Siswati 1996 (SWA96)
17

171

17:1
Lev. 22:10
Dut. 15:21
Mal. 1:8,13
“Ninganikeli kuSimakadze Nkulunkulu wenu umhlatjelo wenkhomo, nome wemvu, nome wembuti lechwalile nome lenesiyela, ngobe loko kusinengiso kuSimakadze.

2

17:2
Dut. 13:6
“Nangabe kulamadolobha Simakadze Nkulunkulu wenu latanipha wona niva kutsi kukhona indvodza nome lomsikati lowenta intfo lesinengiso kuSimakadze ngekwephula sivumelwane sakhe, 3
17:3
Eks. 22:20
ngekukhonta nangekunikela kulabanye bonkulunkulu, ngekukhotsama kubo, nome elangeni, nome enyangeni, nome etinkhanyetini tesibhakabhaka, lekuyintfo lephambene nemiyalo yami, 4loko kwaze kwabikwa nakini, leyo ndzaba niboyihlolisisa niyiphenyisise. Nakwenteka kutfolakala kutsi vele ikhona intfo lembi kanjalo leyentiwe ka-Israyeli, 5
17:5
Eks. 22:20
lowo muntfu, indvodza nome umfati lowente loko lokubi, mletseni emasangweni enu, bese nimgcoba ngematje aze afe. 6
17:6
Num. 35:30
Dut. 19:15
Mat. 18:16
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
1 Thim. 5:19
Heb. 10:28
Umuntfu uyawubulawa ngebufakazi bebantfu lababili nome labatsatfu, kodvwa kute umuntfu loyawubulawa ngebufakazi bemuntfu munye kuphela. 7
17:7
Dut. 13:9
1 Khor. 5:13
Bofakazi ngibo labayawucala kucala kumgcoba ngematje nakabulawa, sive sonkhe bese siyalandzela-ke. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

8

17:8
Dut. 21:5
2 Khr. 19:10
“Nakukhona emacala lamatima kutsi ngeke atekwe etinkhundleni tenu, njengalawa lacondzene nekubulala, nemibango, kanye nekuhlaselana, lawo macala-ke niyakwenyuka nawo niwamikise kuleyo ndzawo Simakadze Nkulunkulu wenu layakuyikhetsa. 9
17:9
Mal. 2:7
Nibohamba niye kubaphristi labangemaLevi nakumehluleli loyawube asesikhundleni ngaleso sikhatsi, nifike nihlolisise kahle kubo. Ngibo labayawukhipha sincumo. 10Nine-ke niyakwenta loko labayanitjela kona kuleyo ndzawo Simakadze latayikhetsa. Nibocaphela kutsi nente konkhe loko labanitjela kona. 11Niyawulandzela lowo mtsetfo labanifundzisa wona netincumo labaninika tona. Ningacali niphambuke nakancane ngesekudla nome ngesancele kuloko labanitjela kona. 12Umuntfu longamhloniphi umehluleli nome umphristi loma kuleyo ndzawo akhonte Simakadze Nkulunkulu wenu kufanele abulawe. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wesive sema-Israyeli. 13Sonkhe sive siyawutsi singeva sesabe, bese siyahlonipha singaphindzi sedzelele.”

Imiyalo macondzana nenkhosi

14

17:14
1 Sam. 8:5
“Niyawutsi ningangena kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu nakhe kulo, niyawube senitsi: ‘Natsi asitibekele inkhosi njengaletive tonkhe lesakhelene nato,’ 15nibocaphela-ke kutsi nibeka leyo nkhosi Simakadze Nkulunkulu wenu layikhetsako. Kufanele leyo nkhosi ikhetfwe emkhatsini webanakenu. Ningacali nibeke wetive kutsi abe yinkhosi yenu, kantsi akasiye um-Israyeli wengati. 16
17:16
1 Khos. 10:26,28
2 Khr. 1:16
9:28
Isa. 31:1
Leyo nkhosi futsi akukafaneli ifune kuba nemahhashi lamanyenti langewayo, nome yente bantfu badzimate bancandzeke babuyele eGibhithe kuyawulandza lamanye, ngobe phela Simakadze wanitjela watsi: ‘Ningaphindzi nincandzeke nihambe ngaleyo ndlela futsi.’ 17
17:17
1 Khos. 10:14-22,27
11:1-8
2 Khr. 1:15
9:27
Akukafaneli iteke bafati labanyenti, ngobe loko kuyakwedukisa inhlitiyo yayo. Akukafaneli icokelele ndzawonye umcebo lomnyenti.

18“Nase itsatsa sihlalo sebukhosi bayo, kufanele itibhalele yona encwadzini legocotwako, incwadzi yalomtsetfo lotsatfwe kulena yebaphristi labangemaLevi. 19Kufanele ihlale kuyo iyifundze onkhe emalanga ekuphila kwayo, khona itewufundza kwesaba Simakadze Nkulunkulu wayo, ibuye ilandzelisise ngekucophelela onkhe emavi alomtsetfo naletimiso, 20ingacali iticabange kutsi yona incono kunebanakabo, bese iyaphambuka emtsetfweni, iye ngesekudla nome ngesancele. Nayilandzelisisa onkhe emavi alomtsetfo naletimiso, yona nemadvodzana ayo batawubusa sikhatsi lesidze ka-Israyeli.”

