Siswati 1996 (SWA96)
3

31Lalelani nankha emavi lashiwo nguSimakadze ngani, anisola nine, sive sema-Israyeli, umelana nawo wonkhe umndeni lawukhipha eGibhithe, utsi: 2

3:2
Eks. 19:5
Dut. 4:20
Hla. 147:19
“Ngini kuphela lenginikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba; ngako-ke ngitanijezisa ngenca yato tonkhe tono tenu.”

Umsebenti wemphrofethi

3Bantfu lababili bangahambisana yini kanyekanye bangakavumelani?

4Libhubesi liyabhodla yini ehlatsini, lingakabambi inyamatane?

Libhubesi lelincane lona lingahhonga yini endzaweni yalo, lingakabambi lutfo?

5Inyoni iyawela yini elugibeni loluphansi emhlabatsini, kungekho leyetsiywe ngako?

Sochaka umane atisukele yini phansi, azube kungekho lutfo lolumtsintsile?

6

3:6
Isa. 45:7
Jer. 11:11
Sil. 3:38
Mik. 1:12
Nakukhala impalampala edolobheni, abatfutfumeli yini bantfu?

Inhlekelele iyalehlela yini lidolobha, ingakatfunyelwa nguSimakadze?

7

3:7
Gen. 18:17
Ngempela iNkhosi Simakadze kute lekwentako ingakayembuli inhloso yayo etincekwini tayo, baphrofethi.

8Nakubhodla libhubesi, ngubani longahlala angesabi? INkhosi Simakadze seyikhulumile, ngubani longahlala angaphrofethi?

Kwehlulelwa kweSamariya

9Memetelani etigodlweni tase-Ashdodi nasetigodlweni taseGibhithe, nitsi: “Butsanani ndzawonye etintsabeni taseSamariya; bonani umsindvo lomkhulu losemkhatsini wayo kanye nekucindzetelwa lokukuyo.”

10Simakadze utsi: “Abati kutsi bangakwenta njani lokulungile, labo lababutsise budlova nemphango etigodlweni tabo.” 11Ngaleso sizatfu naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Sitsa siyakulitungeleta live, sibhidlite tonkhe tinqaba tenu, siphange netigodlo tenu.”

12Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Njengemelusi asindzisa emlonyeni welibhubesi imilente lemibili yekugcina nome sicu sendlebe yelizinyane, ayakuhlwitfwa kanjalo nema-Israyeli lambalwa, lawo lasahlala eSamariya, emaphetselweni emibhedze yawo, lasahlala acuphele etihlalweni tawo tekuphumula.”NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

13INkhosi Simakadze, Nkulunkulu longuSomandla, utsi: “Vanini naku, niyidvonse ngendlebe indlu yakaJakobe.“niyidvonse ngendlebe indlu yakaJakobe” nome “fakazani ngendlu yakaJakobe niyecwayise”

14

3:14
1 Khos. 12:33
2 Khos. 23:15
“Mhlazana ngijezisa ema-Israyeli ngenca yetono tawo, ngiyawubhidlita emalati aseBetheli, netimphondvo telilati tiyawujutjwa tilahleke phansi. 15
3:15
1 Khos. 22:39
Jer. 36:22
Ngiyawubhidlita indlu yasebusika kanye nendlu yasehlobo, tindlu letihlotjiswe ngematinyo etindlovu tiyawubhidlitwa, kanjalo netindlu letibukekako tiyawuhhihlitwa,” kusho Simakadze.