Siswati 1996 (SWA96)
11

111“Ngemnyaka wekucala wekubusa kwaDariyusi umMede, mine-ke ngasukuma, ngema ngakuye ngamvikela.”

Imibuso: waseningizimu newasenyakatfo

2“Manje-ke, sengikutjela liciniso: Kusetawuvela lamanye emakhosi lamatsatfu ePheresiya, bese kuba yesine leyawunjinga kakhulu kunawo onkhe lalamanye. Kuyawutsi nase iwatfolile emandla ngebunjinga bayo, bese ivusa wonkhe umhlaba kutsi akuvukelwe iGrisi. 3Lapho-ke kuyawuvela inkhosi lenemandla, leyawubusa ngemandla ayo lamakhulu, ihlamahlame njengekutsandza kwayo. 4

11:4
Dan. 8:8,22
Iyawutsi nase ivele, umbuso wayo bese uyehlukaniswa ubhekiswe emimoyeni yomine yasezulwini. Ngeke wendlulele etitukulwaneni tayo, futsi ngeke ube nalamandla leyayiwasebentisa, ngobe lombuso wayo uyawusishulwa unikwe labanye.

5“Inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyawuba nemandla, kodvwa lomunye webakhuteli bayo bemphi, uyawuba nemandla langetulu kwalawa ayo, futsi uyawubusa lombuso wayo ngemandla lamakhulu. 6Kuyawutsi emvakweminyaka bese bayahlangana basitane. Kuyawusuka indvodzakati yenkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyekwendza enkhosini yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” kuze kwakheke buhlobo. Kodvwa angeke iwagcine emandla ayo, futsi-ke nenkhosi nemandla ayo“nemandla ayo” nome “nebatukulu bayo” angeke eme. Ngalawo malanga kuyawunikelwa ngalenkhosikati kanye nawo wonkhe lomtsimba lowawuyichubile, nemntfwana“nemntfwana” nome “neyise” nendvodza yayo.“nendvodza yayo” nome “nalowayitfola” nome “nalowayisita”

7“Kuyawuvela lomunye entalelwaneni yakabo loyawutsatsa sikhundla sayo. Uyawuhlasela emabutfo enkhosi yasenyakatfo,“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” angene nasenqabeni yayo; uyawulwa nabo abehlule. 8Uyawutfumba bonkulunkulu babo, netitfombe tabo tetinsimbi, netimphahla tabo letingemagugu tesiliva netegolide, atetfwale aye nato eGibhithe. Kuyawuba sikhatsi lesidze ayiyekele inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” atimele yedvwa. 9Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawusuka ihlasele live lenkhosi yaseningizimu,“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” kodvwa iyawubuyela eveni layo ilengise tandla. 10Emadvodzana ayo ayawutilungiselela imphi, abutse emabutfo lamanyenti, lomunye wawo nemphi yakhe bayawukhukhula kungatsi sihhuhhula semvula, ayidvudvule imphi, badzimate bahlasele nenqaba yenkhosi yaseningizimu.“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe”

11“Inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyawube seyishuca nayo ngemfutfo lomkhulu iyekulwa nenkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” leyawubutsa lenkhulu imphi, kodvwa iyakwehlulwa. 12Kuyawutsi imphi nase itfunjiwe, inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” ikhukhumuke ngeligcabho, ibulale tinkhulungwane ngetinkhulungwane, noko ngeke ihlale ingungcongcoshe. 13Ngobe inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawubutsa lamanye futsi emabutfo emphi, layawuba manyenti kakhulu kunalawa akucala; kuyawutsi emvakweminyaka leminyenti, bese ishuca nalenkhulu imphi lehlome yaphelela.

