Siswati 1996 (SWA96)
16

LiPhasika

(Eks. 12:1-20)

161

16:1-8
Eks. 12:2
13:4
23:15
Lev. 23:5-8
Num. 9:2
28:16-25
2 Khr. 35:1
“Njalo nje ngenyanga ya-Abibi nibowugcina niwugubhe uMkhosi weliPhasika laSimakadze Nkulunkulu wenu, ngobe ngayo lenyanga wanikhipha ebusuku eGibhithe. 2Niyakwenta umhlatjelo weliPhasika kuSimakadze Nkulunkulu wenu ngesilwane leniyawusitsatsa emihlambini yenu yetimvu nome yetinkhomo, niwentele endzaweni Simakadze layakuyikhetsela kubeka Libito lakhe. 3
16:3
Eks. 13:6
34:18
LeliPhasika ningalidli kanye nesinkhwa lesinembiliso. Kuyawuze kuphele emalanga lasikhombisa solomane nidla sinkhwa lesite imbiliso, sinkhwa selusizi, ngobe naphuma ngekuphutfuma lokukhulu eGibhithe. Loko kuyakwenta kutsi nihlale nilikhumbula njalo lilanga lenaphuma ngalo eGibhithe, yonkhe imphilo yenu. 4
16:4
Eks. 34:25
Kufanele kubete lotfolakala anembiliso eveni lenu kuwo onkhe lawo malanga lasikhombisa. Kubete inyama yemhlatjelo lowentiwe ebusuku belilanga lekucala, leyawusala kuze kuse.

5“Ningacali nente umhlatjelo weliPhasika kunome ngukuliphi lidolobha Simakadze Nkulunkulu wenu layawunipha lona, 6ngaphandle kwaleyo ndzawo layakuyikhetsela kubeka Libito lakhe. Umhlatjelo weliPhasika niyakuwentela khona lapho kusihlwa nakushona lilanga ngemgubho wekuphuma kwenu eGibhithe. 7Leyo nyama niyakuyosa niyidlele kuleyo ndzawo leyawukhetfwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu, bese kutsi ekuseni nincandzeke niye emakhaya enu. 8Niyawudla sinkhwa lesite imbiliso kuze kuphele emalanga lasitfupha, bese kutsi ngelilanga lesikhombisa nente umhlangano kuSimakadze Nkulunkulu wenu, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.”

Umkhosi Wemaviki

(Eks. 34:22; Lev. 23:15-21)

9

16:9-12
Eks. 23:16
Lev. 23:15
Num. 28:26-31
“Niyawubala emaviki lasikhombisa kusukela ekucaleni kwekuvunwa kwalokutinhlavu. 10Niyakube senigubha uMkhosi Wemaviki, lekunguMkhosi Wekuvuna Kolo, kuSimakadze Nkulunkulu wenu ngekuletsa iminikelo yesihle ngangekwesibusiso Simakadze Nkulunkulu lanibusise ngaso. 11Niyawujabula embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni layakuyikhetsela kubeka Libito lakhe, kujabule nine, kanye nemadvodzana nemadvodzakati enu, netigcili netigcilikati tenu, nemaLevi lakulamadolobha enu, nebetive, netintsandzane, nebafelokati labahlala kanye nani. 12Nibokhumbula kutsi nani nake naba tigcili eGibhithe, ngako tilandzeleni ngekunakekela letimiso.”

UMkhosi Wemadlangala

(Lev. 23:33-43)

13

16:13-15
Eks. 23:16
Lev. 23:34
Num. 29:12-38
“Niyawugubha uMkhosi Wemadlangala emalanga lasikhombisa emvakwekucedza kwenu kuvuna kolo nemagelebisi. 14Niyawujabula eMkhosini wenu nine, nemadvodzana nemadvodzakati enu, netigcili kanye netigcilikati tenu, nemaLevi, nebetive, netintsandzane, nebafelokati labahlala emadolobheni enu. 15LoMkhosi niyakuwugubha emalanga lasikhombisa kuSimakadze Nkulunkulu wenu kuleyo ndzawo Simakadze layakuyikhetsa. Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibusisa kuto tonkhe tivuno tenu nakuyo yonkhe imisebenti yetandla tenu, nekujabula kwenu kuyawuphelela.

