Siswati 1996 (SWA96)
6

Kucitfwa kwa-Israyeli

61Maye kini, nine labanetsetekile eSiyoni, nakini

nine labativela bavikelekile entsabeni yaseSamariya!

Maye nakini, nine madvodza lagcamile esiveni lesikhulu

nalesisekucala etiveni tonkhe,

nine labeta kini baka-Israyeli!

2Kutsiwa: “Hambani niye eKhalne, niye kuyibuka.

Nibosuka lapho nicondze eHamathi lenkhulu,

nisuke lapho nehlele eGathi yaseFilistiya!

Nine nincono yini kunaleyo mibuso?

Live labo lalilikhulu yini kunelenu?”

3

6:3
Hez. 12:22
Amo. 9:10
Nikhweshisela eceleni lilanga lelibi,

bese nisondzeta edvutane umbuso lowesabisako.

4Nilala emibhedzeni lehlotjiswe ngematinyo etindlovu,

nicambalale etihlalweni tenu tekuphumula,

nititika ngenyama yemawundlu elikhetselo

nangeyematfokati lakhuluphalisiwe.Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha

5

6:5
Isa. 5:11
Nanihlabela,“Nanihlabela” ngesiHebheru leligama alicondzakali nigubhutelisa emahabhu enu,

nitakhele nine imintjingozi yemculo njengaDavide.

6Ninatsa liwayini ngetitja“ngetitja” nome “ngetitja letingcwele” letigcwele,

nitigcobise ngemafutsa lanuka kamnandzi,

kodvwa anidzabuki ngekucitfwa kwaJosefa.

7Ngako-ke nitawuba kanye

nebekucala kulabayawudzingiswa.

Lokutamasa kwenu ngemadzili,

nicambalale kamnandzi,Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha kutawuphela.

Simakadze uyakwenyanya kutigcabha kwema-Israyeli

8

6:8
Jer. 51:14
INkhosi Simakadze itifungile. Simakadze Nkulunkulu longuSomandla utsi: “Ngiyakwenyanya kutigcabha kwaJakobe, tiyanginenga naletinqaba takhe.“naletinqaba takhe” nome “naletigodlo takhe” nome “naletindlu takhe tebukhosi” Ngitaliyekelela lelo dolobha, nako konkhe lokukulo.”

9Nangabe kusele emadvodza lalishumi endlini yinye, nawo futsi atakufa. 10

6:10
Amo. 8:3
Nangabe sihlobo lesifanele kushisa leto tidvumbu“kushisa leto tidvumbu” nome “kuphatsa umngcwabo waleto tidvumbu” sifika sitetikhipha kuleyondlu, leso sihlobo nasibuta lona losabhacile, sitsi: “Usekhona yini lomunye losasele kanye nawe?” yena lolomunye aphendvule atsi: “Kute,” leso sihlobo siyawuphendvula sitsi: “Shi, thulani, kufanele sicaphele singaliphatsi Libito laSimakadze.”

11Ngobe Simakadze ubeke umyalo,

lendlu lenkhulu itawubhidlitwa,

iphihlitwe ibe ticucu,

kutsi nalena lencane ibe ticucu.

12

6:12
Amo. 5:7
Emahhashi ayagijima yini emadvwaleni latihhehle?

Umuntfu angalima yini khona lapho“khona lapho” nome “elwandle” ngetinkhabi?

Kodvwa nine senijikise umtsetfocotfo,

nawenta waba butsi,

netitselo tekulunga natenta tababa,

13

6:13
1 Khos. 22:11
Mik. 4:13
nine lenijabulela kwehlulwa kweLo Dabari“Lo Dabari” kusho “lite” bese nitsi:

“Asiyitsatsanga yini iKhanayimu“Khanayimu” kusho “timphondvo”; luphondvo luluphawu lwemandla ngemandla etfu?”

14

6:14
2 Khos. 14:25
Kodvwa Simakadze Nkulunkulu longuSomandla

uyakhuluma utsi:

“Ngiyawuchukuluta sive,

sinivukele, ninendlu yaka-Israyeli.

