Siswati 1996 (SWA96)
4

Liphupho laNebukhadnezari lesibili

41

4:1
Dan. 6:25
Inkhosi Nebukhadnezari yatfumela nankhu umlayeto kubantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi emhlabeni wonkhe, jikelele, watsi:

“Philani nonkhe bekunene!

2Ngiyajabula kutsi nginitjele

ngaletibonakaliso letimangalisako

netimangaliso latentele mine,

Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe.

3

4:3
Hla. 93:1
Dan. 6:27
7:14
“Maye, tikhulu tibonakaliso takhe,

maye, tinemandla timangaliso takhe!

Umbuso wakhe ngumbuso waphakadze;

bukhosi bakhe buyawuhlala bukhona

titukulwane ngetitukulwane.

4“Mine, Nebukhadnezari, ngangisekhaya esigodlweni sami, ngenelisekile, futsi ngiphumelela etintfweni tonkhe. 5Ngabhudza liphupho lelangenta ngesaba kakhulu. Ngatsi ngisalele embhedzeni wami, imicabango nemibono leyabonakala engcondvweni yami kwangetfusa. 6Ngako ngayala kutsi tonkhe tati taseBhabhulona tite lapha embikwami, titengichazela leliphupho lami. 7Kwatsi kube tangoma, nebatsebuli, nabosonkhanyeti,“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” netinyanga befike, ngabalandzisa ngaleliphupho, kodvwa behluleka kungichazela lona. 8

4:8
Dan. 1:7
5:11,14
Ekugcineni kwefika Danyela, wema embikwami, ngabe sengimlandzisa ngaleliphupho lami. Ubitwa ngekutsi Bhelteshasari, lekulibito lankulunkulu wami; umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuye.

9

4:9
Hez. 28:3
“Ngakhuluma kuye, ngatsi: Bhelteshasari, mholi wetangoma, ngiyati kutsi umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuwe, kute imfihlakalo lelukhuni kakhulu kuwe. Nali liphupho lami, ase ungichazele lona. 10
4:10
Hez. 31:3
Lena ngimibono lengayibona ngesikhatsi ngisalele embhedzeni wami: Ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami kume sihlahla, sisekhatsi nelive. Budze baso babesabeka. 11Lesihlahla sakhula saba sikhulu, sacina futsi, sihloko saso saze satsintsa sibhakabhaka, sasibonakala emhlabeni wonkhe jikelele. 12
4:12
Hez. 17:23
31:6
Emacembe aso abemahle netitselo taso titinyenti, lapha kuso bekunekudla kwabo bonkhe. Ngaphansi kwaso tilwane tesiganga tatfola umtfunti wekuphumula, netinyoni tasemoyeni takhela tidleke tato emagaleni aso; tonkhe tidalwa tondliwa kuso.

13“Kulemibono lengayibona ngisalele embhedzeni wami, ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami sitfunywa“sitfunywa” nome “umlindzi” nakumavesi 17,23 lesingcwele, sehla siphuma ezulwini. 14Samemeta ngelivi lelikhulu, satsi: ‘Sijube leso sihlahla, ucote emagala aso; phundla emacembe aso, usakate titselo taso. Tilwane letingaphansi kwaso atibaleke, netinyoni letisemagaleni aso tindize tisuke kuso. 15Kodvwa siphunti saso netimphandze taso kuboshwe ngensimbi nangelitfusi kusale emhlabatsini, etjanini besiganga.

“ ‘Lomuntfu akanetfwe ngematolo asezulwini, futsi akaphile netilwane, ahlale emkhatsini walokumila emhlabeni. 16Ingcondvo yakhe ayigucuke ekubeni yemuntfu, yena anikwe ingcondvo yetilwane kuze tikhatsi letisikhombisa“tikhatsi letisikhombisa” nome “iminyaka lesikhombisa” nakumavesi 23,25,32 tendlule kuye.

