Siswati 1996 (SWA96)
5

Ema-Israyeli ayamenywa kutsi aphendvuke

51Lalelani nali livi, ninendlu yaka-Israyeli. Lesililo ngisenta ngenca yenu: 2“Iwile iNtfombi yaka-Israyeli, ingeke iphindze ivuke futsi, ayinakwa ngumuntfu eveni layo, kantsi futsi kute longayivusa ime.”

3Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Lidolobha laka-Israyeli lebelinemasotja layinkhulungwane laphuma ayawuhlasela litawugcina linemasotja lalikhulu, kutsi lidolobha lebelinemasotja lalikhulu ligcine selinemasotja lalishumi.”

4

5:4
Taga 4:4
Naku lokushiwo nguSimakadze kuyo indlu yaka-Israyeli, utsi: “Ngifuneni, nitewuphila. 5
5:5
Hos. 4:15
Amo. 4:4
Ningangifuni eBetheli, ningayi naseGilgali, ningayi ngisho naseBherisheba. Ngobe iGilgali ngempela itawudzingiswa, kutsi iBetheli incishiswe ize ibe lite.”“lite” nome “lusizi” nome “bubi” nome “indzawo yekukhontela tithico”

6Funanai Simakadze, nitewuphila, ngobe nakungenjalo, utawuhlasela lendlu yakaJosefa njengemlilo. Lomlilo utawukhotsisisa, iBetheli imeswele lotawucisha lowo mlilo. 7

5:7
Amo. 6:12
Nine lenigucule imphatfocotfo nayenta yababa, kulunga nakudzaceka phansi emhlabatsini!

8

5:8
Jobe 9:9
38:31
Isa. 13:10
Amo. 4:13
9:6
Simakadze lowenta tinkhanyeti,

wadala Silimela neMtsentse.

Nguye logucula bumnyama abente intsatsakusa,

ente imini ibe busuku.

Ubita emanti aselwandle,

awatsele ebusweni bemhlaba,

nguSimakadze libito lakhe.

9Umanyatisa imbhubhiso kulabanemandla,Nome “enqabeni”

abhidlite lidolobha leliyinqaba.

10Nine bantfu niyamtondza umuntfu lomelana nebubi benu, nimedzelele umuntfu lokhuluma liciniso lodvwa enkhundleni.“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” 11

5:11
Dut. 28:30,38
Amo. 9:14
Zef. 1:13
Nigcobagcoba labamphofu nibacindzetele kutsi baninike kudla. Ngako-ke, nome nakhe tindlu letinkhulu tematje, ningeke nihlale kuto; nome nihlanyele tivini letikhulu, ningeke nilinatse liwayini lato. 12Ngobe ngiyati kutsi mangaki emacala enu nekutsi tono tenu tikhulu kangakanani. Niyabacindzetela labalungile, nitsatse imidizo, nemuke labamphofu emalungelo abo etinkhundleni.“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” 13
5:13
Taga 10:19
Ngako-ke umuntfu locaphelako uyabindza etikhatsini letinje, ngobe tikhatsi timbi.

14Funani lokuhle, hhayi lokubi, khona nitewuphila. Khona-ke Simakadze Nkulunkulu longuSomandla uyawuba nani, njengobe nani nisho kutsi unani. 15

5:15
Hla. 34:14
97:10
Rom. 12:9
Tondzani lokubi nitsandze lokulungile, etinkhundleni“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” yehlulelani ngekungakhetsi. Mhlawumbe Simakadze Nkulunkulu longuSomandla angaba nesihawu kuyo insali yakaJosefa.

16

5:16
Jer. 9:17
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi, Nkulunkulu longuSomandla, Simakadze, itsi: “Kuyawuba khona kudzindza sililo kuto tonkhe titaladi, nekukhala kabuhlungu kuto tonkhe tinkhundla. Kutawubitwa balimi kutsi nabo balile, kubitwe nalabati tililo kutsi bakhale. 17Kuyawuba khona kudzindza sililo kuto tonkhe tivini, ngobe ngiyakwendlula emkhatsini wenu nginijezise.”

