “esangweni lalelo” kusho kutsi endzaweni yekuteka emacala dolobha labo. 20Bayawufika batjele baholi batsi: ‘Lendvodzana yetfu inenkhani, kantsi futsi ayiva. Ayifuni kusilalela nekusihlonipha. Ilishinga nesidzakwa.’ 21Onkhe emadvodza alelo dolobha ayawuyigcoba ngematje ize ife. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu. Sonkhe sive sema-Israyeli siyawuva ngaloko sesabe kakhulu.”

Imitsetfo leyehlukahlukene

22“Nangabe umuntfu anikwe sigwebo sentsambo, bese uyabulawa, sidvumbu sakhe siphanyekwe elugodvweni, 23

21:23
Gal. 3:13
akukafaneli leso sidvumbu sakhe sisale silenga kulolugodvo busuku bonkhe. Caphelani kutsi nimngcwabe ngalelo langa, ngobe wonkhe lolengiswa elugodvweni ungaphansi kwesicalekiso saNkulunkulu. Ningalingcolisi lelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu.”