Siswati 1996 (SWA96)
12

Indzawo yinye yekukhonta

121“Leti-ke timiso nemitsetfo lekufanele niyilalelisise, nase nikulelive Simakadze Nkulunkulu wabokhokho benu laniphe lona kutsi libe lenu, niyakuyigcina yingci nanisaphila kulelo live. 2Nibotibhubhisa tonkhe letindzawo letisetulu etintsabeni, nasemagcumeni, nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letiluhlata, lapho letive lenitemuka lelive betikhontela khona bonkulunkulu bato. 3

12:3
Dut. 7:5
Niyakuwadzilita emalati ato, nibhidlite tinsikamatje tato letitsi tingcwele, nishise naletinsika ta-Ashera wabo ngemlilo, nigawule naletithico tato, nesule emabito ato kuleto tindzawo.

4“Aniyikumkhonta Simakadze Nkulunkulu wenu ngendlela yabo. 5

12:5
1 Khos. 8:29
1 Khr. 7:12,16
Kodvwa nine niyawufunisisa indzawo leyawukhetfwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu leyawubasemkhatsini wato tonkhe tive tenu, lapho ayawubeka khona Libito lakhe, ahlale khona. Ngukuleyo ndzawo-ke lapho niyakuya khona, 6nimikise iminikelo yenu yekushiswa nemihlatjelo, nekwelishumi kwenu, netipho tenu leto lenincume ngato kutsi nitatiletsa, neminikelo yenu yesihle kanye nematubulo enu etinkhomo netimvu. 7Ngulapho-ke lapho niyawudlela khona nine nemindeni yenu, nijabule embikwaSimakadze ngako konkhe lenabeka sandla senu kuko, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu anibusisile.

8“Aniyikwenta njengobe senta lamuhla lokutsi wonkhe umuntfu atentele njengekubona kwakhe 9nisengakefiki endzaweni yekuphumula, nasefeni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. 10Kodvwa niyakwewela iJordane nakhe kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, uyawunipha kuthula kuto tonkhe titsa tenu letinitungeletile, nihlale ngekuphepha. 11Kuleyo ndzawo-ke Simakadze Nkulunkulu wenu layakuyikhetsa ibe yakhe, niyawuletsa khona konkhe lenginiyale ngako: iminikelo yenu yekushiswa, nemihlatjelo yenu, nekwelishumi kwenu, netipho tenu letimcoka kanye nayo yonkhe iminikelo yenu yelikhetselo lenanetsembisa ngayo kuSimakadze. 12

12:12
Num. 18:20
Dut. 10:9
14:27
18:1
Tfokotani kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nine nemadvodzana nemadvodzakati enu, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, nemLevi lohlala kulelo dolobha lenu, njengobe yena ate sabelo nome lifa lelingelakhe. 13Nicaphele ninganikeli iminikelo yenu yekushiswa kunome nguyiphi indzawo leniyitsandzako. 14Niyakuyinikela kuphela kuleyo ndzawo Simakadze latayikhetsa emkhatsini walesinye setive tenu, ngulapho niyawutigcinela khona tonkhe letintfo lenginiyala ngato.

15“Noko ningahlaba nidle inyama kunome ngukuliphi lalamadolobha enu, kuye ngekutsandza kwenu nangesibusiso saSimakadze Nkulunkulu wenu laninike sona. Longcolile nome lohlantekile ngekwemtsetfo bobabili bangadla ngalokufananako inswephe nome inyamatane. 16

12:16
Gen. 9:4
Lev. 3:17
7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 15:23
Kodvwa kufanele ningayidli ingati; niyakuyicitsela phansi emhlabatsini njengemanti. 17Aniyikudlela emadolobheni enu kwelishumi kwenu kwalokutinhlavu, nome kweliwayini lelisha, nome kwemafutsa, nome kwematubulo emihlambi yenu yetinkhomo, neyetimbuti, neyetimvu, nome ngabe seyini-ke lenetsembisele kwephana ngayo, neminikelo yenu yesihle, netipho tenu letimcoka. 18
12:18
Dut. 14:23
Kodvwa niyawutidlela embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni leyawukhetfwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu, nine nemadvodzana enu, nemadvodzakati enu, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, kanye nemaLevi lahlala emadolobheni enu. Niyawujabula embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu kuko konkhe leniyawukwenta. 19
12:19
Dut. 14:27
Caphelani kutsi ningawalibali emaLevi, yingci nanisahlala kulelo live lenu.

