Siswati 1996 (SWA96)
14

Kuzila lokungakavunyelwa

141

14:1
Lev. 19:27-28
21:5
“Nine nibantfwana baSimakadze Nkulunkulu wenu. Ningatisiki nome nihhule lingembili letinhloko tenu ngenca yalabafile, 2
14:2
Eks. 19:5-6
Dut. 4:20
7:6
28:18
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
ngobe nisive lesingcwele saSimakadze Nkulunkulu wenu. Kuto tonkhe tive letisebusweni bemhlaba, Simakadze ukhetse nine kutsi nibe sive lesiligugu lakhe.”

Tilwane letihlantekile naletingcolile

(Lev. 11:1-47)

3“Ningadli lutfo lolusinengiso. 4

14:4
Lev. 11:2
Nati-ke tilwane leningatidla: yinkhomo, nemvu, nembuti, 5nenyamatane, nenswephe, nelincala, nemphala, nelingcina, neliwula, neligoga. 6Ningatidla tonkhe tilwane letehlukanisa tinselo kabili naletihlabulako. 7Noko kuleto letihlabulako nome kuleto letinetinselo letehlukene ningete nalidla likamela, nemgwaja, nembila. Nome tihlabula, kodvwa tinetinselo letingakehlukani, tingcolile kini ngekwemtsetfo. 8Nehhontji ingcolile kini, nome inetinselo letehlukene, noko ayihlabuli. Akukafaneli niyidle inyama yato, futsi ningatitsintsi ngisho netidvumbu tato.

9

14:9
Lev. 11:9
“Kuto tonkhe tilwane letihlala emantini, ningatidla tonkhe leto letinetimphikwana tekuntjweza netincwencwe. 10Kodvwa konkhe lokute timphikwana tekuntjweza netincwencwe ningacali nikudle; ngekwemtsetfo kungcolile kini.

11“Ningayidla nome nguyiphi inyoni lehlantekile. 12

14:12
Lev. 11:13
Kodvwa leti ningacali nitidle: lusweti, nelingce, nelingce lelimnyama, 13nanhloyile lobovu, nanhloyile lomnyama, nalohheya wekufuywa nome waluphi luhlobo, 14nelihhwabayi nome laluphi luhlobo, 15sikhova, nesahhukulu, nenkhankhu, naloklebe nome waluphi luhlobo, 16nenkovazana, nesikhova lesikhulu, nesikhova lesimhlophe, 17nesikhova sasehlane, nenkwazi, nemphishamanti, 18nagilonki, namatalatingwenya nome waluphi luhlobo, natsekwane, nelilulwane.

19

14:19
Lev. 11:20
“Tonkhe tilwanyakatana letindiza tibe libulo tingcolile kini ngekwemtsetfo, ningatidli. 20Kodvwa niyawutidla tonkhe tilwane letihlantekile letinetimphiko.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Ningacali nidle lutfo lenilukhandze lutifele. Loko ningakupha umuntfu wetive lohlala kunome ngukuliphi lalamadolobha enu; yena-ke angakudla nome nine nikutsengisele lomunye wetive. Kodvwa nine nisive lesingcwele kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

“Ningalipheki lizinyane lembuti elubisini lwenina.”

Umtsetfo wekwelishumi

22

14:22-29
Lev. 27:30-33
Num. 18:21
Dut. 12:6
“Yehlukanisani kwelishumi kwaso sonkhe sivuno, umnyaka ngemnyaka. 23
14:23
Dut. 12:17
Niyawudla kwelishumi kwenu kwalokutinhlavu, nekweliwayini lelisha, nekwemafutsa, nekwematubulo etinkhomo netimvu, netimbuti embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni layawuyikhetsela kubeka Libito lakhe, kuze nitewufundza kuhlonipha Simakadze Nkulunkulu wenu ngaso sonkhe sikhatsi. 24Kodvwa nangabe leyo ndzawo ikhashane, kantsi Simakadze Nkulunkulu wenu unibusisile futsi ningeke nikhone kwetfwala loko kwelishumi kwenu, ngobe phela lendzawo letawukhetfwa nguSimakadze kutsi kubekwe Libito lakhe kuyo ikhashane kakhulu, 25ngako shintjiselanani kwelishumi kwenu ngemali, bese nitsatsa leyo mali niyimikisa kuleyo ndzawo Simakadze Nkulunkulu wenu latayikhetsa. 26Ngaleyo mali niyawutsenga nome ngabe yini leniyitsandzako: tinkhomo, nome timvu, nome liwayini, nome sinatfo lesifakwe imbiliso, nome ngabe yini leniyifisako. Wena nendlu yakho uyawudla lapho utfokote embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho.

27

14:27
Dut. 12:12,19
“Ningawakhohlwa emaLevi lahlala emadolobheni enu, ngobe wona akanaso sabelo nome lifa. 28
14:28
Dut. 26:12
Njalo nje ekupheleni kweminyaka lemitsatfu niyawuletsa konkhe kwelishumi lokusivuno salowo mnyaka nikulondvolote emadolobheni enu, 29
14:29
Num. 18:24
kuze kutsi emaLevi late sabelo nome lifa lekungelawo, nebetive, netintsandzane, nebafelokati labahlala emadolobheni enu bangeta batekudla besutse, kuze Simakadze Nkulunkulu wenu anibusise kuko konkhe lenikwentako.”