17

4:17
1 Sam. 16:1,12
1 Khos. 22:19
Jobe 1:6
Dan. 2:21
5:21
Luk. 1:52
“ ‘Sincumo simenyetelwa titfunywa; labangcwele bamemetela sigwebo, kuze kutsi labaphilako bati kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu, futsi uyinika nome ngubani latsandza kumupha yona, bese ubeka etikwayo labo labatfobeke kakhulu kunabo bonkhe bantfu.’

18“Ngilo leli-ke liphupho lengilibhudzile, mine Nebukhadnezari. Manje-ke, Bhelteshasari, ngitjele kutsi lisho kutsini, ngobe kute nome munye wetati letilapha embusweni wami longangichazela lona. Kodvwa wena ungangichazela, ngobe umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuwe.”

Danyela uchaza liphupho

19Ngako Danyela, labebitwa ngekutsi nguBhelteshasari, wadideka kakhulu kwesikhashana, imicabango yakhe yametfusa. Ngako inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Bhelteshasari, ungavumi likwetfuse leliphupho kanye nenchazelo yalo.”

Bhelteshasari waphendvula, watsi: “Nkhosi yami, kube mane leliphupho belicondzene netitsa takho nenchazelo yalo icondzene nalabo labemelene nawe! 20Lesihlahla losibonile, lesikhule sabuye sacina, nesihloko saso sitsintsa sibhakabhaka, sibonakala emhlabeni wonkhe, 21sinemacembe lamahle netitselo letinyenti, sinekudla kwabo bonkhe, singumtfunti wekuhlala tilwane tesiganga, sinetidleke emagaleni aso kutsi kutekwakhela tinyoni tasemoyeni, 22

4:22
Dan. 2:37
nguwe lesihlahla, nkhosi yeluhlanga! Ube mkhulu, waba nemandla, bukhulu bakho bukhule baze befikela etulu esibhakabhakeni, nembuso wakho wenaba waze wefika etindzaweni letikhashane emhlabeni.

23“Wena, nkhosi, ubone sitfunywa, lesingcwele, sehla siphuma ezulwini, sitsi: ‘Sijube leso sihlahla usibhubhise, kodvwa ushiye siphunti saso, siboshwe ngensimbi nangelitfusi etjanini besiganga, timphandze taso tisesele phansi emhlabatsini. Lomuntfu akanetfwe ngematolo asezulwini; akahlale njengetilwane tesiganga, kuze kwendlule tikhatsi letisikhombisa ngakuye.’

24“Nansi-ke inchazelo yaleliphupho, wena waphakathi, loku simisomtsetfo lesikhishwe nguLongetulu Kwako Konkhe samelana ngco nenkhosi yami. 25

4:25
Isa. 37:16
Dan. 5:21
Utawucoshwa emkhatsini webantfu, uhlale netilwane tesiganga; utawudla tjani njengetinkhomo, unetfwe ngematolo asezulwini. Kutakwendlula tikhatsi letisikhombisa kuwe, uze uvume kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele imibuso yonkhe yebantfu, uyinika nome ngubani lowo latsandza kumupha yona. 26Lomyalo wekushiya siphunti sesihlahla netimphandze taso kusho kutsi lombuso wakho uyawubuyiselwa kuwe, wena nase uvume kutsi Lizulu ngilo lelibusako. 27
4:27
Taga 16:6
Ngako-ke, wena waphakathi, asemukeleke kuwe leseluleko sami: Yekela tono takho, wente lokulungile, uyekele nekukhohlakala kwakho, ngekutsi ube nemusa kulabo labacindzetelwe. Kungenteka kutsi kuchubeka kahle kwakho nekuphumelela kwakho kuchubekele embili.”

Kufezeka kweliphupho

28Konkhe loku kwayehlela inkhosi Nebukhadnezari. 29Emvakwetinyanga letili-12, yatsi inkhosi isahambahamba etulu eluphahleni lwesigodlo sayo saseBhabhulona, 30yatsi: “Lena akusiyo yini iBhabhulona lenkhulu lengiyakhile yaba sigodlo sekuhlala inkhosi, ngemandla ami lamakhulu ngayakhela ludvumo lwebukhosi bami?”