Leso sive siyawunicindzetela

yonkhe indlela kusukela eLebo“Lebo” nome “ekungeneni kwa-” Hamathi

kuze kuyewufika esigodzini sase-Arabha.”Kusho kutsi: kusukela enyakatfo kuze kufike eningizimu yelive laka-Israyeli

7

Umbono wekucala: Sikhonyane

71Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngiyibone yenta lifu lesikhonyane ngesikhatsi nakuphela kuvunwa kwemabele enkhosi,“kuvunwa kwemabele enkhosi” nome “kusikwa kwetjani benkhosi” nakucala kuhluma kwesibili. 2Satsi kube sikudle konkhe lokuluhlata eveni, ngakhala kakhulu ngatsi: “Nkhosi Simakadze, cola! Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

3Simakadze wase uyayekela, watsi: “Loko kungeke kusenteka.”

Umbono wesibili: Umlilo

4Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: INkhosi Simakadze beyisabita kwehlulela kwemlilo,“umlilo” nome “kushisa kwelilanga” lomlilo womisa lwandle lolungaphansi kwemhlaba, waze lomlilo wacala kudla live. 5Ngase ngiyakhala ngitsi: “Nkhosi Simakadze, ngiyakuncenga, mane ume; Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

6Ngako Simakadze wase uyayekela, watsi: “Naloku kungeke kusenteka nako.”

Umbono wesitsatfu: Silinganiso

7

7:7
2 Khos. 21:13
Isa. 34:11
Naku-ke Simakadze langibonise kona: Simakadze abeme eceleni kwelubondza lolwalwakhiwe lwalinganiswa kahle ngesilinganiso, abephetse silinganiso esandleni sakhe. 8
7:8
Amo. 8:2
Simakadze wangibuta watsi: “Ubonani, ye Amose?”

Ngatsi: “Silinganiso.”

Simakadze watsi: “Buka la! Ngibeka silinganiso kubantfu bami ema-Israyeli;Kusho kutsi Nkulunkulu abetawubonakalisa kutsi ema-Israyeli abefanana nelubondza lolungakacondzi ngingeke ngisabacolela.

9

7:9
2 Khos. 17:20
“Tindzawo letiphakeme taka-Isaka

tekukhontela tithico tiyawubhujiswa,

netindlu taka-Israyeli tekukhontela bonkulunkulu

tiyawubhidlitwa.

Ngenkemba yami ngiyawuvukela

indlu yakaJerobowamu.”

Amose na-Amasiya

10Amasiya, umphristi waseBetheli, watfumela sigijimi kuJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Amose wakha luzungu ngawe embusweni waka-Israyeli. Live lingeke liwamele onkhe lamavi akhe. 11Ngobe naku lokushiwo nguAmose, utsi:

“ ‘Jerobowamu utakufa ngenkemba,

ema-Israyeli wona ngempela atawudzingiswa,

esuswe eveni lawo lekutalwa.’ ”

12

7:12
1 Sam. 9:9
Amo. 2:12
Amasiya wakhuluma ku-Amose, watsi: “Phuma, wena mboniswa. Buyela eveni lakaJuda. Hamba uyewuhlala khona usebentele kudla kwakho khona, uphrofethe khona. 13Ungaphindzi uphrofethe lapha eBetheli, ngobe lena yindzawo lekutsiwa ingcwele yenkhosi, nelithempeli lembuso.”

14

7:14
Amo. 1:1
Amose waphendvula Amasiya, watsi: “Angizange sengibe ngumphrofethi mine, ngisho nekuba ngumsa wemphrofethi nje. Kodvwa bengingumelusi nje, nanyalo ngisengumlimi wetihlahla temakhiwa.“tihlahla temakhiwa” ngesiHebheru “tihlahla tesikhamore” 15Kodvwa Simakadze wangitsatsa ekweluseni kwami timvu, watsi kimi: ‘Hamba uyewuphrofetha esiveni sami, ema-Israyeli.’ 16Manje-ke vani livi laSimakadze. Wena watsi:

“ ‘Ungaphrofethi lokumelene na-Israyeli.

uyekele nekushumayela umelane nendlu ya-Isaka.’

17

7:17
2 Khos. 17:6,18,24
“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze:

“ ‘Umfati wakho uyawuba yingwadla yelidolobha;

emadvodzana nemadvodzakati akho ayakufa ngenkemba.

