Siswati 1996 (SWA96)
3

Sithico segolide nenkhehlenkhehle yemlilo lowesabekako

31Inkhosi Nebukhadnezari yenta sithico segolide, lesasingemamitha labengaba ngema-30 kuphakama, nemamitha labengaba matsatfu bubanti, yasibeka etsafeni laseDura esifundzeni saseBhabhulona. 2Yabe seyibita baholi, netindvuna, nebabusi, nebeluleki, nebagcinitikhwama, nebehluleli, nabomantji kanye nato tonkhe tiphatsimandla tetifundza, kutsi bete batewunikela lesithico, Nebukhadnezari, inkhosi, labesimisile. 3Ngako-ke baholi, netindvuna, nebabusi, nebeluleki, nebagcinitikhwama, nebehluleli, nabomantji kanye nato tonkhe tiphatsimandla tetifundza bahlangana batewunikela lesithico Nebukhadnezari, inkhosi, labesakhile; befika bema embikwaso.

4Ummemeteli wevakala amemeta kakhulu, atsi: “Naku lokufanele kutsi nikwente, yebo, nine bantfu, nani tive, nani nonkhe nine bantfu betilwimi tonkhe: 5Kutawutsi kungevakala kukhala kwempalampala, nekwemntjingozi, nekwezitha, nekwelire, nekwehabhu, nekwetimveve, nekwato tonkhe tinhlobo tekuhlabela, kufanele niwe phansi nikhotsame kulesithico segolide lesimiswe yinkhosi Nebukhadnezari. 6

3:6
Jer. 29:22
Semb. 13:15
Lowo longawi phansi asikhotsamele, utawujikijelwa masinyane ekhatsi elangabini lemlilo lowesabekako nalohhumako.”

7Ngako-ke batsi kube beve umsindvo wempalampala, newemntjingozi, newezitha, newelire, newehabhu, newato tonkhe tinhlobo tekuhlabela, bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi bawa phansi bakhotsama kulesithico segolide lesasimiswe yinkhosi Nebukhadnezari.

Bangani baDanyela labatsatfu babekwa licala lekungahloniphi

8Ngalesikhatsi labanye bosonkhanyeti“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” beta bafike banyundzela emaJuda. 9

3:9
Dan. 2:4
5:10
6:6,21
Bakhuluma enkhosini Nebukhadnezari, batsi: “Bayethe nkhosi, lunwele loludze! Wena waphakathi! 10Ukhiphe simiso, wena waphakathi, kutsi wonkhe umuntfu, nakeva kukhala kwempalampala, nekwemntjingozi, nekwezitha, nekwelire, nekwehabhu, nekwetimveve, nekwato tonkhe tinhlobo tekuhlabela, kufanele awe phansi akhotsame kulesithico segolide, 11nekutsi wonkhe longawi akhotsame uyawujikijelwa kulelilangabi lemlilo lowesabekako nalohhumako. 12
3:12
Dan. 2:49
Kodvwa kukhona emaJuda lamanye lowabeke kutsi engamele tonkhe tindzaba talesifundza saseBhabhulona, boShadraki, naMeshaki, na-Abednego, labangenandzaba nawe, nkhosi. Ababakhonti bonkulunkulu bakho, kantsi futsi nalesithico segolide losimisile abasikhotsameli.”

13Nebukhadnezari watfukutsela wabila, wabita boShadraki, naMeshaki kanye na-Abednego kutsi bete kuye. Ngako lamadvodza aletfwa embikwenkhosi. 14Nebukhadnezari wakhuluma kuwo, watsi: “Kuliciniso yini, wena Shadraki, nawe Meshaki, nawe Abednego, kutsi anibakhonti labonkulunkulu bami nekutsi lesithico segolide lengisakhile anisikhotsameli? 15Manje, naniva umsindvo wempalampala, newemntjingozi, newezitha, newelire, newehabhu, newetimveve, newato tonkhe tinhlobo tekuhlabela, nase nilungele kuwa nikhotsame kulesithico segolide lengisimisile, kulungile. Kodvwa naningasikhotsameli, nitawujikijelwa ngekushesha lokukhulu ekhatsi kulamalangabi emlilo lowesabekako nalohhumako. Ngumuphi-ke lowo nkulunkulu lotaba nemandla ekunephula esandleni sami?”

