Siswati 1996 (SWA96)
8

Sawula utingela libandla

81

8:1
Imis. 7:58
Sawula abevumelene nabo kutsi abulawe loStefano. Ngalo lelo langa libandla laseJerusalema lacala lahlupheka ngekutingelwa kabuhlungu. Onkhe emakholwa, ngaphandle kwebaphostoli, asakateka netigodzi tonkhe taseJudiya naseSamariya. 2Lamanye emadvodza lakholwako asingcwaba sidvumbu saStefano; akhala kakhulu amlilela.

3

8:3
Imis. 22:4,19
26:10
Kodvwa Sawula wetama kulibhubhisa libandla, aphuma angena tindlu ngetindlu, awahudvula emakholwa, labadvuna nalabasikati, abafaka ejele.

LiVangeli lishunyayelwa eSamariya

4

8:4
Imis. 11:19
Lamakholwa lasakateka kuto tonkhe tindzawo, abehamba alishumayela lelivi. 5
8:5
Imis. 6:5
Filiphu waya edolobheni laseSamariya ayawushumayela ngaloKhristu kubantfu bakhona. 6Sicumbi sebantfu salalela nganhlitiyo yinye loko kwakukhulunywa nguFiliphu, sabona netimangaliso labetenta. 7
8:7
Mak. 16:17
Bomoya lababi babephuma kubantfu bakhala kakhulu; bonkhe lababefe tinhlangotsi nalababechuta nabo baphiliswa. 8
8:8
Joh. 4:39
Kwaba nekutfokota lokukhulu kulelo dolobha.

9

8:9
Imis. 13:6
Kulelo dolobha kwakukhona indvodza leyayinguSimoni, lobesanesikhatsi lesidze amangalisa emaSamariya ngemilingo yakhe. Abetigabatisa ngekutsi ungumuntfu lomkhulu kabi. 10Bonkhe bantfu, betinhlobo tonkhe, babembukisisa bese batsi: “Ungemandla ankulunkulu latiwa ngekutsi: ‘Ngemandla Lamakhulu.’ ”

11Abesabamangalise ngemilingo yakhe sikhatsi lesidze kangangekutsi base bambukisisa. 12Kodvwa kwatsi nase bakholwa yinshumayelo yaFiliphu ngeliVangeli lembuso waNkulunkulu nangelibito laJesu Khristu, babhajatiswa, labadvuna nalabasikati. 13NaSimoni matfupha wakholwa; emvakwekubhajatiswa kwakhe wahlala njalo asedvute kwaFiliphu, wamangala nakabona letimanga letinkhulu kanye netibonakaliso labetenta.

14Baphostoli eJerusalema beva kutsi bantfu baseSamariya balemukele livi laNkulunkulu; ngako batfumela boPhetro naJohane kubo. 15

8:15
Imis. 2:38
Nase befikile, bawathandazela emakholwa kutsi emukele Moya Longcwele. 16
8:16
Imis. 19:2
Phela Moya Longcwele abesengakehleli nome kumunye nje wabo; bebabhajatiselwe egameni leNkhosi Jesu kuphela. 17Ngako boPhetro naJohane babeka tandla etikwabo, base bemukela Moya Longcwele.

18Watsi Simoni nakabona kutsi Moya bamemukele ngekubekwa tandla baphostoli, wakhipha imali afuna kuyinika boPhetro naJohane, 19watsi: “Nami nginikeni lamandla, kuze kutsi nami lowo lengibeka tandla etikwakhe emukele Moya Longcwele.”

20

8:20
Mat. 10:8
Kodvwa Phetro waphendvula watsi: “Wena nemali yakho hamba uyekufa; ucabanga kutsi ungatsenga sipho saNkulunkulu ngemali? 21
8:21
Ef. 5:5
Awunasabelo nalifa kulomsebenti, ngobe inhlitiyo yakho ayikalungi emehlweni aNkulunkulu. 22Ngako, phendvuka kulelichinga lakho lelibi, uthandaze eNkhosini kutsi ikutsetselele ngekucabanga intfo lembi kangaka. 23
8:23
Heb. 12:15
Ingani ngiyabona kutsi ugcwele umona, kantsi usiboshwa sesono.”

24Simoni watsi kuPhetro naJohane: “Ngiyacela kutsi ningithandazele eNkhosini, khona tingetikwenteka kimi letintfo lenitishoko.”

