Siswati 1996 (SWA96)
13

131“Nangabe umphrofethi nome umphuphi wemaphupho achamuka emkhatsini wenu bese umemetela sibonakaliso nome simangaliso kini, 2nangabe lesibonakaliso nome lesimangaliso lakhulume ngaso sesenteka, bese utsi: ‘Asilandzele labanye bonkulunkulu leningazange senibati, sikhonte bona,’ 3ningacali niwalalele emavi alowo mphrofethi nome lowo mphuphi wemaphupho. Simakadze Nkulunkulu wenu uyanivivinya kutsi atfole kahle kutsi niyamtsandza yini Simakadze Nkulunkulu wenu ngayo yonkhe inhlitiyo yenu nangawo wonkhe umphefumulo wenu. 4Niyawulandzela yena Simakadze Nkulunkulu wenu, nimesabe, nigcine imiyalo yakhe nilalele nelivi lakhe; niyawukhonta yena ninamatsele kuye. 5

13:5
Dut. 18:20
Kodvwa lowo mphrofethi nome lowo mphuphi wemaphupho uyawubulawa, ngobe unifundzise kutsi nihlubuke Simakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, wanihlenga eveni lebugcili; yebo, abetama kuniphambukisa endleleni Simakadze Nkulunkulu wenu laniyala kutsi nihambe ngayo. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

6

13:6
Dut. 17:2
“Nangabe umnakenu, nome indvodzana yakho, nome indvodzakati yakho, nome umkakho lomtsandzako, nome umnganakho lomkhulu akuwunga ngasense atsi: ‘Asambe siyewukhonta labanye bonkulunkulu,’ leningazange senibati nine naboyihlo, 7bonkulunkulu betive lenakhelene nato, letisedvutane naletikhashane, kusuka ngala kwelive kuye ngale, 8ungacali umvumele, futsi ungamlaleli. Ungabi naluvelo ngaye. Ungamphephisi, futsi ungamvikeli. 9Nome kanjani lowo kufanele nimbulale, afe. Sandla sakho kufanele sibe sekucala ekumbulaleni, bese kulandzela letinye-ke tandla tesive sonkhe. 10Mgcobeni ngematje aze afe, ngobe wetame kunigudlula kuSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 11
13:11
Dut. 17:13
Israyeli wonkhe uyakuva esabe, kute nome munye emkhatsini wenu loyawuphindze ayente leyontfo lembi.

12“Naniva kushiwo loko ngalelinye lalamadolobha Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona kutsi nihlale kuwo, 13kutsi sekuvele bantfu lababi emkhatsini wenu baphambukisa bantfu balelo dolobha labo babedukise batsi: ‘Asambe siyewukhonta labanye bonkulunkulu,’ leningazange senibati, 14kufanele loko nikuhlolisise, nikuphenyisise kahle. Nangabe kutfolakala kuliciniso kutsi lentfo lesinengiso yentiwe emkhatsini wenu, 15kufanele nibabulale ngenkemba bonkhe labahlala kulelo dolobha. Nilibhubhise lonkhe lelo dolobha, bantfu balo kanye netifuyo talo. 16Butsani konkhe loko lokuphangwe kulo nikubutsele ndzawonye enkhundleni yelidolobha, nilishise lonkhe lelo dolobha kanye nemphango yalo kube ngumnikelo wekushiswa samuku kuSimakadze Nkulunkulu wenu. Liyawusala litindzala phakadze naphakadze, aliseyiwuphindze lakhiwe kabusha. 17Kute nome yinye yaleto tintfo letilahliwe lekufanele titfolakale etandleni tenu, kuze Simakadze atewugucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako. Uyakunentela umusa abe nesihawu kini, anandzise, njengobe afunga kuboyihlomkhulu, 18ngobe phela nimlalele Simakadze Nkulunkulu wenu, nagcina yonkhe imiyalo yakhe lengininika yona lamuhla, nenta lokulungile embikwakhe.”

14

Kuzila lokungakavunyelwa

141

14:1
Lev. 19:27-28
21:5
“Nine nibantfwana baSimakadze Nkulunkulu wenu. Ningatisiki nome nihhule lingembili letinhloko tenu ngenca yalabafile, 2
14:2
Eks. 19:5-6
Dut. 4:20
7:6
28:18
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
ngobe nisive lesingcwele saSimakadze Nkulunkulu wenu. Kuto tonkhe tive letisebusweni bemhlaba, Simakadze ukhetse nine kutsi nibe sive lesiligugu lakhe.”

Tilwane letihlantekile naletingcolile

(Lev. 11:1-47)

3“Ningadli lutfo lolusinengiso. 4

14:4
Lev. 11:2
Nati-ke tilwane leningatidla: yinkhomo, nemvu, nembuti, 5nenyamatane, nenswephe, nelincala, nemphala, nelingcina, neliwula, neligoga. 6Ningatidla tonkhe tilwane letehlukanisa tinselo kabili naletihlabulako. 7Noko kuleto letihlabulako nome kuleto letinetinselo letehlukene ningete nalidla likamela, nemgwaja, nembila. Nome tihlabula, kodvwa tinetinselo letingakehlukani, tingcolile kini ngekwemtsetfo. 8Nehhontji ingcolile kini, nome inetinselo letehlukene, noko ayihlabuli. Akukafaneli niyidle inyama yato, futsi ningatitsintsi ngisho netidvumbu tato.

