Siswati 1996 (SWA96)
4

Livi ngebafati baseSamariya

41Lalelani nali livi, nine bafati basentsabeni yaseSamariya, leniphila kahle, nitamase njengetinkhomati taseBhashani, nine lenicindzetela labamphofu, nifihlite labeswele, niphocelele emadvodza enu kutsi aninike tjwala! 2

4:2
Jer. 16:16
INkhosi Simakadze ifungile ngebungcwele bayo, yatsi: “Lalelani la: Siyeta sikhatsi lapho niyawutsatfwa khona ngemadweba, ngisho nebekugcina benu bayawutsatfwa ngemahhuka ekudweba tinhlanti. 3
4:3
Isa. 2:20
Nitawuhudvulwa lapho ngamunye nikhishwe ngetikhala letiselubondzeni, nilahlelwe ngephandle eHemoni,”Letinye tincwadzi tekucala titsi: “ngephandle, nine tintsaba tencindzetelo” kusho Simakadze.

Ema-Israyeli akakabuyeli kuSimakadze

4

4:4
Hos. 4:15
12:11
Amo. 5:5
Simakadze utsi: “Sive saka-Israyeli, hambani niye eBetheli, indzawo lengcwele, niyekona, nichubeke niye eGilgali, nandzise khona tono tenu, njengobe nitsandza kwenta. Onkhe emalanga ekuseni niletse imihlatjelo yenu, bese kutsi kanye ngeminyaka lemitsatfu“kanye ngeminyaka lemitsatfu” nome “njalo nje ngelilanga lesitsatfu” niletse kwelishumi kwenu. 5
4:5
Lev. 2:11
7:12
Shisani sinkhwa senu lesinemvubelo kube ngumnikelo wekubonga, tigabatiseni ngeminikelo yenu yesihle. Gungubalani ngayo, nine ma-Israyeli, ngobe nguko loko lenitsandza kukwenta.

6

4:6
2 Khos. 6:25
8:1
“Ngimi lenganinika tisu letingenalutfoNgesiHebheru “ematinyo lahlobile” kuwo onkhe emadolobha enu, nekwesweleka kwesinkhwa emakhaya enu onkhe; kodvwa anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

7“Ngaphindze ngabamba imvula, sekusele tinyanga letintsatfu nje kutsi kuvunwe; ngatfumela imvula kulelinye lidolobha, kodvwa ngayibamba kulelinye. Lenye insimi yatfola imvula, lenye yangete yayitfola imvula yaze yoma. 8Bantfu badzayitela besuka kulelinye lidolobha baya kulelinye, bafunana nemanti, kodvwa abazange bawatfole lenele kutsi banganatsa baze bakholwe; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

9

4:9
Jow. 1:4
Hag. 2:18
“Sekukanyenti ngishaya tingadze tenu netivini tenu, ngatishaya ngemswenya nangasicencane. Sikhonyane sashaya sacotfula emakhiwa enu netihlahla tenu temincumo, kwaphela kwatsi nya, noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

10

4:10
Eks. 9:3
12:29
2 Khos. 13:3,7
“Nginitfumela tishayo njengaloku ngenta naseGibhithe. Emajaha enu ngawabulala ngenkemba, kanye nemahhashi enu latfunjiwe. Emakhala enu ngawagcwalisa ngeluboti etinkanjini tenu; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

11

4:11
Gen. 19:24
Isa. 13:19
Jer. 49:18
Amo. 1:1
8:8
Zak. 3:2
“Labanye benu ngababhubhisa njengaloku ngabhubhisa“ngabhubhisa” ngesiHebheru “ngaketula” nome “Nkulunkulu waketula” iSodoma neGomora. Nanifanana nendvuku leshako, lehlwitfwe emlilweni; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

12“Ngako-ke, ma-Israyeli, ngitanijezisa; futsi njengobe ngitakwenta njalo nje, tilungiseleleni kubhekana naNkulunkulu wenu, nine ma-Israyeli!”

13

4:13
Hla. 65:6
104:20
135:7
Amo. 5:8
9:5
Mik. 1:3
Ngako-ke lalelani! Yena lowo lobumba tintsaba, adale umoya, embule imicabango yakhe kumuntfu, yena lowo logucula intsatsakusa, ayente bumnyama, anyatsele tindzawo letiphakeme temhlaba, nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla libito lakhe.