25Emvakwekufakaza nekushumayela livi leNkhosi boPhetro naJohane babuyela eJerusalema, bahamba bashumayela liVangeli emitini leminyenti yaseSamariya.

Kuphendvuka kwesiphatsimandla saseTopiya

26Ingilosi yeNkhosi yakhuluma kuFiliphu yatsi: “Tilungiselele kuya endleleni leseNingizimu lesuka eJerusalema yehlele eGaza.” (Lendlela ilihlane).

27

8:27
Hla. 68:31
Isa. 56:3
Wasukuma, wahamba. Bheka, wabona umTopiya labengumtsenwa, asiphatsimandla saKhandase, indlovukazi yaseTopiya, abebalulekile futsi angumgcinisikhwama sendlovukazi; abephuma eJerusalema kuyawudvumisa Nkulunkulu, 28asabuyela ekhaya agibele inkalishi abefundza encwadzini yemphrofethi Isaya. 29Moya Longcwele watsi kuFiliphu: “Sondzela kulenkalishi uhambe eceleni kwayo!” 30Nangempela Filiphu wagijima wasondzela, weva umTopiya afundza incwadzi yemphrofethi Isaya, wase uyabuta Filiphu utsi: “Uyakuva yini loku lokufundzako?”

31Waphendvula watsi: “Ngingeva kanjani kute longichazelako nje?”

Wase ucela yena Filiphu kutsi agibele ahlale eceleni kwakhe. 32

8:32-33
Isa. 53:7-8
Fil. 2:8
Abefundza indzawana emBhalweni lapho kutsi:

“Njengemvu ilandzelwe kuyawuhlatjwa,

nome lizinyane lemvu

embikwemhhuli walo lithulile,

akazange awuvule umlomo wakhe.

33Wedzelelwa, wehlulelwa ngalokungemtsetfo.

Ngubani longachaza imphandze yakhe?

Akashiyanga namliba,

ngobe imphilo yakhe yesuswa emhlabeni.”

34Siphatsimandla satsi kuFiliphu: “Ngiyakubuta ngitsi: Abekhuluma ngabani lomphrofethi la, abetisho yena yini, nome abekhuluma ngalomunye umuntfu?”

35Filiphu wakhuluma nalesiphatsimandla, wacala ngalendzawana emBhalweni asitjela liVangeli ngaJesu. 36Basachubeka nendlela yabo befika lapho kunemanti khona siphatsimandla satsi: “Ingani nankha emanti, kwalani kutsi ngibhajatiswe?” [ 37Filiphu watsi kuso: “Nawukholwa ngenhlitiyo yakho yonkhe, kungentiwa.” Saphendvula satsi: “Ngiyakholwa kutsi Jesu Khristu yiNdvodzana yaNkulunkulu.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

38Wase utsi akumiswe inkalishi yakhe, behla bobabili, baya emantini, siphatsimandla naFiliphu, wase uyasibhabhatisa. 39

8:39
1 Khos. 18:12
2 Khos. 2:16
Batsi kube baphume emantini, Moya weNkhosi watsatsa Filiphu, siphatsimandla asizange siphindze simbone, noko sachubeka neluhambo lwaso sesihamba sijabula.

40

8:40
Imis. 21:8
Kodvwa Filiphu wabonakala asase-Azothosi ahamba ashumayela liVangeli kuwo onkhe emadolobha, waze wefika naseKhesariya.

9

Kuphendvuka kwaSawula

(Imis. 22:6-16; 26:12-18)

91

9:1
Imis. 7:58
22:4
26:9
Gal. 1:13
1 Thim. 1:13
Ngaso lesikhatsi Sawula abesachubeka ngekusongela nekubulala bafundzi beNkhosi. Waya kumPhristi Lomkhulu. 2Wafike wacela tincwadzi tekumetfula emasinagogeni emaJuda aseDamaseko, kuze atsi nakakhandza lapho nobe bobani lababalandzeli baleNdlela yeNkhosi, abe nemandla ekubabopha, labadvuna nalabasikati, abatsatse abamikise eJerusalema.

3

9:3
Imis. 22:6
26:12
1 Khor. 15:8
Asahamba aya eDamaseko, asasedvute nje nalelo dolobha, kwavela kukhanya lokukhulu esibhakabhakeni, kwambaneka ndzawo tonkhe ngekuphatima kweliso. 4Washayeka phansi, weva livi litsi kuye: “Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani?”

