Siswati 1996 (SWA96)
2

IMowabi

21

2:1
Hez. 25:8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu bakaMowabi bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bashise ematsambo enkhosi yaka-Edomu, adzimate aba njengemcakaco. 2
2:2
Isa. 15:1
Jer. 48:1
Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaMowabi, lotawucotfula tigodlo taseKheriyothi.“taseKheriyothi” nome “temadolobha abo” Bantfu bakaMowabi bayawufela emsindvweni lomkhulu wemphi ngesikhatsi nakuliwa imphi, emkhatsini wekukhala bumayemaye bemabutfo kanye nasekukhaleni kwelicilongo. 3Ngitawubhubhisa umbusi wakaMowabi kanye nato tonkhe tikhulu takhe,” kusho Simakadze.

Juda

4

2:4
Khu. 2:11
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu bakaJuda bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Bawulahlile umtsetfo waSimakadze, bangete batigcina timiso takhe, bedukiswe tithico,“tithico” nome “ngemanga” lekutithico letatikhontwa“lekutithico letatikhontwa” nome “lokungemanga labelandzelwa” boyisemkhulu. 5Ngako-ke ngitakwehlisela umlilo etikwaJuda lotawushisa ucotfule tigodlo taseJerusalema.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu ku-Israyeli

6

2:6
Amo. 8:6
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Bantfu baka-Israyeli bone kwaze kwengca, ngaleso sizatfu ngingeke ngihlale ngingabajezisi. Labalungile babatsengisa ngesiliva, bese kutsi labeswele babatsengise ngetincabule letimbili. 7
2:7
Amo. 8:4
Bagcobagcoba tinhloko talabamphofu kube shangatsi bagcobagcoba lutfuli lwemhlaba, bese kutsi labacindzetelwe bangababoneleli. Indvodza nemsa wayo balala nentfombatana yinye, ngaloko bahlazise Libito lami lelingcwele. 8
2:8
Eks. 22:26
Dut. 24:12
Bacambalala phansi eceleni kwalelo nalelo lati ngetingubo tesibambiso. Endlini yaNkulunkulu wabo banatsa liwayini lalabahlawulisiwe.

9

2:9
Num. 21:24
Dut. 2:33
Josh. 24:8
Khu. 11:23
“Kepha mine ngawabhubhisa ema-Amori embikwenu,“embikwenu” nome “embikwabo” nome abemadze njengemisedari acine njengema-okhi. Ngabhubhisa netitselo tawo ngetulu netimphandze tawo ngaphansi.

10

2:10
Eks. 12:51
14:21
“Mine futsi nganikhipha eGibhithe, nganihola iminyaka lengema-40 ehlane, ngentela kuninika live lema-Amori. 11Ngaphindza nganivusela baphrofethi emkhatsini wemadvodzana enu kanye nebaNaziri emkhatsini wemajaha enu. Akusilo liciniso yini lelo, sive sema-Israyeli?” kusho Simakadze.

12

2:12
Num. 6:2
Khu. 13:5,14
Isa. 30:10
Jer. 11:21
Amo. 7:13
“Kodvwa nine nanatsisa baNaziri liwayini, nalela baphrofethi bami kutsi baphrofethe.

13“Manje-ke, ngitanipitjita njengekupitjita kwencola nayetfwele umtfwalo lomkhulu walokutinhlavu. 14

2:14
Hla. 33:17
147:10
Jer. 46:6
Nalabagijima ngematubane bangeke baphunyule, nalabanemandla bangeke bakhone kuwagcogca emandla abo, kanjalo nelichawe lingeke liyisindzise imphilo yalo. 15Loyingcweti ekudubuleni ngebutjoki angeke akhone kucina, lisotja lelihamba phansi ngetinyawo lingeke libaleke, kanjalo nemgibeli welihhashi angeke akhone kusindzisa imphilo yakhe. 16Ngisho nemachawe lanesibindzi kakhulu ayawubaleka angcunu ngalelo langa,” kusho Simakadze.