Siswati 1996 (SWA96)
4

Livi ngebafati baseSamariya

41Lalelani nali livi, nine bafati basentsabeni yaseSamariya, leniphila kahle, nitamase njengetinkhomati taseBhashani, nine lenicindzetela labamphofu, nifihlite labeswele, niphocelele emadvodza enu kutsi aninike tjwala! 2

4:2
Jer. 16:16
INkhosi Simakadze ifungile ngebungcwele bayo, yatsi: “Lalelani la: Siyeta sikhatsi lapho niyawutsatfwa khona ngemadweba, ngisho nebekugcina benu bayawutsatfwa ngemahhuka ekudweba tinhlanti. 3
4:3
Isa. 2:20
Nitawuhudvulwa lapho ngamunye nikhishwe ngetikhala letiselubondzeni, nilahlelwe ngephandle eHemoni,”Letinye tincwadzi tekucala titsi: “ngephandle, nine tintsaba tencindzetelo” kusho Simakadze.

Ema-Israyeli akakabuyeli kuSimakadze

4

4:4
Hos. 4:15
12:11
Amo. 5:5
Simakadze utsi: “Sive saka-Israyeli, hambani niye eBetheli, indzawo lengcwele, niyekona, nichubeke niye eGilgali, nandzise khona tono tenu, njengobe nitsandza kwenta. Onkhe emalanga ekuseni niletse imihlatjelo yenu, bese kutsi kanye ngeminyaka lemitsatfu“kanye ngeminyaka lemitsatfu” nome “njalo nje ngelilanga lesitsatfu” niletse kwelishumi kwenu. 5
4:5
Lev. 2:11
7:12
Shisani sinkhwa senu lesinemvubelo kube ngumnikelo wekubonga, tigabatiseni ngeminikelo yenu yesihle. Gungubalani ngayo, nine ma-Israyeli, ngobe nguko loko lenitsandza kukwenta.

6

4:6
2 Khos. 6:25
8:1
“Ngimi lenganinika tisu letingenalutfoNgesiHebheru “ematinyo lahlobile” kuwo onkhe emadolobha enu, nekwesweleka kwesinkhwa emakhaya enu onkhe; kodvwa anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

7“Ngaphindze ngabamba imvula, sekusele tinyanga letintsatfu nje kutsi kuvunwe; ngatfumela imvula kulelinye lidolobha, kodvwa ngayibamba kulelinye. Lenye insimi yatfola imvula, lenye yangete yayitfola imvula yaze yoma. 8Bantfu badzayitela besuka kulelinye lidolobha baya kulelinye, bafunana nemanti, kodvwa abazange bawatfole lenele kutsi banganatsa baze bakholwe; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

9

4:9
Jow. 1:4
Hag. 2:18
“Sekukanyenti ngishaya tingadze tenu netivini tenu, ngatishaya ngemswenya nangasicencane. Sikhonyane sashaya sacotfula emakhiwa enu netihlahla tenu temincumo, kwaphela kwatsi nya, noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

10

4:10
Eks. 9:3
12:29
2 Khos. 13:3,7
“Nginitfumela tishayo njengaloku ngenta naseGibhithe. Emajaha enu ngawabulala ngenkemba, kanye nemahhashi enu latfunjiwe. Emakhala enu ngawagcwalisa ngeluboti etinkanjini tenu; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

11

4:11
Gen. 19:24
Isa. 13:19
Jer. 49:18
Amo. 1:1
8:8
Zak. 3:2
“Labanye benu ngababhubhisa njengaloku ngabhubhisa“ngabhubhisa” ngesiHebheru “ngaketula” nome “Nkulunkulu waketula” iSodoma neGomora. Nanifanana nendvuku leshako, lehlwitfwe emlilweni; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

12“Ngako-ke, ma-Israyeli, ngitanijezisa; futsi njengobe ngitakwenta njalo nje, tilungiseleleni kubhekana naNkulunkulu wenu, nine ma-Israyeli!”

13

4:13
Hla. 65:6
104:20
135:7
Amo. 5:8
9:5
Mik. 1:3
Ngako-ke lalelani! Yena lowo lobumba tintsaba, adale umoya, embule imicabango yakhe kumuntfu, yena lowo logucula intsatsakusa, ayente bumnyama, anyatsele tindzawo letiphakeme temhlaba, nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla libito lakhe.

5

Ema-Israyeli ayamenywa kutsi aphendvuke

51Lalelani nali livi, ninendlu yaka-Israyeli. Lesililo ngisenta ngenca yenu: 2“Iwile iNtfombi yaka-Israyeli, ingeke iphindze ivuke futsi, ayinakwa ngumuntfu eveni layo, kantsi futsi kute longayivusa ime.”

3Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Lidolobha laka-Israyeli lebelinemasotja layinkhulungwane laphuma ayawuhlasela litawugcina linemasotja lalikhulu, kutsi lidolobha lebelinemasotja lalikhulu ligcine selinemasotja lalishumi.”