31Emavi abesesemlonyeni wayo, nayiva livi liphuma ezulwini, litsi: “Naku lese kumiselwe wena, nkhosi Nebukhadnezari: Emandla ebukhosi bakho asatsetfwe kuwe. 32Wena sewutawukhishwa emkhatsini webantfu, uyewuhlala emkhatsini wetilwane tesiganga; utawudla tjani njengetinkhomo. Kutakwendlula tikhatsi letisikhombisa kuwe, uze uvume kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu, nekutsi uyinika nome ngubani umuntfu latsandza kumupha yona.”

33Ngekushesha nje loko lokwakukhulunyiwe ngaNebukhadnezari kwagcwaliseka. Wakhishwa emkhatsini webantfu, wadla tjani njengetinkhomo. Umtimba wakhe wanetfwa ngematolo asezulwini, tadzimate tinwele takhe takhula taba ngangetinsiba telusweti, netingalo takhe tafanana netingalo tenyoni.

Nebukhadnezari udvumisa Nkulunkulu

34

4:34
Dan. 7:14
“Ekugcineni kwaleso sikhatsi mine, Nebukhadnezari, ngaphakamisela emehlo ami ngabheka ngasezulwini, kukhanyelwa kwengcondvo yami kwabuyiselwa kimi. Ngabe sengidvumisa Longetulu Kwako Konkhe. Ngamhlonipha ngamdvumisa lowo lophila kuze kube phakadze.

“Umbuso wakhe ungumbuso waphakadze;

bukhosi bakhe buyawuhlala bumile

titukulwane ngetitukulwane.

35

4:35
Jobe 9:12
Isa. 24:21
40:17
43:13
Tonkhe tive temhlaba titsatfwa njengelite.

Wenta njengobe yena atsandza

kuwo emandla asezulwini nakuto tive temhlaba.

Kute namunye longavimbela sandla sakhe,

nome atsi kuye: ‘Sewenteni?’

36“Ngasona leso sikhatsi lekwabuyiselwa ngaso kusanguluka kwengcondvo yami, kuhlonishwa kwami neludvumo lwami kwabuyiselwa kimi, kwaba ludvumo lwembuso wami. Beluleki bami netikhulu tami bangifunisisa bangibuyisela esihlalweni sami sebukhosi, ngaba ngulomkhulu kakhulu kwendlula kucala. 37

4:37
Dan. 5:20
1 Phet. 5:5
Manje, mine Nebukhadnezari, ngibabata ngiphakamise ngekudvumisa iNkhosi yelizulu, ngobe konkhe lekwentako kulungile, nato tonkhe tindlela tayo tiphelele ngekulunga. Labo labahamba ngekutigcabha, uyakwati kubatfobisa.”

5

Lidzili laBhelshasari

51Inkhosi Bhelshasari yenta lidzili lelikhulu yentela tindvuna tayo letatiyinkhulungwane, yanatsa nato liwayini. 2

5:2
2 Khos. 25:15
2 Khr. 36:18
Dan. 1:2
Kwatsi Bhelshasari asanatsa liwayini lakhe, walayeta kutsi kulandvwe tindzebe tegolide netesiliva letatitsetfwe nguNebukhadnezari, uyise,“uyise” nome “khokho” nome “labebusa ngembili kwakhe” nakumavesi 11,13,18 ethempelini eJerusalema, khona inkhosi, netindvuna tayo, nebafati bayo, nemaphovela ayo batewunatsa ngato. 3Ngako-ke baletsa letindzebe tegolide letatitsetfwe ethempelini laNkulunkulu eJerusalema, kwase kutsi inkhosi, netindvuna tayo, nebafati bayo, nemaphovela ayo banatsa ngato. 4Batsi basanatsa liwayini, babe badvumisa bonkulunkulu begolide, nebesiliva, nebelitfusi, nebensimbi, nebetigodvo, nebematje.

