Siswati 1996 (SWA96)
20

Macondzana nemphi

201“Naniya emphini niyawulwa netitsa tenu bese nibona emahhashi ato, netincola tato, nemphi yato iyinkhulu kakhulu kunalena yenu, ningatesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe uyawuba nani. 2Nase niphuma niya emphini, umphristi uyakuya ngembili akhulume nemphi yonkhe, 3atsi: ‘Lalela, Israyeli, lamuhla uya emphini kuyakulwa netitsa takho. Ungabi ligwala wesabe; ungatfutfumeli, uphaphuleke embikwato. 4Ngobe Simakadze Nkulunkulu wakho nguye lohamba nawe kuyakulwa naletitsa takho akuphe nekuncoba.’

5“Baholi bayawukhuluma kulemphi yonkhe, batsi: ‘Kukhona yini lowakhe indlu lensha labesengakayinikeli? Lowo akancandzeke aye ekhaya, funa afele emphini, bese inikelwa ngulomunye umuntfu. 6Kukhona yini umuntfu lohlanyele sivini lesisha labesengakacali kudla titselo taso? Lowo akancandzeke abuyele ekhaya, funa afele emphini, bese letitselo taso tidliwa ngulomunye umuntfu. 7

20:7
Dut. 24:5
Kukhona yini lowetsembise kushada nentfombi labesengakayishadi? Lowo akancandzeke abuyele ekhaya, funa afele emphini, bese lentfombi yakhe ishadwa ngulomunye umuntfu.’

8

20:8
Khu. 7:3
“Baholi batawuchubeka bakhulume, batsi: ‘Kukhona yini indvodza leyesabako nome lenebugwala? Leyo ayincandzeke ibuyele ekhaya, khona bomnakabo bangetiwungenelwa bugwala nabo.’ 9Baholi bayawutsi bangacedza kukhuluma kulamabutfo emphi, bayawube sebabeka tindvuna tawo.

10“Nanikhuphuka kuyawuhlasela lidolobha, nibocale nibabekise phansi tikhali tabo labo bantfu labakulo. 11Nangabe bavumile, bavula emasango abo, bonkhe bantfu labakulelo dolobha niyawubenta tigcili, nibagcilate. 12Nangabe bayala kubeka phansi tikhali tabo kodvwa balwe nani, niyawubavimbetela kulelo dolobha. 13Uyawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angaletfula etandleni tenu, bese nibulala onkhe emadvodza lakulelo dolobha. 14

20:14
Josh. 8:2
Kuyawutsi bafati, nebantfwana, netifuyo, nako konkhe lokunye lokukulo lelo dolobha nititsatsele kona kube yimphango yenu. Ningayisebentisa leyo mphango yetitsa tenu Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha yona. 15Niyakuwaphatsa kanjalo-ke onkhe emadolobha lakhashane nani langesiwo aletive letisedvutane nani.

16

20:16
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
Josh. 10:40
11:11
23:12
“Noko kulamadolobha aletive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona kutsi abe lifa lenu, akubete nome kunye lenikushiya kuphila. 17Nibotibhubhisa tiphele tonkhe leto tive: emaHethi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu aniyala. 18Ngaphandle kwaloko titawunifundzisa kutsi nilandzele tonkhe leto tintfo letinengekako letitentako natikhonta tithico tato, bese niyona kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

19“Nanivimbetela lidolobha sikhatsi lesidze, nilwela kutsi nilitfumbe, ningacali nitibhubhise tihlahla talo ngekutigawula ngemazembe, ngobe phela ningatidla titselo tato. Ningatigawuli. Kambe ngabe tihlahla tesiganga tibantfu yini nato kutsi nitivimbetele? 20Noko, tihlahla lenitatiko kutsi atitseli titselo letidliwako ningatigawula, bese nitisebentisa ekwakheni tintfo tekuvimbetela lelo dolobha lelilwa nani lize liwe.”