Siswati 1996 (SWA96)
1

11

1:1
Amo. 7:14
Zak. 14:5
Lawa ngemavi a-Amose, lomunye webantfu lababefuye timvu eThekhowa, ngaloko lakuboniswa lokumacondzana nema-Israyeli iminyaka lemibili umhlaba ungakatamatami, ngesikhatsi Uziya ayinkhosi yakaJuda, Jerobowamu, umsa waJehoyashi,“Jehoyashi” ngesiHebheru kutsiwa “Jowashi” ayinkhosi yaka-Israyeli.

2

1:2
Jer. 25:30
Hos. 11:10
Jow. 3:16
Amose wakhuluma watsi:

“Simakadze uyabhodla eSiyoni,

yebo, Simakadze uyabhavumula aseJerusalema,

emadlelo ebelusi ayoma,“emadlelo ebelusi ayoma” nome “emadlelo ebelusi ayalila”

nesicongo sentsaba iKhameli siyabuna.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu kubomakhelwane besive sema-Israyeli:

ISiriya

3

1:3
Isa. 17:1
Jer. 49:23
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baseDamaseko bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Baphatse sive sakaGileyadi ngensila nakabuhlungu, basihhudlisa phansi njengetihliphi nanjengetihhudlo. 4
1:4
2 Khos. 13:3
Jer. 49:27
Ngako ngitakwehlisela umlilo endlini yakaHazayeli, lotawushisa ucotfule leto tigodlo takaBheni Hadadi. 5
1:5
2 Khos. 16:9
Amo. 9:7
Ngitawubhidlita emasango aseDamaseko, ngibhubhise inkhosi leseSigodzini“inkhosi leseSigodzini” nome “takhamiti taseSigodzini” sase-Aveni,“Aveni” kusho “bubi” nome “kukhontela tithico” nalowo lophetse indvuku yebukhosi eBhethi Edeni.“Bethi Edeni” kusho kutsi “indlu yekutamasa” Sive semaSiriya sitawutfunjelwa eKhiri,” kusho Simakadze.

IFilistiya

6

1:6
2 Khr. 21:16
Jer. 47:5
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baseGaza bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Batfumba yonkhe imindeni yesive bayitsengisa ka-Edomu. 7Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwetibondza taseGaza, lotawucotfula tonkhe tigodlo tayo. 8
1:8
Jer. 25:20
Ngitayibhubhisa inkhosi yase-Ashdodi“inkhosi yase-Ashdodi” nome “takhamiti tase-Ashdodi” nalowo lophetse indvuku yebukhosi e-Ashkeloni. Ngitayivukela i-Ekroni, ngiwabhubhise onkhe emaFilisti kungasali namunye,” kusho iNkhosi Simakadze.

IThire

9

1:9
Isa. 23:1
Hez. 28:1
Jow. 3:4
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baseThire bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Batfumba yonkhe imindeni yesive bayitsengisa ka-Edomu, bangete basigcina sivumelwane sebuhlobo lesasentiwe. 10
1:10
Jer. 47:4
Hez. 26:3
27:2
Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwetindvonga taseThire lotawucotfula tigodlo tayo.”

I-Edomu

11

1:11
Gen. 27:40
Num. 20:20
Isa. 34:5
Jer. 49:7
Hez. 25:12
Oba. 10
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baka-Edomu bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bacosha bomnakabo ngenkemba balahla sihawu,“ngenkemba balahla sihawu” nome “ngenkemba, babulala bonkhe labahambisana nabo” intfukutselo yabo yabhebhetseka kokuphela, yebo, nekutfukutsela kwabo kwakungasekhuteki. 12Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaThemani lotawucotfula tigodlo taseBhosra.”

I-Amoni

13

1:13
Jer. 49:1
Hez. 25:2
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baka-Amoni bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Ema-Amoni abahlinze beva bafati labatetfwele bakaGileyadi, kuze atekwandzisa iminyele yawo. 14Ngako-ke ngitawulumeka umlilo etikwetibondza taseRabha lotawucotfula tonkhe tigodlo tayo emkhatsini webumayemaye bekukhala ngelilanga lekulwa imphi, nasemkhatsini wemimoya lenemandla, ngelilanga lesivunguvungu. 15Inkhosi yabo iyawudzingiswa kanye nato tonkhe tikhulu tayo,” kusho Simakadze.

2

IMowabi

21

2:1
Hez. 25:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu bakaMowabi bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bashise ematsambo enkhosi yaka-Edomu, adzimate aba njengemcakaco. 2
2:2
Isa. 15:1
Jer. 48:1
Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaMowabi, lotawucotfula tigodlo taseKheriyothi.“taseKheriyothi” nome “temadolobha abo” Bantfu bakaMowabi bayawufela emsindvweni lomkhulu wemphi ngesikhatsi nakuliwa imphi, emkhatsini wekukhala bumayemaye bemabutfo kanye nasekukhaleni kwelicilongo. 3Ngitawubhubhisa umbusi wakaMowabi kanye nato tonkhe tikhulu takhe,” kusho Simakadze.

Juda

4

2:4
Khu. 2:11
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu bakaJuda bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bawulahlile umtsetfo waSimakadze, bangete batigcina timiso takhe, bedukiswe tithico,“tithico” nome “ngemanga” lekutithico letatikhontwa“lekutithico letatikhontwa” nome “lokungemanga labelandzelwa” boyisemkhulu. 5Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaJuda lotawushisa ucotfule tigodlo taseJerusalema.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu ku-Israyeli

6

2:6
Amo. 8:6
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baka-Israyeli bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Labalungile babatsengisa ngesiliva, bese kutsi labeswele babatsengise ngetincabule letimbili. 7
2:7
Amo. 8:4
Bagcobagcoba tinhloko talabamphofu kube shangatsi bagcobagcoba lutfuli lwemhlaba, bese kutsi labacindzetelwe bangababoneleli. Indvodza nemsa wayo balala nentfombatana yinye, ngaloko bahlazise Libito lami lelingcwele. 8
2:8
Eks. 22:26
Dut. 24:12
Bacambalala phansi eceleni kwalelo nalelo lati ngetingubo tesibambiso. Endlini yaNkulunkulu wabo banatsa liwayini lalabahlawulisiwe.

