Siswati 1996 (SWA96)
2

IMowabi

21

2:1
Hez. 25:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu bakaMowabi bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bashise ematsambo enkhosi yaka-Edomu, adzimate aba njengemcakaco. 2
2:2
Isa. 15:1
Jer. 48:1
Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaMowabi, lotawucotfula tigodlo taseKheriyothi.“taseKheriyothi” nome “temadolobha abo” Bantfu bakaMowabi bayawufela emsindvweni lomkhulu wemphi ngesikhatsi nakuliwa imphi, emkhatsini wekukhala bumayemaye bemabutfo kanye nasekukhaleni kwelicilongo. 3Ngitawubhubhisa umbusi wakaMowabi kanye nato tonkhe tikhulu takhe,” kusho Simakadze.

Juda

4

2:4
Khu. 2:11
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu bakaJuda bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bawulahlile umtsetfo waSimakadze, bangete batigcina timiso takhe, bedukiswe tithico,“tithico” nome “ngemanga” lekutithico letatikhontwa“lekutithico letatikhontwa” nome “lokungemanga labelandzelwa” boyisemkhulu. 5Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaJuda lotawushisa ucotfule tigodlo taseJerusalema.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu ku-Israyeli

6

2:6
Amo. 8:6
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baka-Israyeli bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Labalungile babatsengisa ngesiliva, bese kutsi labeswele babatsengise ngetincabule letimbili. 7
2:7
Amo. 8:4
Bagcobagcoba tinhloko talabamphofu kube shangatsi bagcobagcoba lutfuli lwemhlaba, bese kutsi labacindzetelwe bangababoneleli. Indvodza nemsa wayo balala nentfombatana yinye, ngaloko bahlazise Libito lami lelingcwele. 8
2:8
Eks. 22:26
Dut. 24:12
Bacambalala phansi eceleni kwalelo nalelo lati ngetingubo tesibambiso. Endlini yaNkulunkulu wabo banatsa liwayini lalabahlawulisiwe.

9

2:9
Num. 21:24
Dut. 2:33
Josh. 24:8
Khu. 11:23
“Kepha mine ngawabhubhisa ema-Amori embikwenu,“embikwenu” nome “embikwabo” nome abemadze njengemisedari acine njengema-okhi. Ngabhubhisa netitselo tawo ngetulu netimphandze tawo ngaphansi.

10

2:10
Eks. 12:51
14:21
“Mine futsi nganikhipha eGibhithe, nganihola iminyaka lengema-40 ehlane, ngentela kuninika live lema-Amori. 11Ngaphindza nganivusela baphrofethi emkhatsini wemadvodzana enu kanye nebaNaziri emkhatsini wemajaha enu. Akusilo liciniso yini lelo, sive sema-Israyeli?” kusho Simakadze.

12

2:12
Num. 6:2
Khu. 13:5,14
Isa. 30:10
Jer. 11:21
Amo. 7:13
“Kodvwa nine nanatsisa baNaziri liwayini, nalela baphrofethi bami kutsi baphrofethe.

13“Manje-ke, ngitanipitjita njengekupitjita kwencola nayetfwele umtfwalo lomkhulu walokutinhlavu. 14

2:14
Hla. 33:17
147:10
Jer. 46:6
Nalabagijima ngematubane bangeke baphunyule, nalabanemandla bangeke bakhone kuwagcogca emandla abo, kanjalo nelichawe lingeke liyisindzise imphilo yalo. 15Loyingcweti ekudubuleni ngebutjoki angeke akhone kucina, lisotja lelihamba phansi ngetinyawo lingeke libaleke, kanjalo nemgibeli welihhashi angeke akhone kusindzisa imphilo yakhe. 16Ngisho nemachawe lanesibindzi kakhulu ayawubaleka angcunu ngalelo langa,” kusho Simakadze.

