Siswati 1996 (SWA96)
7

Danyela uchaza imibono yakhe

(Dan. 7:1 – 12:13)

Umbono waDanyela wetilo letine

71Kwatsi ngemnyaka wekucala waBhelshasari, inkhosi yaseBhabhulona, Danyela wabhudza liphupho, kwendlula imibono engcondvweni yakhe aselele embhedzeni wakhe ngalobo busuku. Walibhala phansi leliphupho alandzisa lobekucuketfwe ngilo leliphupho.

2Danyela watsi: “Embonweni wami ebusuku, ngabona embikwami kwakunemimoya yomine yasezulwini, ivumbuka elwandle lolukhulu. 3Kwakhuphuka letikhulu tilo letine, nguleso sehlukile kulesinye, taphuma elwandle.

4

7:4
Jer. 48:40
49:19,22
50:17
Hez. 17:3,7
Hab. 1:8
“Sekucala sasinjengelibhubesi, futsi sasinetimphiko telusweti: Ngabukisisa, taze timphiko taso tahleshulwa, lesilo saphakanyiswa emhlabatsini kuze sime ngetinyawo taso letimbili njengemuntfu, sase sinikwa inhlitiyo yemuntfu.

5“Ngatsi ngisabukile, naku embikwami sekume lesinye silo sesibili, sona-ke sasinjengelibhele. Saphakanyiswa ngalomunye wemihlubulo yaso, sasinetimbambo letintsatfu emlonyeni waso emkhatsini wematinyo aso, satjelwa kwatsiwa: ‘Vuka, udle, wesutse inyama.’

6“Emvakwaloko, ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami lesinye futsi silo, sona-ke sasifanana nengwe. Lapha emhlane waso sasinetimphiko letine letinjengetenyoni. Lesilo sasinetinhloko letine, sanikwa emandla ekubusa.

7“Emvakwaloko, embonweni wami ebusuku ngabuka, ngabona embikwami lesinye futsi silo sesine, sasesabeka, setfusana kakhulu futsi sinemandla lamakhulu. Sasinetimbabela tematinyo ensimbi, sasikufihlita sikushwabudzele loko lesikubambile sigcobagcobe loku lokwakusele kwako ngetinselo taso. Sasehlukile kuto tonkhe leta takucala tilo, futsi sasinetimphondvo letilishumi.

8

7:8
Semb. 13:5
“Ngatsi ngisacabanga ngaletimphondvo, ngase ngibona sekunalolunye luphondvo embikwami, luluncane, lolwamila nje emkhatsini wato; kwatsi letintsatfu taleta tekucala timphondvo tazuphuneka embikwalo. Lolu-ke luphonjwana lwase lunemehlo lanjengewemuntfu, nemlomo lowawukhuluma ngekutigabatisa.”

Umbono ngaLophila Phakadze Naphakadze(Sihloko) “Lophila Phakadze Naphakadze” nome “Lomdzala Wemalanga Onkhe”

9

7:9
Semb. 1:14
4:2
“Ngatsi ngisabukile,

tihlalo tebukhosi tabekwa ngabolonina,

Lophila Phakadze Naphakadze wahlala kusakhe.

Tembatfo takhe tatimhlophe njengangcocwane;

tinwele tenhloko yakhe tatimhlophe njengeboya betimvu.

Sihlalo sakhe sebukhosi sasivutsa emalangabi,

nemasondvo aso onkhe abelavuka emalangabi.

10

7:10
Hla. 68:17
97:3
103:20
Semb. 5:11
20:12
Kwakugeleta umfula wemlilo,

siyalu sawo sicubuka embikwakhe.

Tinkhulungwane tetinkhulungwane tatimsingatsile.

Tinkhulungwane letilishumi tiphindvwe

katinkhulungwane letilishumi tatime embikwakhe.

Behluleli bahlala phansi.

Tincwadzi tavulwa.

11“Ngachubeka ngabukisisa ngenca yekuhlokoma kwemavi ekutigabatisa lakhulunywa luphondvo. Ngangibukisisile saze sahlatjwa lesilo, umtimba waso wabhujiswa, wajikwa emlilweni lovutsa emalangabi. 12Nato leti letinye tilo temukwa emandla ato ekubusa, kodvwa tavunyelwa kuphila sikhashana.