9

2:9
Num. 21:24
Dut. 2:33
Josh. 24:8
Khu. 11:23
“Kepha mine ngawabhubhisa ema-Amori embikwenu,“embikwenu” nome “embikwabo” nome abemadze njengemisedari acine njengema-okhi. Ngabhubhisa netitselo tawo ngetulu netimphandze tawo ngaphansi.

10

2:10
Eks. 12:51
14:21
“Mine futsi nganikhipha eGibhithe, nganihola iminyaka lengema-40 ehlane, ngentela kuninika live lema-Amori. 11Ngaphindza nganivusela baphrofethi emkhatsini wemadvodzana enu kanye nebaNaziri emkhatsini wemajaha enu. Akusilo liciniso yini lelo, sive sema-Israyeli?” kusho Simakadze.

12

2:12
Num. 6:2
Khu. 13:5,14
Isa. 30:10
Jer. 11:21
Amo. 7:13
“Kodvwa nine nanatsisa baNaziri liwayini, nalela baphrofethi bami kutsi baphrofethe.

13“Manje-ke, ngitanipitjita njengekupitjita kwencola nayetfwele umtfwalo lomkhulu walokutinhlavu. 14

2:14
Hla. 33:17
147:10
Jer. 46:6
Nalabagijima ngematubane bangeke baphunyule, nalabanemandla bangeke bakhone kuwagcogca emandla abo, kanjalo nelichawe lingeke liyisindzise imphilo yalo. 15Loyingcweti ekudubuleni ngebutjoki angeke akhone kucina, lisotja lelihamba phansi ngetinyawo lingeke libaleke, kanjalo nemgibeli welihhashi angeke akhone kusindzisa imphilo yakhe. 16Ngisho nemachawe lanesibindzi kakhulu ayawubaleka angcunu ngalelo langa,” kusho Simakadze.

3

31Lalelani nankha emavi lashiwo nguSimakadze ngani, anisola nine, sive sema-Israyeli, umelana nawo wonkhe umndeni lawukhipha eGibhithe, utsi: 2

3:2
Eks. 19:5
Dut. 4:20
Hla. 147:19
“Ngini kuphela lenginikhetsile emkhatsini wato tonkhe tive temhlaba; ngako-ke ngitanijezisa ngenca yato tonkhe tono tenu.”

Umsebenti wemphrofethi

3Bantfu lababili bangahambisana yini kanyekanye bangakavumelani?

4Libhubesi liyabhodla yini ehlatsini, lingakabambi inyamatane?

Libhubesi lelincane lona lingahhonga yini endzaweni yalo, lingakabambi lutfo?

5Inyoni iyawela yini elugibeni loluphansi emhlabatsini, kungekho leyetsiywe ngako?

Sochaka umane atisukele yini phansi, azube kungekho lutfo lolumtsintsile?

6

3:6
Isa. 45:7
Jer. 11:11
Sil. 3:38
Mik. 1:12
Nakukhala impalampala edolobheni, abatfutfumeli yini bantfu?

Inhlekelele iyalehlela yini lidolobha, ingakatfunyelwa nguSimakadze?

7

3:7
Gen. 18:17
Ngempela iNkhosi Simakadze kute lekwentako ingakayembuli inhloso yayo etincekwini tayo, baphrofethi.

8Nakubhodla libhubesi, ngubani longahlala angesabi? INkhosi Simakadze seyikhulumile, ngubani longahlala angaphrofethi?

Kwehlulelwa kweSamariya

9Memetelani etigodlweni tase-Ashdodi nasetigodlweni taseGibhithe, nitsi: “Butsanani ndzawonye etintsabeni taseSamariya; bonani umsindvo lomkhulu losemkhatsini wayo kanye nekucindzetelwa lokukuyo.”

10Simakadze utsi: “Abati kutsi bangakwenta njani lokulungile, labo lababutsise budlova nemphango etigodlweni tabo.” 11Ngaleso sizatfu naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Sitsa siyakulitungeleta live, sibhidlite tonkhe tinqaba tenu, siphange netigodlo tenu.”

12Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Njengemelusi asindzisa emlonyeni welibhubesi imilente lemibili yekugcina nome sicu sendlebe yelizinyane, ayakuhlwitfwa kanjalo nema-Israyeli lambalwa, lawo lasahlala eSamariya, emaphetselweni emibhedze yawo, lasahlala acuphele etihlalweni tawo tekuphumula.”NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

13INkhosi Simakadze, Nkulunkulu longuSomandla, utsi: “Vanini naku, niyidvonse ngendlebe indlu yakaJakobe.“niyidvonse ngendlebe indlu yakaJakobe” nome “fakazani ngendlu yakaJakobe niyecwayise”

14

3:14
1 Khos. 12:33
2 Khos. 23:15
“Mhlazana ngijezisa ema-Israyeli ngenca yetono tawo, ngiyawubhidlita emalati aseBetheli, netimphondvo telilati tiyawujutjwa tilahleke phansi. 15
3:15
1 Khos. 22:39
Jer. 36:22
Ngiyawubhidlita indlu yasebusika kanye nendlu yasehlobo, tindlu letihlotjiswe ngematinyo etindlovu tiyawubhidlitwa, kanjalo netindlu letibukekako tiyawuhhihlitwa,” kusho Simakadze.