9

14:9
Lev. 11:9
“Kuto tonkhe tilwane letihlala emantini, ningatidla tonkhe leto letinetimphikwana tekuntjweza netincwencwe. 10Kodvwa konkhe lokute timphikwana tekuntjweza netincwencwe ningacali nikudle; ngekwemtsetfo kungcolile kini.

11“Ningayidla nome nguyiphi inyoni lehlantekile. 12

14:12
Lev. 11:13
Kodvwa leti ningacali nitidle: lusweti, nelingce, nelingce lelimnyama, 13nanhloyile lobovu, nanhloyile lomnyama, nalohheya wekufuywa nome waluphi luhlobo, 14nelihhwabayi nome laluphi luhlobo, 15sikhova, nesahhukulu, nenkhankhu, naloklebe nome waluphi luhlobo, 16nenkovazana, nesikhova lesikhulu, nesikhova lesimhlophe, 17nesikhova sasehlane, nenkwazi, nemphishamanti, 18nagilonki, namatalatingwenya nome waluphi luhlobo, natsekwane, nelilulwane.

19

14:19
Lev. 11:20
“Tonkhe tilwanyakatana letindiza tibe libulo tingcolile kini ngekwemtsetfo, ningatidli. 20Kodvwa niyawutidla tonkhe tilwane letihlantekile letinetimphiko.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Ningacali nidle lutfo lenilukhandze lutifele. Loko ningakupha umuntfu wetive lohlala kunome ngukuliphi lalamadolobha enu; yena-ke angakudla nome nine nikutsengisele lomunye wetive. Kodvwa nine nisive lesingcwele kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

“Ningalipheki lizinyane lembuti elubisini lwenina.”

Umtsetfo wekwelishumi

22

14:22-29
Lev. 27:30-33
Num. 18:21
Dut. 12:6
“Yehlukanisani kwelishumi kwaso sonkhe sivuno, umnyaka ngemnyaka. 23
14:23
Dut. 12:17
Niyawudla kwelishumi kwenu kwalokutinhlavu, nekweliwayini lelisha, nekwemafutsa, nekwematubulo etinkhomo netimvu, netimbuti embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni layawuyikhetsela kubeka Libito lakhe, kuze nitewufundza kuhlonipha Simakadze Nkulunkulu wenu ngaso sonkhe sikhatsi. 24Kodvwa nangabe leyo ndzawo ikhashane, kantsi Simakadze Nkulunkulu wenu unibusisile futsi ningeke nikhone kwetfwala loko kwelishumi kwenu, ngobe phela lendzawo letawukhetfwa nguSimakadze kutsi kubekwe Libito lakhe kuyo ikhashane kakhulu, 25ngako shintjiselanani kwelishumi kwenu ngemali, bese nitsatsa leyo mali niyimikisa kuleyo ndzawo Simakadze Nkulunkulu wenu latayikhetsa. 26Ngaleyo mali niyawutsenga nome ngabe yini leniyitsandzako: tinkhomo, nome timvu, nome liwayini, nome sinatfo lesifakwe imbiliso, nome ngabe yini leniyifisako. Wena nendlu yakho uyawudla lapho utfokote embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho.

27

14:27
Dut. 12:12,19
“Ningawakhohlwa emaLevi lahlala emadolobheni enu, ngobe wona akanaso sabelo nome lifa. 28
14:28
Dut. 26:12
Njalo nje ekupheleni kweminyaka lemitsatfu niyawuletsa konkhe kwelishumi lokusivuno salowo mnyaka nikulondvolote emadolobheni enu, 29
14:29
Num. 18:24
kuze kutsi emaLevi late sabelo nome lifa lekungelawo, nebetive, netintsandzane, nebafelokati labahlala emadolobheni enu bangeta batekudla besutse, kuze Simakadze Nkulunkulu wenu anibusise kuko konkhe lenikwentako.”

15

Umnyaka wesikhombisa

(Lev. 25:1-7)

151

15:1
Eks. 23:10
Lev. 25:3
“Ekupheleni kwayo yonkhe iminyaka lesikhombisa kufanele nitesule tikwelede talabo labanikweledako. 2Loku kuyakwentiwa kanje: Wonkhe umbolekisi kufanele asesule sikwelede umnakabo longum-Israyeli lanaso kuye. Angeke aphindze asihambele sikwelede sakhe kumnakabo longum-Israyeli, ngobe phela sikhatsi saSimakadze sekwesula tikwelede sesimenyetelwe. 3Ungamhambela sikwelede umuntfu wetive, kodvwa kufanele ukwesule konkhe lokweledwa kona ngumnakenu.