20

12:20
Gen. 28:14
Dut. 19:8
“Nangabe Simakadze Nkulunkulu wenu asalandzisile lelive lenu, njengobe anetsembisa lona, bese nikhanuka inyama nitsi: ‘Ngikhanuka inyama,’ niyakuyidla niyesutse njengekutsandza kwenu. 21Nangabe indzawo Simakadze Nkulunkulu wenu layikhetsele kubeka Libito lakhe ikhashane kakhulu kunani, ningahlaba emihlambini Simakadze laniphe yona, njengobe senginiyalile, nidlele emadolobheni enu kuye ngekutsandza kwenu. 22Niyakuyidla njengobe beningadla inswephe nome inyamatane. Longcolile nome lohlantekile ngekwemtsetfo bobabili bangadla ngalokufananako. 23
12:23-24
Lev. 17:10-14
Kodvwa nibocaphela kutsi ningayidli ingati, ngobe ingati ikuphila, akufanele nidle kuphila kanye nenyama. 24Kufanele ningayidli ingati; niyakuyicitsela phansi emhlabatsini njengemanti. 25Aniyikuyidla, khona kuyawunihambela kahle nine kanye nebantfwabenu emvakwenu, ngobe niyakube nenta lokuhle emehlweni aSimakadze.

26“Kodvwa niyawutsatsa tintfo tenu letingcwelisiwe nako konkhe lenetsembise kutsi niyawunikela ngako niye endzaweni leyawukhetfwa nguSimakadze. 27Niyakwetfula iminikelo yenu yekushiswa elatini laSimakadze Nkulunkulu wenu, inyama nengati kokubili. Ingati yemihlatjelo yenu kufanele icitselwe emaceleni elilati laSimakadze Nkulunkulu wenu, kodvwa lenyama ningatidlela. 28Caphelani kutsi niyilalele yonkhe lemiyalo lengininika yona, kuze kutenihambela kahle ngaso sonkhe sikhatsi, nine nebantfwabenu emvakwenu, ngobe nitawube nenta lokuhle nalokwemukelekile emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Secwayiso ngekukhonta tithico

29“Simakadze Nkulunkulu wenu utaticedza letive letisembikwenu leniyawutivimbetela nidle live lato. Kodvwa nase niticoshile nahlala eveni lato, 30

12:30
Dut. 18:9
Josh. 23:7
Hla. 106:35
nase tiphelile embikwenu, caphelani ningabhajwa elugibeni lwekubuta ngabonkulunkulu bato, nitsi: ‘Letive tibakhonta njani bonkulunkulu bato? Natsi sitakwenta njengato.’ 31Aniyikumkhonta Simakadze Nkulunkulu wenu ngendlela yato, ngobe tona natikhonta bonkulunkulu bato, tenta tonkhe tintfo letenyanyekako naletisinengiso kuSimakadze. Tona tize tishise nemadvodzana nemadvodzakati ato emlilweni njengemihlatjelo kulabonkulunkulu bato.

32

12:32
Dut. 4:2
Taga 30:6
Semb. 22:18-19
“Caphelani kutsi niyakwenta konkhe loko lenginiyala ngako; ningengeti, ninganciphisi.”

13

131“Nangabe umphrofethi nome umphuphi wemaphupho achamuka emkhatsini wenu bese umemetela sibonakaliso nome simangaliso kini, 2nangabe lesibonakaliso nome lesimangaliso lakhulume ngaso sesenteka, bese utsi: ‘Asilandzele labanye bonkulunkulu leningazange senibati, sikhonte bona,’ 3ningacali niwalalele emavi alowo mphrofethi nome lowo mphuphi wemaphupho. Simakadze Nkulunkulu wenu uyanivivinya kutsi atfole kahle kutsi niyamtsandza yini Simakadze Nkulunkulu wenu ngayo yonkhe inhlitiyo yenu nangawo wonkhe umphefumulo wenu. 4Niyawulandzela yena Simakadze Nkulunkulu wenu, nimesabe, nigcine imiyalo yakhe nilalele nelivi lakhe; niyawukhonta yena ninamatsele kuye. 5

