Siswati 1996 (SWA96)
18

Sabelo sebaphristi

181

18:1
Num. 18:20
Dut. 10:9
12:12
14:27,29
1 Khor. 9:13
“Baphristi labangemaLevi, bona ngempela besive semaLevi, akukafaneli babe nesabelo nome lifa kanye nesive sema-Israyeli. Bona bayawuphila ngeminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngobe loko ngukona kulifa labo. 2
18:2
Num. 18:20
Bayawubate lifa emkhatsini wabomnakabo; Simakadze nguyena alifa labo, njengobe abetsembisa.

3“Sabelo sebaphristi emihlatjelweni yetinkhomo nome yetimvu leyawuletfwa bantfu kuyawuba siphanga, nemihlatsi, nekwangekhatsi. 4Kufanele nibanike loko lokusivuno setilinga, taloko lokutinhlavu, neseliwayini lelisha, nesemafutsa lamasha, kanye neboya bekucala lenibuhhule etimvini tenu. 5Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubakhetsile bona kanye netitukulwane tabo emkhatsini wato tonkhe tive tenu kutsi batewuma bakhonte ngelibito laSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi.

6“Nangabe umLevi atfutsa kulelinye lalamadolobha enu aka-Israyeli, bese uta ngekutimisela kulendzawo Simakadze layakuyikhetsa, 7angakhonta ngelibito laSimakadze Nkulunkulu wakhe njengawo onkhe emaLevi akubo embikwaSimakadze. 8Kufanele abe nesabelo lesilingana nesalabanye, nome ngabe kukhona imali layitfolile ngekutsengisa timphahla temndeni wakhe.”

Tecwayiso ngemikhuba yebahedeni

9

18:9
Lev. 18:24
Dut. 12:29
1 Khos. 14:24
2 Khos. 16:3
“Nase ningena kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona, ningacali nifundze kulingisa imikhuba lenengekako yaleto tive talapho. 10
18:10
Eks. 22:18
Lev. 18:21
19:26
20:6,27
1 Sam. 28:7
Kubete emkhatsini wenu loyawutfolakala anikela ngendvodzana nome ngendvodzakati yakhe ngekuyengcisa emlilweni,Nome “ngekuyishisa ngemlilo” kubete nalobhulako nome losangoma, nome lohumusha tigameko, angenele butsi, 11
18:11
Lev. 19:31
Isa. 8:19
nome alumbe, nome wemimoya lemibi, nome lophengulako, nome lokhuluma nalabafile. 12Wonkhe umuntfu lowenta letintfo usinengiso kuSimakadze, ngako-ke ngenca yalentintfo letisinengiso Simakadze Nkulunkulu wenu tonkhe letive uyawutikhipha aticoshe nisengakefiki nine. 13
18:13
Mat. 5:48
Kufanele nibe msulwa embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Setsembiso sekutfumela umphrofethi

14“Letive lenitatemuka lelive tiyabalalela labo lababhulako nalabaphengulako; kodvwa nine Simakadze Nkulunkulu wenu akanivumeli kutsi nikwente loko. 15

18:15
Joh. 1:45
5:39,46
6:14
Imis. 3:22
7:37
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunivusela umphrofethi lonjengami emkhatsini wabomnakenu. Kufanele nimlalele.

16

18:16
Eks. 20:19
Dut. 5:23
“Ngobe nguloko lenakucela kuSimakadze Nkulunkulu wenu eHorebe mhlazana wemhlangano nanitsi: ‘Sicela kutsi singabe sisaliva leliphimbo laSimakadze Nkulunkulu wetfu, singawubuki nalomlilo lomkhulu kangaka, ngobe sitakufa.’ 17Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Loko labakushoko kuhle. 18Ngiyawubavusela umphrofethi lofanana nawe emkhatsini wabomnakabo. Ngiyawufaka emavi ami emlonyeni wakhe, uyawube sewubatjela konkhe loko lengimyala ngako. 19
18:19
Imis. 3:23
Nangabe kukhona longawalaleli lamavi ami lakhulunywa ngulowo mphrofethi ngelibito lami, ngimi-ke matfupha loyawubhekana naye lowo muntfu. 20
18:20
Dut. 13:5
Jer. 14:14
Kodvwa umphrofethi lotenta shangatsi ukhuluma ngelibito lami loko lengingakasho kutsi akakukhulume, nome umphrofethi lokhuluma ngelibito lalabanye bonkulunkulu, lowo kufanele abulawe.’

21“Nine-ke ningasho nitsi: ‘Pho, singati kanjani kutsi lelivi alikakhulunywa nguSimakadze?’ 22

18:22
Jer. 28:9
Nangabe loko lokushiwo ngulowo mphrofethi ngelibito laSimakadze kungenteki nome kungabi liciniso, kuyawuvele kubonakale kutsi lowo mlayeto akusiwo lovela kuSimakadze. Lowo mphrofethi abetikhulumela nje; ngako ningamesabi.”