Siswati 1996 (SWA96)
5

Lidzili laBhelshasari

51Inkhosi Bhelshasari yenta lidzili lelikhulu yentela tindvuna tayo letatiyinkhulungwane, yanatsa nato liwayini. 2

5:2
2 Khos. 25:15
2 Khr. 36:18
Dan. 1:2
Kwatsi Bhelshasari asanatsa liwayini lakhe, walayeta kutsi kulandvwe tindzebe tegolide netesiliva letatitsetfwe nguNebukhadnezari, uyise,“uyise” nome “khokho” nome “labebusa ngembili kwakhe” nakumavesi 11,13,18 ethempelini eJerusalema, khona inkhosi, netindvuna tayo, nebafati bayo, nemaphovela ayo batewunatsa ngato. 3Ngako-ke baletsa letindzebe tegolide letatitsetfwe ethempelini laNkulunkulu eJerusalema, kwase kutsi inkhosi, netindvuna tayo, nebafati bayo, nemaphovela ayo banatsa ngato. 4Batsi basanatsa liwayini, babe badvumisa bonkulunkulu begolide, nebesiliva, nebelitfusi, nebensimbi, nebetigodvo, nebematje.

5Ngekushesha kwabonakala iminwe yesandla semuntfu ibhala elubondzeni, macondzana nelutsi lwesibane esigodlweni senkhosi. Inkhosi yasibuka lesandla lesibhalako. 6Buso bayo bagucuka baphaphatseka, yatfutfumela kangangekutsi kwaze kwagedletela emadvolo ayo, kwatsamba nemilente yayo.

7

5:7
Gen. 41:42
Inkhosi yamemeta kutsi kulandvwe bonkhe batsebuli, nabosonkhanyeti,“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” nakuvesi 11 netangoma. Yakhuluma kuletati taseBhabhulona, yatsi: “Nome ngabe ngubani longafundza lombhalo, angitjele kutsi usho kutsini, utakwembeswa ngaletibukhwebeletane, agacwe umgaco wegolide entsanyeni yakhe, entiwe abe ngumbusi wesitsatfu embusweni.”

8Tonkhe tati tenkhosi tangena; kodvwa atizange tikwati kuwufundza lombhalo nome titjele inkhosi kutsi wawusho kutsini. 9Ngako inkhosi Bhelshasari yatfutfumela kakhulu, nebuso bayo bachubeka baphaphatseka. Tindvuna tayo nato tacakeka.

10

5:10
Dan. 2:4
3:9
6:6,21
Indlovukazi“indlovukazi” nome “inkhosikati” yatsi kube ive emavi enkhosi netindvuna, yeta yangena endlini yelidzili. Yafike yatsi: “Bayethe, nkhosi, lunwele loludze, wena waphakathi! Ungetfuki! Ungesabi! 11
5:11
Dan. 1:17
2:48
4:5
Kukhona indvodza lapha embusweni wakho lenemoya wabonkulunkulu labangcwele. Ngesikhatsi seyihlo yatfolakala inako kubonisisa, nekucondzisisa, nekuhlakanipha lokufanana nekwabonkulunkulu. Inkhosi Nebukhadnezari, uyihlo, yambeka kutsi abe ngumphatsi wetinyanga, nebatsebuli, nabosonkhanyeti kanye netangoma. 12
5:12
Dan. 1:17
Lendvodza lenguDanyela, inkhosi leyayetsa yatsi nguBhelteshasari, yatfolakala inengcondvo lekhaliphile, inelwati nekucondza, kantsi futsi yatfolakala ikwati kuchaza emaphupho, nekucaca timfumbe, icatulule netinkinga letilukhuni. Bita Danyela, yena utakutjela kutsi lombhalo usho kutsini.”

Danyela uchaza umbhalo

13

5:13
Dan. 1:6
Ngako Danyela wangeniswa embikwenkhosi, inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Wena unguDanyela yini, lomunye webatfunjwa labatfunjwa ngubabe, inkhosi, leyabuya nabo kaJuda? 14Ngivile kutsi umoya wabonkulunkulu ukuwe nekutsi uyakubona lokusitsekile, unengcondvo kantsi unekuhlakanipha lokugcamile. 15Letati nebatsebuli bangeniswe lapha embikwami kutsi batewufundza lombhalo bangitjele kutsi usho kutsini, kodvwa behlulekile kuwuchaza. 16Ngivile-ke wena kutsi ungakwati kuveta tinchazelo nekucatulula tinkinga letilukhuni. Nawungafundza lombhalo, ungitjele kutsi usho kutsini, utakwembatsiswa letibukhwebeletane, kugacwe umgaco wegolide entsanyeni yakho, bese wentiwa uba ngumbusi wesitsatfu embusweni.”

