Siswati 1996 (SWA96)
1

Indzaba yaDanyela nebangani bakhe

(Dan. 1:1 – 6:28)

Emajaha asesigodlweni saNebukhadnezari

11

1:1
2 Khr. 36:6
Ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwaJehoyakimu, inkhosi yakaJuda, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, wefika eJerusalema wayivimbetela. 2
1:2
Gen. 10:10
Simakadze wanikela Jehoyakimu, inkhosi yakaJuda, kanye naletinye timphahla tasethempelini laNkulunkulu esandleni saNebukhadnezari. Letimphahla watetfwala watiyisa ethempelini lankulunkulu wakhe kulaseBhabhulona,“laseBhabhulona” ngesiHebheru “iShinari” wafike watibeka endlini yengcebo yankulunkulu wakhe.

3

1:3
2 Khos. 20:18
Isa. 39:7
Inkhosi yabe seyitfuma Ashpenazi, indvuna yetiphatsimandla tayo tasesigodlweni, kutsi aletse lamanye ema-Israyeli endlu yebukhosi netikhulu. 4Kwakufanele kube ngemajaha lamahle langenasiyela, labenemandla nenhlitiyo yako konkhe kufundziswa, lanelwati, lanengcondvo lekhaliphile, lalungele kusebenta esigodlweni senkhosi. Kwakufanele awafundzise lulwimi netincwadzi taseBhabhulona. 5Inkhosi yawehlukanisela sabelo sekudla kwawo onkhe emalanga neseliwayini lasetafuleni lenkhosi. Bekufanele aceceshwe iminyaka lemitsatfu, emvakwaloko bese angena emsebentini wenkhosi.

6Emkhatsini wawo bekunemajaha labephuma kaJuda: boDanyela, naHananiya, naMishayeli, na-Azariya. 7

1:7
Dan. 4:5
Lendvuna yawetsa emabito lamasha: Danyela yatsi nguBhelteshasari, Hananiya yatsi nguShadraki, Mishayeli yatsi nguMeshaki, Azariya yatsi ngu-Abednego.

8Kodvwa Danyela watincumela enhlitiyweni yakhe kutsi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkhosi kanye nangaleliwayini lakhona; wacela imvume endvuneni lenkhulu kutsi yena angatingcolisi ngalendlela. 9

1:9
Gen. 39:21
Manje Nkulunkulu abesente lendvuna kutsi ibe nemusa nesihawu kuDanyela, 10kodvwa lendvuna yamtjela Danyela, yatsi: “Ngiyayesaba inkhosi yami, inkhosi, lekunguyona inehlukanisele leliphakelo lenu lekudla nesinatfo senu. Kufanele ngani kutsi inibone senibukeka nondzile kunalawa lamanye emajaha labontsanga yenu? Inkhosi itangijuba inhloko yami ngenca yenu.”

11Danyela wakhuluma kulomahlalesangweni labebekwe ngulendvuna kutsi engamele boDanyela, naHananiya, naMishayeli kanye na-Azariya, watsi: 12“Ngicela kutsi uke ulinge tinceku takho emalanga lalishumi. Sinike kuphela tibhidvo sitekudla nemanti sitewunatsa. 13Ubobe-ke sewuyasicatsanisa kubukeka kwetfu nekwalamajaha lamanye ladla kudla kwenkhosi, bese tinceku takho utiphatsa ngaleyo ndlela loyibonako.” 14Ngako lomahlalesangweni wakuvuma loko, wabalinga emalanga lalishumi.

15Ekupheleni kwemalanga lalishumi babukeka baphile kancono kakhulu, futsi bondleke kakhulu kunawo onkhe lawa lamanye emajaha labedla kudla kwenkhosi. 16Ngako lomahlalesangweni wavele wakususa lokudla kwelikhetselo neliwayini labebafanele balinatse lekwakusabelo sabo; esikhundleni sako wabanika tibhidvo.

17Lamajaha lamane Nkulunkulu wawanika lwati nekucondza kwato tonkhe tinhlobo temfundvo netetincwadzi letatibhaliwe. Danyela abesayicondza yonkhe imibono nemaphupho ato tonkhe tinhlobo.

18Kwatsi ekupheleni kwalesikhatsi lesasimiswe yinkhosi kutsi bangeniswe, lendvuna yavele yabetfula kuNebukhadnezari. 19Inkhosi yakhuluma nabo, yakhandza kutsi kute namunye labelingana naboDanyela, naHananiya, naMishayeli kanye na-Azariya; ngako base bangena emsebentini wenkhosi. 20Kuyo yonkhe indzaba yekuhlakanipha neyekucondza, inkhosi leyayibabuta ngayo yabakhandza bancono ngalokuphindvwe kalishumi kunato tonkhe tangoma nebatsebuli lababe kuwo wonkhe umbuso wayo.

21

1:21
Dan. 6:28
10:1
Danyela wahlala lapho kwaze kwaba ngumnyaka wekucala wekubusa kwenkhosi Khuresi.