Siswati 1996 (SWA96)
9

Umthandazo waDanyela ngesive sakubo

91Ngemnyaka wekucala waDariyusi, umsa wa-Ahashiveroshi,“Ahashiveroshi” lamanye emahumusho atsi “Zeksesi” umMede ngekutalwa, lowabekwa waba yinkhosi etikwembuso waseBhabhulona, 2

9:2
Jer. 25:11
29:10
ngemnyaka wakhe wekucala abekiwe, mine Danyela ngafundza ngeva kahle emiBhalweni njengekwelivi laSimakadze kuJeremiya, umphrofethi, kutsi kubhidlitwa kweJerusalema kuyawutsatsa iminyaka lengema-70, lapho iyawusala khona ikhala libhungane. 3
9:3
Mat. 11:21
Ngako ngagucukela kuSimakadze longuNkulunkulu ngamncenga ngemthandazo nangekuncusa ngizila kudla, ngembatse emasaka, ngatitsela ngemlotsa.

4

9:4
Dut. 7:8
Neh. 1:5
Ngathandaza kuSimakadze Nkulunkulu wami ngivuma tono ngitsi: “Awu Simakadze, wena unguNkulunkulu lomkhulu nalowesabekako, logcina sivumelwane sakhe nelutsandvo kubo bonkhe labamtsandzako bente imiyalo yakhe, 5
9:5
Hla. 106:6
sonile kuwe senta lokubi. Besibabi kakhulu, futsi sakuvukela; siphambukile sashiya imiyalo yakho nemitsetfo yakho. 6Asikatilaleli tinceku takho baphrofethi, lababekhuluma egameni lakho, kuwo emakhosi etfu, nakubabusi betfu, nakubobabemkhulu, nakubo bonkhe bantfu belive.

7

9:7
Ezra 9:6
“Simakadze, wena ulungile, kodvwa lamuhla nje sesitseleke ngelihlazo, bantfu bakaJuda netakhamiti taseJerusalema, nawo onkhe ema-Israyeli, yebo, labasedvute nalabakhashane kuwo onkhe emave, lapho usisakatele khona ngenca yekungetsembeki kwetfu kuwe. 8
9:8
Neh. 9:34
Jer. 2:26
44:17
Awu Simakadze, tsine nemakhosi etfu, nebabusi betfu, nabobabemkhulu, sitseleke ngelihlazo nendlisamahloni, ngobe sonile kuwe. 9
9:9
Hla. 130:4
Sil. 3:22
Simakadze Nkulunkulu wetfu unemusa nekutsetselela, nome nje sihlubukile kuye; 10
9:10
2 Khr. 36:15
asikalilaleli livi laSimakadze Nkulunkulu wetfu, futsi asikayigcini imitsetfo lasinika yona ngetinceku takhe baphrofethi. 11
9:11
Lev. 26:14
Dut. 27:15
28:15
29:20
30:17
Wonkhe Israyeli uwephulile umtsetfo wakho, weduka wala kulalela livi lakho.

“Ngako-ke ticalekiso letibhalwe emtsetfweni waMosi, inceku yaNkulunkulu, setitfululelwe etikwetfu ngenca yekona kwetfu kuwe. 12

9:12
Sil. 2:17
Uwagcwalisile emavi akho lowawakhuluma ngatsi nangebabusi betfu, uwagcwalise ngekwehlisela inhlekelele lenkhulu etikwetfu. Kute nakunye lokwake kwenteka ngaphansi kwelizulu lokunjengaloku lokwenteke kuyo iJerusalema. 13Njengobe kubhaliwe emtsetfweni waMosi, yonkhe lenhlekelele yehlele etikwetfu, kodvwa tsine sisengakabufunisisi buso baSimakadze Nkulunkulu wetfu, ngekutsi siphendvuke etonweni tetfu, sinakekele ngekucophelela liciniso lakho. 14
9:14
Neh. 9:33
Hla. 119:137
Jer. 1:12
44:27
Semb. 16:5
Simakadze akazange angabate kwehlisela lenhlekelele etikwetfu, ngobe Simakadze Nkulunkulu wetfu ulungile kuko konkhe lakwentako; noko tsine asikalilaleli livi lakhe.

