Siswati 1996 (SWA96)
10

Mosi uphindza wemukela imiyalo

(Eks. 34:1-10)

101

10:1
Eks. 25:10
34:1
“Ngaleso sikhatsi Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Bata tibhelekeca letimbili tematje letifanana naleta takucala, bese wenyuka nato uta lapha kimi etulu entsabeni. Yakha nelibhokisi ngemapulango. 2
10:2
Eks. 25:16,21
32:19
Dut. 9:10
Mine ngitawubhala kuletibhelekeca tematje wona lawo mavi labebhalwe etibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. Utawube sewutifaka kulelo bhokisi.’

3“Ngako lelo bhokisi ngavele ngalakha ngemgamba, ngabata naleto tibhelekeca letimbili tematje, tafanana netekucala, ngenyuka ngaya etulu entsabeni ngiphetse leto tibhelekeca letimbili ngetandla tami. 4Simakadze wabhala kuto kona loko labekubhale kwekucala, imiyalo lelishumi labeyikhulume kini entsabeni, emlilweni, ngelilanga lemhlangano. Simakadze wase unginika tona. 5Ngabe sengiyancandzeka, ngehla, ngabeka letibhelekeca tematje ebhokisini lesivumelwane lengase ngilentile, njengobe Simakadze abengiyalile, namanje tisekhona lapho.”

6

10:6
Num. 20:28
33:30,38
Ema-Israyeli esuka emitfonjeni yemaJakani ahamba aya eMosera. Ngulapho Aroni afela khona wangcwatjwa. Eleyazare, indvodzana yakhe, wabe sewuba ngumphristi esikhundleni sakhe. 7Esuka lapho emisa eGudgoda, abesendlulela eJotbatha eveni lelinemifula. 8
10:8
Num. 3:5-8
Ngaso leso sikhatsi Simakadze wehlukanisela sive semaLevi kutsi umsebenti waso kube kwetfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, nekuma embikwaSimakadze sikhonte siphimisele tibusiso egameni lakhe, njengobe sisenta nalamuhla. 9
10:9
Num. 18:1
Josh. 18:7
Ngiko nje emaLevi angenaso sabelo nome lifa emkhatsini wabomnakabo. Simakadze ulifa lawo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu awatjela.

10

10:10
Eks. 32:11
34:28
Dut. 9:25
“Ngahlala entsabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo, njengobe ngangente njalo kwekucala; Simakadze waphindza wangilalela futsi nangaleso sikhatsi. Bekungesiyo intsandvo yakhe kutsi anibhubhise. 11Wakhuluma kimi watsi: ‘Sukuma wehle uyewuhola lesive sitewuhamba singene silidle lelive lengafunga ngalo kubokhokho baso kutsi ngiyawubapha lona.’ ”

Yini lokufunwa nguSimakadze?

12

10:12
Dut. 6:5
“Manje-ke, ma-Israyeli, yini lokufunwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu kini ngaphandle kwekutsi nesabe Simakadze Nkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe tonkhe, nimtsandze nimkhonte Simakadze Nkulunkulu wenu ngenhlitiyo yenu yonkhe, nangemphefumulo wenu wonkhe, 13nigcine nemiyalo yaSimakadze kanye netimiso takhe lengininika tona lamuhla kutsi tibe lusito kini?

14“Emazulu ngewaSimakadze Nkulunkulu wenu, ngisho nemazulu lasetulu kakhulu imbala; nemhlaba nako konkhe lokukuwo kwakhe. 15