13:5
Dut. 18:20
Kodvwa lowo mphrofethi nome lowo mphuphi wemaphupho uyawubulawa, ngobe unifundzise kutsi nihlubuke Simakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, wanihlenga eveni lebugcili; yebo, abetama kuniphambukisa endleleni Simakadze Nkulunkulu wenu laniyala kutsi nihambe ngayo. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

6

13:6
Dut. 17:2
“Nangabe umnakenu, nome indvodzana yakho, nome indvodzakati yakho, nome umkakho lomtsandzako, nome umnganakho lomkhulu akuwunga ngasense atsi: ‘Asambe siyewukhonta labanye bonkulunkulu,’ leningazange senibati nine naboyihlo, 7bonkulunkulu betive lenakhelene nato, letisedvutane naletikhashane, kusuka ngala kwelive kuye ngale, 8ungacali umvumele, futsi ungamlaleli. Ungabi naluvelo ngaye. Ungamphephisi, futsi ungamvikeli. 9Nome kanjani lowo kufanele nimbulale, afe. Sandla sakho kufanele sibe sekucala ekumbulaleni, bese kulandzela letinye-ke tandla tesive sonkhe. 10Mgcobeni ngematje aze afe, ngobe wetame kunigudlula kuSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 11
13:11
Dut. 17:13
Israyeli wonkhe uyakuva esabe, kute nome munye emkhatsini wenu loyawuphindze ayente leyontfo lembi.

12“Naniva kushiwo loko ngalelinye lalamadolobha Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona kutsi nihlale kuwo, 13kutsi sekuvele bantfu lababi emkhatsini wenu baphambukisa bantfu balelo dolobha labo babedukise batsi: ‘Asambe siyewukhonta labanye bonkulunkulu,’ leningazange senibati, 14kufanele loko nikuhlolisise, nikuphenyisise kahle. Nangabe kutfolakala kuliciniso kutsi lentfo lesinengiso yentiwe emkhatsini wenu, 15kufanele nibabulale ngenkemba bonkhe labahlala kulelo dolobha. Nilibhubhise lonkhe lelo dolobha, bantfu balo kanye netifuyo talo. 16Butsani konkhe loko lokuphangwe kulo nikubutsele ndzawonye enkhundleni yelidolobha, nilishise lonkhe lelo dolobha kanye nemphango yalo kube ngumnikelo wekushiswa samuku kuSimakadze Nkulunkulu wenu. Liyawusala litindzala phakadze naphakadze, aliseyiwuphindze lakhiwe kabusha. 17Kute nome yinye yaleto tintfo letilahliwe lekufanele titfolakale etandleni tenu, kuze Simakadze atewugucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako. Uyakunentela umusa abe nesihawu kini, anandzise, njengobe afunga kuboyihlomkhulu, 18ngobe phela nimlalele Simakadze Nkulunkulu wenu, nagcina yonkhe imiyalo yakhe lengininika yona lamuhla, nenta lokulungile embikwakhe.”

14

Kuzila lokungakavunyelwa

141

14:1
Lev. 19:27-28
21:5
“Nine nibantfwana baSimakadze Nkulunkulu wenu. Ningatisiki nome nihhule lingembili letinhloko tenu ngenca yalabafile, 2
14:2
Eks. 19:5-6
Dut. 4:20
7:6
28:18
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
ngobe nisive lesingcwele saSimakadze Nkulunkulu wenu. Kuto tonkhe tive letisebusweni bemhlaba, Simakadze ukhetse nine kutsi nibe sive lesiligugu lakhe.”

Tilwane letihlantekile naletingcolile

(Lev. 11:1-47)

3“Ningadli lutfo lolusinengiso. 4

14:4
Lev. 11:2
Nati-ke tilwane leningatidla: yinkhomo, nemvu, nembuti, 5nenyamatane, nenswephe, nelincala, nemphala, nelingcina, neliwula, neligoga. 6Ningatidla tonkhe tilwane letehlukanisa tinselo kabili naletihlabulako. 7Noko kuleto letihlabulako nome kuleto letinetinselo letehlukene ningete nalidla likamela, nemgwaja, nembila. Nome tihlabula, kodvwa tinetinselo letingakehlukani, tingcolile kini ngekwemtsetfo. 8Nehhontji ingcolile kini, nome inetinselo letehlukene, noko ayihlabuli. Akukafaneli niyidle inyama yato, futsi ningatitsintsi ngisho netidvumbu tato.