5Ngekushesha kwabonakala iminwe yesandla semuntfu ibhala elubondzeni, macondzana nelutsi lwesibane esigodlweni senkhosi. Inkhosi yasibuka lesandla lesibhalako. 6Buso bayo bagucuka baphaphatseka, yatfutfumela kangangekutsi kwaze kwagedletela emadvolo ayo, kwatsamba nemilente yayo.

7

5:7
Gen. 41:42
Inkhosi yamemeta kutsi kulandvwe bonkhe batsebuli, nabosonkhanyeti,“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” nakuvesi 11 netangoma. Yakhuluma kuletati taseBhabhulona, yatsi: “Nome ngabe ngubani longafundza lombhalo, angitjele kutsi usho kutsini, utakwembeswa ngaletibukhwebeletane, agacwe umgaco wegolide entsanyeni yakhe, entiwe abe ngumbusi wesitsatfu embusweni.”

8Tonkhe tati tenkhosi tangena; kodvwa atizange tikwati kuwufundza lombhalo nome titjele inkhosi kutsi wawusho kutsini. 9Ngako inkhosi Bhelshasari yatfutfumela kakhulu, nebuso bayo bachubeka baphaphatseka. Tindvuna tayo nato tacakeka.

10

5:10
Dan. 2:4
3:9
6:6,21
Indlovukazi“indlovukazi” nome “inkhosikati” yatsi kube ive emavi enkhosi netindvuna, yeta yangena endlini yelidzili. Yafike yatsi: “Bayethe, nkhosi, lunwele loludze, wena waphakathi! Ungetfuki! Ungesabi! 11
5:11
Dan. 1:17
2:48
4:5
Kukhona indvodza lapha embusweni wakho lenemoya wabonkulunkulu labangcwele. Ngesikhatsi seyihlo yatfolakala inako kubonisisa, nekucondzisisa, nekuhlakanipha lokufanana nekwabonkulunkulu. Inkhosi Nebukhadnezari, uyihlo, yambeka kutsi abe ngumphatsi wetinyanga, nebatsebuli, nabosonkhanyeti kanye netangoma. 12
5:12
Dan. 1:17
Lendvodza lenguDanyela, inkhosi leyayetsa yatsi nguBhelteshasari, yatfolakala inengcondvo lekhaliphile, inelwati nekucondza, kantsi futsi yatfolakala ikwati kuchaza emaphupho, nekucaca timfumbe, icatulule netinkinga letilukhuni. Bita Danyela, yena utakutjela kutsi lombhalo usho kutsini.”

Danyela uchaza umbhalo

13

5:13
Dan. 1:6
Ngako Danyela wangeniswa embikwenkhosi, inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Wena unguDanyela yini, lomunye webatfunjwa labatfunjwa ngubabe, inkhosi, leyabuya nabo kaJuda? 14Ngivile kutsi umoya wabonkulunkulu ukuwe nekutsi uyakubona lokusitsekile, unengcondvo kantsi unekuhlakanipha lokugcamile. 15Letati nebatsebuli bangeniswe lapha embikwami kutsi batewufundza lombhalo bangitjele kutsi usho kutsini, kodvwa behlulekile kuwuchaza. 16Ngivile-ke wena kutsi ungakwati kuveta tinchazelo nekucatulula tinkinga letilukhuni. Nawungafundza lombhalo, ungitjele kutsi usho kutsini, utakwembatsiswa letibukhwebeletane, kugacwe umgaco wegolide entsanyeni yakho, bese wentiwa uba ngumbusi wesitsatfu embusweni.”

17Danyela waphendvula inkhosi, watsi: “Letipho takho ungatigcinela tona, uyinike lomunye leyo mivuzo yakho. Noko lombhalo inkhosi ngitakuyifundzela wona ngiyichazele kutsi usho kutsini.

