Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11Lawa-ke ngemavi aMosi lawakhuluma kuso sonkhe sive sema-Israyeli basesehlane ngasemphumalanga nemfula iJordane, e-Arabha, macondzana neSufi, emkhatsini wePharani neThofeli, neLabani, neHaserothi, neDizahabi. 2Kutsatsa emalanga lali-11 kuhamba usuka eHorebe uye eKhadeshi Bhaneya, nawuhamba ngemgwaco weNtsaba iSeyiri. 3Ngemnyaka wema-40, ngelilanga lekucala enyangeni yeli-11, kusukela baphuma eGibhithe, Mosi wakhuluma kuma-Israyeli konkhe loko Simakadze labemyale ngako kutsi awatjele kona, lokumacondzana nawo. 4

1:4
Num. 21:21-35
21:23,33
Loko wakwenta emvakwekuba asehlule Sihoni, inkhosi yema-Amori, leyayibusa eHeshboni. Emphini yase-Edreyi abehlule Ogi, inkhosi yaseBhashani, leyayibusa e-Ashtarothe. 5Ngasemphumalanga nemfula iJordane, eveni lakaMowabi, Mosi wacala wawufundzisa lomtsetfo.

Wakhuluma watsi: 6“Simakadze Nkulunkulu wetfu ukhulume kitsi siseseHorebe, watsi: ‘Senihleti kakhulu kulentsaba. 7Tfutsani, nichubekele etintsabeni tema-Amori, nakuto tonkhe leto tive letisedvutane, tase-Arabha, naletisetintsabeni, naletingaphansi kwetintsaba ngasenshonalanga, naletiseNegevu, lekuyiningizimu yelive, naletigudla lwandle, eveni lemaKhenani kuya kulaseLebanoni, kufike ngisho nasemfuleni lomkhulu iYufrathe. 8

1:8
Gen. 12:17
15:18
17:8
Libukeni-ke lonkhe lelo live lenginiphe lona. Ngenani kulo nilidle lelive Simakadze lafunga ngalo kutsi utalipha bokhokho benu bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, kanye netitukulwane tabo letiyawuvela emvakwabo.’ ”

Mosi ubeka baholi

(Eks. 18:13-27)

9

1:9
Eks. 18:17
“Ngaleso sikhatsi ngakhuluma kini, ngatsi: ‘Ningumtfwalo losindza kakhulu kimi kutsi ngiwetfwale ngedvwa. 10
1:10
Gen. 15:5
22:17
Dut. 10:22
Simakadze Nkulunkulu wenu sewunandzisile manje, senibanyenti kakhulu, senize naba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. 11Shangatsi Simakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu, anganandzisa ngetinkhulungwane letiphindziwe, anibusise njengobe etsembisa! 12Kodvwa ngingatetfwala kanjani tinkinga tenu, nemitfwalo yenu, nemibango yenu, mine ngingedvwa? 13Khetsani emadvodza lahlakaniphile, nalanekucondza, nalatiwako kuleso nakuleso sive, ngitawube sengiyawabeka kutsi anengamele.’

14“Nani nangiphendvula natsi: ‘Loko loncoma kukwenta kuhle.’ 15

1:15
Eks. 12:24
Ngako ngatsatsa labaholi betive tenu, emadvodza lahlakaniphile nalahloniphekile, ngawabeka kutsi anengamele, abe tindvuna tetinkhulungwane, netemakhulu, netema-50, netemashumi, nekutsi abe tiphatsimandla taletive tenu.

16“Labaholi ngabayala ngaso leso sikhatsi ngatsi: ‘Hlolisisani imibango yalabanakenu, bese nehlulela ngekungakhetsi, nome licala lisemkhatsini wema-Israyeli nome lisemkhatsini wema-Israyeli newetive. 17

1:17
Eks. 18:26
23:3
Lev. 19:15
Dut. 16:19
2 Khr. 19:6
Taga 24:23
Jak. 2:9
Ningacali nehlulele ngekukhetsa; lalelani lomkhulu nalomncane ngalokufananako. Ningesabi muntfu, ngobe kwehlulela kwaNkulunkulu. Licala lelilukhuni kini niboliletsa lapha kimi, ngitekuliva.’ 18Ngaleso sikhatsi nganitjela konkhe lebenifanele kukwenta.”