16BoShadraki, naMeshaki, na-Abednego baphendvula inkhosi, batsi: “Nkhosi Nebukhadnezari, tsine asidzingi kutivikela kuwe ngalendzaba. 17

3:17
Hla. 66:12
68:20
Nasijikijelwa ekhatsi kulamalangabi emlilo lowesabekako nalohhumako, loNkulunkulu wetfu lesimkhontako unemandla ekusisindzisa kuwo, futsi uyakusephula esandleni sakho, nkhosi. 18
3:18
Eks. 20:4
23:24
Kodvwa-ke nome angakakwenti loko, sifuna kutsi wena wati, nkhosi, kutsi tsine singeke sibakhonte labonkulunkulu bakho, nome sikhotsame kulesithico sakho segolide losimisile.”

Bangani baDanyela labatsatfu banikwa sigwebo sekufa

19Nebukhadnezari watfukutselela boShadraki, naMeshaki, na-Abednego, nesimo sakhe kubo sagucuka. Watfumela kutsi kubaswe lamalangabi emlilo lowesabekako nalohhumako kutsi ushise ngalokuphindvwe kasikhombisa, 20watfuma lamanye emadvodza emphi labenemandla kakhulu kutsi abophe boShadraki, naMeshaki, na-Abednego bese abajikijela ekhatsi kulamalangabi emlilo lohhumako. 21Ngako-ke lamadvodza labembetse imijiva yawo, nemabhuluko, nemishuculo, naletinye nje timphahla tawo aboshwa, ajikijelwa ekhatsi kulamalangabi emlilo lohhumako. 22Lomlayeto wenkhosi bewuphutfuma kakhulu, nalamalangabi emlilo lowesabekako nalohhumako abesashisa kangangekutsi lamalangabi alomlilo adzimate abulala wona lamadvodza labejikijele boShadraki, naMeshaki, na-Abednego ekhatsi kuwo, 23kwatsi wona lamadvodza lamatsatfu, aboshisisiwe, akhalakatsiselwa ekhatsi emalangabini alomlilo lowesabekako nalohhumako.

24Inkhosi Nebukhadnezari yagcuma yema ngetinyawo imangele, yabuta labeluleki bayo, yatsi: “Abengematsatfu yini lamadvodza lesiwabophe sawajikijela lapha ekhatsi emlilweni?”

Bayiphendvula, batsi: “Impela, nkhosi, kunjalo.”

25Yatsi: “Ase nibuke! Ngibona emadvodza lamane ahambahamba lapha ekhatsi emlilweni, atfukululiwe, futsi akalimali ndzawo, kantsi lona wesine ufanana nendvodzana yabonkulunkulu.”

Emadvodza lamatsatfu ayakhululwa aniketwa tikhundla

26Nebukhadnezari wasondzela emnyango walomlilo lowesabekako nalohhumako longemalangabi lavutsako, wamemeta, watsi: “Shadraki, naMeshaki, nawe Abednego, nine tinceku taNkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe, phumani! Wotani lapha!”

Ngako boShadraki, naMeshaki, na-Abednego baphuma emlilweni, 27

3:27
Isa. 43:2
Heb. 11:34
kwatsi mpu kubo baholi, netindvuna, nebabusi, netati, basondzela kubo bababunganyela. Babona kutsi lomlilo awuzange ubatsintse emitimbeni yabo, ngisho nalunye nje lunwele lwetinhloko tabo aluzange seluhashuke; imijiva yabo ayizange ishe, babenganuki ngisho neliphungana nje lemlilo imbala.

28

3:28
Imis. 5:29
Nebukhadnezari-ke wakhuluma watsi: “Akadvunyiswe Nkulunkulu waboShadraki, naMeshaki, na-Abednego lotfume ingilosi yakhe kutsi itewulamlela tinceku takhe! Babemetsembile bangete bawutsatsa umyalo wenkhosi, batimisela kulahlekelwa nakuphila kwabo kunekutsi bakhonte nome bakhotsamele lomunye nkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu wabo.