14“Ngaleto tikhatsi labanyenti bayawusukela inkhosi yaseningizimu.“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” Nasemkhatsini wenu kuyawuvuka bantfu labanelutfutfuva, kube kugcwaliseka kwembono, kodvwa bangeke baphumelele. 15Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawuta itekwakha lutsango lwekuvimbetela, ivimbetele idle lidolobha leliyinqaba. Emabutfo aseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” ayawubate emandla lenele ekutivikela, ngisho neticheme tawo telikhetselo atiyiwuba nawo emandla ekuma. 16Umhlaseli uyawujangaza alihlamahlame ngekutsandza kwakhe, kute loyawukhona kumelana naye. Uyawukwakha atinte eveni lelihle, abe nemandla ekulibhubhisa. 17Uyawutimisela kuta ngemandla embuso wakhe wonkhe atihlanganise nenkhosi yaseningizimu,“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” amendzisele nenkhosatana, khona atewuketula kahle lombuso wayo, kodvwa lawo masu akhe angeke aphumelele futsi ngeke amsite. 18Uyawujikisa ingcondvo yakhe ayibhekise emaveni lagudla tilwandle atsatse lamanyenti awo, kodvwa umkhuteli wemphi uyawucedza kutigabatisa kwakhe, akugucule lokutigabatisa kwakhe abuyisele lihlazo kuye.“akugucule lokutigabatisa kwakhe abuyisele lelihlazo kuye” ngesiHebheru lomusho awucondzakali 19Emvakwaloko uyawujikela ngasetinqabeni taseveni lakhe, kodvwa uyawukhubatela awe, angasayiwuphindza abonwe.

20

11:20
Hez. 20:6
“Lowo loyawutsatsa sikhundla emvakwakhe uyawukhipha umtselisi, kuze akwati kugcina lomcebo wasebukhosini umile. Naye futsi uyawubhujiswa kungakapheli minyaka mingaki, noko hhayi ngentfukutselo nome emphini.”

Inkhosi lenebubi yasenyakatfo(Sihloko) “yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya”

21“Uyawulandzelwa ngumfokatana nje longazange asanikwe ludvumo lwebukhosi. Uyawufika ngesikhatsi bantfu bawo bativela bavikelekile, atsatse umbuso ngemacebo. 22Sikhukhula semphi lenkhulu siyawukhukhuleka sisuswe embikwakhe; kokubili, imphi kanye nesikhulu sesivumelwane, kuyawubhujiswa. 23Kuyawutsi nase bente sivumelwane naye, bese uyakhohlisa, uyawukhula abe nemandla, kantsi nje unesive lesinebantfu labambalwa. 24Kuyawutsi emave lanjingile nase ativela kutsi avikelekile, awahlasele, futsi uyakwenta loko ngisho naboyise labangazange sebakwente bona kanye naboyisemkhulu. Uyawukwaba imphango, netimphahla kanye nemcebo emkhatsini webalandzeli bakhe. Uyawukwakha luzungu lwekuketula tinqaba, noko kube kwesikhashana nje.

25“Uyawuvusa emandla akhe ngemphi yakhe lenkhulu, atikhutsate kubhekana nenkhosi yaseningizimu.“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” Inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyakulwa kulwa lokukhulu inemphi lenkhulu nalenemandla kakhulu, kodvwa ngeke ikhone kuma ngenca yemacebo layawube entelwe yona. 26Labo labadla kanye nenkhosi bayakwetama kuyibhubhisa, imphi yayo iyawukhukhuleka, labanyenti bayawufela emphini. 27Lawo makhosi lamabili layawube tinhlitiyo tawo ticondze bubi, ayawuhlala etafuleni linye ayengane odvwa, kodvwa loko kungasiti lutfo, ngobe siphetfo sona siyawuhlale sifike ngesikhatsi saso lesibekiwe. 28Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawujika ibuyele eveni layo seyinjinge kakhulu. Kodvwa inhlitiyo yayo iyawube imelene nesivumelwane lesingcwele. Iyawusitsatsela tinyatselo, bese ibuyela emuva eveni layo.

29“Kuyawutsi ngesikhatsi lesimisiwe, iphindze ihlasele laseningizimu futsi, kodvwa ngaleso sikhatsi umphumela uyawukwehluka kulowo wakucala. 30Imikhumbi yemave angasenshonalanga lagudla lwandle“lagudla lwandle” ngesiHebheru “aseKhithimu” iyawumelana nayo, bese iyajabha. Iyawube seyiyagucuka bese itfukutselela sivumelwane lesingcwele. Iyawubuya ivelane nalabo labafulatsela sivumelwane lesingcwele.