18

5:18
Dan. 2:37
4:19
“Nkhosi, Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe wapha uyihlo Nebukhadnezari bukhosi, nebukhulu, neludvumo kanye nebukhatikhati. 19Ngenca yesikhundla lesiphakeme lamupha sona, bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi babetfutfumela bamesaba. Labo inkhosi leyayifuna kutsi babulawe, yayibabulala; nalabo leyayifuna kubaphephisa, yayibaphephisa; nalabo leyayifuna kubaphakamisela etikhundleni, yayibaphakamisa; nalabo leyayifuna kubatfobisa, yayibatfobisa. 20
5:20
Dan. 4:27,34
Kodvwa watsi kube inhlitiyo yakhe ibe nekutigcabha yaba lukhuni ngenca yekutigcabha, wehliswa esihlalweni sakhe sebukhosi, wemukwa ludvumo lwakhe. 21
5:21
Dan. 4:22,30
Wakhishwa emkhatsini webantfu, wanikwa ingcondvo yesilwane; wahlala emkhatsini wetimbongolo tesiganga, wadla tjani njengetinkhomo; nemtimba wakhe wanetfwa ngematolo asezulwini, waze wavuma kutsi Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu nekutsi ubeka etikwayo nome ngumuphi lowo latsandza kumbeka.

22“Kodvwa wena ndvodzana yakhe,“indvodzana yakhe” nome “situkulwane sakhe” nome “lobemlandzela embusweni” Bhelshasari, awukatitfobi, lite nome bewukwati konkhe loku. 23

5:23
Dut. 4:28
Hla. 115:4
135:15
Semb. 9:20
Esikhundleni saloko, sewutiphakamisile wamelana naNkulunkulu welizulu. Baletsa letindzebe tasethempelini lakhe kuwe, kwatsi wena netindvuna takho, nemakhosikati akho, nemaphovela akho nanatsa ngato liwayini. Nikhuleke nadvumisa bonkulunkulu besiliva nebegolide, nebelitfusi, nebensimbi, nebetigodvo kanye nebematje labangakwati kubona, nome kuva, nome kucondza. Kodvwa awukamdvumisi Nkulunkulu lophetse kuphila kwakho nato tonkhe tindlela takho esandleni sakhe. 24Ngako-ke utfumele lesandla lesibhale lombhalo.

25“Lona ngumbhalo lobhaliwe:

“MENE, MENE, THEKELI, PHARISINI.“Pharisini” nome “upharisini” lokusho “nepharisini”

26Nansi inchazelo yalamagama:

Mene:“Mene” kungasho kutsi “kubaliwe” nome “imina” luhlavu lolutsite lwemali Nkulunkulu sewuwabalile

emalanga ekubusa kwakho,

wawafikisa ekugcineni kwawo.

27Thekeli:“Thekeli” nome “Tekel” kungasho kutsi “kukaliwe” nome “lishekheli” sikalo lesitsite sesisindvo Sewukaliwe etikalweni,

kwatfolakala kutsi ulula.

28Pharisini:“Pharisini” nome “Peres” kungasho kutsi “kwehlukanisiwe” nome “Pheresiya” Umbuso wakho wehlukanisiwe

wanikwa emaMede nemaPheresiya.”

29

5:29
Gen. 41:42
Ngekushesha Bhelshasari watfumela livi kutsi Danyela akembatsiswe ngaletibukhwebeletane, kwagacwa entsanyeni yakhe umgaco wegolide, kwamenyetelwa kutsi yena sewungumbusi wesitsatfu embusweni.

30Ngabo bona lobo busuku Bhelshasari, inkhosi yemaBhabhulona, wagwazwa wafa. 31Dariyusi, umMede, watsatsa umbuso, asaneminyaka lengema-62.