4“Noko akufanele kube nalomphofu emkhatsini wenu, ngobe kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi nilidle libe lifa lenu utanibusisa kakhulu ngemcebo, 5nangabe kambe nimlalela kuko konkhe Simakadze Nkulunkulu wenu, futsi ninakekela nilandzele yonkhe lemiyalo lengininika yona lamuhla. 6

15:6
Dut. 28:12
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu utanibusisa njengobe etsembisile, niyakwebolekisa etiveni letinyenti, kodvwa nine ningeke neboleke lutfo kunome ngukusinye sato. Niyawubusa tive letinyenti, kodvwa kute nome sinye lesiyakunibusa.

7

15:7-8
Lev. 25:25,35
1 Joh. 3:17
“Nangabe kukhona lomphofu emkhatsini webanakenu nome ngukuliphi lalamadolobha alelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona, ningacali nibe nelunya nekwemana kumnakenu lomphofu. 8
15:8
Mat. 5:42
Luk. 6:34
Kepha nine niyakwephana nimeboleke ngekukhululeka nangesihle nome ngabe yini layidzingako. 9Nicaphele kutsi ningawufukameli lomcabango lomubi lotsi: ‘Umnyaka wesikhombisa lekungumnyaka wekwesulwa kwetikwelede sewusondzele,’ nize nikhombise inhlitiyo lembi kumnakenu lonesidzingo ngekungamniki lutfo. Ngobe angahle akhale ngani kuSimakadze, bese-ke nine nitfolakala ninelicala lesono. 10
15:10
2 Khor. 9:7
Mupheni ngaphandle kwenhlitiyo lebubulako nalenemagcubu; ngobe ngenca yaloko Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibusisa emsebentini wenu wonkhe nakuko konkhe lenikwenta ngetandla tenu. 11
15:11
Mat. 26:11
Mak. 14:7
Joh. 12:8
Bantfu labamphofu bayawuhlala bakhona njalo nje eveni. Ngako-ke ngiyaniyala ngitsi banini ngulabephanako kubomnakenu, nakulabamphofu, nalabeswele eveni lenu.”

Kuphatfwa kwetigcili

12

15:12-18
Eks. 21:2
Lev. 25:39-46
Jer. 34:14
“Nangabe umnakenu longumHebheru, indvodza nome umfati, atsengiswa kuwe, abotsi angakusebentela iminyaka lesitfupha, ngemnyaka wesikhombisa umkhulule ahambe. 13Nawumkhulula ungacali umhambise yabayaba. 14Muphe ngekukhululeka, umkhetsele emihlambini yakho, umkhiphele nasengungwini yekudla, kanye nasetjeni lakho lekuhluta liwayini. Uyawumupha ngangekubusiswa kwakho nguSimakadze Nkulunkulu wakho. 15Khumbula kutsi nawe wake waba sigcili eGibhithe, Simakadze Nkulunkulu wakho wakuhlenga. Nguko nje ngikunika lomyalo lamuhla.

16

15:16
Eks. 21:5
“Kodvwa nangabe lesigcili sakho sitsi kuwe: ‘Angifuni kusuka lapha kuwe,’ ngesizatfu sekutsi sitsandza wena kanye nemndeni wakho, futsi siphatseke kahle lapha kakho, 17ubobe sewutsatsa lusungulo ubhobosele lihwandza lalendlebe yaso etikwesivalo; sesiyakuba sigcili sakho size sife. Uyakwenta njalo nakuso sigcilikati sakho. 18Ungakutsatsi ngekutsi kuyintfo lematima kakhulu kukhulula sigcili sakho, ngobe kukusebentela kwaso kuleminyaka lesitfupha kulingana nalokuphindvwe kabili lebekungentiwa sisebenti lesicashiwe. Simakadze Nkulunkulu wakho uyakukubusisa kuko konkhe lokwentako.”

Ematubulo etilwane

19

15:19
Eks. 13:2,12
34:19
Num. 3:13
8:17
“Simakadze Nkulunkulu wakho uyakumehlukanisela onkhe ematubulo lamadvuna etinkhomo netimvu kanye netimbuti. Ungawabopheli ematubulo etinkhomo takho futsi ungawahhuli ematubulo etimvu takho. 20
15:20
Dut. 12:11
Yonkhe iminyaka wena nemndeni wakho uyawutidlela embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho kuleyo ndzawo leyawukhetfwa nguye. 21
15:21
Lev. 22:10
Dut. 17:1
Mal. 1:8,13
Nangabe sifuyo sichwalile, sichuta nome siyimphumphutse, nome sinesiyela lesibi kabi, ungacali usente umhlatjelo kuSimakadze Nkulunkulu wakho. 22Uyakusidlela edolobheni lakho. Bonkhe, labangcolile ngekwemtsetfo nalabahlantekile, bangasidla, kube shangatsi badla inswephe nome inyamatane. 23
15:23
Gen. 9:4
Lev. 7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 12:16,23
Kodvwa ungaboyidla ingati; uboyicitsa phansi emhlabatsini njengemanti.”