10:15
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Noko Simakadze lutsandvo lwakhe walwenta lwanamatsela kubokhokho benu, wabatsandza, wanikhetsa nine titukulwane tabo, ngetulu kwato tonkhe tive, njengobe kunjalo lamuhla. 16
10:16
Dut. 30:6
Jer. 4:4
Imis. 7:51
Rom. 2:29
Khol. 2:11
Ngako-ke, sokani tinhlitiyo tenu, ningaphindzi nibe netinhloko letilukhuni. 17
10:17
2 Khr. 19:7
Jobe 34:19
Imis. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
1 Thim. 6:15
Semb. 17:14
19:16
Ngobe Simakadze longuNkulunkulu wenu nguNkulunkulu wabonkulunkulu, neNkhosi yemakhosi, nguNkulunkulu lomkhulu, nalonemandla nalowesabekako; akakhetsi, kantsi futsi akadizelwa. 18Uyabavikela labo labatintsandzane nebafelokati; nesihambi uyasitsandza asiphe kudla nekwekwembatsa. 19
10:19
Eks. 22:21
23:9
Kufanele nibatsandze labo labatihambi, ngobe nani nake naba tihambi eveni laseGibhithe. 20
10:20
Dut. 6:13
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Yesabani Simakadze Nkulunkulu wenu, nimkhonte. Bambelelani kuye nitsatse tifungo tenu egameni lakhe. 21LoNkulunkulu nguye loludvumo lwenu, nguye lowanentela leto tintfo letinkhulu netimangaliso letesabekako, lenatibonela nine ngewenu emehlo. 22
10:22
Gen. 15:5
22:17
46:27
Bokhokho benu labehla baya eGibhithe babengema-70 sebabonkhe, kodvwa manje Simakadze Nkulunkulu wenu sewunente nandza naba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka.”

11

Bukhulu baSimakadze

111“Niyawutsandza Simakadze Nkulunkulu wenu nente konkhe lafuna kutsi nikwente, nilalele timiso takhe, nemitsetfo yakhe kanye nemiyalo yakhe ngaso sonkhe sikhatsi. 2Khumbulani-ke lamuhla kutsi bekungini, hhayi bantfwabenu, labakubona nalabakuva kujeziswa nekucondziswa nguSimakadze Nkulunkulu wenu: bukhosi bakhe, nesandla sakhe lesinemandla kanye nengalo yakhe leyelulekile, 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13
tibonakaliso latenta netintfo latenta ekhatsi esigodlweni saseGibhithe kuFaro, inkhosi yaseGibhithe, naseveni lakhe lonkhe; 4
11:4
Eks. 14:23,28
kutsi wentani emabutfweni aseGibhithe, nasemahhashini awo, nasetincoleni tawo, ngekutsi akudvungulule ngemanti eLwandle Lolubovu ngesikhatsi emaGibhithe anicosha, aphela onkhe atsi nya. 5Bekungini, hhayi bantfwabenu, lababona kutsi wanentelani ehlane naze nefika lapha, 6
11:6
Num. 16:31-32
26:9
Hla. 106:17
nekutsi wentani kuboDathani na-Abiramu, emadvodzana a-Eliyabe, labengumRubeni, ngesikhatsi umhlaba ukhamisa, onkhe ema-Israyeli abuka, wabagwinya bona kanye nemindeni yabo, nemathende abo, nako konkhe lokuphefumulako lokwakungekwabo. 7Kodvwa ngini lenatibonela ngewenu emehlo tonkhe tintfo letinkhulu letentiwa nguSimakadze.”

Tibusiso telive lesetsembiso

8“Niboyigcina yonkhe imiyalo lengininika yona lamuhla, khona nitewucina nilidle lelive leningena kulo kutsi nitewulenta libe lenu, 9nekutsi nitewuphila imphilo lendze kulelo live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, Simakadze lafunga ngalo kubokhokho benu kutsi utalinika bona kanye netitukulwane tabo. 10Ngobe lelive leningena kulo kutsi nilidle libe lenu alifanani nelive laseGibhithe, lapho niphuma khona. Lapho nanihlanyela khona inhlanyelo yenu, bese ninisela ngemisele njengengadze yetibhidvo. 11

11:11
Dut. 8:7
Kodvwa lelive leningena kulo kuyawulidla live letintsaba netihosha temifula, yebo, live lelinemvula. 12Leli live Simakadze Nkulunkulu wenu lalinakekelako; emehlo aSimakadze Nkulunkulu wenu akesuki kulo, kusukela ekucaleni kwemnyaka kuze kube ngusekupheleni kwawo.