Kutfunywa kwetinhloli eKhadeshi Bhaneya

(Num. 13:1-33)

19“Satfutsa eHorebe, njengobe Simakadze Nkulunkulu wetfu abesiyalile, sacondza ngasetintsabeni, eveni lema-Amori, sadzabula lonkhe lelo hlane lelesabekako lesenilibonile, saze sefika eKhadeshi Bhaneya. 20Ngase ngitsi kini: ‘Senifikile eveni letintsaba, live lema-Amori, lesiliphiwa nguSimakadze Nkulunkulu wetfu. 21Libukeni-ke lelive leniliphiwe nguSimakadze Nkulunkulu wenu. Khuphukelani kulo niyekulidla lelo live, njengobe natjelwa nguSimakadze Nkulunkulu waboyihlomkhulu. Ningesabi, ningalahlekelwa nalitsemba.’

22

1:22
Num. 13:2
“Nonkhe neta kimi, nafike natsi: ‘Asitfumele emadvodza ayesihlolela lelive, bese aletsa umbiko macondzana nendlela lekufanele sihambe ngayo, kanye nemadolobha lesitawakhandza khona.’

23“Lomcondvo wabonakala umuhle kimi; ngako ngavele ngakhetsa emadvodza lali-12 emkhatsini wenu, yaba yinye kuleso nakuleso sive. 24Esuka akhuphukela eveni letintsaba efika eSihosheni sase-Eshikholi, asihlolisisa. 25Lamadvodza akha letinye tetitselo talelo live atiphatsa, eta nato lapha kitsi; afike asibikela atsi: ‘Lelive lasinika lona Simakadze Nkulunkulu wetfu lihle kakhulu.’

26

1:26
Dut. 9:23
Heb. 3:16
“Kodvwa noko nabe seniyala kukhuphuka; nahlubuka, nangawulaleli umyalo waSimakadze Nkulunkulu wenu. 27
1:27
Num. 14:2
Nakhonona emathendeni enu, natsi: ‘Simakadze uyasenyanya; kungako nje asikhipha eveni laseGibhithe, abentela kutasinikela etandleni tema-Amori kutsi atesibhubhisa. 28Siyaphi nje? Labanaketfu sebasesabisile, batsi: “Bantfu bakhona bacinile, kantsi futsi badze kunatsi; emadolobha abo makhulu, futsi atinqaba, netibondza tawo tiphakeme taze tatsintsa sibhakabhaka. Sabona ngisho nemadvodzana a-AnakiNome “bantfu labadze labakhulu” khona lapho.” ’

29“Ngase ngitsi kini: ‘Ningesabi; nabo ningabesabi. 30

1:30
Eks. 14:14,24
Josh. 10:14,42
Simakadze Nkulunkulu wenu, lohamba embikwenu, utanilwela njengobe enta eGibhithe embikwenu nibuka, 31
1:31
Dut. 32:10
Imis. 13:18
kanjalo nasehlane futsi. Nabona lapho kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wanetfwala kanjani, njengababe etfwele indvodzana yakhe, kuyo yonkhe indlela nahamba naze nefika kuyo lendzawo.’ 32
1:32
Heb. 3:19
Kodvwa najinge nangete nametsemba Simakadze Nkulunkulu wenu, 33
1:33
Eks. 13:21
Num. 10:33
labehamba embikwenu, ngemlilo ebusuku nangelifu emini. Loko abekwentela kunifunela tindzawo lapho ningemisa khona, nekutsi anikhombise indlela lekufanele nihambe ngayo.”

Simakadze ujezisa ema-Israyeli

(Num. 14:20-45)

34

1:34-35
Num. 14:21
26:64
32:11
Dut. 2:14
Hla. 95:11
Heb. 3:18
“Watsi kube Simakadze eve loko kusola kwenu, watfukutsela waze wafunga watsi: 35‘Kute nome munye umuntfu walesitukulwane lesibi loyakulibona lelive lelihle lengafunga ngalo kutsi ngiyakulinika bokhokho benu, 36ngaphandle kwaKhalebi, umsa waJefune. Yena-ke uyakulibona, nginike yena netitukulwane takhe live lapho lunyawo lwakhe belunyatsele khona, ngobe walandzela Simakadze ngenhlitiyo yakhe yonkhe.’ 37
1:37
Num. 20:12
27:13
Dut. 3:26
4:21
34:4
Simakadze wangitfukutselela ngenca yenu, waze watsi kimi: ‘Nawe ungeke ungene kulo. 38Kodvwa umsiti wakho, Joshuwa, umsa waNuni, utawungena kulo. Mkhutsate, ngobe utawuhola lama-Israyeli kutsi alidle.’