17Danyela waphendvula inkhosi, watsi: “Letipho takho ungatigcinela tona, uyinike lomunye leyo mivuzo yakho. Noko lombhalo inkhosi ngitakuyifundzela wona ngiyichazele kutsi usho kutsini.

18

5:18
Dan. 2:37
4:19
“Nkhosi, Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe wapha uyihlo Nebukhadnezari bukhosi, nebukhulu, neludvumo kanye nebukhatikhati. 19Ngenca yesikhundla lesiphakeme lamupha sona, bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi babetfutfumela bamesaba. Labo inkhosi leyayifuna kutsi babulawe, yayibabulala; nalabo leyayifuna kubaphephisa, yayibaphephisa; nalabo leyayifuna kubaphakamisela etikhundleni, yayibaphakamisa; nalabo leyayifuna kubatfobisa, yayibatfobisa. 20
5:20
Dan. 4:27,34
Kodvwa watsi kube inhlitiyo yakhe ibe nekutigcabha yaba lukhuni ngenca yekutigcabha, wehliswa esihlalweni sakhe sebukhosi, wemukwa ludvumo lwakhe. 21
5:21
Dan. 4:22,30
Wakhishwa emkhatsini webantfu, wanikwa ingcondvo yesilwane; wahlala emkhatsini wetimbongolo tesiganga, wadla tjani njengetinkhomo; nemtimba wakhe wanetfwa ngematolo asezulwini, waze wavuma kutsi Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu nekutsi ubeka etikwayo nome ngumuphi lowo latsandza kumbeka.

22“Kodvwa wena ndvodzana yakhe,“indvodzana yakhe” nome “situkulwane sakhe” nome “lobemlandzela embusweni” Bhelshasari, awukatitfobi, lite nome bewukwati konkhe loku. 23

5:23
Dut. 4:28
Hla. 115:4
135:15
Semb. 9:20
Esikhundleni saloko, sewutiphakamisile wamelana naNkulunkulu welizulu. Baletsa letindzebe tasethempelini lakhe kuwe, kwatsi wena netindvuna takho, nemakhosikati akho, nemaphovela akho nanatsa ngato liwayini. Nikhuleke nadvumisa bonkulunkulu besiliva nebegolide, nebelitfusi, nebensimbi, nebetigodvo kanye nebematje labangakwati kubona, nome kuva, nome kucondza. Kodvwa awukamdvumisi Nkulunkulu lophetse kuphila kwakho nato tonkhe tindlela takho esandleni sakhe. 24Ngako-ke utfumele lesandla lesibhale lombhalo.

25“Lona ngumbhalo lobhaliwe:

“MENE, MENE, THEKELI, PHARISINI.“Pharisini” nome “upharisini” lokusho “nepharisini”

26Nansi inchazelo yalamagama:

Mene:“Mene” kungasho kutsi “kubaliwe” nome “imina” luhlavu lolutsite lwemali Nkulunkulu sewuwabalile

emalanga ekubusa kwakho,

wawafikisa ekugcineni kwawo.

27Thekeli:“Thekeli” nome “Tekel” kungasho kutsi “kukaliwe” nome “lishekheli” sikalo lesitsite sesisindvo Sewukaliwe etikalweni,

kwatfolakala kutsi ulula.

28Pharisini:“Pharisini” nome “Peres” kungasho kutsi “kwehlukanisiwe” nome “Pheresiya” Umbuso wakho wehlukanisiwe

wanikwa emaMede nemaPheresiya.”

29

5:29
Gen. 41:42
Ngekushesha Bhelshasari watfumela livi kutsi Danyela akembatsiswe ngaletibukhwebeletane, kwagacwa entsanyeni yakhe umgaco wegolide, kwamenyetelwa kutsi yena sewungumbusi wesitsatfu embusweni.