Lilanga laSimakadze

18

5:18
Isa. 5:19
Jer. 17:15
30:7
Jow. 2:2,11
Zef. 1:14
Nako kini nine lenifisa lilanga laSimakadze! Nilifiselani lilanga laSimakadze? Lelo langa liyawuba bumnyama, lingabi kukhanya. 19Kuyawuba shangatsi ngumuntfu lobalekele libhubesi, wase utitsela etikwelibhele; kube shangatsi ngumuntfu longene endlini yakhe wabeka tandla takhe elubondzeni, kusuke inyoka imlume. 20Lilanga laSimakadze lingeke yini libe bumnyama lingabi kukhanya, kube bumnyama lobukhulu kubete ngisho nemushi nje wekukhanya?

21

5:21
Lev. 26:31
Isa. 1:11
Jer. 6:20
7:22
Simakadze utsi: “Ngiyawatondza, futsi ngiwabukela phansi lamadzili enu enkholo; ngiyehluleka kuyemukela leyo mihlangano yenu. 22
5:22
Taga 15:8
21:27
Ngisho nome ningangiletsela imihlatjelo yekushiswa kanye neminikelo yalokutinhlavu, ngingeke ngiyemukele. Ngisho nome ningaletsa iminikelo yebudlelwane“yebudlelwane” nome “yekuthula” yelikhetselo, ngingeke ngiyinake. 23Sukani lapha nalemisindvo yenu yekuhlabela! Ngingeke ngikulalele loko kuhlabela kwenu ngemahabhu. 24Kodvwa kwenta tintfo ngekungakhetsi akube yintfo legeleta njengemfula, kulunga kube yintfo legeleta njengemfula longashi.

25

5:25
Imis. 7:42
“Nake nangiletsela yini imihlatjelo neminikelo kuleminyaka lengema-40 ehlane, ninendlu yaka-Israyeli? 26
5:26
Dut. 32:17
Niphakamise tithico tenu: Sakhuthi, inkhosi yenu, naKhewani, nkulunkulu wenu loyinkhanyeti,Nome “Niphakamise Sakhuthi, inkhosi yenu, naKhewani, sithico senu, bonkulunkulu labatinkhanyeti” tincwadzi tekucala titsi “Naphakamisa lithempeli laMoloki nenkhanyeti yesithico senu lesinguRefani, letithico tabo” ngako-ke nitakwetfwala leto titfombe tenu lenitentele tona, 27ngitanenta nitfunjelwe ngesheya kweDamaseko,” usho njalo-ke Simakadze, lolibito lakhe linguNkulunkulu longuSomandla.

6

Kucitfwa kwa-Israyeli

61Maye kini, nine labanetsetekile eSiyoni, nakini

nine labativela bavikelekile entsabeni yaseSamariya!

Maye nakini, nine madvodza lagcamile esiveni lesikhulu

nalesisekucala etiveni tonkhe,

nine labeta kini baka-Israyeli!

2Kutsiwa: “Hambani niye eKhalne, niye kuyibuka.

Nibosuka lapho nicondze eHamathi lenkhulu,

nisuke lapho nehlele eGathi yaseFilistiya!

Nine nincono yini kunaleyo mibuso?

Live labo lalilikhulu yini kunelenu?”

3

6:3
Hez. 12:22
Amo. 9:10
Nikhweshisela eceleni lilanga lelibi,

bese nisondzeta edvutane umbuso lowesabisako.

4Nilala emibhedzeni lehlotjiswe ngematinyo etindlovu,

nicambalale etihlalweni tenu tekuphumula,

nititika ngenyama yemawundlu elikhetselo

nangeyematfokati lakhuluphalisiwe.Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha

5

6:5
Isa. 5:11
Nanihlabela,“Nanihlabela” ngesiHebheru leligama alicondzakali nigubhutelisa emahabhu enu,

nitakhele nine imintjingozi yemculo njengaDavide.