18

Sabelo sebaphristi

181

18:1
Num. 18:20
Dut. 10:9
12:12
14:27,29
1 Khor. 9:13
“Baphristi labangemaLevi, bona ngempela besive semaLevi, akukafaneli babe nesabelo nome lifa kanye nesive sema-Israyeli. Bona bayawuphila ngeminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngobe loko ngukona kulifa labo. 2
18:2
Num. 18:20
Bayawubate lifa emkhatsini wabomnakabo; Simakadze nguyena alifa labo, njengobe abetsembisa.

3“Sabelo sebaphristi emihlatjelweni yetinkhomo nome yetimvu leyawuletfwa bantfu kuyawuba siphanga, nemihlatsi, nekwangekhatsi. 4Kufanele nibanike loko lokusivuno setilinga, taloko lokutinhlavu, neseliwayini lelisha, nesemafutsa lamasha, kanye neboya bekucala lenibuhhule etimvini tenu. 5Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubakhetsile bona kanye netitukulwane tabo emkhatsini wato tonkhe tive tenu kutsi batewuma bakhonte ngelibito laSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi.

6“Nangabe umLevi atfutsa kulelinye lalamadolobha enu aka-Israyeli, bese uta ngekutimisela kulendzawo Simakadze layakuyikhetsa, 7angakhonta ngelibito laSimakadze Nkulunkulu wakhe njengawo onkhe emaLevi akubo embikwaSimakadze. 8Kufanele abe nesabelo lesilingana nesalabanye, nome ngabe kukhona imali layitfolile ngekutsengisa timphahla temndeni wakhe.”

Tecwayiso ngemikhuba yebahedeni

9

18:9
Lev. 18:24
Dut. 12:29
1 Khos. 14:24
2 Khos. 16:3
“Nase ningena kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona, ningacali nifundze kulingisa imikhuba lenengekako yaleto tive talapho. 10
18:10
Eks. 22:18
Lev. 18:21
19:26
20:6,27
1 Sam. 28:7
Kubete emkhatsini wenu loyawutfolakala anikela ngendvodzana nome ngendvodzakati yakhe ngekuyengcisa emlilweni,Nome “ngekuyishisa ngemlilo” kubete nalobhulako nome losangoma, nome lohumusha tigameko, angenele butsi, 11
18:11
Lev. 19:31
Isa. 8:19
nome alumbe, nome wemimoya lemibi, nome lophengulako, nome lokhuluma nalabafile. 12Wonkhe umuntfu lowenta letintfo usinengiso kuSimakadze, ngako-ke ngenca yalentintfo letisinengiso Simakadze Nkulunkulu wenu tonkhe letive uyawutikhipha aticoshe nisengakefiki nine. 13
18:13
Mat. 5:48
Kufanele nibe msulwa embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Setsembiso sekutfumela umphrofethi

14“Letive lenitatemuka lelive tiyabalalela labo lababhulako nalabaphengulako; kodvwa nine Simakadze Nkulunkulu wenu akanivumeli kutsi nikwente loko. 15

18:15
Joh. 1:45
5:39,46
6:14
Imis. 3:22
7:37
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunivusela umphrofethi lonjengami emkhatsini wabomnakenu. Kufanele nimlalele.

16

18:16
Eks. 20:19
Dut. 5:23
“Ngobe nguloko lenakucela kuSimakadze Nkulunkulu wenu eHorebe mhlazana wemhlangano nanitsi: ‘Sicela kutsi singabe sisaliva leliphimbo laSimakadze Nkulunkulu wetfu, singawubuki nalomlilo lomkhulu kangaka, ngobe sitakufa.’ 17Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Loko labakushoko kuhle. 18Ngiyawubavusela umphrofethi lofanana nawe emkhatsini wabomnakabo. Ngiyawufaka emavi ami emlonyeni wakhe, uyawube sewubatjela konkhe loko lengimyala ngako. 19
18:19
Imis. 3:23
Nangabe kukhona longawalaleli lamavi ami lakhulunywa ngulowo mphrofethi ngelibito lami, ngimi-ke matfupha loyawubhekana naye lowo muntfu. 20
18:20
Dut. 13:5
Jer. 14:14
Kodvwa umphrofethi lotenta shangatsi ukhuluma ngelibito lami loko lengingakasho kutsi akakukhulume, nome umphrofethi lokhuluma ngelibito lalabanye bonkulunkulu, lowo kufanele abulawe.’

21“Nine-ke ningasho nitsi: ‘Pho, singati kanjani kutsi lelivi alikakhulunywa nguSimakadze?’ 22

18:22
Jer. 28:9
Nangabe loko lokushiwo ngulowo mphrofethi ngelibito laSimakadze kungenteki nome kungabi liciniso, kuyawuvele kubonakale kutsi lowo mlayeto akusiwo lovela kuSimakadze. Lowo mphrofethi abetikhulumela nje; ngako ningamesabi.”