29

3:29
Ezra 6:11
Dan. 2:5
“Ngako-ke sengikhipha umtsetfosimemetelo kutsi bonkhe bantfu bato tonkhe tive netilwimi labakhuluma lokuphambene naNkulunkulu waboShadraki, naMeshaki, na-Abednego abajutjwe batokwe babe ticucu, netindlu tabo tibhidlitwe tibe tindvundvuma tetimfuhlululu, ngobe kute lomunye nkulunkulu longasindzisa ngalendlela.”

30

3:30
Dan. 2:49
Ngako inkhosi yase iphakamisa boShadraki, naMeshaki, na-Abednego ibanika tikhundla letiphakeme kakhulu esifundzeni saseBhabhulona.

4

Liphupho laNebukhadnezari lesibili

41

4:1
Dan. 6:25
Inkhosi Nebukhadnezari yatfumela nankhu umlayeto kubantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi emhlabeni wonkhe, jikelele, watsi:

“Philani nonkhe bekunene!

2Ngiyajabula kutsi nginitjele

ngaletibonakaliso letimangalisako

netimangaliso latentele mine,

Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe.

3

4:3
Hla. 93:1
Dan. 6:27
7:14
“Maye, tikhulu tibonakaliso takhe,

maye, tinemandla timangaliso takhe!

Umbuso wakhe ngumbuso waphakadze;

bukhosi bakhe buyawuhlala bukhona

titukulwane ngetitukulwane.

4“Mine, Nebukhadnezari, ngangisekhaya esigodlweni sami, ngenelisekile, futsi ngiphumelela etintfweni tonkhe. 5Ngabhudza liphupho lelangenta ngesaba kakhulu. Ngatsi ngisalele embhedzeni wami, imicabango nemibono leyabonakala engcondvweni yami kwangetfusa. 6Ngako ngayala kutsi tonkhe tati taseBhabhulona tite lapha embikwami, titengichazela leliphupho lami. 7Kwatsi kube tangoma, nebatsebuli, nabosonkhanyeti,“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” netinyanga befike, ngabalandzisa ngaleliphupho, kodvwa behluleka kungichazela lona. 8

4:8
Dan. 1:7
5:11,14
Ekugcineni kwefika Danyela, wema embikwami, ngabe sengimlandzisa ngaleliphupho lami. Ubitwa ngekutsi Bhelteshasari, lekulibito lankulunkulu wami; umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuye.

9

4:9
Hez. 28:3
“Ngakhuluma kuye, ngatsi: Bhelteshasari, mholi wetangoma, ngiyati kutsi umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuwe, kute imfihlakalo lelukhuni kakhulu kuwe. Nali liphupho lami, ase ungichazele lona. 10
4:10
Hez. 31:3
Lena ngimibono lengayibona ngesikhatsi ngisalele embhedzeni wami: Ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami kume sihlahla, sisekhatsi nelive. Budze baso babesabeka. 11Lesihlahla sakhula saba sikhulu, sacina futsi, sihloko saso saze satsintsa sibhakabhaka, sasibonakala emhlabeni wonkhe jikelele. 12
4:12
Hez. 17:23
31:6
Emacembe aso abemahle netitselo taso titinyenti, lapha kuso bekunekudla kwabo bonkhe. Ngaphansi kwaso tilwane tesiganga tatfola umtfunti wekuphumula, netinyoni tasemoyeni takhela tidleke tato emagaleni aso; tonkhe tidalwa tondliwa kuso.

13“Kulemibono lengayibona ngisalele embhedzeni wami, ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami sitfunywa“sitfunywa” nome “umlindzi” nakumavesi 17,23 lesingcwele, sehla siphuma ezulwini. 14Samemeta ngelivi lelikhulu, satsi: ‘Sijube leso sihlahla, ucote emagala aso; phundla emacembe aso, usakate titselo taso. Tilwane letingaphansi kwaso atibaleke, netinyoni letisemagaleni aso tindize tisuke kuso. 15Kodvwa siphunti saso netimphandze taso kuboshwe ngensimbi nangelitfusi kusale emhlabatsini, etjanini besiganga.

