Siswati 1996 (SWA96)
7

Umbono wekucala: Sikhonyane

71Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngiyibone yenta lifu lesikhonyane ngesikhatsi nakuphela kuvunwa kwemabele enkhosi,“kuvunwa kwemabele enkhosi” nome “kusikwa kwetjani benkhosi” nakucala kuhluma kwesibili. 2Satsi kube sikudle konkhe lokuluhlata eveni, ngakhala kakhulu ngatsi: “Nkhosi Simakadze, cola! Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

3Simakadze wase uyayekela, watsi: “Loko kungeke kusenteka.”

Umbono wesibili: Umlilo

4Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: INkhosi Simakadze beyisabita kwehlulela kwemlilo,“umlilo” nome “kushisa kwelilanga” lomlilo womisa lwandle lolungaphansi kwemhlaba, waze lomlilo wacala kudla live. 5Ngase ngiyakhala ngitsi: “Nkhosi Simakadze, ngiyakuncenga, mane ume; Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

6Ngako Simakadze wase uyayekela, watsi: “Naloku kungeke kusenteka nako.”

Umbono wesitsatfu: Silinganiso

7

7:7
2 Khos. 21:13
Isa. 34:11
Naku-ke Simakadze langibonise kona: Simakadze abeme eceleni kwelubondza lolwalwakhiwe lwalinganiswa kahle ngesilinganiso, abephetse silinganiso esandleni sakhe. 8
7:8
Amo. 8:2
Simakadze wangibuta watsi: “Ubonani, ye Amose?”

Ngatsi: “Silinganiso.”

Simakadze watsi: “Buka la! Ngibeka silinganiso kubantfu bami ema-Israyeli;Kusho kutsi Nkulunkulu abetawubonakalisa kutsi ema-Israyeli abefanana nelubondza lolungakacondzi ngingeke ngisabacolela.

9

7:9
2 Khos. 17:20
“Tindzawo letiphakeme taka-Isaka

tekukhontela tithico tiyawubhujiswa,

netindlu taka-Israyeli tekukhontela bonkulunkulu

tiyawubhidlitwa.

Ngenkemba yami ngiyawuvukela

indlu yakaJerobowamu.”

Amose na-Amasiya

10Amasiya, umphristi waseBetheli, watfumela sigijimi kuJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Amose wakha luzungu ngawe embusweni waka-Israyeli. Live lingeke liwamele onkhe lamavi akhe. 11Ngobe naku lokushiwo nguAmose, utsi:

“ ‘Jerobowamu utakufa ngenkemba,

ema-Israyeli wona ngempela atawudzingiswa,

esuswe eveni lawo lekutalwa.’ ”

12

7:12
1 Sam. 9:9
Amo. 2:12
Amasiya wakhuluma ku-Amose, watsi: “Phuma, wena mboniswa. Buyela eveni lakaJuda. Hamba uyewuhlala khona usebentele kudla kwakho khona, uphrofethe khona. 13Ungaphindzi uphrofethe lapha eBetheli, ngobe lena yindzawo lekutsiwa ingcwele yenkhosi, nelithempeli lembuso.”

14

7:14
Amo. 1:1
Amose waphendvula Amasiya, watsi: “Angizange sengibe ngumphrofethi mine, ngisho nekuba ngumsa wemphrofethi nje. Kodvwa bengingumelusi nje, nanyalo ngisengumlimi wetihlahla temakhiwa.“tihlahla temakhiwa” ngesiHebheru “tihlahla tesikhamore” 15Kodvwa Simakadze wangitsatsa ekweluseni kwami timvu, watsi kimi: ‘Hamba uyewuphrofetha esiveni sami, ema-Israyeli.’ 16Manje-ke vani livi laSimakadze. Wena watsi:

“ ‘Ungaphrofethi lokumelene na-Israyeli.

uyekele nekushumayela umelane nendlu ya-Isaka.’

17

7:17
2 Khos. 17:6,18,24
“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze:

“ ‘Umfati wakho uyawuba yingwadla yelidolobha;

emadvodzana nemadvodzakati akho ayakufa ngenkemba.

Emasimi akho atawulinganiswa, abelwe labanye;

wena utakufa,

ufele eveni lemahedeni.“eveni lemahedeni” ngesiHebheru “eveni lelingakahlanteki ngekwemtsetfo”

Israyeli, vele, yena utawutfunjwa,

esuswe eveni lakhe lekutalwa.’ ”

8

Umbono wesine: Libhasikidi letitselo

81Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngabona libhasikidi letitselo letivutsiwe. 2

8:2
Amo. 7:8
Simakadze wase uyangibuta utsi: “Ubonani, ye Amose?” Ngamphendvula ngatsi: “Ngibona libhasikidi lelinetitselo letivutsiwe.”