15

9:15
Eks. 12:41
13:9
Neh. 9:10
Jer. 32:20
“Manje-ke, awu Simakadze, Nkulunkulu wetfu, wena lowakhipha sive sakho eveni laseGibhithe, ngesandla sakho lesinemandla, wena watakhela Libito lelihle, lelema kwadzimate kwaba ngulamuhla, sonile sente lokubi. 16Awu Simakadze, ngako konkhe kulunga kwakho mane ugucule intfukutselo yakho nelulaka lwakho kuyo iJerusalema, lidolobha lakho, leliyintsaba yakho lengcwele. Tono tetfu nekona kwabobabe sekwente iJerusalema nesive sakho kwaba lihlazo kubo bonkhe labakhelene natsi.

17“Manje-ke Nkulunkulu wetfu, vani umthandazo nekuncusa kwenceku yakho. Ngenca yakho nje, Simakadze, mane ubuke ngesihawu lithempeli lakho lese libhidlitiwe. 18

9:18
Isa. 37:17
Thit. 3:5
Awu Nkulunkulu wami, mane ubeke indlebe, uve, vula emehlo akho ubone kubhidlitwa kwetfu nekwelidolobha lelibitwa ngeLibito lakho. Asiletsi kuncusa kwetfu kuwe, ngobe tsine silungile, kodvwa kungenca yemusa wakho lomkhulu. 19Awu Simakadze, lalela! Awu Simakadze, tsetselela! Awu Simakadze, vani, wente! Awu, Nkulunkulu wami, ngenca yakho mane ungete wabina, ngobe lidolobha lakho nesive sakho kubitwa ngeLibito lakho.”

Gabriyeli uchaza umbono

20Ngatsi ngisakhuluma ngithandaza, ngivuma tono tami netono tesive sema-Israyeli akitsi, ngiletsa kuncusa kwami kuSimakadze Nkulunkulu wami ngentsaba yakhe lengcwele, 21

9:21
Num. 28:4,8
Dan. 8:16
ngatsi ngisesemthandazweni, kwefika Gabriyeli, leyo ndvodza lengangiyibone embonweni wakucala, wefika kimi njengembane, ngesikhatsi semnikelo wakusihlwa. 22Wangitjela watsi: “Danyela, nyalo sengitele kutekukhutsata kutsi ubone futsi ucondzisise. 23
9:23
Isa. 65:24
Dan. 10:12
Watsi nje ucala kuthandaza, wanikwa imphendvulo, lengitekutjela yona, ngobe utsandzekile. Ngako visisa lelivi, uwucondzisise lombono:

24“Tikhatsi“Tikhatsi” nome “emaviki” liviki limele iminyaka lesikhombisa letingema-70 timiselwe bantfu bakini, nelidolobha lakini kutsi bayekele kona nekwephula imitsetfo, bacedze tono, bahlawulele bubi, bangenise kulunga kwaphakadze, kuciniselwe umbono netiphrofetho, kugcotjwe lowo Longcwelengcwele.“kugcotjwe lowo Longcwelengcwele” nome “indzawo lengcwelengcwele inikwelwe kabusha”

