Siswati 1996 (SWA96)
4

Liphupho laNebukhadnezari lesibili

41

4:1
Dan. 6:25
Inkhosi Nebukhadnezari yatfumela nankhu umlayeto kubantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi emhlabeni wonkhe, jikelele, watsi:

“Philani nonkhe bekunene!

2Ngiyajabula kutsi nginitjele

ngaletibonakaliso letimangalisako

netimangaliso latentele mine,

Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe.

3

4:3
Hla. 93:1
Dan. 6:27
7:14
“Maye, tikhulu tibonakaliso takhe,

maye, tinemandla timangaliso takhe!

Umbuso wakhe ngumbuso waphakadze;

bukhosi bakhe buyawuhlala bukhona

titukulwane ngetitukulwane.

4“Mine, Nebukhadnezari, ngangisekhaya esigodlweni sami, ngenelisekile, futsi ngiphumelela etintfweni tonkhe. 5Ngabhudza liphupho lelangenta ngesaba kakhulu. Ngatsi ngisalele embhedzeni wami, imicabango nemibono leyabonakala engcondvweni yami kwangetfusa. 6Ngako ngayala kutsi tonkhe tati taseBhabhulona tite lapha embikwami, titengichazela leliphupho lami. 7Kwatsi kube tangoma, nebatsebuli, nabosonkhanyeti,“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” netinyanga befike, ngabalandzisa ngaleliphupho, kodvwa behluleka kungichazela lona. 8

4:8
Dan. 1:7
5:11,14
Ekugcineni kwefika Danyela, wema embikwami, ngabe sengimlandzisa ngaleliphupho lami. Ubitwa ngekutsi Bhelteshasari, lekulibito lankulunkulu wami; umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuye.

9

4:9
Hez. 28:3
“Ngakhuluma kuye, ngatsi: Bhelteshasari, mholi wetangoma, ngiyati kutsi umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuwe, kute imfihlakalo lelukhuni kakhulu kuwe. Nali liphupho lami, ase ungichazele lona. 10
4:10
Hez. 31:3
Lena ngimibono lengayibona ngesikhatsi ngisalele embhedzeni wami: Ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami kume sihlahla, sisekhatsi nelive. Budze baso babesabeka. 11Lesihlahla sakhula saba sikhulu, sacina futsi, sihloko saso saze satsintsa sibhakabhaka, sasibonakala emhlabeni wonkhe jikelele. 12
4:12
Hez. 17:23
31:6
Emacembe aso abemahle netitselo taso titinyenti, lapha kuso bekunekudla kwabo bonkhe. Ngaphansi kwaso tilwane tesiganga tatfola umtfunti wekuphumula, netinyoni tasemoyeni takhela tidleke tato emagaleni aso; tonkhe tidalwa tondliwa kuso.

13“Kulemibono lengayibona ngisalele embhedzeni wami, ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami sitfunywa“sitfunywa” nome “umlindzi” nakumavesi 17,23 lesingcwele, sehla siphuma ezulwini. 14Samemeta ngelivi lelikhulu, satsi: ‘Sijube leso sihlahla, ucote emagala aso; phundla emacembe aso, usakate titselo taso. Tilwane letingaphansi kwaso atibaleke, netinyoni letisemagaleni aso tindize tisuke kuso. 15Kodvwa siphunti saso netimphandze taso kuboshwe ngensimbi nangelitfusi kusale emhlabatsini, etjanini besiganga.

“ ‘Lomuntfu akanetfwe ngematolo asezulwini, futsi akaphile netilwane, ahlale emkhatsini walokumila emhlabeni. 16Ingcondvo yakhe ayigucuke ekubeni yemuntfu, yena anikwe ingcondvo yetilwane kuze tikhatsi letisikhombisa“tikhatsi letisikhombisa” nome “iminyaka lesikhombisa” nakumavesi 23,25,32 tendlule kuye.

17

4:17
1 Sam. 16:1,12
1 Khos. 22:19
Jobe 1:6
Dan. 2:21
5:21
Luk. 1:52
“ ‘Sincumo simenyetelwa titfunywa; labangcwele bamemetela sigwebo, kuze kutsi labaphilako bati kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu, futsi uyinika nome ngubani latsandza kumupha yona, bese ubeka etikwayo labo labatfobeke kakhulu kunabo bonkhe bantfu.’

18“Ngilo leli-ke liphupho lengilibhudzile, mine Nebukhadnezari. Manje-ke, Bhelteshasari, ngitjele kutsi lisho kutsini, ngobe kute nome munye wetati letilapha embusweni wami longangichazela lona. Kodvwa wena ungangichazela, ngobe umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuwe.”

Danyela uchaza liphupho

19Ngako Danyela, labebitwa ngekutsi nguBhelteshasari, wadideka kakhulu kwesikhashana, imicabango yakhe yametfusa. Ngako inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Bhelteshasari, ungavumi likwetfuse leliphupho kanye nenchazelo yalo.”