39

1:39
Num. 14:3,31
“Labo bantfwana benu labasebancane lenitsite batawutfunjwa, bona labo labasengakakwati kwehlukanisa lokuhle kulokubi, batawungena kulelo live. Ngitabapha lona, nabo batalidla. 40Kodvwa nine bantfu, ncandzekani, nicondze ngasehlane ngendlela leya eLwandle Lolubovu.

41

1:41
Num. 14:40
“Nine naphendvula natsi: ‘Sonile kuSimakadze. Sitawukhuphuka siyekulwa, njengobe Simakadze asiyalile.’ Ngako-ke nonkhe nahloma, nicabanga kutsi kutawuba malula kukhuphukela kulelive letintsaba.

42“Kodvwa Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Batjele utsi: “Ningakhuphuki kuyakulwa, ngobe mine ngingeke ngibe nani. Titsa tenu titakunehlula.” ’ 43Ngabe sengiyanitjela, kodvwa anizange nifune kungilalela. Nahlubuka ngekungawulaleli umyalo waSimakadze, ngekutiphakamisa kwenu nachubeka nashuca, nakhuphukela eveni letintsaba. 44Ema-Amori, labehlala kuleto tintsaba, aphuma anihlasela, anicosha anitselekela njengelibulo letinyosi, anishaya anilahla phansi kusukela eSeyiri kuze kuyewufika eHoma. 45Nabuya lapho nakhala kuSimakadze, kodvwa akazange akunake loko kukhala kwenu, wasuke watsalalisa nje.”

Iminyaka eHlane

46“Ngako-ke nahlala eKhadeshi emalanga lamanyenti, nacitsa sikhatsi lesidze nilapho.

2

21

2:1
Num. 14:25
21:4
Dut. 1:40
Khu. 11:8
“Sesuka lapho sancandzeka sacondza ehlane, ngendlela leya eLwandle Lolubovu, njengobe Simakadze abevele ashito kimi kucala. Sacitsa sikhatsi lesidze sizulazula, situngeleta live letintsaba taseSeyiri.

2“Simakadze wase ukhuluma kimi utsi: 3‘Senihambe sikhatsi lesidze seloku nitungeleta lelive letintsaba, manje-ke sale nijikela ngasenyakatfo. 4

2:4
Gen. 36:8
Num. 20:14
Nika labantfu nansi imiyalo utsi: “Senitalidzabula ekhatsi lelive lebanakenu, titukulwane ta-Esawu, letihlala eSeyiri. Batawunesaba, kodvwa nibocaphela. 5
2:5
Gen. 36:8
Ningabachukuluti kutsi baze balwe nani, ngobe ngingeke ngininike, ngisho nalokuncane kwalelive labo, ngisho nekwekubeka lunyawo lwenu imbala. Ngilinike Esawu lelive letintsaba iSeyiri, kutsi libe lakhe. 6Kufanele nibakhokhele ngesiliva konkhe kudla kwabo lenikudlako, nemanti abo leniwanatsako.” ’

7“Simakadze Nkulunkulu wenu unibusisile ngayo yonkhe imisebenti yenu yetandla leniyentako. Uninakekele ngesikhatsi nisahamba nidzabula lelihlane lelikhulukati. Kuyo yonkhe leminyaka lengema-40 Simakadze Nkulunkulu wenu abesolomane anani, anizange seneswele lutfo.

8“Ngako sahamba sendlula labanaketfu labatitukulwane taka-Esawu, lababehlala eSeyiri. Sawushiya umgwaco i-Arabha lochamuka e-Elathi nase-Esiyoni Geberi; sahamba ngemgwaco welihlane lakaMowabi. 9

2:9
Gen. 19:37
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Ningawahlaseli emaMowabi, futsi ningawachukuluti kutsi aze alwe, ngobe ngingeke ngininike, ngisho nencenye nje yelive lawo. I-Ari yona ngiyiphe titukulwane taLoti kutsi ibe yato.’ ”

10

2:10
Num. 13:23,29,32
Ema-Emi abehlala lapho. Lesi bekusive lesasinemandla, kantsi sasisinyenti; sasisidze njengema-Anaki. 11Naso sasatiwa kutsi singemaRefa njengawo ema-Anaki; kodvwa emaMowabi abesibita ngekutsi ngema-Emi. 12
2:12
Gen. 14:6
36:20
EmaHori abehlala eSeyiri, kodvwa titukulwane taka-Esawu tawacosha. Tawabhubhisa onkhe emaHori labelapho, kwabe sekuhlala tona kuleyo ndzawo yawo, njengobe ema-Israyeli enta eveni lanikwa lona nguSimakadze kutsi alidle.