25“Yati loku ukucondzisise: Kusukela ekumisweni kwesimiso sekutsi“kwesimiso sekutsi” nome “kwelivi lekutsi” kubuye kuvuswe kabusha iJerusalema yakhiwe, kuze kufike umbusi Logcotjiwe,“Logcotjiwe” nome “logcotjiwe” kuyawuba netikhatsi“sikhatsi” ngesiHebheru “sikhombisa” nome “liviki”, kodvwa liviki limele umnyaka letisikhombisa netikhatsi letingema-62. Iyakwakhiwa kabusha netitaladi tayo, kumbiwe nemsele wayo, kodvwa kuyawube sekutikhatsi tenhlupheko. 26Emvakwetikhatsi“sikhatsi” ngesiHebheru “sikhombisa” nome “liviki”, kodvwa liviki limele umnyaka letingema-62, Logcotjiwe“Logcotjiwe” nome “logcotjiwe” uyawuncanyulwa, akayiwuba nalutfo.“akayiwuba nalutfo” nome “akayiwuba namuntfu” nome “angenacala” ngesiHebheru lamagama akakhanyi kahle Bantfu bembusi lomunye loyawufika, bayawulibhubhisa lelidolobha kanye nelithempeli. Siphetfo siyawufika njengesihhuhhula semvula. Kuyawuchubeka kulwa kuze kube ngusekugcineni, kuyawube kwehle incitsakalo. 27

9:27
Isa. 28:22
Dan. 11:31
Mat. 24:15
Mak. 13:14
Lombusi uyawuvumela sivumelwane nalabanyenti ngesikhatsi“sikhatsi” ngesiHebheru “sikhombisa” nome “liviki”, kodvwa liviki limele umnyaka sinye, kodvwa ekhatsi naleso sikhatsi uyawucedza umhlatjelo nemnikelo. Uyawubeka sinengisoncitsakalo esicongweni selithempeli, kuze sitfululelwe kuye“kuye” nome “kuso” siphetfo lesimisiwe.”

10

Umbono waDanyela ngasemfuleni iThigrisi

101

10:1
Dan. 1:7
Ngemnyaka wesitsatfu waKhuresi, inkhosi yasePheresiya, kwefika umbono kuDanyela, labebitwa ngekutsi nguBhelteshasari. Emavi awo abeliciniso, futsi abemacondzana nekulwa lokukhulu. Kuwacondzisisa kahle kwakhe kweta ngembono.

2Ngaleso sikhatsi, mine Danyela, ngalila emaviki aze aba matsatfu. 3Ngangingadli kudla kwelikhetselo, nome inyama; kute nelitfonsi leliwayini lelake latsintsa umlomo wami; angigcobisanga ngisho nakancane, kwadzimate kwaphela lawo maviki lamatsatfu.

4

10:4
Gen. 2:14
Kwatsi ngelilanga lema-24 enyangeni yekucala, ngiseme elusentseni lwemfula lomkhulu iThigrisi, 5
10:5
Jer. 10:9
Dan. 12:6
Semb. 1:13
ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami kume umuntfu embetse telineni, atibophe ngelibhande legolide lecengekile elukhalo. 6Umtimba wakhe wawufanana nelitje lekhrisolithe, buso bakhe bunjengembane, emehlo akhe anjengetidlwane letivutsa emalangabi, imikhono yakhe nemilente yakhe imengetela njengelitfusi lelilongiwe, livi lakhe lalinjengemsindvo wesicumbi.

7

10:7
Imis. 9:7
Mine Danyela, kwaba ngimi ngedvwa lengawubona lombono; lamadvodza labekanye nami akazange awubone, kodvwa efikelwa ngulokukhulu kwesaba nekutfutfumela, aze abaleka ayawutifihla. 8
10:8
Dan. 7:28
Ngako ngatikhandza sengisele ngedvwa ngigolotele lombono lomkhulu kangaka ngingenamandla, buso bami bagwala baba bovu tju, ngaba yingici. 9
10:9
Dan. 8:18
Mat. 17:6
Ngase ngimuva uyakhuluma, ngatsi ngisemlalele, ngatikhandza ngikulobukhulu butfongo, ngase ngilele, buso bami buse mbo phansi.

