Siswati 1996 (SWA96)
13

131“Nangabe umphrofethi nome umphuphi wemaphupho achamuka emkhatsini wenu bese umemetela sibonakaliso nome simangaliso kini, 2nangabe lesibonakaliso nome lesimangaliso lakhulume ngaso sesenteka, bese utsi: ‘Asilandzele labanye bonkulunkulu leningazange senibati, sikhonte bona,’ 3ningacali niwalalele emavi alowo mphrofethi nome lowo mphuphi wemaphupho. Simakadze Nkulunkulu wenu uyanivivinya kutsi atfole kahle kutsi niyamtsandza yini Simakadze Nkulunkulu wenu ngayo yonkhe inhlitiyo yenu nangawo wonkhe umphefumulo wenu. 4Niyawulandzela yena Simakadze Nkulunkulu wenu, nimesabe, nigcine imiyalo yakhe nilalele nelivi lakhe; niyawukhonta yena ninamatsele kuye. 5

13:5
Dut. 18:20
Kodvwa lowo mphrofethi nome lowo mphuphi wemaphupho uyawubulawa, ngobe unifundzise kutsi nihlubuke Simakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, wanihlenga eveni lebugcili; yebo, abetama kuniphambukisa endleleni Simakadze Nkulunkulu wenu laniyala kutsi nihambe ngayo. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

6

13:6
Dut. 17:2
“Nangabe umnakenu, nome indvodzana yakho, nome indvodzakati yakho, nome umkakho lomtsandzako, nome umnganakho lomkhulu akuwunga ngasense atsi: ‘Asambe siyewukhonta labanye bonkulunkulu,’ leningazange senibati nine naboyihlo, 7bonkulunkulu betive lenakhelene nato, letisedvutane naletikhashane, kusuka ngala kwelive kuye ngale, 8ungacali umvumele, futsi ungamlaleli. Ungabi naluvelo ngaye. Ungamphephisi, futsi ungamvikeli. 9Nome kanjani lowo kufanele nimbulale, afe. Sandla sakho kufanele sibe sekucala ekumbulaleni, bese kulandzela letinye-ke tandla tesive sonkhe. 10Mgcobeni ngematje aze afe, ngobe wetame kunigudlula kuSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 11
13:11
Dut. 17:13
Israyeli wonkhe uyakuva esabe, kute nome munye emkhatsini wenu loyawuphindze ayente leyontfo lembi.

12“Naniva kushiwo loko ngalelinye lalamadolobha Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona kutsi nihlale kuwo, 13kutsi sekuvele bantfu lababi emkhatsini wenu baphambukisa bantfu balelo dolobha labo babedukise batsi: ‘Asambe siyewukhonta labanye bonkulunkulu,’ leningazange senibati, 14kufanele loko nikuhlolisise, nikuphenyisise kahle. Nangabe kutfolakala kuliciniso kutsi lentfo lesinengiso yentiwe emkhatsini wenu, 15kufanele nibabulale ngenkemba bonkhe labahlala kulelo dolobha. Nilibhubhise lonkhe lelo dolobha, bantfu balo kanye netifuyo talo. 16Butsani konkhe loko lokuphangwe kulo nikubutsele ndzawonye enkhundleni yelidolobha, nilishise lonkhe lelo dolobha kanye nemphango yalo kube ngumnikelo wekushiswa samuku kuSimakadze Nkulunkulu wenu. Liyawusala litindzala phakadze naphakadze, aliseyiwuphindze lakhiwe kabusha. 17Kute nome yinye yaleto tintfo letilahliwe lekufanele titfolakale etandleni tenu, kuze Simakadze atewugucuka ekutfukutseleni kwakhe lokwesabekako. Uyakunentela umusa abe nesihawu kini, anandzise, njengobe afunga kuboyihlomkhulu, 18ngobe phela nimlalele Simakadze Nkulunkulu wenu, nagcina yonkhe imiyalo yakhe lengininika yona lamuhla, nenta lokulungile embikwakhe.”