31

11:31
Num. 28:4
Dan. 8:11
9:27
Mat. 24:15
“Emabutfo ayo lahlomile ayawuvuka angcolise inqaba yelithempeli, acedze imihlatjelo yemalanga onkhe. Bese-ke emisa sinengiso lesingusona sibanga incitsakalo. 32Ngekuyenga nangemavi ekuwunga inkhosi iyakonakalisa labo labephule sivumelwane, kodvwa noko bantfu labamati kahle Nkulunkulu wabo bayawumelana nayo bacinile.

33

11:33
Dan. 12:3
“Labo labahlakaniphile bayawufundzisa labanyenti, noko kube kwesikhashana solo bawa ngenkemba, nome bashiswe, nome batfunjwe, nome baphangwe. 34Bayawutsi nabawa, batfole lusito loluncane, labanyenti labatentisako bayawutihlanganisa nabo. 35
11:35
Dan. 12:10
1 Phet. 1:7
Labanye balabahlakaniphile bayawukhubatela, kuze bahlanjululwe ngekucengwa, bangcweliswe, bentiwe bangabi nasici kuze kube sikhatsi sesiphetfo, ngobe sona siyawufika ngesikhatsi lesimisiwe.”

Inkhosi letikhukhumetako

36

11:36
Dan. 7:8
2 Thes. 2:4
Semb. 13:5
“Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawukwenta njengekutsandza kwayo. Iyawutikhukhumeta, itibongelele yona, itibeke ngetulu kwato tonkhe tithico, ikhulume tintfo letingazange tikhulunywe ngumuntfu ngaNkulunkulu wabonkulunkulu. Iyawuphumelela kudzimate kuphelele sikhatsi selulaka, ngobe loko lokuhlosiwe kufanele kwenteke. 37
11:37
Hez. 8:14
Ayiyiwubanaka bonkulunkulu baboyise nome lowo lotsandvwa ngulabasikati, futsi ingeke inake nome ngumuphi nkulunkulu, kodvwa iyawutigabatisa yona itibeke ngetulu kwabo bonkhe. 38Esikhundleni sabo iyawuhlonipha nkulunkulu wetinqaba, nkulunkulu labangazange bamati boyise, iyawumhlonipha ngegolide nangesiliva, nangematje laligugu, nangetipho letidulile. 39Iyawuhlasela tinqaba leticine kakhulu, isitwa ngulonkulunkulu, iyawubadvumisa kakhulu labo labamvumako. Iyawubabeka babe babusi etikwetive letinyenti, yabe live libe ngumvuzo wabo.“libe ngumvuzo wabo” nome “ngentsengo” nome “lenkhokhelo”

40“Ngesikhatsi sekugcina, inkhosi yaseningizimu iyawuhlaselana nayo emphini, kodvwa inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawuyidvumela iyekulwa nayo ngetincola temphi nangemasotja lagibele emahhashi emphi, nangalelikhulu lifu lemikhumbi yemphi. Iyawungenela emave lamanyenti, iwakhukhule kube shangatsi ngungesihhuhhula semvula. 41

11:41
Dan. 8:9
11:16
Iyawubuye ingenele nelive lelihle. Emave lamanyenti ayakuwa, kodvwa bo-Edomu neMowabi, kanye nebaholi baka-Amoni bayawukhululwa esandleni sayo. 42Iyakwandzisa kubusa kwayo etikwemave lamanyenti; neGibhithe ngeke idzabule. 43Iyawuba nemandla ekulawula umcebo wegolide newesiliva, netimphahla tonkhe taseGibhithe letidule kakhulu, itfobise baseLibiya nebaseKushe. 44Kodvwa imibiko levela emphumalanga nasenyakatfo iyakuyetfusa, bese itihlelela kuphuma nemphi lenkhulu, iyewubhubhisa labanyenti bangaphindzi babe khona. 45Iyawumisa emathende ayo ebukhosi emkhatsini wetilwandle entsabeni lenhle nalengcwele. Noko iyawufika esiphetfweni sayo, futsi kute namunye loyawuyilamulela.”