16

16:16
Eks. 23:17
34:23
Lev. 23:4
“Onkhe emadvodza esive sakini kufanele ete katsatfu ngemnyaka atetibonakalisa kuSimakadze Nkulunkulu wenu kuleyo ndzawo Simakadze latayikhetsa: eMkhosini Wesinkhwa Lesingenambiliso, naseMkhosini Wemaviki, naseMkhosini Wemadlangala. Kufanele kubete indvodza leyawuta itetibonakalisa kuSimakadze ingakaphatsi lutfo. 17Ngulowo nalowo akaletse sipho lesifanele sibusiso lasemukele kuSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Kugcinwa nekuphatfwa kwemtsetfo

18“Khetsani behluleli kanye netindvuna tetinkhundla taleso naleso sive kuwo onkhe emadolobha enu Simakadze Nkulunkulu lanipha wona. Ngibo labayakwehlulela ngekungakhetsi. 19

16:19
Eks. 23:6-8
Lev. 19:15
Dut. 1:16
Taga 15:27
Kufanele ningawephuli umtsetfo, futsi ningabakhetsi bantfu. Akukafaneli nemukele umdizo, ngobe uphumphutsekisa emehlo alabahlakaniphile, uphambukise nemavi alabalungile. 20Niyawulandzela umtsetfo wona wodvwa, nehlulele ngebucotfo bodvwa, kuze niphile nilidle lelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona.

21

16:21
Eks. 34:13
“Aniyikumisa ngisho nayinye insika ya-Ashera welugodvo eceleni kwelilati lenilakhele Simakadze Nkulunkulu wenu, 22
16:22
Lev. 26:1
ningayimbeli nimise ngisho nensikalitje lekutsiwa ingcwele, ngobe nguloko Simakadze Nkulunkulu wenu lakutondzako.”

17

171

17:1
Lev. 22:10
Dut. 15:21
Mal. 1:8,13
“Ninganikeli kuSimakadze Nkulunkulu wenu umhlatjelo wenkhomo, nome wemvu, nome wembuti lechwalile nome lenesiyela, ngobe loko kusinengiso kuSimakadze.

2

17:2
Dut. 13:6
“Nangabe kulamadolobha Simakadze Nkulunkulu wenu latanipha wona niva kutsi kukhona indvodza nome lomsikati lowenta intfo lesinengiso kuSimakadze ngekwephula sivumelwane sakhe, 3
17:3
Eks. 22:20
ngekukhonta nangekunikela kulabanye bonkulunkulu, ngekukhotsama kubo, nome elangeni, nome enyangeni, nome etinkhanyetini tesibhakabhaka, lekuyintfo lephambene nemiyalo yami, 4loko kwaze kwabikwa nakini, leyo ndzaba niboyihlolisisa niyiphenyisise. Nakwenteka kutfolakala kutsi vele ikhona intfo lembi kanjalo leyentiwe ka-Israyeli, 5
17:5
Eks. 22:20
lowo muntfu, indvodza nome umfati lowente loko lokubi, mletseni emasangweni enu, bese nimgcoba ngematje aze afe. 6
17:6
Num. 35:30
Dut. 19:15
Mat. 18:16
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
1 Thim. 5:19
Heb. 10:28
Umuntfu uyawubulawa ngebufakazi bebantfu lababili nome labatsatfu, kodvwa kute umuntfu loyawubulawa ngebufakazi bemuntfu munye kuphela. 7
17:7
Dut. 13:9
1 Khor. 5:13
Bofakazi ngibo labayawucala kucala kumgcoba ngematje nakabulawa, sive sonkhe bese siyalandzela-ke. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