5Waphendvula watsi: “Ungubani, wena Nkhosi?”

Livi laphendvula latsi: “NginguJesu, lomhluphako! 6Sukuma-ke uye kulelo dolobha, lapho utawutjelwa khona lokufanele ukwente.”

7Nalamadvodza labehamba naSawula abesamile, abindze ase dvu; abeliva lelivi, kepha akazange ambone lona labekhuluma. 8Sawula wasukuma phansi, wavula emehlo, kodvwa emehlo ehluleka kubona. Ngako base bambamba ngesandla bamhola baze bayawungena naye eDamaseko. 9Kwaphela emalanga lamatsatfu angakwati kubona, ngaleso sikhatsi abengadli anganatsi lutfo.

10Kwakukhona umfundzi lapha eDamaseko libito lakhe kungu-Ananiyase. Wabona umbono lapho iNkhosi yatsi kuye: “Ananiyase!”

Wasabela watsi: “Ngilapha, Nkhosi.”

11INkhosi yatsi kuye: “Tilungiselele kuhamba uye eSitaladini Lesicondzile, endlini yaJudasi ucele indvodza yaseThasusi libito layo nguSawula. Uyathandaza. 12Ekwembulelweni kwakhe ubone indvodza lengu-Ananiyase ingena ibeka tandla etikwakhe kuze aphindze abone.”

13Kepha Ananiyase waphendvula watsi: “Nkhosi, bantfu labanyenti sebangitjelile ngalendvodza, nangabo bonkhe budlova lebentile kubantfu bakho eJerusalema. 14Futsi seyite lapha eDamaseko ngemandla nangemvume yebaphristi labakhulu kutewubopha bonkhe bantfu lababita libito lakho.”

15

9:15
Rom. 1:5
INkhosi yatsi kuye: “Hamba, ngobe lowo muntfu usitja sami lengisikhetsile kutsi siphatse libito lami kubetive nakumakhosi, nakubantfu baka-Israyeli. 16
9:16
2 Khor. 11:23
Mine ngekwami ngitamkhombisa konkhe lafanele ahlupheke ngako ngelibito lami.”

17Ngako-ke Ananiyase wahamba, wangena endlini wabeka tandla etikwaSawula. Watsi: “Mzalwane, Sawula, iNkhosi Jesu lebonakele kuwe endleleni ingitfumile kutsi ubone futsi, ugcwaliswe ngaMoya Longcwele.”

18Masinyane kwawa tincwencwe letatifanana nenkhwetfu tisuka emehlweni aSawula, waphindze wabona futsi. Wasukuma wabhajatiswa. 19Emvakwekudla waphindze wacina futsi.

Sawula ushumayela eDamaseko

Sawula wahlala nebafundzi emalangana lambalwa eDamaseko. 20Masinyane wacala kushumayela emasinagogeni ngaJesu atsi: “UyiNdvodzana yaNkulunkulu.” 21Bonkhe labamuva bamangala babutana bodvwana batsi: “Akusiyo yini lendvodza lebeyibulala bonkhe lababita lelibito eJerusalema? Khona kantsi nje ayiketi lapha ngalenjongo yekubabopha ibamikise kubaphristi labakhulu yini?”

22

9:22
Imis. 18:28
Kodvwa Sawula wachubeka kushumayela ngemandla wawadzidza nemaJuda labehlala eDamaseko, awakhombisa ngalokusebaleni kutsi Jesu unguKhristu.

23

9:23
Imis. 23:12
Emvakwemalanga lamanyenti, emaJuda ahlangana enta lisu lekumbulala. 24
9:24
2 Khor. 11:26,32
Kodvwa Sawula weva ngalelisu labo kutsi bamlindza imini nebusuku emagedeni elidolobha kuze bambulale. 25
9:25
2 Khor. 11:33
Kodvwa balandzeli bakhe Sawula bamtsatsa ebusuku bamehlisa ngelibhasikidi elubondzeni lwelidolobha.