3

31Lalelani nankha emavi lashiwo nguSimakadze ngani, anisola nine, sive sema-Israyeli, umelana nawo wonkhe umndeni lawukhipha eGibhithe, utsi: 2

3:2
Eks. 19:5
Dut. 4:20
Hla. 147:19
“Ngini kuphela lenginikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba; ngako-ke ngitanijezisa ngenca yato tonkhe tono tenu.”

Umsebenti wemphrofethi

3Bantfu lababili bangahambisana yini kanyekanye bangakavumelani?

4Libhubesi liyabhodla yini ehlatsini, lingakabambi inyamatane?

Libhubesi lelincane lona lingahhonga yini endzaweni yalo, lingakabambi lutfo?

5Inyoni iyawela yini elugibeni loluphansi emhlabatsini, kungekho leyetsiywe ngako?

Sochaka umane atisukele yini phansi, azube kungekho lutfo lolumtsintsile?

6

3:6
Isa. 45:7
Jer. 11:11
Sil. 3:38
Mik. 1:12
Nakukhala impalampala edolobheni, abatfutfumeli yini bantfu?

Inhlekelele iyalehlela yini lidolobha, ingakatfunyelwa nguSimakadze?

7

3:7
Gen. 18:17
Ngempela iNkhosi Simakadze kute lekwentako ingakayembuli inhloso yayo etincekwini tayo, baphrofethi.

8Nakubhodla libhubesi, ngubani longahlala angesabi? INkhosi Simakadze seyikhulumile, ngubani longahlala angaphrofethi?

Kwehlulelwa kweSamariya

9Memetelani etigodlweni tase-Ashdodi nasetigodlweni taseGibhithe, nitsi: “Butsanani ndzawonye etintsabeni taseSamariya; bonani umsindvo lomkhulu losemkhatsini wayo kanye nekucindzetelwa lokukuyo.”

10Simakadze utsi: “Abati kutsi bangakwenta njani lokulungile, labo lababutsise budlova nemphango etigodlweni tabo.” 11Ngaleso sizatfu naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Sitsa siyakulitungeleta live, sibhidlite tonkhe tinqaba tenu, siphange netigodlo tenu.”

12Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Njengemelusi asindzisa emlonyeni welibhubesi imilente lemibili yekugcina nome sicu sendlebe yelizinyane, ayakuhlwitfwa kanjalo nema-Israyeli lambalwa, lawo lasahlala eSamariya, emaphetselweni emibhedze yawo, lasahlala acuphele etihlalweni tawo tekuphumula.”NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

13INkhosi Simakadze, Nkulunkulu longuSomandla, utsi: “Vanini naku, niyidvonse ngendlebe indlu yakaJakobe.“niyidvonse ngendlebe indlu yakaJakobe” nome “fakazani ngendlu yakaJakobe niyecwayise”

14

3:14
1 Khos. 12:33
2 Khos. 23:15
“Mhlazana ngijezisa ema-Israyeli ngenca yetono tawo, ngiyawubhidlita emalati aseBetheli, netimphondvo telilati tiyawujutjwa tilahleke phansi. 15
3:15
1 Khos. 22:39
Jer. 36:22
Ngiyawubhidlita indlu yasebusika kanye nendlu yasehlobo, tindlu letihlotjiswe ngematinyo etindlovu tiyawubhidlitwa, kanjalo netindlu letibukekako tiyawuhhihlitwa,” kusho Simakadze.

4

Livi ngebafati baseSamariya

41Lalelani nali livi, nine bafati basentsabeni yaseSamariya, leniphila kahle, nitamase njengetinkhomati taseBhashani, nine lenicindzetela labamphofu, nifihlite labeswele, niphocelele emadvodza enu kutsi aninike tjwala! 2

4:2
Jer. 16:16
INkhosi Simakadze ifungile ngebungcwele bayo, yatsi: “Lalelani la: Siyeta sikhatsi lapho niyawutsatfwa khona ngemadweba, ngisho nebekugcina benu bayawutsatfwa ngemahhuka ekudweba tinhlanti. 3
4:3
Isa. 2:20
Nitawuhudvulwa lapho ngamunye nikhishwe ngetikhala letiselubondzeni, nilahlelwe ngephandle eHemoni,”Letinye tincwadzi tekucala titsi: “ngephandle, nine tintsaba tencindzetelo” kusho Simakadze.