13

2:13
Num. 21:12
“Simakadze wakhuluma watsi: ‘Khuphukani manje newele umfudlana iZeredi.’ Savele sewela. 14
2:14
Num. 14:28-35
Kwendlula iminyaka lengema-38 kusukela esikhatsini sekusuka eKhadeshi Bhaneya. Ngaleso sikhatsi lonkhe lelo butfo lemadvodza aleso situkulwane abesafe aphela, njengobe Simakadze abefungile. 15Sandla saSimakadze sachubeka kumelana nabo, baze bafa bonkhe baphela enkambu.

16“Kwatsi kube kufe ekugcina kulawo madvodza, emkhatsini walabo bantfu, 17Simakadze wakhuluma kimi, watsi: 18‘Lamuhla nitakwewelela ngesheya kwe-Ari lekungumnyele welive lakaMowabi. 19

2:19
Gen. 19:38
Khu. 11:15
Nase nifike esiveni sema-Amoni, ningawachukuluti futsi ningawakhubi, ngobe ngingeke ngininike, ngisho nencenye nje yalelive lawo kutsi libe lifa lenu, ngobe phela ngalipha titukulwane taLoti kutsi libe lifa lato.’ ”

20Lelo bekutsiwa live lemaRefa labehlala kulo kucala; kodvwa ema-Amori abewabita ngekutsi ngemaZamzumi. 21Bekusive lesasinemandla, kantsi futsi sasisinyenti, futsi sisidze njengema-Anaki, kodvwa Simakadze wawabhubhisa. Kwefika ema-Amoni acosha lamaRefa, kwase kwakha wona kulelo live. 22Simakadze bekatentele njalo titukulwane taka-Esawu letatihlala eSeyiri, ngesikhatsi abhubhisa emaHori, lawacosha kulelo live, kwabe sekwakha tona kuze kube ngulamuhla. 23Ema-Avi labakhe emadolobheni lagudla lwandle kuze kuyewufika eGaza, wona-ke abhujiswa ngemaKhrethe labechamuka eKhrethe. Lelive lase lidliwa ngulawo maKhrethe.

24“Sukumani, nihambe nidzabule Sihosha sase-Anoni. Bukani la, indzawo yaSihoni, um-Amori, inkhosi yaseHeshboni, nelive lakhe, ngikwetfule etandleni tenu. Mhlaseleni nidle lelive lakhe. 25

2:25
Eks. 23:27
Dut. 11:25
Kusukela lamuhla ngitawucala kwenta tonkhe tive temhlaba tinesabe titfutfumele ngani. Nativa kukhulunywa ngani, tiyawukwesaba tikhatsateke kakhulu ngani.”

Ema-Israyeli ancoba inkhosi Sihoni

(Num. 21:21-30)

26

2:26
Num. 21:21
Dut. 20:10
“Ngako ngatfumela titfunywa ngesikhatsi siseseHlane laseKhedemothi, taya enkhosini Sihoni, eHeshboni, ngatsi tibofike tikhulume ngemavi ekuthula titsi: 27‘Sicela kwendlula sidzabule lelive lakho. Sitawuhamba ngemgwaco, singeke siphambukele ngesekudla nome ngesancele. 28Sitsengisele kudla, khona sitekudla, usitsengisele nemanti sitewunatsa; konkhe usitsengisele ngesiliva. Sicela mane usivumele kutsi sendlule ngetinyawo, 29njengobe kwenta titukulwane taka-Esawu letihlala eSeyiri, nanjengobe kwenta emaMowabi lahlala e-Ari, size sewelele ngesheya kweJordane, eveni lasinika lona Simakadze Nkulunkulu wetfu.’

30

2:30
Dut. 29:7
Amo. 2:9
“Kodvwa Sihoni, inkhosi yaseHeshboni, akazange asivumele kutsi sendlule sidzabule live lakhe, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu wenta umoya wakhe waba lukhuni nenhlitiyo yakhe yaba nenkhani; loko wakwentela kutsi atekumnikela etandleni tenu, njengobe kunjalo lamuhla.

31“Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Buka la, Sihoni nelive lakhe sengimnikele kuwe. Cala manje kumncoba, khona utekulidla lelive lakhe.’