8

17:8
Dut. 21:5
2 Khr. 19:10
“Nakukhona emacala lamatima kutsi ngeke atekwe etinkhundleni tenu, njengalawa lacondzene nekubulala, nemibango, kanye nekuhlaselana, lawo macala-ke niyakwenyuka nawo niwamikise kuleyo ndzawo Simakadze Nkulunkulu wenu layakuyikhetsa. 9
17:9
Mal. 2:7
Nibohamba niye kubaphristi labangemaLevi nakumehluleli loyawube asesikhundleni ngaleso sikhatsi, nifike nihlolisise kahle kubo. Ngibo labayawukhipha sincumo. 10Nine-ke niyakwenta loko labayanitjela kona kuleyo ndzawo Simakadze latayikhetsa. Nibocaphela kutsi nente konkhe loko labanitjela kona. 11Niyawulandzela lowo mtsetfo labanifundzisa wona netincumo labaninika tona. Ningacali niphambuke nakancane ngesekudla nome ngesancele kuloko labanitjela kona. 12Umuntfu longamhloniphi umehluleli nome umphristi loma kuleyo ndzawo akhonte Simakadze Nkulunkulu wenu kufanele abulawe. Niyawukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wesive sema-Israyeli. 13Sonkhe sive siyawutsi singeva sesabe, bese siyahlonipha singaphindzi sedzelele.”

Imiyalo macondzana nenkhosi

14

17:14
1 Sam. 8:5
“Niyawutsi ningangena kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lenu nakhe kulo, niyawube senitsi: ‘Natsi asitibekele inkhosi njengaletive tonkhe lesakhelene nato,’ 15nibocaphela-ke kutsi nibeka leyo nkhosi Simakadze Nkulunkulu wenu layikhetsako. Kufanele leyo nkhosi ikhetfwe emkhatsini webanakenu. Ningacali nibeke wetive kutsi abe yinkhosi yenu, kantsi akasiye um-Israyeli wengati. 16
17:16
1 Khos. 10:26,28
2 Khr. 1:16
9:28
Isa. 31:1
Leyo nkhosi futsi akukafaneli ifune kuba nemahhashi lamanyenti langewayo, nome yente bantfu badzimate bancandzeke babuyele eGibhithe kuyawulandza lamanye, ngobe phela Simakadze wanitjela watsi: ‘Ningaphindzi nincandzeke nihambe ngaleyo ndlela futsi.’ 17
17:17
1 Khos. 10:14-22,27
11:1-8
2 Khr. 1:15
9:27
Akukafaneli iteke bafati labanyenti, ngobe loko kuyakwedukisa inhlitiyo yayo. Akukafaneli icokelele ndzawonye umcebo lomnyenti.

18“Nase itsatsa sihlalo sebukhosi bayo, kufanele itibhalele yona encwadzini legocotwako, incwadzi yalomtsetfo lotsatfwe kulena yebaphristi labangemaLevi. 19Kufanele ihlale kuyo iyifundze onkhe emalanga ekuphila kwayo, khona itewufundza kwesaba Simakadze Nkulunkulu wayo, ibuye ilandzelisise ngekucophelela onkhe emavi alomtsetfo naletimiso, 20ingacali iticabange kutsi yona incono kunebanakabo, bese iyaphambuka emtsetfweni, iye ngesekudla nome ngesancele. Nayilandzelisisa onkhe emavi alomtsetfo naletimiso, yona nemadvodzana ayo batawubusa sikhatsi lesidze ka-Israyeli.”

18

Sabelo sebaphristi

181

18:1
Num. 18:20
Dut. 10:9
12:12
14:27,29
1 Khor. 9:13
“Baphristi labangemaLevi, bona ngempela besive semaLevi, akukafaneli babe nesabelo nome lifa kanye nesive sema-Israyeli. Bona bayawuphila ngeminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, ngobe loko ngukona kulifa labo. 2
18:2
Num. 18:20
Bayawubate lifa emkhatsini wabomnakabo; Simakadze nguyena alifa labo, njengobe abetsembisa.

3“Sabelo sebaphristi emihlatjelweni yetinkhomo nome yetimvu leyawuletfwa bantfu kuyawuba siphanga, nemihlatsi, nekwangekhatsi. 4Kufanele nibanike loko lokusivuno setilinga, taloko lokutinhlavu, neseliwayini lelisha, nesemafutsa lamasha, kanye neboya bekucala lenibuhhule etimvini tenu. 5Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ubakhetsile bona kanye netitukulwane tabo emkhatsini wato tonkhe tive tenu kutsi batewuma bakhonte ngelibito laSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi.