13

11:13-17
Lev. 26:3-5
Dut. 7:12-16
28:1-14
“Nangabe niyayilalela imiyalo lengininika yona lamuhla, nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nimkhonte ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu, 14
11:14
Jer. 5:24
Jow. 2:23
uyawunipha imvula eveni lenu ngesikhatsi sayo, imvula yekucala neyekugcina, kuze nibutse kahle kudla kwenu, neliwayini lenu, kanye nemafutsa enu. 15Uyawuhlumisa tjani emadlelweni enu, kuze tinkhomo tenu titewudla kahle, nani niyawudla nesutse.

16“Caphelani-ke kutsi tinhlitiyo tenu tingayengeki bese niyaphambuka nikhonte labanye bonkulunkulu nikhotsamele bona. 17

11:17
Lev. 26:19
Dut. 28:23
Ngobe lulaka lwaSimakadze luyawunivutsela, avale emazulu kuze kungabikho mvula lenako, nemhlaba ubete sitselo, nani nibhubhe niphele kulelo live lelihle Simakadze lanipha lona.

18

11:18
Dut. 6:6
Taga 6:21
“Lamavi ami niyakuwagcina etinhlitiyweni tenu, niwanamatselise nasetingcondvweni tenu, niyakuwabophela abe luphawu etandleni tenu, abe ngimihlobiso yemabunti enu. 19
11:19
Dut. 4:9
Niyakuwafundzisa bantfwabenu nikhulume ngawo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala, nome nivuka. 20
11:20
Dut. 6:6-9
Wabhaleni etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu, 21khona kutawutsi emalanga enu newebantfwana benu atewuba madze kulelo live Simakadze lafunga ngalo kubokhokho benu kutsi uyawubanika lona, yingci sibhakabhaka nasisengetulu kwemhlaba.

22“Nangabe ninakekela kahle yonkhe lemiyalo lengininika yona, ngekutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe tonkhe, nibambelele kuye, 23Simakadze utatikhipha aticoshe tonkhe letive letisembikwenu, nilidle nalelo live lelinetive letinkhulu naletinemandla kunani. 24

11:24-25
Eks. 23:31
Num. 34:2
Josh. 1:3-5
14:9
Yonkhe indzawo lapho niyawunyatsela khona iyawuba live lenu: Kusukela ehlane kuze kube nguseLebanoni, nekusuka emfuleni iYufrathe kuze kube nguseLwandle Lwasenshonalanga.Nome “Lwandle iMedithera” 25
11:25
Dut. 2:25
Kute umuntfu loyawuba nemandla ekumelana nani. Simakadze Nkulunkulu wenu uyakwenta bantfu batfutfumele ngani banesabe eveni lonkhe leniyawunyatsela kulo, njengobe anetsembisa.

26“Bukani la, ngibeka embikwenu sibusiso nesicalekiso. 27

11:27
Eks. 28:2
Kuyawuba sibusiso kini, naniyilalela imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu lengininika yona lamuhla. 28
11:28
Dut. 28:15
Kuyawuba sicalekiso kini, naningayilaleli imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, niphindze niphambuke endleleni lenginiyale ngayo lamuhla, bese nilandzela labanye bonkulunkulu leningazange senibati. 29
11:29
Dut. 27:11-14
Josh. 8:33-35
Ngesikhatsi Simakadze Nkulunkulu wenu aniletsa kulelive leningena kulo kutsi nitewulidla, tibusiso niyawutimemetela eNtsabeni iGerizimu, ticalekiso nitimemetele eNtsabeni i-Ebhali. 30
11:30
Gen. 12:6
Letintsaba leti tingesheya kweJordane ngasenshonalanga kwemgwaco loya lapho kushona ngakhona lilanga, eceleni kwetihlahla letikhulu taseMore, eveni lalawo maKhenani labehlala e-Arabha esigodzini saseGilgali. 31Senitayewela iJordane nitewudla lelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. Niyawutsi ningalidla nasenihleti kulo, 32nicaphele kutsi nitigcina tonkhe timiso nemitsetfo lengiyibeka lapha embikwenu lamuhla.”