4

5:4
Taga 4:4
Naku lokushiwo nguSimakadze kuyo indlu yaka-Israyeli, utsi: “Ngifuneni, nitewuphila. 5
5:5
Hos. 4:15
Amo. 4:4
Ningangifuni eBetheli, ningayi naseGilgali, ningayi ngisho naseBherisheba. Ngobe iGilgali ngempela itawudzingiswa, kutsi iBetheli incishiswe ize ibe lite.”“lite” nome “lusizi” nome “bubi” nome “indzawo yekukhontela tithico”

6Funanai Simakadze, nitewuphila, ngobe nakungenjalo, utawuhlasela lendlu yakaJosefa njengemlilo. Lomlilo utawukhotsisisa, iBetheli imeswele lotawucisha lowo mlilo. 7

5:7
Amo. 6:12
Nine lenigucule imphatfocotfo nayenta yababa, kulunga nakudzaceka phansi emhlabatsini!

8

5:8
Jobe 9:9
38:31
Isa. 13:10
Amo. 4:13
9:6
Simakadze lowenta tinkhanyeti,

wadala Silimela neMtsentse.

Nguye logucula bumnyama abente intsatsakusa,

ente imini ibe busuku.

Ubita emanti aselwandle,

awatsele ebusweni bemhlaba,

nguSimakadze libito lakhe.

9Umanyatisa imbhubhiso kulabanemandla,Nome “enqabeni”

abhidlite lidolobha leliyinqaba.

10Nine bantfu niyamtondza umuntfu lomelana nebubi benu, nimedzelele umuntfu lokhuluma liciniso lodvwa enkhundleni.“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” 11

5:11
Dut. 28:30,38
Amo. 9:14
Zef. 1:13
Nigcobagcoba labamphofu nibacindzetele kutsi baninike kudla. Ngako-ke, nome nakhe tindlu letinkhulu tematje, ningeke nihlale kuto; nome nihlanyele tivini letikhulu, ningeke nilinatse liwayini lato. 12Ngobe ngiyati kutsi mangaki emacala enu nekutsi tono tenu tikhulu kangakanani. Niyabacindzetela labalungile, nitsatse imidizo, nemuke labamphofu emalungelo abo etinkhundleni.“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” 13
5:13
Taga 10:19
Ngako-ke umuntfu locaphelako uyabindza etikhatsini letinje, ngobe tikhatsi timbi.

14Funani lokuhle, hhayi lokubi, khona nitewuphila. Khona-ke Simakadze Nkulunkulu longuSomandla uyawuba nani, njengobe nani nisho kutsi unani. 15

5:15
Hla. 34:14
97:10
Rom. 12:9
Tondzani lokubi nitsandze lokulungile, etinkhundleni“enkhundleni” ngesiHebheru “esangweni” yehlulelani ngekungakhetsi. Mhlawumbe Simakadze Nkulunkulu longuSomandla angaba nesihawu kuyo insali yakaJosefa.

16

5:16
Jer. 9:17
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi, Nkulunkulu longuSomandla, Simakadze, itsi: “Kuyawuba khona kudzindza sililo kuto tonkhe titaladi, nekukhala kabuhlungu kuto tonkhe tinkhundla. Kutawubitwa balimi kutsi nabo balile, kubitwe nalabati tililo kutsi bakhale. 17Kuyawuba khona kudzindza sililo kuto tonkhe tivini, ngobe ngiyakwendlula emkhatsini wenu nginijezise.”

Lilanga laSimakadze

18

5:18
Isa. 5:19
Jer. 17:15
30:7
Jow. 2:2,11
Zef. 1:14
Nako kini nine lenifisa lilanga laSimakadze! Nilifiselani lilanga laSimakadze? Lelo langa liyawuba bumnyama, lingabi kukhanya. 19Kuyawuba shangatsi ngumuntfu lobalekele libhubesi, wase utitsela etikwelibhele; kube shangatsi ngumuntfu longene endlini yakhe wabeka tandla takhe elubondzeni, kusuke inyoka imlume. 20Lilanga laSimakadze lingeke yini libe bumnyama lingabi kukhanya, kube bumnyama lobukhulu kubete ngisho nemushi nje wekukhanya?

21

5:21
Lev. 26:31
Isa. 1:11
Jer. 6:20
7:22
Simakadze utsi: “Ngiyawatondza, futsi ngiwabukela phansi lamadzili enu enkholo; ngiyehluleka kuyemukela leyo mihlangano yenu. 22
5:22
Taga 15:8
21:27
Ngisho nome ningangiletsela imihlatjelo yekushiswa kanye neminikelo yalokutinhlavu, ngingeke ngiyemukele. Ngisho nome ningaletsa iminikelo yebudlelwane“yebudlelwane” nome “yekuthula” yelikhetselo, ngingeke ngiyinake. 23Sukani lapha nalemisindvo yenu yekuhlabela! Ngingeke ngikulalele loko kuhlabela kwenu ngemahabhu. 24Kodvwa kwenta tintfo ngekungakhetsi akube yintfo legeleta njengemfula, kulunga kube yintfo legeleta njengemfula longashi.

