Siswati 1996 (SWA96)
6

Kucitfwa kwa-Israyeli

61Maye kini, nine labanetsetekile eSiyoni, nakini

nine labativela bavikelekile entsabeni yaseSamariya!

Maye nakini, nine madvodza lagcamile esiveni lesikhulu

nalesisekucala etiveni tonkhe,

nine labeta kini baka-Israyeli!

2Kutsiwa: “Hambani niye eKhalne, niye kuyibuka.

Nibosuka lapho nicondze eHamathi lenkhulu,

nisuke lapho nehlele eGathi yaseFilistiya!

Nine nincono yini kunaleyo mibuso?

Live labo lalilikhulu yini kunelenu?”

3

6:3
Hez. 12:22
Amo. 9:10
Nikhweshisela eceleni lilanga lelibi,

bese nisondzeta edvutane umbuso lowesabisako.

4Nilala emibhedzeni lehlotjiswe ngematinyo etindlovu,

nicambalale etihlalweni tenu tekuphumula,

nititika ngenyama yemawundlu elikhetselo

nangeyematfokati lakhuluphalisiwe.Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha

5

6:5
Isa. 5:11
Nanihlabela,“Nanihlabela” ngesiHebheru leligama alicondzakali nigubhutelisa emahabhu enu,

nitakhele nine imintjingozi yemculo njengaDavide.

6Ninatsa liwayini ngetitja“ngetitja” nome “ngetitja letingcwele” letigcwele,

nitigcobise ngemafutsa lanuka kamnandzi,

kodvwa anidzabuki ngekucitfwa kwaJosefa.

7Ngako-ke nitawuba kanye

nebekucala kulabayawudzingiswa.

Lokutamasa kwenu ngemadzili,

nicambalale kamnandzi,Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha kutawuphela.

Simakadze uyakwenyanya kutigcabha kwema-Israyeli

8

6:8
Jer. 51:14
INkhosi Simakadze itifungile. Simakadze Nkulunkulu longuSomandla utsi: “Ngiyakwenyanya kutigcabha kwaJakobe, tiyanginenga naletinqaba takhe.“naletinqaba takhe” nome “naletigodlo takhe” nome “naletindlu takhe tebukhosi” Ngitaliyekelela lelo dolobha, nako konkhe lokukulo.”

9Nangabe kusele emadvodza lalishumi endlini yinye, nawo futsi atakufa. 10

6:10
Amo. 8:3
Nangabe sihlobo lesifanele kushisa leto tidvumbu“kushisa leto tidvumbu” nome “kuphatsa umngcwabo waleto tidvumbu” sifika sitetikhipha kuleyondlu, leso sihlobo nasibuta lona losabhacile, sitsi: “Usekhona yini lomunye losasele kanye nawe?” yena lolomunye aphendvule atsi: “Kute,” leso sihlobo siyawuphendvula sitsi: “Shi, thulani, kufanele sicaphele singaliphatsi Libito laSimakadze.”

11Ngobe Simakadze ubeke umyalo,

lendlu lenkhulu itawubhidlitwa,

iphihlitwe ibe ticucu,

kutsi nalena lencane ibe ticucu.

12

6:12
Amo. 5:7
Emahhashi ayagijima yini emadvwaleni latihhehle?

Umuntfu angalima yini khona lapho“khona lapho” nome “elwandle” ngetinkhabi?

Kodvwa nine senijikise umtsetfocotfo,

nawenta waba butsi,

netitselo tekulunga natenta tababa,

13

6:13
1 Khos. 22:11
Mik. 4:13
nine lenijabulela kwehlulwa kweLo Dabari“Lo Dabari” kusho “lite” bese nitsi:

“Asiyitsatsanga yini iKhanayimu“Khanayimu” kusho “timphondvo”; luphondvo luluphawu lwemandla ngemandla etfu?”

14

6:14
2 Khos. 14:25
Kodvwa Simakadze Nkulunkulu longuSomandla

uyakhuluma utsi:

“Ngiyawuchukuluta sive,

sinivukele, ninendlu yaka-Israyeli.

Leso sive siyawunicindzetela

yonkhe indlela kusukela eLebo“Lebo” nome “ekungeneni kwa-” Hamathi

kuze kuyewufika esigodzini sase-Arabha.”Kusho kutsi: kusukela enyakatfo kuze kufike eningizimu yelive laka-Israyeli