6

Danyela emgodzini wemabhubesi

61Kwaba kuhle kuDariyusi kutsi abeke tikhulu letili-120 kutsi tengamele wonkhe umbuso wakhe; 2ngetulu kwato tonkhe letikhulu kwakunebengameli labatsatfu, lomunye wabo kwakunguDanyela. Letikhulu tatingaphansi kwabo labengameli, kuze inkhosi ingetiwulahlekelwa lutfo. 3Danyela wakhombisa likhono lebuholi lelaliphakeme emkhatsini wabo bonkhe labengameli naletikhulu, kangangekutsi inkhosi yadzimate yafuna kumbeka kutsi engamele wonkhe lombuso wayo. 4Ngenca yaloko labengameli kanye naletikhulu, betama kutfola tizatfu tekutsi Danyela atfolakale anemacala macondzana nekuphatsa kwakhe tindzaba tembuso, kodvwa behluleka kukwenta loko. Abazange bayitfole inkhohlakalo kuye, ngobe abetsembekile, abengakakhohlakali, futsi anakekela kahle konkhe. 5Ekugcineni lamadvodza atsi: “Singeke sisitfole sizatfu lesingambeka ngaso emacala Danyela ngaphandle kwentfo letsintsana nemtsetfo waNkulunkulu wakhe.”

6

6:6
Dan. 2:4
3:9
5:10
Ngako labengameli naletikhulu babutsana baba sicumbi baya enkhosini, bafike batsi: “Bayethe, nkhosi Dariyusi, lunwele loludze! Nkhosi! 7Bengameli bembuso, netindvuna, netikhulu, nebeluleki kanye nebabusi bonkhe bavumelene ngekutsi inkhosi kufanele ikhiphe umtsetfosimemetelo bese icinisa lesimemetelo ngekutsi nome ngubani lothandaza kulomunye nkulunkulu nome umuntfu ngaphandle kwakho, nkhosi, kulamalanga langema-30 letako uyawujikijelwa emgodzini wemabhubesi. 8
6:8
Esta 1:19
8:8
Manje-ke, nkhosi, khipha lesimemetelo usibhale phansi, kuze singetiwuguculwa ngumuntfu, njengekwemitsetfo yemaMede nemaPheresiya lengeke iguculwe ngumuntfu.” 9Ngako inkhosi Dariyusi, yase iwubhala phansi lomtsetfosimemetelo.

10

6:10
1 Khos. 8:44,48
Hla. 55:17
Watsi kube Danyela eve kutsi sekubhalwe lomtsetfosimemetelo, wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lelisetulu, lapho emafasitelo akhona abevulekela ngaseJerusalema. Abeguca ngemadvolo katsatfu ngelilanga, athandaze, abonga Nkulunkulu wakhe, njengobe abevame kwenta ngaphambili. 11Lamadvodza ase ayahamba asicumbi aya kuDanyela, afike amkhandza athandaza kuNkulunkulu acela lusito. 12
6:12
Dan. 3:10
Ngako ahamba aya enkhosini, afike akhuluma kuyo ngalesimemetelo sayo sebukhosi, atsi: “Awuzange yini ukhiphe umtsetfosimemetelo kutsi kulamalanga langema-30 letako umuntfu lothandaza kunome ngumuphi nkulunkulu nome umuntfu ngaphandle kwakho, nkhosi, utawujikijelwa emgodzini wemabhubesi?”

Inkhosi yaphendvula, yatsi: “Lesimemetelo simile njengekwemitsetfo yemaMede nemaPheresiya, lengeke iguculwe ngumuntfu.”

13Base bakhuluma enkhosini, batsi: “Danyela, longulomunye webatfunjwa bakaJuda, akakunaki wena, nkhosi, nalesimemetelo sakho lowasibhala phansi akasishayi mkhuba. Usathandaza katsatfu ngelilanga.”

14Inkhosi yatsi kube ikuve loko, yakhatsateka kakhulu, yetama konkhe lokwakusemandleni ayo kutsi imsindzise Danyela kwadzimate kwashona lilanga.