6Ninatsa liwayini ngetitja“ngetitja” nome “ngetitja letingcwele” letigcwele,

nitigcobise ngemafutsa lanuka kamnandzi,

kodvwa anidzabuki ngekucitfwa kwaJosefa.

7Ngako-ke nitawuba kanye

nebekucala kulabayawudzingiswa.

Lokutamasa kwenu ngemadzili,

nicambalale kamnandzi,Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha kutawuphela.

Simakadze uyakwenyanya kutigcabha kwema-Israyeli

8

6:8
Jer. 51:14
INkhosi Simakadze itifungile. Simakadze Nkulunkulu longuSomandla utsi: “Ngiyakwenyanya kutigcabha kwaJakobe, tiyanginenga naletinqaba takhe.“naletinqaba takhe” nome “naletigodlo takhe” nome “naletindlu takhe tebukhosi” Ngitaliyekelela lelo dolobha, nako konkhe lokukulo.”

9Nangabe kusele emadvodza lalishumi endlini yinye, nawo futsi atakufa. 10

6:10
Amo. 8:3
Nangabe sihlobo lesifanele kushisa leto tidvumbu“kushisa leto tidvumbu” nome “kuphatsa umngcwabo waleto tidvumbu” sifika sitetikhipha kuleyondlu, leso sihlobo nasibuta lona losabhacile, sitsi: “Usekhona yini lomunye losasele kanye nawe?” yena lolomunye aphendvule atsi: “Kute,” leso sihlobo siyawuphendvula sitsi: “Shi, thulani, kufanele sicaphele singaliphatsi Libito laSimakadze.”

11Ngobe Simakadze ubeke umyalo,

lendlu lenkhulu itawubhidlitwa,

iphihlitwe ibe ticucu,

kutsi nalena lencane ibe ticucu.

12

6:12
Amo. 5:7
Emahhashi ayagijima yini emadvwaleni latihhehle?

Umuntfu angalima yini khona lapho“khona lapho” nome “elwandle” ngetinkhabi?

Kodvwa nine senijikise umtsetfocotfo,

nawenta waba butsi,

netitselo tekulunga natenta tababa,

13

6:13
1 Khos. 22:11
Mik. 4:13
nine lenijabulela kwehlulwa kweLo Dabari“Lo Dabari” kusho “lite” bese nitsi:

“Asiyitsatsanga yini iKhanayimu“Khanayimu” kusho “timphondvo”; luphondvo luluphawu lwemandla ngemandla etfu?”

14

6:14
2 Khos. 14:25
Kodvwa Simakadze Nkulunkulu longuSomandla

uyakhuluma utsi:

“Ngiyawuchukuluta sive,

sinivukele, ninendlu yaka-Israyeli.

Leso sive siyawunicindzetela

yonkhe indlela kusukela eLebo“Lebo” nome “ekungeneni kwa-” Hamathi

kuze kuyewufika esigodzini sase-Arabha.”Kusho kutsi: kusukela enyakatfo kuze kufike eningizimu yelive laka-Israyeli

7

Umbono wekucala: Sikhonyane

71Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: Ngiyibone yenta lifu lesikhonyane ngesikhatsi nakuphela kuvunwa kwemabele enkhosi,“kuvunwa kwemabele enkhosi” nome “kusikwa kwetjani benkhosi” nakucala kuhluma kwesibili. 2Satsi kube sikudle konkhe lokuluhlata eveni, ngakhala kakhulu ngatsi: “Nkhosi Simakadze, cola! Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

3Simakadze wase uyayekela, watsi: “Loko kungeke kusenteka.”