32“Sihoni nemabutfo akhe waphuma atewusihlasela emphini yaseJahasi, 33Simakadze Nkulunkulu wetfu wamnikela kitsi, samncoba yena nemadvodzana akhe kanye nesive sakhe sonkhe. 34Ngaleso sikhatsi sawatsatsa onkhe emadolobha akhe, sawabhubhisa onkhe, nemadvodza, nebafati, nebantfwana. Akuzange kusale ngisho namunye. 35Kodvwa tifuyo nalesasikutfumbe emadolobheni lesasiwancobile sakutfutsa sahamba nako. 36Kusukela e-Aroyeri lesemngcengcemeni weSihosha sase-Anoni, kanye nekusuka edolobheni lelisesikhunjini semfula, kuze kuyewufika eGileyadi kwabate ngisho nalinye lidolobha lelaba ngetulu kwemandla etfu. Simakadze Nkulunkulu wetfu wawanikela kitsi onkhe. 37Kodvwa asizange sisondzele eveni lema-Amoni: nome eceleni kugudla umfula iJabhoki, nome ngasemadolobheni laseveni letintsaba, nome ngukuphi-ke lapho Simakadze Nkulunkulu wetfu abesiyale kutsi singayi khona.”

3

Ema-Israyeli ancoba Ogi, inkhosi yaseBhashani

(Num. 21:31-35)

31

3:1
Num. 21:33
Dut. 29:7
“Sesuka lapho senyuka ngemgwaco locondza eBhashani; Ogi, inkhosi yaseBhashani, waphuma kanye nemabutfo akhe onkhe atesihlasela emphini e-Edreyi. 2
3:2
Num. 21:24
Kodvwa Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Ungamesabi, ngobe yena kanye nemabutfo akhe onkhe, nelive lakhe, sengimnikele etandleni takho. Yenta kuye kona loko lowakwenta kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni.’

3“Ngako Simakadze Nkulunkulu wetfu, wanikela Ogi, inkhosi yaseBhashani, kanye nabo bonkhe bantfu bakhe etandleni tetfu. Sabagwaza bonkhe, kwangete kwasala ngisho namunye lowasindza. 4Ngaleso sikhatsi sawatfumba onkhe emadolobha akhe; kute ngisho nalinye kulamadolobha labengema-60 lelasala sangete salitfumba kuso sonkhe leso sifundza sase-Agobhu, embusweni wa-Ogi, inkhosi yaseBhashani. 5Onkhe lamadolobha abetinqaba ngekwawo, anetibondza letiphakeme nemasango laveletelwa ngemishudvo yensimbi, kanye nalamanye emadolobha lamanyenti kakhulu labete tibondza. 6Sawabhubhisa sawacedza onkhe, njengobe senta kuSihoni, inkhosi yaseHeshboni; sabhubhisa onkhe emadolobha, nemadvodza, nebafati nebantfwana. 7

3:7
Dut. 20:14
Kodvwa tonkhe tifuyo nalokunye lokwakuyimphango sakwetfwala, sahamba nako.

8“Ngako lelive salitsatsa ngaso leso sikhatsi esandleni semakhosi lamabili ema-Amori, ngesheya emphumalanga nemfula iJordane, kusuka eSihosheni sase-Anoni, kuze kuyewufika eNtsabeni iHemoni.”

9INtsaba iHemoni emaSidoni ayibita ngekutsi yiSiriyoni, kantsi ema-Amori wona ayibita ngekutsi yiSeniri.

10“Salidla lonkhe live laka-Ogi, inkhosi yaseBhashani: emadolobha lasentsabeni, netifundza takaGileyadi naseBhashani, kuze kuyewufika emadolobheni aseSalekha nase-Edreyi lekungemadolobha embuso wa-Ogi eBhashani.”

11Kwase kusele Ogi, inkhosi yaseBhashani, kuphela kuleyo nsali yesive semaRefa. Umbhedze wakhe“Umbhedze wakhe” nome “libhokisi lakhe lemngcwabo” wawentiwe ngensimbi, budze ungemamitha labengaba mane, bubanti ungemamitha labengaba mabili. Ungatfolakala eRabha, edolobheni lema-Amoni.