Emasimi akho atawulinganiswa, abelwe labanye;

wena utakufa,

ufele eveni lemahedeni.“eveni lemahedeni” ngesiHebheru “eveni lelingakahlanteki ngekwemtsetfo”

Israyeli, vele, yena utawutfunjwa,

esuswe eveni lakhe lekutalwa.’ ”

8

Umbono wesine: Libhasikidi letitselo

81Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngabona libhasikidi letitselo letivutsiwe. 2

8:2
Amo. 7:8
Simakadze wase uyangibuta utsi: “Ubonani, ye Amose?” Ngamphendvula ngatsi: “Ngibona libhasikidi lelinetitselo letivutsiwe.”

Simakadze wase ukhuluma kimi utsi: “Sikhatsi sesive sami saka-Israyeli sesiphelile, ngingeke ngisasicolela.”

3

8:3
Amo. 6:10
INkhosi Simakadze itsi: “Ngalelo langa, tingoma letihlatjelwa ethempelini tiyawujika tibe tekudzindza sililo.Nome “bahlabeli belithempeli (nome ‘besigodlo’) bayawudzindza sililo” Kuyawuba nebunikilili betidvumbu letijikijelwe yonkhe indzawo. Kuyawuthula kutsi gudvu!”

Kubhujiswa kwa-Israyeli

4

8:4
Amo. 2:7
Lalelani lapha, nine lenigcobagcoba labeswele nibuye nicedze bonkhe labamphofu balelive, 5
8:5
Dut. 25:13
nikhuluma nitsi: “Ingabe umkhosi longcwele wekwetfwasa kwenyanga uyakwendlula nini, khona sitewutsengisa ngesivuno salokutinhlavu, neliSabatha litawuphela nini, khona sitewutsengisa ngakolo?” Ngaloko nentela kunciphisa tikali nenyuse intsengo, nitewuganga ngekusebentisa tikali letingekho emtsetfweni, 6
8:6
Amo. 2:6
nitsenge labamphofu ngesiliva, nalabeswele ngetincabule letimbili, ngisho naloku lokushanyelwe phansi esibuyeni sekubhula nikubite imali.

7Simakadze loludvumo lwaka-Israyeli utifunge yena, watsi: “Ngingeke ngikukhohlwe nakunye kwalabakwentile. 8

8:8
Amo. 9:5
Live lingeke yini litfutfumele ngaloku, nabo bonkhe labahlala kulo bangeke yini balile? Lonkhe live liyawukhukhumuka njengeNayili, liyawutanyatanyiswa, bese liyabotja njengalomfula waseGibhithe.”

9

8:9
Mik. 3:6
INkhosi Simakadze itsi: “Ngalelo langa ngiyakwenta lilanga lishone emini, ngente umhlaba ube mnyama emini kala bha. 10
8:10
Jer. 6:26
48:37
Zak. 12:10
Emadzili enu enkholo ngiyakuwagucula abe sililo, nako konkhe kuhlabela kwenu kube kukhala. Ngiyawunenta nonkhe nembatse emasaka, nihhule tinhloko tenu. Leso sikhatsi ngiyawusenta sifanane nesekulilela indvodzana letelwe yodvwa kabo. Lelo langa liyawugcina kabuhlungu kakhulu.”

11INkhosi Simakadze itsi: “Lalelani la, ayeta emalanga lapho ngiyawutfumela khona indlala kulo lonkhe live, kungabi yindlala yekufuna kudla neyekomela emanti, kodvwa kube yindlala yekufuna livi laSimakadze. 12Bantfu bayawuyendza kusukela elwandle kuye kulolunye, bazulazule kusukela enyakatfo kuye emphumalanga, bafunana nelivi laSimakadze; kodvwa bangeke balitfole.

13“Ngalelo langa tintfombi letinhle nemajaha lanemandla bayawucaleka ngenca yekoma. 14

8:14
1 Khos. 12:28
Hos. 10:10
Labo labafunga ngetithico“ngetithico” nome “nge-Ashima sithicokati” nome “ngelihlazo” nome “ngelicala” taseSamariya nome batsi: ‘Ngekuphila kwankulunkulu“kwankulunkulu” nome “kwemandla” wakho, Dani,’ nome: ‘Ngekuphila kwankulunkulu wakho, Bherisheba,’ bayakuwa phansi, bangaphindzi bavuke.”