30Ngabo bona lobo busuku Bhelshasari, inkhosi yemaBhabhulona, wagwazwa wafa. 31Dariyusi, umMede, watsatsa umbuso, asaneminyaka lengema-62.

6

Danyela emgodzini wemabhubesi

61Kwaba kuhle kuDariyusi kutsi abeke tikhulu letili-120 kutsi tengamele wonkhe umbuso wakhe; 2ngetulu kwato tonkhe letikhulu kwakunebengameli labatsatfu, lomunye wabo kwakunguDanyela. Letikhulu tatingaphansi kwabo labengameli, kuze inkhosi ingetiwulahlekelwa lutfo. 3Danyela wakhombisa likhono lebuholi lelaliphakeme emkhatsini wabo bonkhe labengameli naletikhulu, kangangekutsi inkhosi yadzimate yafuna kumbeka kutsi engamele wonkhe lombuso wayo. 4Ngenca yaloko labengameli kanye naletikhulu, betama kutfola tizatfu tekutsi Danyela atfolakale anemacala macondzana nekuphatsa kwakhe tindzaba tembuso, kodvwa behluleka kukwenta loko. Abazange bayitfole inkhohlakalo kuye, ngobe abetsembekile, abengakakhohlakali, futsi anakekela kahle konkhe. 5Ekugcineni lamadvodza atsi: “Singeke sisitfole sizatfu lesingambeka ngaso emacala Danyela ngaphandle kwentfo letsintsana nemtsetfo waNkulunkulu wakhe.”

6

6:6
Dan. 2:4
3:9
5:10
Ngako labengameli naletikhulu babutsana baba sicumbi baya enkhosini, bafike batsi: “Bayethe, nkhosi Dariyusi, lunwele loludze! Nkhosi! 7Bengameli bembuso, netindvuna, netikhulu, nebeluleki kanye nebabusi bonkhe bavumelene ngekutsi inkhosi kufanele ikhiphe umtsetfosimemetelo bese icinisa lesimemetelo ngekutsi nome ngubani lothandaza kulomunye nkulunkulu nome umuntfu ngaphandle kwakho, nkhosi, kulamalanga langema-30 letako uyawujikijelwa emgodzini wemabhubesi. 8
6:8
Esta 1:19
8:8
Manje-ke, nkhosi, khipha lesimemetelo usibhale phansi, kuze singetiwuguculwa ngumuntfu, njengekwemitsetfo yemaMede nemaPheresiya lengeke iguculwe ngumuntfu.” 9Ngako inkhosi Dariyusi, yase iwubhala phansi lomtsetfosimemetelo.

10

6:10
1 Khos. 8:44,48
Hla. 55:17
Watsi kube Danyela eve kutsi sekubhalwe lomtsetfosimemetelo, wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lelisetulu, lapho emafasitelo akhona abevulekela ngaseJerusalema. Abeguca ngemadvolo katsatfu ngelilanga, athandaze, abonga Nkulunkulu wakhe, njengobe abevame kwenta ngaphambili. 11Lamadvodza ase ayahamba asicumbi aya kuDanyela, afike amkhandza athandaza kuNkulunkulu acela lusito. 12
6:12
Dan. 3:10
Ngako ahamba aya enkhosini, afike akhuluma kuyo ngalesimemetelo sayo sebukhosi, atsi: “Awuzange yini ukhiphe umtsetfosimemetelo kutsi kulamalanga langema-30 letako umuntfu lothandaza kunome ngumuphi nkulunkulu nome umuntfu ngaphandle kwakho, nkhosi, utawujikijelwa emgodzini wemabhubesi?”

Inkhosi yaphendvula, yatsi: “Lesimemetelo simile njengekwemitsetfo yemaMede nemaPheresiya, lengeke iguculwe ngumuntfu.”

13Base bakhuluma enkhosini, batsi: “Danyela, longulomunye webatfunjwa bakaJuda, akakunaki wena, nkhosi, nalesimemetelo sakho lowasibhala phansi akasishayi mkhuba. Usathandaza katsatfu ngelilanga.”

14Inkhosi yatsi kube ikuve loko, yakhatsateka kakhulu, yetama konkhe lokwakusemandleni ayo kutsi imsindzise Danyela kwadzimate kwashona lilanga.