Sawula eJerusalema

26

9:26
Gal. 1:18
Sawula waya eJerusalema wetama kutihlanganisa nebafundzi, kodvwa abazange bamkholwe lokutsi abesangumfundzi, bonkhe babemesaba. 27Noko Bhanabasi wamsita ngekutsi amtsatse amyise kubaphostoli. Wafike wabachazela kutsi Sawula wayibona kanjani iNkhosi endleleni, nekutsi iNkhosi yakhuluma naye. Wabatjela futsi nekutsi Sawula washumayela kanjani ngesibindzi ngelibito laJesu eDamaseko. 28Ngako-ke Sawula wahlanganyela kanye nabo behla benyuka nelidolobha lonkhe laseJerusalema, bashumayela ngesibindzi ngelibito leNkhosi. 29Wakhuluma waphikisana nemaJuda labekhuluma siGriki; kodvwa abefuna kumbulala. 30
9:30
Imis. 11:25
Kwatsi bazalwane nabakhandza tintfo time kanje, bamtsatsa Sawula bamyisa eKhesariya bamtfumela eThasusi.

31Ngako-ke libandla kulo lonkhe laseJudiya naseGalile naseSamariya laba nesikhatsi sekuthula. Lakhiwa, lakhula ngebunyenti ngekusitwa nguMoya Longcwele liphila imphilo yekwesaba iNkhosi.

Phetro eLida naseJopha

32Phetro asahambahamba emkhatsini wabo bonkhe, waze wehlela kulabangcwele lababehlala eLida. 33Kulapho akhandza khona indvodza leyayingu-Ayeneyasi, leyayife luhlangotsi ingakwati nekuvuka embhedzeni iminyaka lesiphohlongo.

34Phetro watsi kuye: “Ayeneyasi, Jesu Khristu uyakuphilisa. Sukuma ugcebe umbhedze wakho!”

Ayeneyasi wasukuma ngekushesha. 35Bonkhe bantfu lababehlala eLida nasesigodzini saseSharoni bambona, baphendvukela eNkhosini.

36EJopha kwakunemfati labelikholwa anguThabitha. Libito lakhe ngesiGriki kwakunguDokhasi, (lokusho kutsi “inyamatane”), abecitsa sonkhe sikhatsi sakhe ngekwenta lokuhle ngekusita timphuya. 37Ngaso leso sikhatsi wagula, wafa. Sidvumbu sakhe basigeza basilalisa endlini esitezi. 38IJopha yayisedvute naseLida, kwatsi bafundzi nabeva kutsi Phetro abeseLida, batfumela emadvodza lamabili nemlayeto lotsi: “Sicela unonophe ute lapha kitsi.”

39Ngako Phetro watilungisela wahamba nabo. Nasafikile bamtsatsa bamyisa kulendlu leyayisesitezi. Bonkhe bafelokati bamsingatsa, bakhala bamkhombisa emahembe nemajazi labentiwe nguDokhasi asengakafi. 40Phetro wabakhiphela ngephandle bonkhe labantfu, waguca phansi wathandaza; wase ugucukela kulesidvumbu watsi: “Thabitha, sukuma!”

Thabitha wavula emehlo, watsi kube abone Phetro wahlala ngetibunu. 41Phetro wambamba ngesandla wamsukumisa. Wase ubita emakholwa nebafelokati, wabanika yena asaphilile. 42Lendzaba yasakateka neJopha yonkhe, bantfu labanyenti bakholwa eNkhosini.

43Phetro wahlala eJopha emalanga lamanyenti nemshuki wetikhumba labenguSimoni.

10

Phetro naKhoneliyuse

101Kwakukhona indvodza leyayinguKhoneliyuse eKhesariya, beyiyindvuna yelibutfo lemaRoma lelalibitwa ngekutsi: “Libutfo laseTaliyane.” 2Abekholwa, amesaba Nkulunkulu yena nendlu yakhe abesita labanyenti labamphofu bemaJuda, ahlala emkhulekweni ngaso sonkhe sikhatsi. 3Kwakungeli-awa lesitsatfu entsambama, lapho abona ngalokusebaleni embonweni ingilosi yaNkulunkulu ingena kuye itsi: “Khoneliyuse!”

4

10:4
Dan. 10:12
Wayibukisisa ngekwesaba lengilosi wase utsi: “Utsini, Nkhosi?”

Ingilosi yaphendvula yatsi: “Nkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nemisebenti yakho yesihawu, ngako-ke sewukukhumbulile. 5Ngako tfumela emadvodza eJopha ayewubita indvodza lebitwa ngekutsi nguSimoni Phetro, 6

10:6
Imis. 9:43
isivakashi emtini wemshuki wetikhumba lotsiwa nguSimoni, lohlala ngaselwandle.”