9

14:9
Lev. 11:9
“Kuto tonkhe tilwane letihlala emantini, ningatidla tonkhe leto letinetimphikwana tekuntjweza netincwencwe. 10Kodvwa konkhe lokute timphikwana tekuntjweza netincwencwe ningacali nikudle; ngekwemtsetfo kungcolile kini.

11“Ningayidla nome nguyiphi inyoni lehlantekile. 12

14:12
Lev. 11:13
Kodvwa leti ningacali nitidle: lusweti, nelingce, nelingce lelimnyama, 13nanhloyile lobovu, nanhloyile lomnyama, nalohheya wekufuywa nome waluphi luhlobo, 14nelihhwabayi nome laluphi luhlobo, 15sikhova, nesahhukulu, nenkhankhu, naloklebe nome waluphi luhlobo, 16nenkovazana, nesikhova lesikhulu, nesikhova lesimhlophe, 17nesikhova sasehlane, nenkwazi, nemphishamanti, 18nagilonki, namatalatingwenya nome waluphi luhlobo, natsekwane, nelilulwane.

19

14:19
Lev. 11:20
“Tonkhe tilwanyakatana letindiza tibe libulo tingcolile kini ngekwemtsetfo, ningatidli. 20Kodvwa niyawutidla tonkhe tilwane letihlantekile letinetimphiko.

21

14:21
Eks. 23:19
34:26
“Ningacali nidle lutfo lenilukhandze lutifele. Loko ningakupha umuntfu wetive lohlala kunome ngukuliphi lalamadolobha enu; yena-ke angakudla nome nine nikutsengisele lomunye wetive. Kodvwa nine nisive lesingcwele kuSimakadze Nkulunkulu wenu.

“Ningalipheki lizinyane lembuti elubisini lwenina.”

Umtsetfo wekwelishumi

22

14:22-29
Lev. 27:30-33
Num. 18:21
Dut. 12:6
“Yehlukanisani kwelishumi kwaso sonkhe sivuno, umnyaka ngemnyaka. 23
14:23
Dut. 12:17
Niyawudla kwelishumi kwenu kwalokutinhlavu, nekweliwayini lelisha, nekwemafutsa, nekwematubulo etinkhomo netimvu, netimbuti embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni layawuyikhetsela kubeka Libito lakhe, kuze nitewufundza kuhlonipha Simakadze Nkulunkulu wenu ngaso sonkhe sikhatsi. 24Kodvwa nangabe leyo ndzawo ikhashane, kantsi Simakadze Nkulunkulu wenu unibusisile futsi ningeke nikhone kwetfwala loko kwelishumi kwenu, ngobe phela lendzawo letawukhetfwa nguSimakadze kutsi kubekwe Libito lakhe kuyo ikhashane kakhulu, 25ngako shintjiselanani kwelishumi kwenu ngemali, bese nitsatsa leyo mali niyimikisa kuleyo ndzawo Simakadze Nkulunkulu wenu latayikhetsa. 26Ngaleyo mali niyawutsenga nome ngabe yini leniyitsandzako: tinkhomo, nome timvu, nome liwayini, nome sinatfo lesifakwe imbiliso, nome ngabe yini leniyifisako. Wena nendlu yakho uyawudla lapho utfokote embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho.

27

14:27
Dut. 12:12,19
“Ningawakhohlwa emaLevi lahlala emadolobheni enu, ngobe wona akanaso sabelo nome lifa. 28
14:28
Dut. 26:12
Njalo nje ekupheleni kweminyaka lemitsatfu niyawuletsa konkhe kwelishumi lokusivuno salowo mnyaka nikulondvolote emadolobheni enu, 29
14:29
Num. 18:24
kuze kutsi emaLevi late sabelo nome lifa lekungelawo, nebetive, netintsandzane, nebafelokati labahlala emadolobheni enu bangeta batekudla besutse, kuze Simakadze Nkulunkulu wenu anibusise kuko konkhe lenikwentako.”