Tive letacaba emphumalanga neJordane

(Num. 32:1-42)

12

3:12
Num. 32:33
Josh. 12:1
13:8
“Lelive salidla kanjalo-ke ngaleso sikhatsi. Indzawo lesukela enyakatfo yase-Aroyeri ngaseSihosheni sase-Anoni nencenye yelive letintsaba takaGileyadi kanye nemadolobha alo ngakwabela emaRubeni nemaGadi. 13Lenye incenye yelive lakaGileyadi neBhashani yonkhe, umbuso wa-Ogi, ngisho sonkhe sifundza sase-Agobhu ngayabela incenye yesive sakaManase.

“IBhashani yayatiwa ngekutsi live lakaRefa. 14

3:14
Num. 32:41
Jayire, umsa waManase, watsatsa sonkhe sifundza sase-Agobhu, kuze kuyewufika emnyeleni wemaGeshuri nemaMakhathi. Leyo ndzawo wayetsa ngaye; kuze kube ngulamuhla iBhashani yatiwa ngekutsi yiHavothi Jayire.

15

3:15
Num. 32:39
“IGileyadi ngayabela Makhire. 16Sive sakaRubeni nesakaGadi ngatabela live lakaGileyadi, kuze kuyewufika eSihosheni sase-Anoni, ekhatsi nesihosha kwaba ngumnyele, kanye nasemfuleni iJabhoki, umnyele wesive sema-Amoni. 17
3:17
Num. 34:11
Ngasenshonalanga lelive labo lalihamba lize liyewufika emfuleni iJordane, e-Arabha, lalisuka eKhinerethi lize liyewufika eLwandle lwase-Arabha, Lwandle Lweluswayi, ngaphansi kwemacele asePhisga.

18

3:18
Num. 32:17
3:18-20
Josh. 1:12-15
22:4
“Ngaso leso sikhatsi ngabe sengiyaniyala, ngatsi: ‘Simakadze Nkulunkulu wenu uniphe lelive kutsi nilidle. Nonkhe nine mabutfo emphi lenihlomele kulwa, hambani embikwetive tema-Israyeli, newelele ngesheya kwemfula. 19Kodvwa bafati benu, nebantfwabenu, netifuyo tenu – njengobe ngiyati kutsi ninetifuyo letinyenti – kutawusala kulamadolobha lenginiphe wona, 20aze Simakadze anike banakenu lendzawo lesasele, njengobe enta nakini, nabo futsi sebalitsetse lelo live Simakadze Nkulunkulu wenu labanika lona lelingesheya kwemfula iJordane. Emvakwaloko-ke nonkhe seningabuyela emuva, nguloyo naloyo aye eveni lakhe lengimabele lona.’

21“Ngaso leso sikhatsi ngayala Joshuwa, ngatsi: ‘Nawe utibonele ngewakho emehlo konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wakho lakwentile kulamakhosi lamabili; utakwenta njalo-ke kuyo yonkhe lemibuso lenisetakwewelela kuyo. 22

3:22
Josh. 10:14,42
Ningayesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu nguye lotanilwela.’ ”

Mosi akavunyelwa kungena eKhenani

23

3:23-27
Num. 27:12-14
Dut. 32:48-52
“Ngaphindze ngancusa Simakadze ngaleso sikhatsi, ngatsi: 24
3:24
Hla. 86:8
89:7
‘Hawu! Nkhosi Simakadze, sewucalile kukhombisa inceku yakho bukhulu bakho nesandla sakho lesinemandla. Ngumuphi nje nkulunkulu losezulwini nome losemhlabeni longenta lemisebenti nalemimangaliso yemandla loyentako? 25Ngicela kwewela ngiyewubona lelive lelihle lelingesheya kweJordane, live lelihle letintsaba, kanye neLebanoni.’

26

3:26
Num. 20:12
Dut. 1:37
4:21
31:2
“Kodvwa ngenca yenu Simakadze wangitfukutselela, wangabe asangilalela nekungilalela, watsi kimi: ‘Sekwenele! Ungaphindze ukhulume kimi ngalendzaba. 27
3:27
Dut. 34:4
Yenyuka uye esicongweni sentsaba iPhisga, ubukisise ngasenshonalanga, nangasenyakatfo, nangaseningizimu kanye nangasemphumalanga; lelive ulibukisise ngemehlo akho, ngobe wena ungeke usawewela umfula iJordane. 28
3:28
Num. 27:18
Dut. 31:23
Josh. 14:1
Kodvwa yala Joshuwa, umcinise umkhutsate, ngobe nguye lotakuhola lesive asewetele ngesheya kwemfula; nguye futsi lotabenta badle lelive lolibonako.’

29“Ngako sahlala esihosheni, macondzana nelidolobha laseBhethi Pheyori.”