7Lengilosi leyayikhuluma naye yase iyahamba, Khoneliyuse wase ubita tisebenti tasekhaya kakhe letimbili kanye nelisotja, indvodza leyayikholwa, ingulenye yabogadzi bakhe. 8Wabatjela konkhe lokwase kwentekile, wase ubatfumela eJopha.

9Ngakusasa, nase basondzele eJopha, Phetro waya egumeni lelalisetulu eluphahleni lwendlu emini ayewuthandaza. 10Walamba, wakhanuka kudla; kusalungiswa kudla watsatseka wabona umbono. 11

10:11
Imis. 11:5
Wabona lizulu livulekile kwehla intfo leyayifana nendvwangu lenkhulu kusengatsi ilengiswe ngemakona ayo omane yehliselwa emhlabeni, 12ekhatsi kwayo kwakunetinhlobo tonkhe tetilwane temhlaba, letihamba ngetinyawo letine, naletihamba ngesisu, netinyoni temoya. 13Kwevakala livi litsi kuye: “Sukuma, Phetro; hlaba udle!”

14

10:14
Lev. 11:4
Hez. 4:14
Kodvwa Phetro watsi: “Ngeke, Nkhosi! Angizange sengiyidle intfo leyatiwa ngekutsi ingcolile.”

15

10:15
Mat. 15:11
Rom. 14:14
1 Thim. 4:4
Livi lakhuluma kuye futsi latsi: “Ungasho kutsi kungcolile loko lokuhlantwe nguNkulunkulu.”

16Loku kwenteka katsatfu; kwase kuyatsatfwa kubuyela ezulwini.

17Phetro kwammangalisa kutsi usho kutsini lombono lawubonile. Ngaso leso sikhatsi lamadvodza labetfunywe nguKhoneliyuse abesawutfolile lomuti waSimoni aseme emnyango. 18Sebakhulekile babuta batsi: “Asikho yini sivakashi lapha lesibitwa ngekutsi nguSimoni Phetro?” 19Phetro asacabangisisa inchazelo yalombono, Moya Longcwele watsi kuye: “Lalela! Emadvodza lamatsatfu ayakufuna. 20Ngako sukuma wehle uhambe nawo ungangabati, ngobe atfunywe ngimi.”

21Ngako Phetro wehla waya kulamadvodza wafike watsi: “Ngimi lona lenimfunako. Ningifunelani?”

22Baphendvula batsi: “Khoneliyuse, indvuna yelibutfo, usitfumile. Uyindvodza lelungile naleyesaba Nkulunkulu, futsi uhlonishwa ngiso sonkhe sive semaJuda. Watjelwa yingilosi lengcwele kutsi akumeme ute emtini wakhe, kuze atewuva emavi akho.”

23Phetro wabacela labantfu kutsi sale balala, ngobe lase lishonile. Ngakusasa watilungiselela kuhamba nabo; labanye bazalwane baseJopha bamphekeletela. 24Ngakusasa befika eKhesariya, lapho abelindzelwe nguKhoneliyuse khona, kanye netihlobo nebangani bakhe labakhulu labebamemile. 25Nasatawungena nje ekhaya Phetro, Khoneliyuse waphuma wamhlangabeta, waguca ngemadvolo wakhotsama embikwakhe. 26

10:26
Imis. 14:15
Kodvwa Phetro wamsukumisa. Watsi kuye: “Sukuma, nami ngingumuntfu nje.”

27Phetro wachubeka wakhulumisa Khoneliyuse basangena endlini, lapho akhandza bantfu labanyenti bahlangene. 28

10:28
Eks. 23:32
Dut. 10:17
Joh. 4:9
Imis. 11:3
Rom. 2:11
1 Phet. 1:17
Watsi kubo: “Nani matfupha niyati kutsi umJuda akavunyelwa yinkholo yakhe kutsi avakashele nome atihlanganise nebetive. Kodvwa Nkulunkulu ungikhombisile kutsi angifanele kusho kutsi umuntfu ungcolile nome akahlanteki. 29Ngako-ke njengobe utfumele kimi, ngivele ngeta ngaphandle kwekungatsita. Sengiyabuta-ke, manje, ungibiteleni?”