10Kwaba khona sandla lesingitsintsako, ngatfutfumela, kwachachatela emadvolo netandla. 11

10:11
Dan. 9:22
Watsi: “Danyela, wena lotsandzekile, caphelisisa lamavi lesengitakutjela wona, sukuma ume, ngobe nyalo ngitfunyelwe kuwe.” Watsi kube asho njalo kimi, ngasukuma ngichachatela.

12

10:12
Luk. 1:13
Wachubeka watsi: “Ungesabi, Danyela. Kusukela ngelilanga lekucala, mzukwana utimisela engcondvweni yakho kutsi ufuna kucondza kahle nekutitfoba embikwaNkulunkulu, emavi akho evakala kahle onkhe, mine sengitele kutawuletsa imphendvulo yawo. 13
10:13
Dan. 12:1
Juda 9
Semb. 12:7
Kodvwa ingilosi yembuso“ingilosi yembuso” nome “sikhulu sembuso” wasePheresiya, yangivimbela kwadzimate kwaphela emalanga langema-21, kwaze kwefika Mikhayeli, lomunye wetingilosi letitikhulu,“tingilosi letitikhulu” nome “tikhulu tekucala” atengelekelela, ngobe bengishiywe lapho ngedvwa nemakhosi asePheresiya. 14
10:14
Dan. 8:26
Manje-ke sengitele kutakuchazela kutsi kutakwentekani kubantfu bakini ngemalanga letako, ngobe lombono umayelana netikhatsi letiseta.”

15Watsi asasho njalo kimi, ngakhotsama, buso bami bubheke phansi ngingasakhoni ngisho nekukhuluma. 16Kwaba khona lonjengemuntfu“Kwaba khona lonjengemuntfu” letinye tincwadzi tekucala titsi: “Kwachamuka intfo leyayifanana nesandla semuntfu” lowatsintsa tindzebe temlomo wami, ngase ngiyakhuluma; ngakhuluma kulowo labeme embikwami, ngatsi: “Ngehlulwa kwesaba ngenca yalombono, nkhosi yami, angisenamandla. 17Kungenteka kanjani kutsi mine, nceku yakho, ngikhulume nawe, nkhosi. Emandla ami asangishiyile, sengehluleka ngisho nekuphefumula.”

18Waphindza futsi lona labenjengemuntfu wangitsintsa, wanginika emandla. 19Watsi: “Ungesabi, wena ndvodza letsandzeke kakhulu. Kuthula! Cina manje, ube nesibindzi.”

Watsi kube akhuluma nami, ngacina lidvolo, ngatsi: “Khuluma, nkhosi yami, ngobe naku sewungicinise emandla.”

20Ngako watsi: “Uyati yini kutsi ngiteleni lapha kuwe? Masinyane ngitawuncandzeka kuze ngitekulwa nengilosi yasePheresiya,“nengilosi yasePheresiya” nome “nesikhulu sasePheresiya” ngitawutsi ngisuka nje kuyo, kufike ingilosi yaseGrisi,“ingilosi yaseGrisi” nome “sikhulu saseGrisi” 21kodvwa ngitawucala ngikutjele kutsi kubhalweni encwadzini yeliciniso. Kute namunye longelekelelako kutsi emelane nato, ngaphandle kwaMikhayeli, inkhosi yenu.

11

111“Ngemnyaka wekucala wekubusa kwaDariyusi umMede, mine-ke ngasukuma, ngema ngakuye ngamvikela.”

Imibuso: waseningizimu newasenyakatfo

2“Manje-ke, sengikutjela liciniso: Kusetawuvela lamanye emakhosi lamatsatfu ePheresiya, bese kuba yesine leyawunjinga kakhulu kunawo onkhe lalamanye. Kuyawutsi nase iwatfolile emandla ngebunjinga bayo, bese ivusa wonkhe umhlaba kutsi akuvukelwe iGrisi. 3Lapho-ke kuyawuvela inkhosi lenemandla, leyawubusa ngemandla ayo lamakhulu, ihlamahlame njengekutsandza kwayo. 4

11:4
Dan. 8:8,22
Iyawutsi nase ivele, umbuso wayo bese uyehlukaniswa ubhekiswe emimoyeni yomine yasezulwini. Ngeke wendlulele etitukulwaneni tayo, futsi ngeke ube nalamandla leyayiwasebentisa, ngobe lombuso wayo uyawusishulwa unikwe labanye.

