Siswati 1996 (SWA96)
7

Umbono wekucala: Sikhonyane

71Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngiyibone yenta lifu lesikhonyane ngesikhatsi nakuphela kuvunwa kwemabele enkhosi,“kuvunwa kwemabele enkhosi” nome “kusikwa kwetjani benkhosi” nakucala kuhluma kwesibili. 2Satsi kube sikudle konkhe lokuluhlata eveni, ngakhala kakhulu ngatsi: “Nkhosi Simakadze, cola! Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

3Simakadze wase uyayekela, watsi: “Loko kungeke kusenteka.”

Umbono wesibili: Umlilo

4Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: INkhosi Simakadze beyisabita kwehlulela kwemlilo,“umlilo” nome “kushisa kwelilanga” lomlilo womisa lwandle lolungaphansi kwemhlaba, waze lomlilo wacala kudla live. 5Ngase ngiyakhala ngitsi: “Nkhosi Simakadze, ngiyakuncenga, mane ume; Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

6Ngako Simakadze wase uyayekela, watsi: “Naloku kungeke kusenteka nako.”

Umbono wesitsatfu: Silinganiso

7

7:7
2 Khos. 21:13
Isa. 34:11
Naku-ke Simakadze langibonise kona: Simakadze abeme eceleni kwelubondza lolwalwakhiwe lwalinganiswa kahle ngesilinganiso, abephetse silinganiso esandleni sakhe. 8
7:8
Amo. 8:2
Simakadze wangibuta watsi: “Ubonani, ye Amose?”

Ngatsi: “Silinganiso.”

Simakadze watsi: “Buka la! Ngibeka silinganiso kubantfu bami ema-Israyeli;Kusho kutsi Nkulunkulu abetawubonakalisa kutsi ema-Israyeli abefanana nelubondza lolungakacondzi ngingeke ngisabacolela.

9

7:9
2 Khos. 17:20
“Tindzawo letiphakeme taka-Isaka

tekukhontela tithico tiyawubhujiswa,

netindlu taka-Israyeli tekukhontela bonkulunkulu

tiyawubhidlitwa.

Ngenkemba yami ngiyawuvukela

indlu yakaJerobowamu.”

Amose na-Amasiya

10Amasiya, umphristi waseBetheli, watfumela sigijimi kuJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Amose wakha luzungu ngawe embusweni waka-Israyeli. Live lingeke liwamele onkhe lamavi akhe. 11Ngobe naku lokushiwo nguAmose, utsi:

“ ‘Jerobowamu utakufa ngenkemba,

ema-Israyeli wona ngempela atawudzingiswa,

esuswe eveni lawo lekutalwa.’ ”

12

7:12
1 Sam. 9:9
Amo. 2:12
Amasiya wakhuluma ku-Amose, watsi: “Phuma, wena mboniswa. Buyela eveni lakaJuda. Hamba uyewuhlala khona usebentele kudla kwakho khona, uphrofethe khona. 13Ungaphindzi uphrofethe lapha eBetheli, ngobe lena yindzawo lekutsiwa ingcwele yenkhosi, nelithempeli lembuso.”

14

7:14
Amo. 1:1
Amose waphendvula Amasiya, watsi: “Angizange sengibe ngumphrofethi mine, ngisho nekuba ngumsa wemphrofethi nje. Kodvwa bengingumelusi nje, nanyalo ngisengumlimi wetihlahla temakhiwa.“tihlahla temakhiwa” ngesiHebheru “tihlahla tesikhamore” 15Kodvwa Simakadze wangitsatsa ekweluseni kwami timvu, watsi kimi: ‘Hamba uyewuphrofetha esiveni sami, ema-Israyeli.’ 16Manje-ke vani livi laSimakadze. Wena watsi:

“ ‘Ungaphrofethi lokumelene na-Israyeli.

uyekele nekushumayela umelane nendlu ya-Isaka.’

17

7:17
2 Khos. 17:6,18,24
“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze:

“ ‘Umfati wakho uyawuba yingwadla yelidolobha;

emadvodzana nemadvodzakati akho ayakufa ngenkemba.

Emasimi akho atawulinganiswa, abelwe labanye;

wena utakufa,

ufele eveni lemahedeni.“eveni lemahedeni” ngesiHebheru “eveni lelingakahlanteki ngekwemtsetfo”

Israyeli, vele, yena utawutfunjwa,

esuswe eveni lakhe lekutalwa.’ ”