13

7:13
Mat. 16:27
24:30
25:31
26:64
Mak. 14:62
Semb. 1:7
14:14
“Embonweni wami wasebusuku, ngabona embikwami kwakume umuntfu labenjengendvodzana yemuntfu, abehla ngemafu asezulwini. Wasondzela kuloLophila Phakadze Naphakadze, waholeleka ebukhoneni bakhe. 14
7:14
Hla. 45:6
Dan. 2:44
3:29
4:31
6:26
Mik. 4:7
Luk. 1:33
Heb. 1:8
Wanikwa emandla ekubusa, nenkhatimulo, nebukhosi. Bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi bakhotsama kuye bamkhonta. Kubusa kwakhe kukubusa kwaphakadze naphakadze lokungasoze kwaphela, nembuso wakhe ngulowo longasoze wacitfwa.”

Kuchazwa kwemibono

15“Mine Danyela ngakhatsateka emoyeni wami, nalemibono leyendlula engcondvweni yami yangiphatamisa emphefumulweni. 16Ngasondzela ngakulomunye walabo lababeme lapho, ngambuta liciniso lako konkhe loku.

“Ngako wase uyangitjela, wangichazela kahle nekutsi kusho kutsini konkhe loku: 17‘Letilo letine tingimibuso lemine leyawuba khona emhlabeni. 18Kodvwa labangcwele balowo Longetulu Kwako Konkhe bayawunikwa umbuso loyawuba ngewabo phakadze naphakadze, yebo, waphakadze naphakadze.’

19“Ngase ngifuna kutfolisisa kahle ngalesilokati sesine kutsi sasisho kutsini, ngobe sona sasehlukile kuto tonkhe leti letinye, sesabeka kakhulu ngalamatinyo aso etinsimbi, netidladla telitfusi, silo lesasikufihlita sikushwabudzele loko lesikubambile, sigcobagcobe loko lokwakusele kwako ngetinselo taso. 20Ngabuta futsi nangaletimphondvo letatilishumi letatisenhloko yaso, nangalolu lolunye luphonjwana lolwase luyamila, lapho kwatsi letintsatfu takucala tase tiyahhohloka embikwalo, loluphondvo lwalunemehlo nemlomo lowawukhuluma ngekutigabatisa kantsi lwalubukeka lwengama leti letinye. 21

7:21
Semb. 13:7
Kwatsi ngisabuka, loluphondvo lwaphekehla imphi yekutsi kuliwe nalabangcwele, futsi lwabehlula, 22kwadzimate kwefika loLophila Phakadze Naphakadze,“Lophila Phakadze Naphakadze” nome “Lomdzala Wemalanga Onkhe” wakhipha sigwebo avikela labangcwele bakhe Longetulu Kwako Konkhe, kwase kufika sikhatsi lapho batsatsa khona umbuso waba ngewabo.

23“Wase utsi: ‘Lesilo sesine ngumbuso wesine loyawuvela emhlabeni. Uyawukwehluka kuyo yonkhe leminye imibuso, futsi uyawushwabudzela wonkhe umhlaba, uwugcobagcobe phansi uwufihlite. 24

7:24
Semb. 17:12
Letimphondvo letilishumi ngemakhosi lalishumi layawuvela kulombuso. Emvakwawo kuyawuvela lenye inkhosi leyakwehluka kulawa lamanye akucala; iyawutfobisa emakhosi lamatsatfu. 25
7:25
Dan. 11:36
12:7
Semb. 12:14
Iyawukhuluma ihlambalate Longetulu Kwako Konkhe, icindzetele labangcwele bakhe, yetame kugucula tikhatsi temikhosi lemisiwe nemitsetfo. Labangcwele bayawunikelwa kuyo kube sikhashana, netikhatsi, nencenye yesikhatsi.“sikhashana, netikhatsi, nencenye yesikhatsi” nome “umnyaka, neminyaka lemibili nesigamu”

26“ ‘Kodvwa behluleli bayawuhlala, lenkhosi iyakwemukwa emandla ayo ekubusa, icitfwe kokuphela. 27Lapho-ke kubusa, nemandla, nebukhulu bemibuso yonkhe lengaphansi kwelizulu, kuyawunikelwa etandleni talabangcwele, sive saLongetulu Kwako Konkhe. Umbuso wakhe kuyawuba ngumbuso waphakadze naphakadze, bonkhe babusi bayawukhotsama kuye bamkhonte, bamlalele.’

28

7:28
Dan. 5:6
10:8
“Loku-ke kuphela kwendzaba yonkhe. Mine Danyela, ngakhatsateka kakhulu ngimicabango yami, buso bami baze baphaphatseka, kodvwa lendzaba yaba sifuba sami ngedvwa.”