12

Indzawo yinye yekukhonta

121“Leti-ke timiso nemitsetfo lekufanele niyilalelisise, nase nikulelive Simakadze Nkulunkulu wabokhokho benu laniphe lona kutsi libe lenu, niyakuyigcina yingci nanisaphila kulelo live. 2Nibotibhubhisa tonkhe letindzawo letisetulu etintsabeni, nasemagcumeni, nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letiluhlata, lapho letive lenitemuka lelive betikhontela khona bonkulunkulu bato. 3

12:3
Dut. 7:5
Niyakuwadzilita emalati ato, nibhidlite tinsikamatje tato letitsi tingcwele, nishise naletinsika ta-Ashera wabo ngemlilo, nigawule naletithico tato, nesule emabito ato kuleto tindzawo.

4“Aniyikumkhonta Simakadze Nkulunkulu wenu ngendlela yabo. 5

12:5
1 Khos. 8:29
1 Khr. 7:12,16
Kodvwa nine niyawufunisisa indzawo leyawukhetfwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu leyawubasemkhatsini wato tonkhe tive tenu, lapho ayawubeka khona Libito lakhe, ahlale khona. Ngukuleyo ndzawo-ke lapho niyakuya khona, 6nimikise iminikelo yenu yekushiswa nemihlatjelo, nekwelishumi kwenu, netipho tenu leto lenincume ngato kutsi nitatiletsa, neminikelo yenu yesihle kanye nematubulo enu etinkhomo netimvu. 7Ngulapho-ke lapho niyawudlela khona nine nemindeni yenu, nijabule embikwaSimakadze ngako konkhe lenabeka sandla senu kuko, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu anibusisile.

8“Aniyikwenta njengobe senta lamuhla lokutsi wonkhe umuntfu atentele njengekubona kwakhe 9nisengakefiki endzaweni yekuphumula, nasefeni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. 10Kodvwa niyakwewela iJordane nakhe kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, uyawunipha kuthula kuto tonkhe titsa tenu letinitungeletile, nihlale ngekuphepha. 11Kuleyo ndzawo-ke Simakadze Nkulunkulu wenu layakuyikhetsa ibe yakhe, niyawuletsa khona konkhe lenginiyale ngako: iminikelo yenu yekushiswa, nemihlatjelo yenu, nekwelishumi kwenu, netipho tenu letimcoka kanye nayo yonkhe iminikelo yenu yelikhetselo lenanetsembisa ngayo kuSimakadze. 12

12:12
Num. 18:20
Dut. 10:9
14:27
18:1
Tfokotani kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nine nemadvodzana nemadvodzakati enu, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, nemLevi lohlala kulelo dolobha lenu, njengobe yena ate sabelo nome lifa lelingelakhe. 13Nicaphele ninganikeli iminikelo yenu yekushiswa kunome nguyiphi indzawo leniyitsandzako. 14Niyakuyinikela kuphela kuleyo ndzawo Simakadze latayikhetsa emkhatsini walesinye setive tenu, ngulapho niyawutigcinela khona tonkhe letintfo lenginiyala ngato.

15“Noko ningahlaba nidle inyama kunome ngukuliphi lalamadolobha enu, kuye ngekutsandza kwenu nangesibusiso saSimakadze Nkulunkulu wenu laninike sona. Longcolile nome lohlantekile ngekwemtsetfo bobabili bangadla ngalokufananako inswephe nome inyamatane. 16

