Siswati 1996 (SWA96)
3

Kunaka tintfo tasezulwini

31

3:1
Hla. 110:1
Rom. 6:2
Ef. 2:6
Fil. 3:20
Nangabe-ke navuswa kanye naKhristu, funani tintfo tasezulwini lapho Khristu ahleti ngesekudla saNkulunkulu. 2
3:2
Mat. 6:33
Rom. 8:5
Nakekelani tintfo tasezulwini, ninganaki tintfo talapha emhlabeni. 3
3:3
2 Khor. 5:15
Gal. 2:20
Ngobe phela nafa, imphilo yenu ifihliwe kanye naKhristu kuNkulunkulu. 4
3:4
1 Khor. 15:43
Fil. 1:21
1 Joh. 3:2
Mhlazana Khristu, lokuphila kwetfu, abonakaliswa, nani niyawubonakaliswa kanye naye ebukhosini bakhe. 5
3:5
Mat. 18:8
Rom. 6:11
8:13
1 Khor. 6:9
Gal. 5:19
Ef. 5:3
1 Thes. 4:3
Ngaloko-ke bulalani tonkhe tinkhanuko tenu talapha emhlabeni: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nekuhungeka, nekukhanuka lokubi, nebukhali lobukukhonta tithico. 6Konkhe loku kwenta Nkulunkulu ehlisele lulaka lwakhe kubantfu labangamlaleli. 7
3:7
Rom. 7:5
Thit. 3:3
Nani nake natiphatsa kanjalo.

8

3:8
2 Khor. 7:1
Ef. 4:22,31
1 Phet. 2:1
Jak. 1:19
Kepha manje kulahleni konkhe: kutfukutsela, nelulaka, nenzondo, nekuhlambalata, nekukhuluma emahlazo. 9
3:9
Khol. 2:11
Ningakhulumelani emanga, ngobe senikhumule umuntfu lomdzala kanye nemikhuba yakhe. 10
3:10
Gen. 1:26
Ef. 4:24
Manje senembetse umuntfu lomusha, kuze nihlale nakhiwa kabusha, nifute Nkulunkulu, nimati ngalokuphelele. 11
3:11
Rom. 10:12
1 Khor. 7:19
Gal. 3:28
5:6
Kulabanjalo kute umehluko emkhatsini wemGriki nemJuda, walosokile nalongakasoki, wetive nemSikithi, sigcili nalokhululekile, kodvwa Khristu ungiko konkhe, futsi ukubo bonkhe.

12

3:12-13
Gal. 5:22
Ef. 4:1-7,32
5:1
1 Thes. 1:4
Ngako-ke njengebantfu labakhetsiwe baNkulunkulu, labangcwele nalabatsandzekako, yembatsani bubele benhlitiyo, nesisa, nekutitfoba, nebumnene, nekucinisela. 13
3:13
Mat. 6:14
Mak. 11:25
Nibeketelelane, nitsetselelane, nangabe umuntfu akhube lomunye; ngobe phela neNkhosi yanitsetselela, nani-ke yentani njalo. 14
3:14
Joh. 15:12
Rom. 13:8
1 Khor. 13:1
Khol. 2:2
Kodvwa-ke ngetulu kwako konkhe loko yembatsani lutsandvo, lolusibopho sekuphelela. 15
3:15
Ef. 4:4
Fil. 4:7
Kuthula kwaKhristu, lenabitelwa kuko emtimbeni munye, akubuse etinhlitiyweni tenu; futsi netayele kubonga. 16
3:16-17
1 Khor. 14:15,26
Ef. 5:19-20
Livi laKhristu alihlale ngekhatsi kwenu liphuphume. Fundzisanani niyalane ngekuhlakanipha konkhe, nifundzisane ngemahubo nangetingoma, nangemaculo akaMoya. Nihlabelele Nkulunkulu ngekumbonga etinhlitiyweni tenu. 17
3:17
1 Khor. 10:31
1 Thes. 5:18
Heb. 13:15
Konkhe lenikwentako kwenteni ngelibito leNkhosi Jesu, nome ngelivi, nome ngemisebenti, nibonge Nkulunkulu uYise ngaye.

Kuphatsana kwebantfu bemndeni ngekwekukholwa

18

3:18
1 Khor. 14:34
Ef. 5:22,33
1 Phet. 3:1
Bafati, tfobelani emadvodza enu, njengalokufanele eNkhosini.

19

3:19
Ef. 5:25
1 Phet. 3:7
Madvodza, tsandzani bafati benu, ningabacansukeli.

20

3:20
Ef. 6:1
Bantfwana, lalelani batali benu etintfweni tonkhe, ngobe nguloko lokutsandvwa yiNkhosi.

21

3:21
Ef. 6:4
Boyise, ningabatfukutselisi bantfwabenu, khona bangetiwudzinwa.

22

3:22-25
Ef. 6:5-8
1 Thim. 6:1
Thit. 2:9
1 Phet. 2:18
Tisebenti, labangemakhosi enu ngekwasemhlabeni balaleleni etintfweni tonkhe, ningamane nitsenge emehlo, njengalabajabulisa bantfu, kodvwa yesabani iNkhosi ngebucotfo benhlitiyo. 23Konkhe lenikwentako, kwenteni ngenhlitiyo, kube shangatsi nentela iNkhosi, hhayi bantfu. 24Khumbulani kutsi nikhonta iNkhosi. Nati kutsi niyakwemukeliswa umvuzo welifa kuKhristu. 25
3:25
Dut. 10:17
Imis. 10:34
Rom. 2:11
2 Khor. 5:10
Ef. 6:9
1 Phet. 1:17
Ngobe lowo lowenta lokungakalungi, uyakwemukela lokungakalungi lakwentile, ngobe kuyawube kungakhetfwa bala lamuntfu.