15Lamadvodza abutsana aba sicumbi aya enkhosini, afike atsi: “Khumbula, Silosikhulu, kutsi ngekwemtsetfo wemaMede nemaPheresiya kute simemetelo nome umtsetfo lokhishwa yinkhosi longabuye uguculwe ngumuntfu.”

16Ngako inkhosi yatfumela livi, kwalandvwa Danyela, wajikijelwa emgodzini wemabhubesi. Inkhosi yakhuluma kuDanyela, yatsi: “Shangatsi Nkulunkulu wakho, lomkhonta njalonjalo, angakulamlela!”

17

6:17
Mat. 27:60,66
Kwaletfwa litje, labekwa emnyango walomgodzi wemabhubesi, inkhosi yalivalisisa ngekubeka luphawu ngendandatho yayo kanye nangetindandatho tetiphatsimandla tayo, kuze kutsi loko lokuncunyiwe ngaDanyela kungaguculwa.

18Inkhosi yase iyancandzeka ibuyela esigodlweni sayo, busuku bonkhe yayihleti ingadli lutfo, akuzange kuletfwe ngisho nentfo yekuyijabulisa embikwayo. Ayizange ilale.

19Kwatsi nakudzabuka kusa, inkhosi yavuka yaphutfuma emgodzini wemabhubesi. 20Yatsi kube ifike edvute nemgodzi wemabhubesi, yamemeta Danyela ngeliphimbo lelidzabukile, yatsi: “Danyela, nceku yaNkulukulu lophilako, loNkulunkulu wakho, lomkhonta njalonjalo, ukhonile yini kukulamlela emabhubesini?”

21Danyela waphendvula watsi: “Lunwele loludze, nkhosi! 22

6:22
Hla. 34:7
91:10
Dan. 3:28
Nkulunkulu wami utfumele ingilosi yakhe, lefike yavala imilomo yemabhubesi. Akangilimati, ngobe ngitfolakele ngite licala emehlweni akhe, kantsi nakuwe, nkhosi, kute lengikonile.”

23Inkhosi yajabula kakhulu, yatfumela kutsi kuyewukhishwa Danyela emgodzini wemabhubesi. Danyela watsi nasakhishwe emgodzini wemabhubesi, kwangete kwatfolakala ngisho nemyocu emtimbeni wakhe, ngobe abemetsembile Nkulunkulu wakhe.

24Inkhosi yakhipha umyalo, kwaletfwa kuyo onkhe lamadvodza labebeke Danyela licala ngekumcalela emanga, ajikijelwa emgodzini wemabhubesi, wona, nabomkawo, kanye nebantfwabawo. Emabhubesi atseleka etikwabo, abadzabudzabula abacedza bangakefiki ngisho nasesiyilweni salomgodzi wemabhubesi, ababhasha ngisho nematsambo abo.

25

6:25
Dan. 3:29
Inkhosi Dariyusi yabhalela bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi emhlabeni wonkhe jikelele, yatsi:

“Nginifisela inchubekela embili!

26

6:26
Dan. 2:44
4:31
7:14
“Ngikhipha umtsetfosimemetelo kutsi kuyo yonkhe indzawo lelapha embusweni wami bantfu kufanele bamesabe babuye bamhloniphe Nkulunkulu waDanyela.

“Ngobe unguNkulunkulu lophilako,

futsi uyawuhlala akhona phakadze naphakadze;

umbuso wakhe ungeke ubhujiswe,

yebo, umbuso wakhe ungeke uphele.

27Uyalamulelana abuye asindzise;

wenta tibonakaliso netimangaliso

emazulwini kanye nasemhlabeni.

Ulamulele Danyela emandleni emabhubesi.”

28

6:28
Dan. 1:21
Ngako Danyela waphumelela ngesikhatsi sekubusa kwaDariyusi nangesikhatsi sekubusa kwaKhuresi,“nangesikhatsi sekubusa kwaKhuresi” nome “lokusho ngesikhatsi sekubusa kwaKhuresi” umPheresiya.

7

Danyela uchaza imibono yakhe

(Dan. 7:1 – 12:13)

Umbono waDanyela wetilo letine

71Kwatsi ngemnyaka wekucala waBhelshasari, inkhosi yaseBhabhulona, Danyela wabhudza liphupho, kwendlula imibono engcondvweni yakhe aselele embhedzeni wakhe ngalobo busuku. Walibhala phansi leliphupho alandzisa lobekucuketfwe ngilo leliphupho.