25

5:25
Imis. 7:42
“Nake nangiletsela yini imihlatjelo neminikelo kuleminyaka lengema-40 ehlane, ninendlu yaka-Israyeli? 26
5:26
Dut. 32:17
Niphakamise tithico tenu: Sakhuthi, inkhosi yenu, naKhewani, nkulunkulu wenu loyinkhanyeti,Nome “Niphakamise Sakhuthi, inkhosi yenu, naKhewani, sithico senu, bonkulunkulu labatinkhanyeti” tincwadzi tekucala titsi “Naphakamisa lithempeli laMoloki nenkhanyeti yesithico senu lesinguRefani, letithico tabo” ngako-ke nitakwetfwala leto titfombe tenu lenitentele tona, 27ngitanenta nitfunjelwe ngesheya kweDamaseko,” usho njalo-ke Simakadze, lolibito lakhe linguNkulunkulu longuSomandla.

6

Kucitfwa kwa-Israyeli

61Maye kini, nine labanetsetekile eSiyoni, nakini

nine labativela bavikelekile entsabeni yaseSamariya!

Maye nakini, nine madvodza lagcamile esiveni lesikhulu

nalesisekucala etiveni tonkhe,

nine labeta kini baka-Israyeli!

2Kutsiwa: “Hambani niye eKhalne, niye kuyibuka.

Nibosuka lapho nicondze eHamathi lenkhulu,

nisuke lapho nehlele eGathi yaseFilistiya!

Nine nincono yini kunaleyo mibuso?

Live labo lalilikhulu yini kunelenu?”

3

6:3
Hez. 12:22
Amo. 9:10
Nikhweshisela eceleni lilanga lelibi,

bese nisondzeta edvutane umbuso lowesabisako.

4Nilala emibhedzeni lehlotjiswe ngematinyo etindlovu,

nicambalale etihlalweni tenu tekuphumula,

nititika ngenyama yemawundlu elikhetselo

nangeyematfokati lakhuluphalisiwe.Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha

5

6:5
Isa. 5:11
Nanihlabela,“Nanihlabela” ngesiHebheru leligama alicondzakali nigubhutelisa emahabhu enu,

nitakhele nine imintjingozi yemculo njengaDavide.

6Ninatsa liwayini ngetitja“ngetitja” nome “ngetitja letingcwele” letigcwele,

nitigcobise ngemafutsa lanuka kamnandzi,

kodvwa anidzabuki ngekucitfwa kwaJosefa.

7Ngako-ke nitawuba kanye

nebekucala kulabayawudzingiswa.

Lokutamasa kwenu ngemadzili,

nicambalale kamnandzi,Lelisiko lekucambalala etihlalweni nakudliwa kukhulunywa ngalo kwekucala lapha kutawuphela.

Simakadze uyakwenyanya kutigcabha kwema-Israyeli

8

6:8
Jer. 51:14
INkhosi Simakadze itifungile. Simakadze Nkulunkulu longuSomandla utsi: “Ngiyakwenyanya kutigcabha kwaJakobe, tiyanginenga naletinqaba takhe.“naletinqaba takhe” nome “naletigodlo takhe” nome “naletindlu takhe tebukhosi” Ngitaliyekelela lelo dolobha, nako konkhe lokukulo.”

9Nangabe kusele emadvodza lalishumi endlini yinye, nawo futsi atakufa. 10

6:10
Amo. 8:3
Nangabe sihlobo lesifanele kushisa leto tidvumbu“kushisa leto tidvumbu” nome “kuphatsa umngcwabo waleto tidvumbu” sifika sitetikhipha kuleyondlu, leso sihlobo nasibuta lona losabhacile, sitsi: “Usekhona yini lomunye losasele kanye nawe?” yena lolomunye aphendvule atsi: “Kute,” leso sihlobo siyawuphendvula sitsi: “Shi, thulani, kufanele sicaphele singaliphatsi Libito laSimakadze.”

11Ngobe Simakadze ubeke umyalo,

lendlu lenkhulu itawubhidlitwa,

iphihlitwe ibe ticucu,

kutsi nalena lencane ibe ticucu.

12

6:12
Amo. 5:7
Emahhashi ayagijima yini emadvwaleni latihhehle?

Umuntfu angalima yini khona lapho“khona lapho” nome “elwandle” ngetinkhabi?

Kodvwa nine senijikise umtsetfocotfo,

nawenta waba butsi,

netitselo tekulunga natenta tababa,

13

6:13
1 Khos. 22:11
Mik. 4:13
nine lenijabulela kwehlulwa kweLo Dabari“Lo Dabari” kusho “lite” bese nitsi:

“Asiyitsatsanga yini iKhanayimu“Khanayimu” kusho “timphondvo”; luphondvo luluphawu lwemandla ngemandla etfu?”

14

6:14
2 Khos. 14:25
Kodvwa Simakadze Nkulunkulu longuSomandla

uyakhuluma utsi:

“Ngiyawuchukuluta sive,

sinivukele, ninendlu yaka-Israyeli.

Leso sive siyawunicindzetela

yonkhe indlela kusukela eLebo“Lebo” nome “ekungeneni kwa-” Hamathi

kuze kuyewufika esigodzini sase-Arabha.”Kusho kutsi: kusukela enyakatfo kuze kufike eningizimu yelive laka-Israyeli