“ ‘Lomuntfu akanetfwe ngematolo asezulwini, futsi akaphile netilwane, ahlale emkhatsini walokumila emhlabeni. 16Ingcondvo yakhe ayigucuke ekubeni yemuntfu, yena anikwe ingcondvo yetilwane kuze tikhatsi letisikhombisa“tikhatsi letisikhombisa” nome “iminyaka lesikhombisa” nakumavesi 23,25,32 tendlule kuye.

17

4:17
1 Sam. 16:1,12
1 Khos. 22:19
Jobe 1:6
Dan. 2:21
5:21
Luk. 1:52
“ ‘Sincumo simenyetelwa titfunywa; labangcwele bamemetela sigwebo, kuze kutsi labaphilako bati kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu, futsi uyinika nome ngubani latsandza kumupha yona, bese ubeka etikwayo labo labatfobeke kakhulu kunabo bonkhe bantfu.’

18“Ngilo leli-ke liphupho lengilibhudzile, mine Nebukhadnezari. Manje-ke, Bhelteshasari, ngitjele kutsi lisho kutsini, ngobe kute nome munye wetati letilapha embusweni wami longangichazela lona. Kodvwa wena ungangichazela, ngobe umoya wabonkulunkulu labangcwele“wabonkulunkulu labangcwele” nome “waNkulunkulu Longcwele” ukuwe.”

Danyela uchaza liphupho

19Ngako Danyela, labebitwa ngekutsi nguBhelteshasari, wadideka kakhulu kwesikhashana, imicabango yakhe yametfusa. Ngako inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Bhelteshasari, ungavumi likwetfuse leliphupho kanye nenchazelo yalo.”

Bhelteshasari waphendvula, watsi: “Nkhosi yami, kube mane leliphupho belicondzene netitsa takho nenchazelo yalo icondzene nalabo labemelene nawe! 20Lesihlahla losibonile, lesikhule sabuye sacina, nesihloko saso sitsintsa sibhakabhaka, sibonakala emhlabeni wonkhe, 21sinemacembe lamahle netitselo letinyenti, sinekudla kwabo bonkhe, singumtfunti wekuhlala tilwane tesiganga, sinetidleke emagaleni aso kutsi kutekwakhela tinyoni tasemoyeni, 22

4:22
Dan. 2:37
nguwe lesihlahla, nkhosi yeluhlanga! Ube mkhulu, waba nemandla, bukhulu bakho bukhule baze befikela etulu esibhakabhakeni, nembuso wakho wenaba waze wefika etindzaweni letikhashane emhlabeni.

23“Wena, nkhosi, ubone sitfunywa, lesingcwele, sehla siphuma ezulwini, sitsi: ‘Sijube leso sihlahla usibhubhise, kodvwa ushiye siphunti saso, siboshwe ngensimbi nangelitfusi etjanini besiganga, timphandze taso tisesele phansi emhlabatsini. Lomuntfu akanetfwe ngematolo asezulwini; akahlale njengetilwane tesiganga, kuze kwendlule tikhatsi letisikhombisa ngakuye.’

24“Nansi-ke inchazelo yaleliphupho, wena waphakathi, loku simisomtsetfo lesikhishwe nguLongetulu Kwako Konkhe samelana ngco nenkhosi yami. 25

4:25
Isa. 37:16
Dan. 5:21
Utawucoshwa emkhatsini webantfu, uhlale netilwane tesiganga; utawudla tjani njengetinkhomo, unetfwe ngematolo asezulwini. Kutakwendlula tikhatsi letisikhombisa kuwe, uze uvume kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele imibuso yonkhe yebantfu, uyinika nome ngubani lowo latsandza kumupha yona. 26Lomyalo wekushiya siphunti sesihlahla netimphandze taso kusho kutsi lombuso wakho uyawubuyiselwa kuwe, wena nase uvume kutsi Lizulu ngilo lelibusako. 27
4:27
Taga 16:6
Ngako-ke, wena waphakathi, asemukeleke kuwe leseluleko sami: Yekela tono takho, wente lokulungile, uyekele nekukhohlakala kwakho, ngekutsi ube nemusa kulabo labacindzetelwe. Kungenteka kutsi kuchubeka kahle kwakho nekuphumelela kwakho kuchubekele embili.”