5“Inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyawuba nemandla, kodvwa lomunye webakhuteli bayo bemphi, uyawuba nemandla langetulu kwalawa ayo, futsi uyawubusa lombuso wayo ngemandla lamakhulu. 6Kuyawutsi emvakweminyaka bese bayahlangana basitane. Kuyawusuka indvodzakati yenkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyekwendza enkhosini yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” kuze kwakheke buhlobo. Kodvwa angeke iwagcine emandla ayo, futsi-ke nenkhosi nemandla ayo“nemandla ayo” nome “nebatukulu bayo” angeke eme. Ngalawo malanga kuyawunikelwa ngalenkhosikati kanye nawo wonkhe lomtsimba lowawuyichubile, nemntfwana“nemntfwana” nome “neyise” nendvodza yayo.“nendvodza yayo” nome “nalowayitfola” nome “nalowayisita”

7“Kuyawuvela lomunye entalelwaneni yakabo loyawutsatsa sikhundla sayo. Uyawuhlasela emabutfo enkhosi yasenyakatfo,“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” angene nasenqabeni yayo; uyawulwa nabo abehlule. 8Uyawutfumba bonkulunkulu babo, netitfombe tabo tetinsimbi, netimphahla tabo letingemagugu tesiliva netegolide, atetfwale aye nato eGibhithe. Kuyawuba sikhatsi lesidze ayiyekele inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” atimele yedvwa. 9Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawusuka ihlasele live lenkhosi yaseningizimu,“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” kodvwa iyawubuyela eveni layo ilengise tandla. 10Emadvodzana ayo ayawutilungiselela imphi, abutse emabutfo lamanyenti, lomunye wawo nemphi yakhe bayawukhukhula kungatsi sihhuhhula semvula, ayidvudvule imphi, badzimate bahlasele nenqaba yenkhosi yaseningizimu.“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe”

11“Inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyawube seyishuca nayo ngemfutfo lomkhulu iyekulwa nenkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” leyawubutsa lenkhulu imphi, kodvwa iyakwehlulwa. 12Kuyawutsi imphi nase itfunjiwe, inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” ikhukhumuke ngeligcabho, ibulale tinkhulungwane ngetinkhulungwane, noko ngeke ihlale ingungcongcoshe. 13Ngobe inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawubutsa lamanye futsi emabutfo emphi, layawuba manyenti kakhulu kunalawa akucala; kuyawutsi emvakweminyaka leminyenti, bese ishuca nalenkhulu imphi lehlome yaphelela.

14“Ngaleto tikhatsi labanyenti bayawusukela inkhosi yaseningizimu.“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” Nasemkhatsini wenu kuyawuvuka bantfu labanelutfutfuva, kube kugcwaliseka kwembono, kodvwa bangeke baphumelele. 15Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawuta itekwakha lutsango lwekuvimbetela, ivimbetele idle lidolobha leliyinqaba. Emabutfo aseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” ayawubate emandla lenele ekutivikela, ngisho neticheme tawo telikhetselo atiyiwuba nawo emandla ekuma. 16Umhlaseli uyawujangaza alihlamahlame ngekutsandza kwakhe, kute loyawukhona kumelana naye. Uyawukwakha atinte eveni lelihle, abe nemandla ekulibhubhisa. 17Uyawutimisela kuta ngemandla embuso wakhe wonkhe atihlanganise nenkhosi yaseningizimu,“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” amendzisele nenkhosatana, khona atewuketula kahle lombuso wayo, kodvwa lawo masu akhe angeke aphumelele futsi ngeke amsite. 18Uyawujikisa ingcondvo yakhe ayibhekise emaveni lagudla tilwandle atsatse lamanyenti awo, kodvwa umkhuteli wemphi uyawucedza kutigabatisa kwakhe, akugucule lokutigabatisa kwakhe abuyisele lihlazo kuye.“akugucule lokutigabatisa kwakhe abuyisele lelihlazo kuye” ngesiHebheru lomusho awucondzakali 19Emvakwaloko uyawujikela ngasetinqabeni taseveni lakhe, kodvwa uyawukhubatela awe, angasayiwuphindza abonwe.