2Danyela watsi: “Embonweni wami ebusuku, ngabona embikwami kwakunemimoya yomine yasezulwini, ivumbuka elwandle lolukhulu. 3Kwakhuphuka letikhulu tilo letine, nguleso sehlukile kulesinye, taphuma elwandle.

4

7:4
Jer. 48:40
49:19,22
50:17
Hez. 17:3,7
Hab. 1:8
“Sekucala sasinjengelibhubesi, futsi sasinetimphiko telusweti: Ngabukisisa, taze timphiko taso tahleshulwa, lesilo saphakanyiswa emhlabatsini kuze sime ngetinyawo taso letimbili njengemuntfu, sase sinikwa inhlitiyo yemuntfu.

5“Ngatsi ngisabukile, naku embikwami sekume lesinye silo sesibili, sona-ke sasinjengelibhele. Saphakanyiswa ngalomunye wemihlubulo yaso, sasinetimbambo letintsatfu emlonyeni waso emkhatsini wematinyo aso, satjelwa kwatsiwa: ‘Vuka, udle, wesutse inyama.’

6“Emvakwaloko, ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami lesinye futsi silo, sona-ke sasifanana nengwe. Lapha emhlane waso sasinetimphiko letine letinjengetenyoni. Lesilo sasinetinhloko letine, sanikwa emandla ekubusa.

7“Emvakwaloko, embonweni wami ebusuku ngabuka, ngabona embikwami lesinye futsi silo sesine, sasesabeka, setfusana kakhulu futsi sinemandla lamakhulu. Sasinetimbabela tematinyo ensimbi, sasikufihlita sikushwabudzele loko lesikubambile sigcobagcobe loku lokwakusele kwako ngetinselo taso. Sasehlukile kuto tonkhe leta takucala tilo, futsi sasinetimphondvo letilishumi.

8

7:8
Semb. 13:5
“Ngatsi ngisacabanga ngaletimphondvo, ngase ngibona sekunalolunye luphondvo embikwami, luluncane, lolwamila nje emkhatsini wato; kwatsi letintsatfu taleta tekucala timphondvo tazuphuneka embikwalo. Lolu-ke luphonjwana lwase lunemehlo lanjengewemuntfu, nemlomo lowawukhuluma ngekutigabatisa.”

Umbono ngaLophila Phakadze Naphakadze(Sihloko) “Lophila Phakadze Naphakadze” nome “Lomdzala Wemalanga Onkhe”

9

7:9
Semb. 1:14
4:2
“Ngatsi ngisabukile,

tihlalo tebukhosi tabekwa ngabolonina,

Lophila Phakadze Naphakadze wahlala kusakhe.

Tembatfo takhe tatimhlophe njengangcocwane;

tinwele tenhloko yakhe tatimhlophe njengeboya betimvu.

Sihlalo sakhe sebukhosi sasivutsa emalangabi,

nemasondvo aso onkhe abelavuka emalangabi.

10

7:10
Hla. 68:17
97:3
103:20
Semb. 5:11
20:12
Kwakugeleta umfula wemlilo,

siyalu sawo sicubuka embikwakhe.

Tinkhulungwane tetinkhulungwane tatimsingatsile.

Tinkhulungwane letilishumi tiphindvwe

katinkhulungwane letilishumi tatime embikwakhe.

Behluleli bahlala phansi.

Tincwadzi tavulwa.

11“Ngachubeka ngabukisisa ngenca yekuhlokoma kwemavi ekutigabatisa lakhulunywa luphondvo. Ngangibukisisile saze sahlatjwa lesilo, umtimba waso wabhujiswa, wajikwa emlilweni lovutsa emalangabi. 12Nato leti letinye tilo temukwa emandla ato ekubusa, kodvwa tavunyelwa kuphila sikhashana.

13

7:13
Mat. 16:27
24:30
25:31
26:64
Mak. 14:62
Semb. 1:7
14:14
“Embonweni wami wasebusuku, ngabona embikwami kwakume umuntfu labenjengendvodzana yemuntfu, abehla ngemafu asezulwini. Wasondzela kuloLophila Phakadze Naphakadze, waholeleka ebukhoneni bakhe. 14
7:14
Hla. 45:6
Dan. 2:44
3:29
4:31
6:26
Mik. 4:7
Luk. 1:33
Heb. 1:8
Wanikwa emandla ekubusa, nenkhatimulo, nebukhosi. Bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi bakhotsama kuye bamkhonta. Kubusa kwakhe kukubusa kwaphakadze naphakadze lokungasoze kwaphela, nembuso wakhe ngulowo longasoze wacitfwa.”

