Siswati 1996 (SWA96)
12

Sikhatsi sekugcina

121

12:1
Isa. 4:3
Dan. 10:13,20
Oba. 17
Mat. 24:21
Mak. 13:19
“Ngaleso sikhatsi Mikhayeli, ingilosi lenkhulu lengumvikeli wesive sakini, uyawuvela. Kuyawuba sikhatsi sekuhlupheka lokukhulu, lesingazange sesibe khona, seloku kwacala kuba netive kuze kube nguleso sikhatsi. Kodvwa ngaleso sikhatsi, bonkhe bantfu bakini lekwatfolakala emabito abo abhaliwe encwadzini yaNkulunkulu, bayawukhululwa. 2
12:2
Isa. 66:24
Mat. 25:46
Joh. 5:28
Ticumbi ngeticumbi lesetalala elutfulini lwemhlaba tiyawuvuka, labanye bavukele ekuphileni kwaphakadze, labanye ehlazweni nasekwedzelelekeni kwaphakadze. 3
12:3
Hez. 3:18
Dan. 11:33
Mat. 13:43
1 Khor. 15:41
Labo labahlakaniphile“labahlakaniphile” nome “labo labafundzisa buhlakaniphi” bayawucwebetela njengekumanyatela kwemazulu, nalabo labaholele labanye ekulungeni, bakhanye njengetinkhanyeti kuze kube nguphakadze naphakadze. 4
12:4
Dan. 8:26
Kodvwa wena Danyela, wavalele uze uwashicilele lamavi alencwadzi legocotwako, kuze kube nguleso sikhatsi sekugcina. Labanyenti bayawukwehla benyuka bafuna kwati kutsi kwentekani.”

5Mine Danyela, ngase ngiyabuka, ngabona embikwami sekume labanye lababili, lomunye eme ngala elusentseni lwemfula, lomunye eme ngesheya kwemfula malungana naye. 6

12:6
Dan. 10:5
Lomunye wabo wakhuluma kulona labembetse telineni, labesetikwalamanti alomfula, watsi: “Kuyawuze kube ngunini, solomane tingakagcwaliseki tonkhe letintfo letimangalisa kangaka?”

7

12:7
Dut. 32:40
Dan. 7:25
Semb. 10:5
12:14
Lomuntfu labegcoke telineni, labesetikwalamanti emfula, waphakamisa sandla sakhe sekudla nesancele, watibhekisa ezulwini, ngamuva afunga ngaye lophila phakadze atsi: “Kuyawuba ngiminyaka lemitsatfu nesigamu.“iminyaka lemitsatfu nesigamu” nome “umnyaka, neminyaka lemibili nesigamu” ngesiHebheru “sikhatsi netikhatsi nencenye yetikhatsi” Nakuphelela kuhlushwa kwebantfwana baNkulunkulu,NgesiHebheru “Nasebacedzile kuphihlita emandla esive lesingcwele” tonkhe letintfo tiyawube setentekile.”

8Ngakuva loko labekukhuluma, kodvwa angizange ngikucondze kutsi kusho kutsini. Ngako ngabuta ngatsi: “Awu nkhosi yami, uyawuba yini umphumela wako konkhe loko?”

9Wangiphendvula watsi: “Hamba ngendlela yakho, Danyela, ngobe lamavi asavalelwe ashicilelwa, kuyawudzimate kube sikhatsi sekugcina. 10

12:10
Dan. 11:35
Labanyenti bayawuhlanjululwa babe msulwa, bacengisiswe kahle bangabi nasici, kodvwa lababi bayawuchubeka babe babi kakhulu. Kute namunye walababi loyawukuvisisa, kodvwa laba labahlakaniphile bayawukuvisisa kahle.

11

12:11
Dan. 8:14
11:31
“Kusukela ngesikhatsi lekwasuswa ngaso umhlatjelo wemalanga onkhe, kwemiswa sinengiso lesibanga incitsakalo kuyawutsatsa emalanga layi-1 290. 12Ubusisiwe lowo loyawulindza aze efike ekugcineni kwalamalanga layi-1 335.

13“Kodvwa wena Danyela, hamba endleleni yakho kuze kube ngusekugcineni. Uyawuphumula, kuyawutsi ekupheleni kwemalanga, uvuke utekwemukeliswa sabelo sakho lekulifa lakho.”