20

11:20
Hez. 20:6
“Lowo loyawutsatsa sikhundla emvakwakhe uyawukhipha umtselisi, kuze akwati kugcina lomcebo wasebukhosini umile. Naye futsi uyawubhujiswa kungakapheli minyaka mingaki, noko hhayi ngentfukutselo nome emphini.”

Inkhosi lenebubi yasenyakatfo(Sihloko) “yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya”

21“Uyawulandzelwa ngumfokatana nje longazange asanikwe ludvumo lwebukhosi. Uyawufika ngesikhatsi bantfu bawo bativela bavikelekile, atsatse umbuso ngemacebo. 22Sikhukhula semphi lenkhulu siyawukhukhuleka sisuswe embikwakhe; kokubili, imphi kanye nesikhulu sesivumelwane, kuyawubhujiswa. 23Kuyawutsi nase bente sivumelwane naye, bese uyakhohlisa, uyawukhula abe nemandla, kantsi nje unesive lesinebantfu labambalwa. 24Kuyawutsi emave lanjingile nase ativela kutsi avikelekile, awahlasele, futsi uyakwenta loko ngisho naboyise labangazange sebakwente bona kanye naboyisemkhulu. Uyawukwaba imphango, netimphahla kanye nemcebo emkhatsini webalandzeli bakhe. Uyawukwakha luzungu lwekuketula tinqaba, noko kube kwesikhashana nje.

25“Uyawuvusa emandla akhe ngemphi yakhe lenkhulu, atikhutsate kubhekana nenkhosi yaseningizimu.“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” Inkhosi yaseningizimu“yaseningizimu” kusho kutsi “yaseGibhithe” iyakulwa kulwa lokukhulu inemphi lenkhulu nalenemandla kakhulu, kodvwa ngeke ikhone kuma ngenca yemacebo layawube entelwe yona. 26Labo labadla kanye nenkhosi bayakwetama kuyibhubhisa, imphi yayo iyawukhukhuleka, labanyenti bayawufela emphini. 27Lawo makhosi lamabili layawube tinhlitiyo tawo ticondze bubi, ayawuhlala etafuleni linye ayengane odvwa, kodvwa loko kungasiti lutfo, ngobe siphetfo sona siyawuhlale sifike ngesikhatsi saso lesibekiwe. 28Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawujika ibuyele eveni layo seyinjinge kakhulu. Kodvwa inhlitiyo yayo iyawube imelene nesivumelwane lesingcwele. Iyawusitsatsela tinyatselo, bese ibuyela emuva eveni layo.

29“Kuyawutsi ngesikhatsi lesimisiwe, iphindze ihlasele laseningizimu futsi, kodvwa ngaleso sikhatsi umphumela uyawukwehluka kulowo wakucala. 30Imikhumbi yemave angasenshonalanga lagudla lwandle“lagudla lwandle” ngesiHebheru “aseKhithimu” iyawumelana nayo, bese iyajabha. Iyawube seyiyagucuka bese itfukutselela sivumelwane lesingcwele. Iyawubuya ivelane nalabo labafulatsela sivumelwane lesingcwele.