Kufezeka kweliphupho

28Konkhe loku kwayehlela inkhosi Nebukhadnezari. 29Emvakwetinyanga letili-12, yatsi inkhosi isahambahamba etulu eluphahleni lwesigodlo sayo saseBhabhulona, 30yatsi: “Lena akusiyo yini iBhabhulona lenkhulu lengiyakhile yaba sigodlo sekuhlala inkhosi, ngemandla ami lamakhulu ngayakhela ludvumo lwebukhosi bami?”

31Emavi abesesemlonyeni wayo, nayiva livi liphuma ezulwini, litsi: “Naku lese kumiselwe wena, nkhosi Nebukhadnezari: Emandla ebukhosi bakho asatsetfwe kuwe. 32Wena sewutawukhishwa emkhatsini webantfu, uyewuhlala emkhatsini wetilwane tesiganga; utawudla tjani njengetinkhomo. Kutakwendlula tikhatsi letisikhombisa kuwe, uze uvume kutsi Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu, nekutsi uyinika nome ngubani umuntfu latsandza kumupha yona.”

33Ngekushesha nje loko lokwakukhulunyiwe ngaNebukhadnezari kwagcwaliseka. Wakhishwa emkhatsini webantfu, wadla tjani njengetinkhomo. Umtimba wakhe wanetfwa ngematolo asezulwini, tadzimate tinwele takhe takhula taba ngangetinsiba telusweti, netingalo takhe tafanana netingalo tenyoni.

Nebukhadnezari udvumisa Nkulunkulu

34

4:34
Dan. 7:14
“Ekugcineni kwaleso sikhatsi mine, Nebukhadnezari, ngaphakamisela emehlo ami ngabheka ngasezulwini, kukhanyelwa kwengcondvo yami kwabuyiselwa kimi. Ngabe sengidvumisa Longetulu Kwako Konkhe. Ngamhlonipha ngamdvumisa lowo lophila kuze kube phakadze.

“Umbuso wakhe ungumbuso waphakadze;

bukhosi bakhe buyawuhlala bumile

titukulwane ngetitukulwane.

35

4:35
Jobe 9:12
Isa. 24:21
40:17
43:13
Tonkhe tive temhlaba titsatfwa njengelite.

Wenta njengobe yena atsandza

kuwo emandla asezulwini nakuto tive temhlaba.

Kute namunye longavimbela sandla sakhe,

nome atsi kuye: ‘Sewenteni?’

36“Ngasona leso sikhatsi lekwabuyiselwa ngaso kusanguluka kwengcondvo yami, kuhlonishwa kwami neludvumo lwami kwabuyiselwa kimi, kwaba ludvumo lwembuso wami. Beluleki bami netikhulu tami bangifunisisa bangibuyisela esihlalweni sami sebukhosi, ngaba ngulomkhulu kakhulu kwendlula kucala. 37

4:37
Dan. 5:20
1 Phet. 5:5
Manje, mine Nebukhadnezari, ngibabata ngiphakamise ngekudvumisa iNkhosi yelizulu, ngobe konkhe lekwentako kulungile, nato tonkhe tindlela tayo tiphelele ngekulunga. Labo labahamba ngekutigcabha, uyakwati kubatfobisa.”

5

Lidzili laBhelshasari

51Inkhosi Bhelshasari yenta lidzili lelikhulu yentela tindvuna tayo letatiyinkhulungwane, yanatsa nato liwayini. 2

5:2
2 Khos. 25:15
2 Khr. 36:18
Dan. 1:2
Kwatsi Bhelshasari asanatsa liwayini lakhe, walayeta kutsi kulandvwe tindzebe tegolide netesiliva letatitsetfwe nguNebukhadnezari, uyise,“uyise” nome “khokho” nome “labebusa ngembili kwakhe” nakumavesi 11,13,18 ethempelini eJerusalema, khona inkhosi, netindvuna tayo, nebafati bayo, nemaphovela ayo batewunatsa ngato. 3Ngako-ke baletsa letindzebe tegolide letatitsetfwe ethempelini laNkulunkulu eJerusalema, kwase kutsi inkhosi, netindvuna tayo, nebafati bayo, nemaphovela ayo banatsa ngato. 4Batsi basanatsa liwayini, babe badvumisa bonkulunkulu begolide, nebesiliva, nebelitfusi, nebensimbi, nebetigodvo, nebematje.