Ema-Israyeli akakabuyeli kuSimakadze

4

4:4
Hos. 4:15
12:11
Amo. 5:5
Simakadze utsi: “Sive saka-Israyeli, hambani niye eBetheli, indzawo lengcwele, niyekona, nichubeke niye eGilgali, nandzise khona tono tenu, njengobe nitsandza kwenta. Onkhe emalanga ekuseni niletse imihlatjelo yenu, bese kutsi kanye ngeminyaka lemitsatfu“kanye ngeminyaka lemitsatfu” nome “njalo nje ngelilanga lesitsatfu” niletse kwelishumi kwenu. 5
4:5
Lev. 2:11
7:12
Shisani sinkhwa senu lesinemvubelo kube ngumnikelo wekubonga, tigabatiseni ngeminikelo yenu yesihle. Gungubalani ngayo, nine ma-Israyeli, ngobe nguko loko lenitsandza kukwenta.

6

4:6
2 Khos. 6:25
8:1
“Ngimi lenganinika tisu letingenalutfoNgesiHebheru “ematinyo lahlobile” kuwo onkhe emadolobha enu, nekwesweleka kwesinkhwa emakhaya enu onkhe; kodvwa anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

7“Ngaphindze ngabamba imvula, sekusele tinyanga letintsatfu nje kutsi kuvunwe; ngatfumela imvula kulelinye lidolobha, kodvwa ngayibamba kulelinye. Lenye insimi yatfola imvula, lenye yangete yayitfola imvula yaze yoma. 8Bantfu badzayitela besuka kulelinye lidolobha baya kulelinye, bafunana nemanti, kodvwa abazange bawatfole lenele kutsi banganatsa baze bakholwe; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

9

4:9
Jow. 1:4
Hag. 2:18
“Sekukanyenti ngishaya tingadze tenu netivini tenu, ngatishaya ngemswenya nangasicencane. Sikhonyane sashaya sacotfula emakhiwa enu netihlahla tenu temincumo, kwaphela kwatsi nya, noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

10

4:10
Eks. 9:3
12:29
2 Khos. 13:3,7
“Nginitfumela tishayo njengaloku ngenta naseGibhithe. Emajaha enu ngawabulala ngenkemba, kanye nemahhashi enu latfunjiwe. Emakhala enu ngawagcwalisa ngeluboti etinkanjini tenu; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

11

4:11
Gen. 19:24
Isa. 13:19
Jer. 49:18
Amo. 1:1
8:8
Zak. 3:2
“Labanye benu ngababhubhisa njengaloku ngabhubhisa“ngabhubhisa” ngesiHebheru “ngaketula” nome “Nkulunkulu waketula” iSodoma neGomora. Nanifanana nendvuku leshako, lehlwitfwe emlilweni; noko anikabuyeli kimi,” kusho Simakadze.

12“Ngako-ke, ma-Israyeli, ngitanijezisa; futsi njengobe ngitakwenta njalo nje, tilungiseleleni kubhekana naNkulunkulu wenu, nine ma-Israyeli!”

13

4:13
Hla. 65:6
104:20
135:7
Amo. 5:8
9:5
Mik. 1:3
Ngako-ke lalelani! Yena lowo lobumba tintsaba, adale umoya, embule imicabango yakhe kumuntfu, yena lowo logucula intsatsakusa, ayente bumnyama, anyatsele tindzawo letiphakeme temhlaba, nguSimakadze Nkulunkulu longuSomandla libito lakhe.