12:16
Gen. 9:4
Lev. 3:17
7:26-27
17:10-14
19:26
Dut. 15:23
Kodvwa kufanele ningayidli ingati; niyakuyicitsela phansi emhlabatsini njengemanti. 17Aniyikudlela emadolobheni enu kwelishumi kwenu kwalokutinhlavu, nome kweliwayini lelisha, nome kwemafutsa, nome kwematubulo emihlambi yenu yetinkhomo, neyetimbuti, neyetimvu, nome ngabe seyini-ke lenetsembisele kwephana ngayo, neminikelo yenu yesihle, netipho tenu letimcoka. 18
12:18
Dut. 14:23
Kodvwa niyawutidlela embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni leyawukhetfwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu, nine nemadvodzana enu, nemadvodzakati enu, netisebenti tenu letidvuna naletisikati, kanye nemaLevi lahlala emadolobheni enu. Niyawujabula embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu kuko konkhe leniyawukwenta. 19
12:19
Dut. 14:27
Caphelani kutsi ningawalibali emaLevi, yingci nanisahlala kulelo live lenu.

20

12:20
Gen. 28:14
Dut. 19:8
“Nangabe Simakadze Nkulunkulu wenu asalandzisile lelive lenu, njengobe anetsembisa lona, bese nikhanuka inyama nitsi: ‘Ngikhanuka inyama,’ niyakuyidla niyesutse njengekutsandza kwenu. 21Nangabe indzawo Simakadze Nkulunkulu wenu layikhetsele kubeka Libito lakhe ikhashane kakhulu kunani, ningahlaba emihlambini Simakadze laniphe yona, njengobe senginiyalile, nidlele emadolobheni enu kuye ngekutsandza kwenu. 22Niyakuyidla njengobe beningadla inswephe nome inyamatane. Longcolile nome lohlantekile ngekwemtsetfo bobabili bangadla ngalokufananako. 23
12:23-24
Lev. 17:10-14
Kodvwa nibocaphela kutsi ningayidli ingati, ngobe ingati ikuphila, akufanele nidle kuphila kanye nenyama. 24Kufanele ningayidli ingati; niyakuyicitsela phansi emhlabatsini njengemanti. 25Aniyikuyidla, khona kuyawunihambela kahle nine kanye nebantfwabenu emvakwenu, ngobe niyakube nenta lokuhle emehlweni aSimakadze.

26“Kodvwa niyawutsatsa tintfo tenu letingcwelisiwe nako konkhe lenetsembise kutsi niyawunikela ngako niye endzaweni leyawukhetfwa nguSimakadze. 27Niyakwetfula iminikelo yenu yekushiswa elatini laSimakadze Nkulunkulu wenu, inyama nengati kokubili. Ingati yemihlatjelo yenu kufanele icitselwe emaceleni elilati laSimakadze Nkulunkulu wenu, kodvwa lenyama ningatidlela. 28Caphelani kutsi niyilalele yonkhe lemiyalo lengininika yona, kuze kutenihambela kahle ngaso sonkhe sikhatsi, nine nebantfwabenu emvakwenu, ngobe nitawube nenta lokuhle nalokwemukelekile emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Secwayiso ngekukhonta tithico

29“Simakadze Nkulunkulu wenu utaticedza letive letisembikwenu leniyawutivimbetela nidle live lato. Kodvwa nase niticoshile nahlala eveni lato, 30

12:30
Dut. 18:9
Josh. 23:7
Hla. 106:35
nase tiphelile embikwenu, caphelani ningabhajwa elugibeni lwekubuta ngabonkulunkulu bato, nitsi: ‘Letive tibakhonta njani bonkulunkulu bato? Natsi sitakwenta njengato.’ 31Aniyikumkhonta Simakadze Nkulunkulu wenu ngendlela yato, ngobe tona natikhonta bonkulunkulu bato, tenta tonkhe tintfo letenyanyekako naletisinengiso kuSimakadze. Tona tize tishise nemadvodzana nemadvodzakati ato emlilweni njengemihlatjelo kulabonkulunkulu bato.

32

12:32
Dut. 4:2
Taga 30:6
Semb. 22:18-19
“Caphelani kutsi niyakwenta konkhe loko lenginiyala ngako; ningengeti, ninganciphisi.”