Siswati 1996 (SWA96)
11

Bukhulu baSimakadze

111“Niyawutsandza Simakadze Nkulunkulu wenu nente konkhe lafuna kutsi nikwente, nilalele timiso takhe, nemitsetfo yakhe kanye nemiyalo yakhe ngaso sonkhe sikhatsi. 2Khumbulani-ke lamuhla kutsi bekungini, hhayi bantfwabenu, labakubona nalabakuva kujeziswa nekucondziswa nguSimakadze Nkulunkulu wenu: bukhosi bakhe, nesandla sakhe lesinemandla kanye nengalo yakhe leyelulekile, 3

11:3
Eks. 7:8 – 12:13

tibonakaliso latenta netintfo latenta ekhatsi esigodlweni saseGibhithe kuFaro, inkhosi yaseGibhithe, naseveni lakhe lonkhe; 4
11:4
Eks. 14:23,28
kutsi wentani emabutfweni aseGibhithe, nasemahhashini awo, nasetincoleni tawo, ngekutsi akudvungulule ngemanti eLwandle Lolubovu ngesikhatsi emaGibhithe anicosha, aphela onkhe atsi nya. 5Bekungini, hhayi bantfwabenu, lababona kutsi wanentelani ehlane naze nefika lapha, 6
11:6
Num. 16:31-32
26:9
Hla. 106:17
nekutsi wentani kuboDathani na-Abiramu, emadvodzana a-Eliyabe, labengumRubeni, ngesikhatsi umhlaba ukhamisa, onkhe ema-Israyeli abuka, wabagwinya bona kanye nemindeni yabo, nemathende abo, nako konkhe lokuphefumulako lokwakungekwabo. 7Kodvwa ngini lenatibonela ngewenu emehlo tonkhe tintfo letinkhulu letentiwa nguSimakadze.”

Tibusiso telive lesetsembiso

8“Niboyigcina yonkhe imiyalo lengininika yona lamuhla, khona nitewucina nilidle lelive leningena kulo kutsi nitewulenta libe lenu, 9nekutsi nitewuphila imphilo lendze kulelo live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, Simakadze lafunga ngalo kubokhokho benu kutsi utalinika bona kanye netitukulwane tabo. 10Ngobe lelive leningena kulo kutsi nilidle libe lenu alifanani nelive laseGibhithe, lapho niphuma khona. Lapho nanihlanyela khona inhlanyelo yenu, bese ninisela ngemisele njengengadze yetibhidvo. 11

11:11
Dut. 8:7
Kodvwa lelive leningena kulo kuyawulidla live letintsaba netihosha temifula, yebo, live lelinemvula. 12Leli live Simakadze Nkulunkulu wenu lalinakekelako; emehlo aSimakadze Nkulunkulu wenu akesuki kulo, kusukela ekucaleni kwemnyaka kuze kube ngusekupheleni kwawo.

13

11:13-17
Lev. 26:3-5
Dut. 7:12-16
28:1-14
“Nangabe niyayilalela imiyalo lengininika yona lamuhla, nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nimkhonte ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu, 14
11:14
Jer. 5:24
Jow. 2:23
uyawunipha imvula eveni lenu ngesikhatsi sayo, imvula yekucala neyekugcina, kuze nibutse kahle kudla kwenu, neliwayini lenu, kanye nemafutsa enu. 15Uyawuhlumisa tjani emadlelweni enu, kuze tinkhomo tenu titewudla kahle, nani niyawudla nesutse.

16“Caphelani-ke kutsi tinhlitiyo tenu tingayengeki bese niyaphambuka nikhonte labanye bonkulunkulu nikhotsamele bona. 17

11:17
Lev. 26:19
Dut. 28:23
Ngobe lulaka lwaSimakadze luyawunivutsela, avale emazulu kuze kungabikho mvula lenako, nemhlaba ubete sitselo, nani nibhubhe niphele kulelo live lelihle Simakadze lanipha lona.

18

11:18
Dut. 6:6
Taga 6:21
“Lamavi ami niyakuwagcina etinhlitiyweni tenu, niwanamatselise nasetingcondvweni tenu, niyakuwabophela abe luphawu etandleni tenu, abe ngimihlobiso yemabunti enu. 19
11:19
Dut. 4:9
Niyakuwafundzisa bantfwabenu nikhulume ngawo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala, nome nivuka. 20
11:20
Dut. 6:6-9
Wabhaleni etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu, 21khona kutawutsi emalanga enu newebantfwana benu atewuba madze kulelo live Simakadze lafunga ngalo kubokhokho benu kutsi uyawubanika lona, yingci sibhakabhaka nasisengetulu kwemhlaba.

22“Nangabe ninakekela kahle yonkhe lemiyalo lengininika yona, ngekutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe tonkhe, nibambelele kuye, 23Simakadze utatikhipha aticoshe tonkhe letive letisembikwenu, nilidle nalelo live lelinetive letinkhulu naletinemandla kunani. 24

11:24-25
Eks. 23:31
Num. 34:2
Josh. 1:3-5
14:9
Yonkhe indzawo lapho niyawunyatsela khona iyawuba live lenu: Kusukela ehlane kuze kube nguseLebanoni, nekusuka emfuleni iYufrathe kuze kube nguseLwandle Lwasenshonalanga.Nome “Lwandle iMedithera” 25
11:25
Dut. 2:25
Kute umuntfu loyawuba nemandla ekumelana nani. Simakadze Nkulunkulu wenu uyakwenta bantfu batfutfumele ngani banesabe eveni lonkhe leniyawunyatsela kulo, njengobe anetsembisa.

26“Bukani la, ngibeka embikwenu sibusiso nesicalekiso. 27

11:27
Eks. 28:2
Kuyawuba sibusiso kini, naniyilalela imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu lengininika yona lamuhla. 28
11:28
Dut. 28:15
Kuyawuba sicalekiso kini, naningayilaleli imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, niphindze niphambuke endleleni lenginiyale ngayo lamuhla, bese nilandzela labanye bonkulunkulu leningazange senibati. 29
11:29
Dut. 27:11-14
Josh. 8:33-35
Ngesikhatsi Simakadze Nkulunkulu wenu aniletsa kulelive leningena kulo kutsi nitewulidla, tibusiso niyawutimemetela eNtsabeni iGerizimu, ticalekiso nitimemetele eNtsabeni i-Ebhali. 30
11:30
Gen. 12:6
Letintsaba leti tingesheya kweJordane ngasenshonalanga kwemgwaco loya lapho kushona ngakhona lilanga, eceleni kwetihlahla letikhulu taseMore, eveni lalawo maKhenani labehlala e-Arabha esigodzini saseGilgali. 31Senitayewela iJordane nitewudla lelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. Niyawutsi ningalidla nasenihleti kulo, 32nicaphele kutsi nitigcina tonkhe timiso nemitsetfo lengiyibeka lapha embikwenu lamuhla.”