31

11:31
Num. 28:4
Dan. 8:11
9:27
Mat. 24:15
“Emabutfo ayo lahlomile ayawuvuka angcolise inqaba yelithempeli, acedze imihlatjelo yemalanga onkhe. Bese-ke emisa sinengiso lesingusona sibanga incitsakalo. 32Ngekuyenga nangemavi ekuwunga inkhosi iyakonakalisa labo labephule sivumelwane, kodvwa noko bantfu labamati kahle Nkulunkulu wabo bayawumelana nayo bacinile.

33

11:33
Dan. 12:3
“Labo labahlakaniphile bayawufundzisa labanyenti, noko kube kwesikhashana solo bawa ngenkemba, nome bashiswe, nome batfunjwe, nome baphangwe. 34Bayawutsi nabawa, batfole lusito loluncane, labanyenti labatentisako bayawutihlanganisa nabo. 35
11:35
Dan. 12:10
1 Phet. 1:7
Labanye balabahlakaniphile bayawukhubatela, kuze bahlanjululwe ngekucengwa, bangcweliswe, bentiwe bangabi nasici kuze kube sikhatsi sesiphetfo, ngobe sona siyawufika ngesikhatsi lesimisiwe.”

Inkhosi letikhukhumetako

36

11:36
Dan. 7:8
2 Thes. 2:4
Semb. 13:5
“Inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawukwenta njengekutsandza kwayo. Iyawutikhukhumeta, itibongelele yona, itibeke ngetulu kwato tonkhe tithico, ikhulume tintfo letingazange tikhulunywe ngumuntfu ngaNkulunkulu wabonkulunkulu. Iyawuphumelela kudzimate kuphelele sikhatsi selulaka, ngobe loko lokuhlosiwe kufanele kwenteke. 37
11:37
Hez. 8:14
Ayiyiwubanaka bonkulunkulu baboyise nome lowo lotsandvwa ngulabasikati, futsi ingeke inake nome ngumuphi nkulunkulu, kodvwa iyawutigabatisa yona itibeke ngetulu kwabo bonkhe. 38Esikhundleni sabo iyawuhlonipha nkulunkulu wetinqaba, nkulunkulu labangazange bamati boyise, iyawumhlonipha ngegolide nangesiliva, nangematje laligugu, nangetipho letidulile. 39Iyawuhlasela tinqaba leticine kakhulu, isitwa ngulonkulunkulu, iyawubadvumisa kakhulu labo labamvumako. Iyawubabeka babe babusi etikwetive letinyenti, yabe live libe ngumvuzo wabo.“libe ngumvuzo wabo” nome “ngentsengo” nome “lenkhokhelo”

40“Ngesikhatsi sekugcina, inkhosi yaseningizimu iyawuhlaselana nayo emphini, kodvwa inkhosi yasenyakatfo“yasenyakatfo” kusho kutsi “yaseSiriya” iyawuyidvumela iyekulwa nayo ngetincola temphi nangemasotja lagibele emahhashi emphi, nangalelikhulu lifu lemikhumbi yemphi. Iyawungenela emave lamanyenti, iwakhukhule kube shangatsi ngungesihhuhhula semvula. 41

11:41
Dan. 8:9
11:16
Iyawubuye ingenele nelive lelihle. Emave lamanyenti ayakuwa, kodvwa bo-Edomu neMowabi, kanye nebaholi baka-Amoni bayawukhululwa esandleni sayo. 42Iyakwandzisa kubusa kwayo etikwemave lamanyenti; neGibhithe ngeke idzabule. 43Iyawuba nemandla ekulawula umcebo wegolide newesiliva, netimphahla tonkhe taseGibhithe letidule kakhulu, itfobise baseLibiya nebaseKushe. 44Kodvwa imibiko levela emphumalanga nasenyakatfo iyakuyetfusa, bese itihlelela kuphuma nemphi lenkhulu, iyewubhubhisa labanyenti bangaphindzi babe khona. 45Iyawumisa emathende ayo ebukhosi emkhatsini wetilwandle entsabeni lenhle nalengcwele. Noko iyawufika esiphetfweni sayo, futsi kute namunye loyawuyilamulela.”