5Ngekushesha kwabonakala iminwe yesandla semuntfu ibhala elubondzeni, macondzana nelutsi lwesibane esigodlweni senkhosi. Inkhosi yasibuka lesandla lesibhalako. 6Buso bayo bagucuka baphaphatseka, yatfutfumela kangangekutsi kwaze kwagedletela emadvolo ayo, kwatsamba nemilente yayo.

7

5:7
Gen. 41:42
Inkhosi yamemeta kutsi kulandvwe bonkhe batsebuli, nabosonkhanyeti,“bosonkhanyeti” nome “emaKhaledi” nakuvesi 11 netangoma. Yakhuluma kuletati taseBhabhulona, yatsi: “Nome ngabe ngubani longafundza lombhalo, angitjele kutsi usho kutsini, utakwembeswa ngaletibukhwebeletane, agacwe umgaco wegolide entsanyeni yakhe, entiwe abe ngumbusi wesitsatfu embusweni.”

8Tonkhe tati tenkhosi tangena; kodvwa atizange tikwati kuwufundza lombhalo nome titjele inkhosi kutsi wawusho kutsini. 9Ngako inkhosi Bhelshasari yatfutfumela kakhulu, nebuso bayo bachubeka baphaphatseka. Tindvuna tayo nato tacakeka.

10

5:10
Dan. 2:4
3:9
6:6,21
Indlovukazi“indlovukazi” nome “inkhosikati” yatsi kube ive emavi enkhosi netindvuna, yeta yangena endlini yelidzili. Yafike yatsi: “Bayethe, nkhosi, lunwele loludze, wena waphakathi! Ungetfuki! Ungesabi! 11
5:11
Dan. 1:17
2:48
4:5
Kukhona indvodza lapha embusweni wakho lenemoya wabonkulunkulu labangcwele. Ngesikhatsi seyihlo yatfolakala inako kubonisisa, nekucondzisisa, nekuhlakanipha lokufanana nekwabonkulunkulu. Inkhosi Nebukhadnezari, uyihlo, yambeka kutsi abe ngumphatsi wetinyanga, nebatsebuli, nabosonkhanyeti kanye netangoma. 12
5:12
Dan. 1:17
Lendvodza lenguDanyela, inkhosi leyayetsa yatsi nguBhelteshasari, yatfolakala inengcondvo lekhaliphile, inelwati nekucondza, kantsi futsi yatfolakala ikwati kuchaza emaphupho, nekucaca timfumbe, icatulule netinkinga letilukhuni. Bita Danyela, yena utakutjela kutsi lombhalo usho kutsini.”

Danyela uchaza umbhalo

13

5:13
Dan. 1:6
Ngako Danyela wangeniswa embikwenkhosi, inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Wena unguDanyela yini, lomunye webatfunjwa labatfunjwa ngubabe, inkhosi, leyabuya nabo kaJuda? 14Ngivile kutsi umoya wabonkulunkulu ukuwe nekutsi uyakubona lokusitsekile, unengcondvo kantsi unekuhlakanipha lokugcamile. 15Letati nebatsebuli bangeniswe lapha embikwami kutsi batewufundza lombhalo bangitjele kutsi usho kutsini, kodvwa behlulekile kuwuchaza. 16Ngivile-ke wena kutsi ungakwati kuveta tinchazelo nekucatulula tinkinga letilukhuni. Nawungafundza lombhalo, ungitjele kutsi usho kutsini, utakwembatsiswa letibukhwebeletane, kugacwe umgaco wegolide entsanyeni yakho, bese wentiwa uba ngumbusi wesitsatfu embusweni.”