Simakadze wase ukhuluma kimi utsi: “Sikhatsi sesive sami saka-Israyeli sesiphelile, ngingeke ngisasicolela.”

3

8:3
Amo. 6:10
INkhosi Simakadze itsi: “Ngalelo langa, tingoma letihlatjelwa ethempelini tiyawujika tibe tekudzindza sililo.Nome “bahlabeli belithempeli (nome ‘besigodlo’) bayawudzindza sililo” Kuyawuba nebunikilili betidvumbu letijikijelwe yonkhe indzawo. Kuyawuthula kutsi gudvu!”

Kubhujiswa kwa-Israyeli

4

8:4
Amo. 2:7
Lalelani lapha, nine lenigcobagcoba labeswele nibuye nicedze bonkhe labamphofu balelive, 5
8:5
Dut. 25:13
nikhuluma nitsi: “Ingabe umkhosi longcwele wekwetfwasa kwenyanga uyakwendlula nini, khona sitewutsengisa ngesivuno salokutinhlavu, neliSabatha litawuphela nini, khona sitewutsengisa ngakolo?” Ngaloko nentela kunciphisa tikali nenyuse intsengo, nitewuganga ngekusebentisa tikali letingekho emtsetfweni, 6
8:6
Amo. 2:6
nitsenge labamphofu ngesiliva, nalabeswele ngetincabule letimbili, ngisho naloku lokushanyelwe phansi esibuyeni sekubhula nikubite imali.

7Simakadze loludvumo lwaka-Israyeli utifunge yena, watsi: “Ngingeke ngikukhohlwe nakunye kwalabakwentile. 8

8:8
Amo. 9:5
Live lingeke yini litfutfumele ngaloku, nabo bonkhe labahlala kulo bangeke yini balile? Lonkhe live liyawukhukhumuka njengeNayili, liyawutanyatanyiswa, bese liyabotja njengalomfula waseGibhithe.”

9

8:9
Mik. 3:6
INkhosi Simakadze itsi: “Ngalelo langa ngiyakwenta lilanga lishone emini, ngente umhlaba ube mnyama emini kala bha. 10
8:10
Jer. 6:26
48:37
Zak. 12:10
Emadzili enu enkholo ngiyakuwagucula abe sililo, nako konkhe kuhlabela kwenu kube kukhala. Ngiyawunenta nonkhe nembatse emasaka, nihhule tinhloko tenu. Leso sikhatsi ngiyawusenta sifanane nesekulilela indvodzana letelwe yodvwa kabo. Lelo langa liyawugcina kabuhlungu kakhulu.”

11INkhosi Simakadze itsi: “Lalelani la, ayeta emalanga lapho ngiyawutfumela khona indlala kulo lonkhe live, kungabi yindlala yekufuna kudla neyekomela emanti, kodvwa kube yindlala yekufuna livi laSimakadze. 12Bantfu bayawuyendza kusukela elwandle kuye kulolunye, bazulazule kusukela enyakatfo kuye emphumalanga, bafunana nelivi laSimakadze; kodvwa bangeke balitfole.

13“Ngalelo langa tintfombi letinhle nemajaha lanemandla bayawucaleka ngenca yekoma. 14

8:14
1 Khos. 12:28
Hos. 10:10
Labo labafunga ngetithico“ngetithico” nome “nge-Ashima sithicokati” nome “ngelihlazo” nome “ngelicala” taseSamariya nome batsi: ‘Ngekuphila kwankulunkulu“kwankulunkulu” nome “kwemandla” wakho, Dani,’ nome: ‘Ngekuphila kwankulunkulu wakho, Bherisheba,’ bayakuwa phansi, bangaphindzi bavuke.”

9

Kwehlulela kwaNkulunkulu

91

9:1
Hez. 9:5
Amo. 2:14
Ngabona Simakadze eme ngaselatini, watsi: “Shaya tihloko tetinsika, kuze tenabelo teminyango titewunyikanyika. Juba tihloko tetinsika utehlisele etinhloko tabo bonkhe bantfu; labo labasele ngiyawubabulala ngenkemba. Kute namunye loyawubaleka; yebo, kute loyawuphunyula. 2
9:2
Hla. 139:7
Oba. 4
Nome bangemba bashone phansi ekujuleni kwelithuna,“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” nakhona lapho sandla sami siyawubakhipha. Nome bangekhwela benyukele etulu emazulwini, nakhona lapho ngiyawubehlisela phansi. 3
9:3
Isa. 27:1
Nome bangatifihla esicongweni sentsaba iKhameli, nakhona lapho ngiyawubatingela ngize ngibabambe. Nome bangangibhacela ekujuleni kwelwandle, nakhona lapho ngiyawutfumela inyoka ibalume. 4
9:4
Hla. 34:16
Jer. 44:11
Nome bangatfunjwa titsa tabo, nakhona lapho ngiyawuyala inkemba kutsi ibabulale. Emehlo ami ngiyakuwanamatselisa kubo, kube kubi kubo, kungabi kuhle.”