15Lamadvodza abutsana aba sicumbi aya enkhosini, afike atsi: “Khumbula, Silosikhulu, kutsi ngekwemtsetfo wemaMede nemaPheresiya kute simemetelo nome umtsetfo lokhishwa yinkhosi longabuye uguculwe ngumuntfu.”

16Ngako inkhosi yatfumela livi, kwalandvwa Danyela, wajikijelwa emgodzini wemabhubesi. Inkhosi yakhuluma kuDanyela, yatsi: “Shangatsi Nkulunkulu wakho, lomkhonta njalonjalo, angakulamlela!”

17

6:17
Mat. 27:60,66
Kwaletfwa litje, labekwa emnyango walomgodzi wemabhubesi, inkhosi yalivalisisa ngekubeka luphawu ngendandatho yayo kanye nangetindandatho tetiphatsimandla tayo, kuze kutsi loko lokuncunyiwe ngaDanyela kungaguculwa.

18Inkhosi yase iyancandzeka ibuyela esigodlweni sayo, busuku bonkhe yayihleti ingadli lutfo, akuzange kuletfwe ngisho nentfo yekuyijabulisa embikwayo. Ayizange ilale.

19Kwatsi nakudzabuka kusa, inkhosi yavuka yaphutfuma emgodzini wemabhubesi. 20Yatsi kube ifike edvute nemgodzi wemabhubesi, yamemeta Danyela ngeliphimbo lelidzabukile, yatsi: “Danyela, nceku yaNkulukulu lophilako, loNkulunkulu wakho, lomkhonta njalonjalo, ukhonile yini kukulamlela emabhubesini?”

21Danyela waphendvula watsi: “Lunwele loludze, nkhosi! 22

6:22
Hla. 34:7
91:10
Dan. 3:28
Nkulunkulu wami utfumele ingilosi yakhe, lefike yavala imilomo yemabhubesi. Akangilimati, ngobe ngitfolakele ngite licala emehlweni akhe, kantsi nakuwe, nkhosi, kute lengikonile.”

23Inkhosi yajabula kakhulu, yatfumela kutsi kuyewukhishwa Danyela emgodzini wemabhubesi. Danyela watsi nasakhishwe emgodzini wemabhubesi, kwangete kwatfolakala ngisho nemyocu emtimbeni wakhe, ngobe abemetsembile Nkulunkulu wakhe.

24Inkhosi yakhipha umyalo, kwaletfwa kuyo onkhe lamadvodza labebeke Danyela licala ngekumcalela emanga, ajikijelwa emgodzini wemabhubesi, wona, nabomkawo, kanye nebantfwabawo. Emabhubesi atseleka etikwabo, abadzabudzabula abacedza bangakefiki ngisho nasesiyilweni salomgodzi wemabhubesi, ababhasha ngisho nematsambo abo.

25

6:25
Dan. 3:29
Inkhosi Dariyusi yabhalela bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi emhlabeni wonkhe jikelele, yatsi:

“Nginifisela inchubekela embili!

26

6:26
Dan. 2:44
4:31
7:14
“Ngikhipha umtsetfosimemetelo kutsi kuyo yonkhe indzawo lelapha embusweni wami bantfu kufanele bamesabe babuye bamhloniphe Nkulunkulu waDanyela.

“Ngobe unguNkulunkulu lophilako,

futsi uyawuhlala akhona phakadze naphakadze;

umbuso wakhe ungeke ubhujiswe,

yebo, umbuso wakhe ungeke uphele.

27Uyalamulelana abuye asindzise;

wenta tibonakaliso netimangaliso

emazulwini kanye nasemhlabeni.

Ulamulele Danyela emandleni emabhubesi.”

28

6:28
Dan. 1:21
Ngako Danyela waphumelela ngesikhatsi sekubusa kwaDariyusi nangesikhatsi sekubusa kwaKhuresi,“nangesikhatsi sekubusa kwaKhuresi” nome “lokusho ngesikhatsi sekubusa kwaKhuresi” umPheresiya.