17Danyela waphendvula inkhosi, watsi: “Letipho takho ungatigcinela tona, uyinike lomunye leyo mivuzo yakho. Noko lombhalo inkhosi ngitakuyifundzela wona ngiyichazele kutsi usho kutsini.

18

5:18
Dan. 2:37
4:19
“Nkhosi, Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe wapha uyihlo Nebukhadnezari bukhosi, nebukhulu, neludvumo kanye nebukhatikhati. 19Ngenca yesikhundla lesiphakeme lamupha sona, bonkhe bantfu, netive, nebantfu bato tonkhe tilwimi babetfutfumela bamesaba. Labo inkhosi leyayifuna kutsi babulawe, yayibabulala; nalabo leyayifuna kubaphephisa, yayibaphephisa; nalabo leyayifuna kubaphakamisela etikhundleni, yayibaphakamisa; nalabo leyayifuna kubatfobisa, yayibatfobisa. 20
5:20
Dan. 4:27,34
Kodvwa watsi kube inhlitiyo yakhe ibe nekutigcabha yaba lukhuni ngenca yekutigcabha, wehliswa esihlalweni sakhe sebukhosi, wemukwa ludvumo lwakhe. 21
5:21
Dan. 4:22,30
Wakhishwa emkhatsini webantfu, wanikwa ingcondvo yesilwane; wahlala emkhatsini wetimbongolo tesiganga, wadla tjani njengetinkhomo; nemtimba wakhe wanetfwa ngematolo asezulwini, waze wavuma kutsi Nkulunkulu Longetulu Kwako Konkhe wengamele yonkhe imibuso yebantfu nekutsi ubeka etikwayo nome ngumuphi lowo latsandza kumbeka.

22“Kodvwa wena ndvodzana yakhe,“indvodzana yakhe” nome “situkulwane sakhe” nome “lobemlandzela embusweni” Bhelshasari, awukatitfobi, lite nome bewukwati konkhe loku. 23

5:23
Dut. 4:28
Hla. 115:4
135:15
Semb. 9:20
Esikhundleni saloko, sewutiphakamisile wamelana naNkulunkulu welizulu. Baletsa letindzebe tasethempelini lakhe kuwe, kwatsi wena netindvuna takho, nemakhosikati akho, nemaphovela akho nanatsa ngato liwayini. Nikhuleke nadvumisa bonkulunkulu besiliva nebegolide, nebelitfusi, nebensimbi, nebetigodvo kanye nebematje labangakwati kubona, nome kuva, nome kucondza. Kodvwa awukamdvumisi Nkulunkulu lophetse kuphila kwakho nato tonkhe tindlela takho esandleni sakhe. 24Ngako-ke utfumele lesandla lesibhale lombhalo.

25“Lona ngumbhalo lobhaliwe:

“MENE, MENE, THEKELI, PHARISINI.“Pharisini” nome “upharisini” lokusho “nepharisini”

26Nansi inchazelo yalamagama:

Mene:“Mene” kungasho kutsi “kubaliwe” nome “imina” luhlavu lolutsite lwemali Nkulunkulu sewuwabalile

emalanga ekubusa kwakho,

wawafikisa ekugcineni kwawo.

27Thekeli:“Thekeli” nome “Tekel” kungasho kutsi “kukaliwe” nome “lishekheli” sikalo lesitsite sesisindvo Sewukaliwe etikalweni,

kwatfolakala kutsi ulula.

28Pharisini:“Pharisini” nome “Peres” kungasho kutsi “kwehlukanisiwe” nome “Pheresiya” Umbuso wakho wehlukanisiwe

wanikwa emaMede nemaPheresiya.”

29

5:29
Gen. 41:42
Ngekushesha Bhelshasari watfumela livi kutsi Danyela akembatsiswe ngaletibukhwebeletane, kwagacwa entsanyeni yakhe umgaco wegolide, kwamenyetelwa kutsi yena sewungumbusi wesitsatfu embusweni.

30Ngabo bona lobo busuku Bhelshasari, inkhosi yemaBhabhulona, wagwazwa wafa. 31Dariyusi, umMede, watsatsa umbuso, asaneminyaka lengema-62.