Siswati 1996 (SWA96)
8

Umbono wesine: Libhasikidi letitselo

81Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngabona libhasikidi letitselo letivutsiwe. 2

8:2
Amo. 7:8
Simakadze wase uyangibuta utsi: “Ubonani, ye Amose?” Ngamphendvula ngatsi: “Ngibona libhasikidi lelinetitselo letivutsiwe.”

Simakadze wase ukhuluma kimi utsi: “Sikhatsi sesive sami saka-Israyeli sesiphelile, ngingeke ngisasicolela.”

3

8:3
Amo. 6:10
INkhosi Simakadze itsi: “Ngalelo langa, tingoma letihlatjelwa ethempelini tiyawujika tibe tekudzindza sililo.Nome “bahlabeli belithempeli (nome ‘besigodlo’) bayawudzindza sililo” Kuyawuba nebunikilili betidvumbu letijikijelwe yonkhe indzawo. Kuyawuthula kutsi gudvu!”

Kubhujiswa kwa-Israyeli

4

8:4
Amo. 2:7
Lalelani lapha, nine lenigcobagcoba labeswele nibuye nicedze bonkhe labamphofu balelive, 5
8:5
Dut. 25:13
nikhuluma nitsi: “Ingabe umkhosi longcwele wekwetfwasa kwenyanga uyakwendlula nini, khona sitewutsengisa ngesivuno salokutinhlavu, neliSabatha litawuphela nini, khona sitewutsengisa ngakolo?” Ngaloko nentela kunciphisa tikali nenyuse intsengo, nitewuganga ngekusebentisa tikali letingekho emtsetfweni, 6
8:6
Amo. 2:6
nitsenge labamphofu ngesiliva, nalabeswele ngetincabule letimbili, ngisho naloku lokushanyelwe phansi esibuyeni sekubhula nikubite imali.

7Simakadze loludvumo lwaka-Israyeli utifunge yena, watsi: “Ngingeke ngikukhohlwe nakunye kwalabakwentile. 8

8:8
Amo. 9:5
Live lingeke yini litfutfumele ngaloku, nabo bonkhe labahlala kulo bangeke yini balile? Lonkhe live liyawukhukhumuka njengeNayili, liyawutanyatanyiswa, bese liyabotja njengalomfula waseGibhithe.”

9

8:9
Mik. 3:6
INkhosi Simakadze itsi: “Ngalelo langa ngiyakwenta lilanga lishone emini, ngente umhlaba ube mnyama emini kala bha. 10
8:10
Jer. 6:26
48:37
Zak. 12:10
Emadzili enu enkholo ngiyakuwagucula abe sililo, nako konkhe kuhlabela kwenu kube kukhala. Ngiyawunenta nonkhe nembatse emasaka, nihhule tinhloko tenu. Leso sikhatsi ngiyawusenta sifanane nesekulilela indvodzana letelwe yodvwa kabo. Lelo langa liyawugcina kabuhlungu kakhulu.”

11INkhosi Simakadze itsi: “Lalelani la, ayeta emalanga lapho ngiyawutfumela khona indlala kulo lonkhe live, kungabi yindlala yekufuna kudla neyekomela emanti, kodvwa kube yindlala yekufuna livi laSimakadze. 12Bantfu bayawuyendza kusukela elwandle kuye kulolunye, bazulazule kusukela enyakatfo kuye emphumalanga, bafunana nelivi laSimakadze; kodvwa bangeke balitfole.

13“Ngalelo langa tintfombi letinhle nemajaha lanemandla bayawucaleka ngenca yekoma. 14

8:14
1 Khos. 12:28
Hos. 10:10
Labo labafunga ngetithico“ngetithico” nome “nge-Ashima sithicokati” nome “ngelihlazo” nome “ngelicala” taseSamariya nome batsi: ‘Ngekuphila kwankulunkulu“kwankulunkulu” nome “kwemandla” wakho, Dani,’ nome: ‘Ngekuphila kwankulunkulu wakho, Bherisheba,’ bayakuwa phansi, bangaphindzi bavuke.”