Umbono wesibili: Umlilo

4Naku-ke iNkhosi Simakadze lengibonise kona: INkhosi Simakadze beyisabita kwehlulela kwemlilo,“umlilo” nome “kushisa kwelilanga” lomlilo womisa lwandle lolungaphansi kwemhlaba, waze lomlilo wacala kudla live. 5Ngase ngiyakhala ngitsi: “Nkhosi Simakadze, ngiyakuncenga, mane ume; Jakobe angasindza kanjani? Mncane kakhulu!”

6Ngako Simakadze wase uyayekela, watsi: “Naloku kungeke kusenteka nako.”

Umbono wesitsatfu: Silinganiso

7

7:7
2 Khos. 21:13
Isa. 34:11
Naku-ke Simakadze langibonise kona: Simakadze abeme eceleni kwelubondza lolwalwakhiwe lwalinganiswa kahle ngesilinganiso, abephetse silinganiso esandleni sakhe. 8
7:8
Amo. 8:2
Simakadze wangibuta watsi: “Ubonani, ye Amose?”

Ngatsi: “Silinganiso.”

Simakadze watsi: “Buka la! Ngibeka silinganiso kubantfu bami ema-Israyeli;Kusho kutsi Nkulunkulu abetawubonakalisa kutsi ema-Israyeli abefanana nelubondza lolungakacondzi ngingeke ngisabacolela.

9

7:9
2 Khos. 17:20
“Tindzawo letiphakeme taka-Isaka

tekukhontela tithico tiyawubhujiswa,

netindlu taka-Israyeli tekukhontela bonkulunkulu

tiyawubhidlitwa.

Ngenkemba yami ngiyawuvukela

indlu yakaJerobowamu.”

Amose na-Amasiya

10Amasiya, umphristi waseBetheli, watfumela sigijimi kuJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Amose wakha luzungu ngawe embusweni waka-Israyeli. Live lingeke liwamele onkhe lamavi akhe. 11Ngobe naku lokushiwo nguAmose, utsi:

“ ‘Jerobowamu utakufa ngenkemba,

ema-Israyeli wona ngempela atawudzingiswa,

esuswe eveni lawo lekutalwa.’ ”

12

7:12
1 Sam. 9:9
Amo. 2:12
Amasiya wakhuluma ku-Amose, watsi: “Phuma, wena mboniswa. Buyela eveni lakaJuda. Hamba uyewuhlala khona usebentele kudla kwakho khona, uphrofethe khona. 13Ungaphindzi uphrofethe lapha eBetheli, ngobe lena yindzawo lekutsiwa ingcwele yenkhosi, nelithempeli lembuso.”

14

7:14
Amo. 1:1
Amose waphendvula Amasiya, watsi: “Angizange sengibe ngumphrofethi mine, ngisho nekuba ngumsa wemphrofethi nje. Kodvwa bengingumelusi nje, nanyalo ngisengumlimi wetihlahla temakhiwa.“tihlahla temakhiwa” ngesiHebheru “tihlahla tesikhamore” 15Kodvwa Simakadze wangitsatsa ekweluseni kwami timvu, watsi kimi: ‘Hamba uyewuphrofetha esiveni sami, ema-Israyeli.’ 16Manje-ke vani livi laSimakadze. Wena watsi:

“ ‘Ungaphrofethi lokumelene na-Israyeli.

uyekele nekushumayela umelane nendlu ya-Isaka.’

17

7:17
2 Khos. 17:6,18,24
“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze:

“ ‘Umfati wakho uyawuba yingwadla yelidolobha;

emadvodzana nemadvodzakati akho ayakufa ngenkemba.

Emasimi akho atawulinganiswa, abelwe labanye;

wena utakufa,

ufele eveni lemahedeni.“eveni lemahedeni” ngesiHebheru “eveni lelingakahlanteki ngekwemtsetfo”

Israyeli, vele, yena utawutfunjwa,

esuswe eveni lakhe lekutalwa.’ ”