Siswati 1996 (SWA96)
5

Ema-Israyeli ayamenywa kutsi aphendvuke

51Lalelani nali livi, ninendlu yaka-Israyeli. Lesililo ngisenta ngenca yenu: 2“Iwile iNtfombi yaka-Israyeli, ingeke iphindze ivuke futsi, ayinakwa ngumuntfu eveni layo, kantsi futsi kute longayivusa ime.”

3Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Lidolobha laka-Israyeli lebelinemasotja layinkhulungwane laphuma ayawuhlasela litawugcina linemasotja lalikhulu, kutsi lidolobha lebelinemasotja lalikhulu ligcine selinemasotja lalishumi.”

4

5:4
Taga 4:4
Naku lokushiwo nguSimakadze kuyo indlu yaka-Israyeli, utsi: “Ngifuneni, nitewuphila. 5
5:5
Hos. 4:15
Amo. 4:4
Ningangifuni eBetheli, ningayi naseGilgali, ningayi ngisho naseBherisheba. Ngobe iGilgali ngempela itawudzingiswa, kutsi iBetheli incishiswe ize ibe lite.”“lite” nome “lusizi” nome “bubi” nome “indzawo yekukhontela tithico”

6Funanai Simakadze, nitewuphila, ngobe nakungenjalo, utawuhlasela lendlu yakaJosefa njengemlilo. Lomlilo utawukhotsisisa, iBetheli imeswele lotawucisha lowo mlilo. 7

5:7
Amo. 6:12
Nine lenigucule imphatfocotfo nayenta yababa, kulunga nakudzaceka phansi emhlabatsini!

8

5:8
Jobe 9:9
38:31
Isa. 13:10
Amo. 4:13
9:6
Simakadze lowenta tinkhanyeti,

wadala Silimela neMtsentse.

Nguye logucula bumnyama abente intsatsakusa,

ente imini ibe busuku.

Ubita emanti aselwandle,

awatsele ebusweni bemhlaba,

nguSimakadze libito lakhe.

9Umanyatisa imbhubhiso kulabanemandla,Nome “enqabeni”

abhidlite lidolobha leliyinqaba.

10Nine bantfu niyamtondza umuntfu lomelana nebubi benu, nimedzelele umuntfu lokhuluma liciniso lodvwa enkhundleni.“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” 11

5:11
Dut. 28:30,38
Amo. 9:14
Zef. 1:13
Nigcobagcoba labamphofu nibacindzetele kutsi baninike kudla. Ngako-ke, nome nakhe tindlu letinkhulu tematje, ningeke nihlale kuto; nome nihlanyele tivini letikhulu, ningeke nilinatse liwayini lato. 12Ngobe ngiyati kutsi mangaki emacala enu nekutsi tono tenu tikhulu kangakanani. Niyabacindzetela labalungile, nitsatse imidizo, nemuke labamphofu emalungelo abo etinkhundleni.“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” 13
5:13
Taga 10:19
Ngako-ke umuntfu locaphelako uyabindza etikhatsini letinje, ngobe tikhatsi timbi.

14Funani lokuhle, hhayi lokubi, khona nitewuphila. Khona-ke Simakadze Nkulunkulu longuSomandla uyawuba nani, njengobe nani nisho kutsi unani. 15

5:15
Hla. 34:14
97:10
Rom. 12:9
Tondzani lokubi nitsandze lokulungile, etinkhundleni“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” yehlulelani ngekungakhetsi. Mhlawumbe Simakadze Nkulunkulu longuSomandla angaba nesihawu kuyo insali yakaJosefa.

16

5:16
Jer. 9:17
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi, Nkulunkulu longuSomandla, Simakadze, itsi: “Kuyawuba khona kudzindza sililo kuto tonkhe titaladi, nekukhala kabuhlungu kuto tonkhe tinkhundla. Kutawubitwa balimi kutsi nabo balile, kubitwe nalabati tililo kutsi bakhale. 17Kuyawuba khona kudzindza sililo kuto tonkhe tivini, ngobe ngiyakwendlula emkhatsini wenu nginijezise.”

Lilanga laSimakadze

18

5:18
Isa. 5:19
Jer. 17:15
30:7
Jow. 2:2,11
Zef. 1:14
Nako kini nine lenifisa lilanga laSimakadze! Nilifiselani lilanga laSimakadze? Lelo langa liyawuba bumnyama, lingabi kukhanya. 19Kuyawuba shangatsi ngumuntfu lobalekele libhubesi, wase utitsela etikwelibhele; kube shangatsi ngumuntfu longene endlini yakhe wabeka tandla takhe elubondzeni, kusuke inyoka imlume. 20Lilanga laSimakadze lingeke yini libe bumnyama lingabi kukhanya, kube bumnyama lobukhulu kubete ngisho nemushi nje wekukhanya?

21

5:21
Lev. 26:31
Isa. 1:11
Jer. 6:20
7:22
Simakadze utsi: “Ngiyawatondza, futsi ngiwabukela phansi lamadzili enu enkholo; ngiyehluleka kuyemukela leyo mihlangano yenu. 22
5:22
Taga 15:8
21:27
Ngisho nome ningangiletsela imihlatjelo yekushiswa kanye neminikelo yalokutinhlavu, ngingeke ngiyemukele. Ngisho nome ningaletsa iminikelo yebudlelwane“yebudlelwane” nome “yekuthula” yelikhetselo, ngingeke ngiyinake. 23Sukani lapha nalemisindvo yenu yekuhlabela! Ngingeke ngikulalele loko kuhlabela kwenu ngemahabhu. 24Kodvwa kwenta tintfo ngekungakhetsi akube yintfo legeleta njengemfula, kulunga kube yintfo legeleta njengemfula longashi.

25

5:25
Imis. 7:42
“Nake nangiletsela yini imihlatjelo neminikelo kuleminyaka lengema-40 ehlane, ninendlu yaka-Israyeli? 26
5:26
Dut. 32:17
Niphakamise tithico tenu: Sakhuthi, inkhosi yenu, naKhewani, nkulunkulu wenu loyinkhanyeti,Nome “Niphakamise Sakhuthi, inkhosi yenu, naKhewani, sithico senu, bonkulunkulu labatinkhanyeti” tincwadzi tekucala titsi “Naphakamisa lithempeli laMoloki nenkhanyeti yesithico senu lesinguRefani, letithico tabo” ngako-ke nitakwetfwala leto titfombe tenu lenitentele tona, 27ngitanenta nitfunjelwe ngesheya kweDamaseko,” usho njalo-ke Simakadze, lolibito lakhe linguNkulunkulu longuSomandla.