Bhelteshasari waphendvula, watsi: “Nkhosi yami, kube mane leliphupho belicondzene netitsa takho nenchazelo yalo icondzene nalabo labemelene nawe! 20Lesihlahla losibonile, lesikhule sabuye sacina, nesihloko saso sitsintsa sibhakabhaka, sibonakala emhlabeni wonkhe, 21sinemacembe lamahle netitselo letinyenti, sinekudla kwabo bonkhe, singumtfunti wekuhlala tilwane tesiganga, sinetidleke emagaleni aso kutsi kutekwakhela tinyoni tasemoyeni, 22

4:22
Dan. 2:37
nguwe lesihlahla, nkhosi yeluhlanga! Ube mkhulu, waba nemandla, bukhulu bakho bukhule baze befikela etulu esibhakabhakeni, nembuso wakho wenaba waze wefika etindzaweni letikhashane emhlabeni.

23“Wena, nkhosi, ubone sitfunywa, lesingcwele, sehla siphuma ezulwini, sitsi: ‘Sijube leso sihlahla usibhubhise, kodvwa ushiye siphunti saso, siboshwe ngensimbi nangelitfusi etjanini besiganga, timphandze taso tisesele phansi emhlabatsini. Lomuntfu akanetfwe ngematolo asezulwini; akahlale njengetilwane tesiganga, kuze kwendlule tikhatsi letisikhombisa ngakuye.’

24“Nansi-ke inchazelo yaleliphupho, wena waphakathi, loku simisomtsetfo lesikhishwe nguLongetulu Kwako Konkhe samelana ngco nenkhosi yami. 25

4:25
Isa. 37:16
Dan. 5:21
Utawucoshwa emkhatsini webantfu, uhlale netilwane tesiganga; utawudla tjani njengetinkhomo, unetfwe ngematolo asezulwini. Kutakwendlula tikhatsi letisikhombisa kuwe, uze uvume kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele imibuso yonkhe yebantfu, uyinika nome ngubani lowo latsandza kumupha yona. 26Lomyalo wekushiya siphunti sesihlahla netimphandze taso kusho kutsi lombuso wakho uyawubuyiselwa kuwe, wena nase uvume kutsi Lizulu ngilo lelibusako. 27
4:27
Taga 16:6
Ngako-ke, wena waphakathi, asemukeleke kuwe leseluleko sami: Yekela tono takho, wente lokulungile, uyekele nekukhohlakala kwakho, ngekutsi ube nemusa kulabo labacindzetelwe. Kungenteka kutsi kuchubeka kahle kwakho nekuphumelela kwakho kuchubekele embili.”

Kufezeka kweliphupho

28Konkhe loku kwayehlela inkhosi Nebukhadnezari. 29Emvakwetinyanga letili-12, yatsi inkhosi isahambahamba etulu eluphahleni lwesigodlo sayo saseBhabhulona, 30yatsi: “Lena akusiyo yini iBhabhulona lenkhulu lengiyakhile yaba sigodlo sekuhlala inkhosi, ngemandla ami lamakhulu ngayakhela ludvumo lwebukhosi bami?”

31Emavi abesesemlonyeni wayo, nayiva livi liphuma ezulwini, litsi: “Naku lese kumiselwe wena, nkhosi Nebukhadnezari: Emandla ebukhosi bakho asatsetfwe kuwe. 32Wena sewutawukhishwa emkhatsini webantfu, uyewuhlala emkhatsini wetilwane tesiganga; utawudla tjani njengetinkhomo. Kutakwendlula tikhatsi letisikhombisa kuwe, uze uvume kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu, nekutsi uyinika nome ngubani umuntfu latsandza kumupha yona.”

33Ngekushesha nje loko lokwakukhulunyiwe ngaNebukhadnezari kwagcwaliseka. Wakhishwa emkhatsini webantfu, wadla tjani njengetinkhomo. Umtimba wakhe wanetfwa ngematolo asezulwini, tadzimate tinwele takhe takhula taba ngangetinsiba telusweti, netingalo takhe tafanana netingalo tenyoni.

Nebukhadnezari udvumisa Nkulunkulu

34

4:34
Dan. 7:14
“Ekugcineni kwaleso sikhatsi mine, Nebukhadnezari, ngaphakamisela emehlo ami ngabheka ngasezulwini, kukhanyelwa kwengcondvo yami kwabuyiselwa kimi. Ngabe sengidvumisa Longetulu Kwako Konkhe. Ngamhlonipha ngamdvumisa lowo lophila kuze kube phakadze.

“Umbuso wakhe ungumbuso waphakadze;

bukhosi bakhe buyawuhlala bumile

titukulwane ngetitukulwane.

35

4:35
Jobe 9:12
Isa. 24:21
40:17
43:13
Tonkhe tive temhlaba titsatfwa njengelite.

Wenta njengobe yena atsandza

kuwo emandla asezulwini nakuto tive temhlaba.

Kute namunye longavimbela sandla sakhe,

nome atsi kuye: ‘Sewenteni?’

36“Ngasona leso sikhatsi lekwabuyiselwa ngaso kusanguluka kwengcondvo yami, kuhlonishwa kwami neludvumo lwami kwabuyiselwa kimi, kwaba ludvumo lwembuso wami. Beluleki bami netikhulu tami bangifunisisa bangibuyisela esihlalweni sami sebukhosi, ngaba ngulomkhulu kakhulu kwendlula kucala. 37

4:37
Dan. 5:20
1 Phet. 5:5
Manje, mine Nebukhadnezari, ngibabata ngiphakamise ngekudvumisa iNkhosi yelizulu, ngobe konkhe lekwentako kulungile, nato tonkhe tindlela tayo tiphelele ngekulunga. Labo labahamba ngekutigcabha, uyakwati kubatfobisa.”