19

Emadolobha ekukhosela

(Num. 35:9-29; Josh. 20:1-9)

191

19:1
Eks. 21:13
Num. 35:10
Dut. 4:41
12:29
Josh. 20:2
“Utawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu angatibhubhisa letive letikulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu, nitsi ningatidvudvula nitikhiphe, bese nakha kulamadolobha ato nasetindlini tato, 2niyakube senitehlukanisela nine emadolobha lamatsatfu latabasemkhatsini welive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu. 3Yakhani imigwaco leya kuwo, bese nilehlukanisa tigaba letitsatfu lelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, khona kutawutsi lowo lobulele umuntfu abalekele khona. 4Lena-ke yindzaba yemuntfu lobulele lomunye wase ubalekela khona kuyawusindzisa kuphila kwakhe, lowo lobulele makhelwane wakhe angakacondzi, futsi lobekangesiso sitsa sakhe. 5Ase ngitsi nangu umuntfu uhamba namakhelwane wakhe uya ehlatsini kuyawukabha tinkhuni, bese utsi uphakamisa lizembe atewujuba sihlahla, kuphunyuke lelizembe lishaye lomakhelwane afe khona lapho, lowo muntfu angabaleka ayewukhosela kulelinye lalawo madolobha, kuze atewusindzisa kuphila kwakhe. 6Ngaphandle kwaloko umphindziseli losihlobo sengati semufi lofuna kumbulala, kungenteka amcoshe aze amkhandze, nangabe libanga lilidze kakhulu, bese uyambulala, nome ngabe abengakafaneli kubulawa, ngobe lomakhelwane wakhe amfele ngesiphosiso. 7Ngikusho ngaleso sizatfu-ke kutsi kufanele nitehlukanisele nine emadolobha lamatsatfu.

8

19:8
Dut. 12:20
“Nangabe Simakadze Nkulunkulu wenu alandzisa lelive lenu, njengobe etsembisa ngesifungo kubokhokho benu, bese unipha lonkhe lelive labetsembisa lona, 9ngobe nimlandzele nagcina yonkhe lemiyalo lengininika yona lamuhla, yekutsandza Simakadze Nkulunkulu wenu nekuhamba ngemiyalo yakhe ngaso sonkhe sikhatsi, niyawuvele nengete ngetulu lamanye emadolobha lamatsatfu. 10Loko nibokwenta khona kutewutsi ingati lete licala ingetiwucitselwa lite eveni lenu, Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, kuze nani ningabi nacala lekucitsa ingati.

11

19:11
Num. 35:20
“Kodvwa nangabe umuntfu atondza makhelwane wakhe aze amlalele endleleni, amshaye ambulale, bese ubalekela kulelinye lalamadolobha, 12
19:12
Gen. 9:6
Eks. 21:12,14
baholi belidolobha lakhe bayawumlandza, bambuyisele edolobheni lakhe, bese bamnikela kulowo mphindziseli losihlobo sengati semufi atembulala. 13Lowo muntfu ningamhawukeli. Kufanele kukhishwe kuphele ka-Israyeli kucitsa ingati lengenacala, khona kutawunihambela kahle.”

Iminyele yasendvulo

14

19:14
Dut. 27:17
Taga 22:28
23:10
“Ungatikhweshisi tikhonkhwane temnyele wamakhelwane wakho, nawe lowatikhandza setifakwe ngulabo labefika kucala kunawe kulelo live Simakadze Nkulunkulu wakho lakupha lona kutsi libe lakho.”

Macondzana nabofakazi

15

19:15
Num. 35:30
Dut. 17:6
Mat. 18:16
Joh. 8:17
19:31
2 Khor. 13:1
1 Thim. 5:19
Heb. 10:28
“Bufakazi bemuntfu munye abukeneli kutsi kungaze kulahlwe ngabo umbekwacala. Indzaba kufanele ibe nabofakazi lababili nome labatsatfu. 16Nangabe fakazi wemanga avukela umuntfu amlahle ngelicala lelibi, 17
19:17
Dut. 17:9
labantfu lababili lababangako kufanele beme embikwaSimakadze embikwebaphristi nebehluleli bangaleso sikhatsi. 18Behluleli kufanele bayihlolisise lendzaba, kepha nangabe lofakazi atfolakala kutsi unemanga ngekunika bufakazi lobungemacebo ngemnakabo, 19
19:19
Taga 19:5
ngako kufanele bente kuye loko abecondze kukwenta kumnakabo. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu. 20Labanye bantfu bayawutsi bangeva ngaloko bese bayesaba, leyontfo ingaphindzi yentiwe emkhatsini wenu. 21
19:21
Eks. 21:23-25
Lev. 24:19-20
Mat. 5:38
Ningabi nasihawu: kuphila ngekuphila, liso ngeliso, litinyo ngelitinyo, sandla ngesandla, lunyawo ngelunyawo.”