30Khoneliyuse waphendvula watsi: “Kwakucishe kube ngito letikhatsi kutsanti kwayitolo ngesikhatsi ngithandaza endlini yami ngeli-awa lesitsatfu ntsambama ngabona indvodza yembetse tingubo letikhatimulako ime embikwami 31itsi: ‘Khoneliyuse, Nkulunkulu uwuvile umthandazo wakho, uyikhumbulile imisebenti yakho yesihawu. 32Tfumela umuntfu eJopha ayewubita indvodza lebitwa ngekutsi nguSimoni Phetro, usivakashi emtini waSimoni, umshuki wetikhumba, lohlala ngaselwandle.’ 33Nganonopha ngatfumela kuwe, wavele wavuma ngenhlitiyo lemhlophe kuta njengobe sewulapha nje. Nanyalo sesihlangene sonkhe embikwaNkulunkulu, simele kuva loko iNkhosi lekutfume kona.”

Inkhulumo yaPhetro

34

10:34
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Wacala wakhuluma Phetro watsi: “Nembala sengibonile kutsi Nkulunkulu akakhetsi libala lemuntfu, 35
10:35
Isa. 56:6
kodvwa lowo lomesabako ente lokulungile uyemukeleka kuye, nome angewasiphi sive. 36
10:36
Isa. 52:7
Rom. 5:1
1 Khor. 8:6
Ef. 2:14,17
Niyalati livi lalitfumela kubantfu baka-Israyeli, ashumayela liVangeli lekuthula ngaJesu Khristu, loyiNkhosi yabo bonkhe bantfu. 37
10:37
Luk. 4:14
Imis. 13:24
Niyayati nalendzaba lenkhulu leyenteka eJudiya lonkhe, kusukela eGalile, ngemuva kwembhabhatiso lowawuyinshumayelo yaJohane. 38
10:38
Isa. 61:1
Mat. 3:16
Imis. 2:22
Niyati futsi ngaJesu waseNazaretha, kutsi Nkulunkulu wamgcoba kanjani ngaMoya Longcwele nangemandla nekutsi waya kuyo yonkhe indzawo enta lokuhle aphilisa bonkhe lababecindzetelwe ngemandla aSathane, ngobe Nkulunkulu abenaye.

39

10:39
Imis. 2:32
5:32
“Tsine sibofakazi bako konkhe loko labekwenta eveni lemaJuda kanye naseJerusalema. Bambulala ngekumbetsela esiphambanweni. 40Kodvwa Nkulunkulu wamvusa ekufeni ngelilanga lesitsatfu, wambonakalisa; 41
10:41
Luk. 24:41
Joh. 21:10
Imis. 13:31
noko akabonwanga ngabo bonkhe bantfu, kodvwa ngitsi kuphela lesibofakazi, tsine lesasivele sikhetfwe nguNkulunkulu. Sadla sanatsa naye ngemuva kwekuvuswa kwakhe nguNkulunkulu ekufeni. 42
10:42
Imis. 17:31
Rom. 14:10
2 Khor. 5:10
Wasitfuma kutsi sishumayele kubantfu, sifakaze nekutsi nguye lokhetfwe nguNkulunkulu kutsi abe nguMehluleli walabaphilako nalabafile. 43
10:43
Jer. 31:34
Mik. 7:18
Imis. 15:9
Bonkhe baphrofethi bafakaza ngaye, batsi wonkhe umuntfu lokholwa nguye uyawutsetselelwa tono ngelibito lakhe.”

Betive bemukela Moya Longcwele

44Asakhuluma Phetro, Moya Longcwele wehlela kubo bonkhe labaliva lelivi. 45Emakholwa emaJuda labephuma eJopha kanye naPhetro amangala kutsi Nkulunkulu utfululele sipho sakhe lesinguMoya Longcwele, ngisho nakubetive imbala; 46

10:46
Mak. 16:17
Imis. 2:4
ngobe babeva sebakhuluma ngetilimi badvumisa bukhulu baNkulunkulu. Khona Phetro wakhuluma watsi: 47
10:47
Imis. 15:8
“Labantfu sebemukele Moya Longcwele, njengobe natsi samemukela. Kepha ukhona yini longahle abavimbele kutsi babhajatiswe ngemanti?”

48

10:48
Mat. 28:19
Ngako wabatjela kutsi kufanele babhajatiswe egameni laJesu Khristu. Base bayamcela kutsi ahlale nabo emalangana.