6“Nangabe umLevi atfutsa kulelinye lalamadolobha enu aka-Israyeli, bese uta ngekutimisela kulendzawo Simakadze layakuyikhetsa, 7angakhonta ngelibito laSimakadze Nkulunkulu wakhe njengawo onkhe emaLevi akubo embikwaSimakadze. 8Kufanele abe nesabelo lesilingana nesalabanye, nome ngabe kukhona imali layitfolile ngekutsengisa timphahla temndeni wakhe.”

Tecwayiso ngemikhuba yebahedeni

9

18:9
Lev. 18:24
Dut. 12:29
1 Khos. 14:24
2 Khos. 16:3
“Nase ningena kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona, ningacali nifundze kulingisa imikhuba lenengekako yaleto tive talapho. 10
18:10
Eks. 22:18
Lev. 18:21
19:26
20:6,27
1 Sam. 28:7
Kubete emkhatsini wenu loyawutfolakala anikela ngendvodzana nome ngendvodzakati yakhe ngekuyengcisa emlilweni,Nome “ngekuyishisa ngemlilo” kubete nalobhulako nome losangoma, nome lohumusha tigameko, angenele butsi, 11
18:11
Lev. 19:31
Isa. 8:19
nome alumbe, nome wemimoya lemibi, nome lophengulako, nome lokhuluma nalabafile. 12Wonkhe umuntfu lowenta letintfo usinengiso kuSimakadze, ngako-ke ngenca yalentintfo letisinengiso Simakadze Nkulunkulu wenu tonkhe letive uyawutikhipha aticoshe nisengakefiki nine. 13
18:13
Mat. 5:48
Kufanele nibe msulwa embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Setsembiso sekutfumela umphrofethi

14“Letive lenitatemuka lelive tiyabalalela labo lababhulako nalabaphengulako; kodvwa nine Simakadze Nkulunkulu wenu akanivumeli kutsi nikwente loko. 15

18:15
Joh. 1:45
5:39,46
6:14
Imis. 3:22
7:37
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunivusela umphrofethi lonjengami emkhatsini wabomnakenu. Kufanele nimlalele.

16

18:16
Eks. 20:19
Dut. 5:23
“Ngobe nguloko lenakucela kuSimakadze Nkulunkulu wenu eHorebe mhlazana wemhlangano nanitsi: ‘Sicela kutsi singabe sisaliva leliphimbo laSimakadze Nkulunkulu wetfu, singawubuki nalomlilo lomkhulu kangaka, ngobe sitakufa.’ 17Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Loko labakushoko kuhle. 18Ngiyawubavusela umphrofethi lofanana nawe emkhatsini wabomnakabo. Ngiyawufaka emavi ami emlonyeni wakhe, uyawube sewubatjela konkhe loko lengimyala ngako. 19
18:19
Imis. 3:23
Nangabe kukhona longawalaleli lamavi ami lakhulunywa ngulowo mphrofethi ngelibito lami, ngimi-ke matfupha loyawubhekana naye lowo muntfu. 20
18:20
Dut. 13:5
Jer. 14:14
Kodvwa umphrofethi lotenta shangatsi ukhuluma ngelibito lami loko lengingakasho kutsi akakukhulume, nome umphrofethi lokhuluma ngelibito lalabanye bonkulunkulu, lowo kufanele abulawe.’

21“Nine-ke ningasho nitsi: ‘Pho, singati kanjani kutsi lelivi alikakhulunywa nguSimakadze?’ 22

18:22
Jer. 28:9
Nangabe loko lokushiwo ngulowo mphrofethi ngelibito laSimakadze kungenteki nome kungabi liciniso, kuyawuvele kubonakale kutsi lowo mlayeto akusiwo lovela kuSimakadze. Lowo mphrofethi abetikhulumela nje; ngako ningamesabi.”