Siswati 1996 (SWA96)
10

Umbono waDanyela ngasemfuleni iThigrisi

101

10:1
Dan. 1:7
Ngemnyaka wesitsatfu waKhuresi, inkhosi yasePheresiya, kwefika umbono kuDanyela, labebitwa ngekutsi nguBhelteshasari. Emavi awo abeliciniso, futsi abemacondzana nekulwa lokukhulu. Kuwacondzisisa kahle kwakhe kweta ngembono.

2Ngaleso sikhatsi, mine Danyela, ngalila emaviki aze aba matsatfu. 3Ngangingadli kudla kwelikhetselo, nome inyama; kute nelitfonsi leliwayini lelake latsintsa umlomo wami; angigcobisanga ngisho nakancane, kwadzimate kwaphela lawo maviki lamatsatfu.

4

10:4
Gen. 2:14
Kwatsi ngelilanga lema-24 enyangeni yekucala, ngiseme elusentseni lwemfula lomkhulu iThigrisi, 5
10:5
Jer. 10:9
Dan. 12:6
Semb. 1:13
ngatsi ngiyabuka, ngabona embikwami kume umuntfu embetse telineni, atibophe ngelibhande legolide lecengekile elukhalo. 6Umtimba wakhe wawufanana nelitje lekhrisolithe, buso bakhe bunjengembane, emehlo akhe anjengetidlwane letivutsa emalangabi, imikhono yakhe nemilente yakhe imengetela njengelitfusi lelilongiwe, livi lakhe lalinjengemsindvo wesicumbi.

7

10:7
Imis. 9:7
Mine Danyela, kwaba ngimi ngedvwa lengawubona lombono; lamadvodza labekanye nami akazange awubone, kodvwa efikelwa ngulokukhulu kwesaba nekutfutfumela, aze abaleka ayawutifihla. 8
10:8
Dan. 7:28
Ngako ngatikhandza sengisele ngedvwa ngigolotele lombono lomkhulu kangaka ngingenamandla, buso bami bagwala baba bovu tju, ngaba yingici. 9
10:9
Dan. 8:18
Mat. 17:6
Ngase ngimuva uyakhuluma, ngatsi ngisemlalele, ngatikhandza ngikulobukhulu butfongo, ngase ngilele, buso bami buse mbo phansi.

10Kwaba khona sandla lesingitsintsako, ngatfutfumela, kwachachatela emadvolo netandla. 11

10:11
Dan. 9:22
Watsi: “Danyela, wena lotsandzekile, caphelisisa lamavi lesengitakutjela wona, sukuma ume, ngobe nyalo ngitfunyelwe kuwe.” Watsi kube asho njalo kimi, ngasukuma ngichachatela.

12

10:12
Luk. 1:13
Wachubeka watsi: “Ungesabi, Danyela. Kusukela ngelilanga lekucala, mzukwana utimisela engcondvweni yakho kutsi ufuna kucondza kahle nekutitfoba embikwaNkulunkulu, emavi akho evakala kahle onkhe, mine sengitele kutawuletsa imphendvulo yawo. 13
10:13
Dan. 12:1
Juda 9
Semb. 12:7
Kodvwa ingilosi yembuso“ingilosi yembuso” nome “sikhulu sembuso” wasePheresiya, yangivimbela kwadzimate kwaphela emalanga langema-21, kwaze kwefika Mikhayeli, lomunye wetingilosi letitikhulu,“tingilosi letitikhulu” nome “tikhulu tekucala” atengelekelela, ngobe bengishiywe lapho ngedvwa nemakhosi asePheresiya. 14
10:14
Dan. 8:26
Manje-ke sengitele kutakuchazela kutsi kutakwentekani kubantfu bakini ngemalanga letako, ngobe lombono umayelana netikhatsi letiseta.”

15Watsi asasho njalo kimi, ngakhotsama, buso bami bubheke phansi ngingasakhoni ngisho nekukhuluma. 16Kwaba khona lonjengemuntfu“Kwaba khona lonjengemuntfu” letinye tincwadzi tekucala titsi: “Kwachamuka intfo leyayifanana nesandla semuntfu” lowatsintsa tindzebe temlomo wami, ngase ngiyakhuluma; ngakhuluma kulowo labeme embikwami, ngatsi: “Ngehlulwa kwesaba ngenca yalombono, nkhosi yami, angisenamandla. 17Kungenteka kanjani kutsi mine, nceku yakho, ngikhulume nawe, nkhosi. Emandla ami asangishiyile, sengehluleka ngisho nekuphefumula.”

18Waphindza futsi lona labenjengemuntfu wangitsintsa, wanginika emandla. 19Watsi: “Ungesabi, wena ndvodza letsandzeke kakhulu. Kuthula! Cina manje, ube nesibindzi.”

Watsi kube akhuluma nami, ngacina lidvolo, ngatsi: “Khuluma, nkhosi yami, ngobe naku sewungicinise emandla.”

20Ngako watsi: “Uyati yini kutsi ngiteleni lapha kuwe? Masinyane ngitawuncandzeka kuze ngitekulwa nengilosi yasePheresiya,“nengilosi yasePheresiya” nome “nesikhulu sasePheresiya” ngitawutsi ngisuka nje kuyo, kufike ingilosi yaseGrisi,“ingilosi yaseGrisi” nome “sikhulu saseGrisi” 21kodvwa ngitawucala ngikutjele kutsi kubhalweni encwadzini yeliciniso. Kute namunye longelekelelako kutsi emelane nato, ngaphandle kwaMikhayeli, inkhosi yenu.