Kuchazwa kwemibono

15“Mine Danyela ngakhatsateka emoyeni wami, nalemibono leyendlula engcondvweni yami yangiphatamisa emphefumulweni. 16Ngasondzela ngakulomunye walabo lababeme lapho, ngambuta liciniso lako konkhe loku.

“Ngako wase uyangitjela, wangichazela kahle nekutsi kusho kutsini konkhe loku: 17‘Letilo letine tingimibuso lemine leyawuba khona emhlabeni. 18Kodvwa labangcwele balowo Longetulu Kwako Konkhe bayawunikwa umbuso loyawuba ngewabo phakadze naphakadze, yebo, waphakadze naphakadze.’

19“Ngase ngifuna kutfolisisa kahle ngalesilokati sesine kutsi sasisho kutsini, ngobe sona sasehlukile kuto tonkhe leti letinye, sesabeka kakhulu ngalamatinyo aso etinsimbi, netidladla telitfusi, silo lesasikufihlita sikushwabudzele loko lesikubambile, sigcobagcobe loko lokwakusele kwako ngetinselo taso. 20Ngabuta futsi nangaletimphondvo letatilishumi letatisenhloko yaso, nangalolu lolunye luphonjwana lolwase luyamila, lapho kwatsi letintsatfu takucala tase tiyahhohloka embikwalo, loluphondvo lwalunemehlo nemlomo lowawukhuluma ngekutigabatisa kantsi lwalubukeka lwengama leti letinye. 21

7:21
Semb. 13:7
Kwatsi ngisabuka, loluphondvo lwaphekehla imphi yekutsi kuliwe nalabangcwele, futsi lwabehlula, 22kwadzimate kwefika loLophila Phakadze Naphakadze,“Lophila Phakadze Naphakadze” nome “Lomdzala Wemalanga Onkhe” wakhipha sigwebo avikela labangcwele bakhe Longetulu Kwako Konkhe, kwase kufika sikhatsi lapho batsatsa khona umbuso waba ngewabo.

23“Wase utsi: ‘Lesilo sesine ngumbuso wesine loyawuvela emhlabeni. Uyawukwehluka kuyo yonkhe leminye imibuso, futsi uyawushwabudzela wonkhe umhlaba, uwugcobagcobe phansi uwufihlite. 24

7:24
Semb. 17:12
Letimphondvo letilishumi ngemakhosi lalishumi layawuvela kulombuso. Emvakwawo kuyawuvela lenye inkhosi leyakwehluka kulawa lamanye akucala; iyawutfobisa emakhosi lamatsatfu. 25
7:25
Dan. 11:36
12:7
Semb. 12:14
Iyawukhuluma ihlambalate Longetulu Kwako Konkhe, icindzetele labangcwele bakhe, yetame kugucula tikhatsi temikhosi lemisiwe nemitsetfo. Labangcwele bayawunikelwa kuyo kube sikhashana, netikhatsi, nencenye yesikhatsi.“sikhashana, netikhatsi, nencenye yesikhatsi” nome “umnyaka, neminyaka lemibili nesigamu”

26“ ‘Kodvwa behluleli bayawuhlala, lenkhosi iyakwemukwa emandla ayo ekubusa, icitfwe kokuphela. 27Lapho-ke kubusa, nemandla, nebukhulu bemibuso yonkhe lengaphansi kwelizulu, kuyawunikelwa etandleni talabangcwele, sive saLongetulu Kwako Konkhe. Umbuso wakhe kuyawuba ngumbuso waphakadze naphakadze, bonkhe babusi bayawukhotsama kuye bamkhonte, bamlalele.’

28

7:28
Dan. 5:6
10:8
“Loku-ke kuphela kwendzaba yonkhe. Mine Danyela, ngakhatsateka kakhulu ngimicabango yami, buso bami baze baphaphatseka, kodvwa lendzaba yaba sifuba sami ngedvwa.”