5

9:5
Khu. 5:4
Amo. 8:8
Mik. 1:4
Nah. 1:5
INkhosi Simakadze lenguSomandla,

yona letsintsa umhlaba bese uyancibilika,

kutsi bonkhe labahlala kuwo balile,

live lonkhe likhukhumuke njengeNayili,

liphindze libotje njengalomfula waseGibhithe,

6

9:6
Hla. 104:3
Amo. 4:13
5:8
ngiyo leyakha sigodloNgesiHebheru leligama alicondzakali sayo lesiphakeme emazulwini,

sisekeloNgesiHebheru leligama alicondzakali sayo isimbele emhlabatsini,

yona lememeta emanti aselwandle

bese iwacitsela etikwebuso bemhlaba,

libito layo nguSimakadze.

7

9:7
Gen. 10:14
Dut. 2:23
Amo. 1:5
“Nine, ma-Israyeli,

anifanani yini kimi nemaKushe?”Laba babesive lesasingaseNayili Lengenhla kusho Simakadze.

“Angizange ngimkhiphe yini Israyeli eGibhithe,

nemaFilisti eKhaftori“iKhaftori” kusho “iKhrethe” ngakhipha nemaSiriya eKhiri?”

8

9:8
Jer. 30:11
Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngempela emehlo eNkhosi Simakadze

asetikwawo wonkhe lowo mbuso lowonako.

Ngiyakuwubhubhisa ungabikho ebusweni bemhlaba,

noko ngingeke ngiyibhubhise yonkhe

indlu yakaJakobe.NgesiHebheru “yakaJakobe” kusho “yaka-Israyeli”

9“Ngako ngiyawukhipha umyalo,

nginyakatise indlu yaka-Israyeli

emkhatsini wato tonkhe tive,

njengemabele nakanyakatiswa ngesisefo,

kodvwa kute ngisho nayinye inhlavu

leyakuwela emhlabatsini.

10

9:10
Amo. 6:3
Tonkhe toni letisemkhatsini wesive sami,

tiyakufa ngenkemba;

labo labakhuluma batsi:

‘Inhlekelele ingeke isehlele nome isikhandze.’ ”

Kubutfwa kabusha kwema-Israyeli

11

9:11
Imis. 15:16
“Ngalelo langa ngiyakulivusa kabusha

lithende laDavide leliwile.

Ngiyakutakha kabusha tindzawo talo letephukile,

ngiwakhe kabusha emadzibikelo alo,

ngiphindze ngilakhe libe nguloku lelake laba nguko,

12

9:12
Isa. 44:5
khona batekudla lifa lensali yaka-Edomu

kanye nelato tonkhe tive letibitwa ngeLibito lami,”

usho njalo Simakadze, lotawutenta tonkhe letintfo.

13

9:13
Lev. 26:5
Jow. 3:18
Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ayeta emalanga,

lapho bavuni bayakwengcelelwa ngulabalimako,

nalabahlanyelako bengcelelwe ngulabahluta liwayini.

Liwayini lelisha liyawuntfontsa etintsabeni,

ligelete kuwo onkhe emagcuma.

14

9:14
Dut. 28:30,39
Amo. 5:11
Ngiyawusilandza sibuye

sive sami ema-Israyeli lebesitfunjiwe,“Ngiyawusilandza sibuye sive sami ema-Israyeli lebesitfunjiwe” nome “Sive sami ema-Israyeli siyakuphindze sibe netibusiso tami”

siyakuwakha kabusha emadolobha aso langemadzibikelo,

bese sihlala kuwo.

Siyawuhlanyela tivini,

sinatse liwayini lato;

siyawukwakha tingadze,

sidle titselo tato.

15

9:15
Eks. 15:17
Jer. 32:41
Ngiyakuhlanyela ema-Israyeli eveni lawo,

angaphindzi futsi asishulwe

kulelo live lengiwaphe lona,”

usho njalo-ke Simakadze Nkulunkulu wakho.