Siswati 1996 (SWA96)
5

Ananiyase naSafira

51Kwakukhona indvodza libito layo kungu-Ananiyase, umkayo kunguSafira, leyatsengisa ngendzawo, 2

5:2
Joh. 13:2
kodvwa yatigodlela lenye imali, nemkayo abekwati loko, yase iletsa lena lenye kubaphostoli. 3Phetro watsi kuyo: “Ananiyase, umvumeleleni Sathane kutsi abuse inhlitiyo yakho akwente ucale emanga kuMoya Longcwele ngekugodla incenye yalemali leyintsengo yalendzawo? 4Ngaphambi kwekutsi uyitsengise lendzawo bekungesiyo yakho yini? Nasewuyitsengisile beyingekho yini emandleni akho? Pho, utimiseleleni enhlitiyweni yakho kwenta intfo lenje? Awukacali emanga kubantfu kodvwa kuNkulunkulu.” 5Watsi nakeva lamavi Ananiyase washayeka phansi wafa; bonkhe labeva ngalesehlo besaba kakhulu. 6Emajaha aphutfuma, asisonga sidvumbu sakhe, asikhiphela ngephandle, asingcwaba.

7Emvakwema-awa lamatsatfu umkakhe wangena, kodvwa abengati ngalokwentekile. 8Phetro watsi kuye: “Ngitjele, ngulena kuphela yini imali leniyitfolile nendvodza yakho ngekutsengisa lendzawo yenu?” Waphendvula watsi: “Yebo, ngulena kuphela.”

9Phetro watsi kuye: “Hhawu, nitimiseleleni nalendvodza yakho ngekulinga Moya weNkhosi? Lamajaha labengcwaba indvodza yakho asalapha emnyango, lo ngikhuluma nje nawe, atakutfwala akukhiphele ngephandle.”

10Masinyane Safira washayeka phansi ngasetinyaweni taPhetro, wafa. Angena futsi emajaha abona kutsi sewufile, asayamtfwala amkhiphela ngephandle amngcwaba eceleni kwendvodza yakhe.

11Libandla lonkhe nalabanye bonkhe nabeva loku bafikelwa kwesaba lokukhulu.

Tibonakaliso netimangaliso

12

5:12
Imis. 2:43
3:11
4:30
Tibonakaliso netimangaliso letinyenti tatentiwa baphostoli emkhatsini webantfu. Onkhe emakholwa abehlangana ndzawonye eMhubheni waSolomoni. 13Kwabate namunye lowaba nesibindzi sekuhlanganyela nabo, lite nome bantfu babebadvumisa kangaka. 14
5:14
Imis. 2:47
6:7
Kodvwa lesicuku sabo sengeteka kakhulu ngebantfu labakholwa eNkhosini, labadvuna nalabasikati. 15
5:15
Mak. 6:56
Imis. 19:11
Ngemiphumela yaloku, lokwakwentiwa baphostoli, labagulako babetfwalwa ngemibhedze nangemacansi babekwe emigwacweni kuze kutsi loPhetro nakendlula, mane nje sitfunti sakhe sihambe etikwabo. 16Ticumbi ngeticumbi tebantfu teta eJerusalema tiphuma emadolobheni labesedvutane, tiletse labagulako nalababehlushwa bomoya lababi; bonkhe baphiliswa.

Kuhlushwa kwebaphostoli

17

5:17
Imis. 4:1-2
Kwase kutsi umPhristi Lomkhulu nabo bonkhe labenabo, kanye nemalunga lamanye ebaSadusi, baba nemona lomkhulu ngebaphostoli; bavumelana ngekutsi babatsatsele tinyatselo. 18Bababopha baphostoli, babafaka ejele, 19
5:19
Imis. 12:6
kodvwa kwatsi ebusuku ingilosi yeNkhosi yavula iminyango yelijele, yabahola yabakhiphela ngephandle, yatsi kubo: 20
5:20
Joh. 6:68
“Hambani niye ethempelini, nitjele bantfu bonkhe ngalemphilo lensha.”

21Baphostoli balalela, ekuseni ngeluvivi bangena ethempelini bafundzisa. UmPhristi Lomkhulu nabo bonkhe labenabo babita tonkhe tibondza temaJuda kutsi kube nemhlangano weLiqoqo; batfumela kutsi kulandvwe baphostoli baletfwe embikwabo.

22Kodvwa tatsi natifika tinceku, takhandza baphostoli bangekho ejele; ngako tabuyela emuva tayawubika loko kuleLiqoqo tatsi: 23“Nasifika lapha ejele sikhandze likhiyiwe nabogadzi bagadze eminyango; kodvwa nasivula asikakhandzi muntfu ngekhatsi!”

24Nasikuva loko siphatsimandla lesiphetse bogadzi belithempeli, nebaphristi labakhulu nabakuva loko, bamangala kutsi ngabe kwentekeni kubaphostoli. 25Basemangele kwefika indvodza yatsi kubo: “Lalelani la! Lamadvodza beniwafake ejele sikhuluma nje aphishekile afundzisa bantfu ethempelini.”

26Ngako lesiphatsimandla sahamba netinceku taso, sefike satsatsa baphostoli sababuyisa. Kodvwa ababaphocanga ngenkhani, ngobe babesaba kutsi bantfu babengahle babagcobe ngematje. 27Baletsa baphostoli babemisa embikweLiqoqo, umPhristi Lomkhulu wabagweba ngemibuzo. 28

5:28
Mat. 27:25
Imis. 4:18
Watsi: “Saniyalisisa kutsi ningafundzisi ngelibito lalomuntfu, kodvwa ase nibuke lesenikwentile! Senisakate lemfundziso yenu yaze yagcwala lonkhe lelidolobha laseJerusalema, senifuna kutsi sibe nelicala ngekufa kwakhe!”

29

5:29
Dan. 3:18
Phetro nalabanye baphostoli baphendvula batsi: “Kufanele silalele Nkulunkulu kunekulalela bantfu. 30
5:30
Imis. 2:23
3:13
Nkulunkulu wabokhokho betfu wamvusa loJesu ekufeni, emvakwekuba senimbulele ngekumbetsela esiphambanweni. 31
5:31
Luk. 24:47
Heb. 2:10
Nkulunkulu wamenyusela ngasesandleni sakhe sekudla njengeMholi neMsindzisi, kuze anike bantfu baka-Israyeli litfuba lekuphendvuka, kutsetselelwe tono tabo. 32
5:32
Joh. 15:26
Sibofakazi baletintfo tsine naMoya Longcwele, losipho saNkulunkulu kulabo labamlalelako.”

33

5:33
Imis. 7:54
Batsi nabakuva loko, batfukutsela kakhulu, bancuma kutsi babulawe. 34
5:34
Imis. 22:3
Kepha lomunye wabo, umFarisi labenguGamaliyeli, abengumfundzisi wemtsetfo kantsi futsi abehlonishwa kakhulu bantfu bonkhe, wasukuma wema embikwaleLiqoqo, wacela kutsi baphostoli sebakhishelwe ngephandle kwesikhashana. 35Wase ukhuluma kuleLiqoqo utsi: “Madvodza aka-Israyeli, caphelisisani ngaloko lenifuna kukwenta kulamadvodza. 36Kuleta tikhatsi letendlula kwake kwachamuka Thoyidasi, watibeka embili ngekutsi ungumuntfu lomkhulu; bantfu labangema-400 bamlandzela. Kodvwa wabulawa, kwase kutsi bonkhe balandzeli bakhe basakateka, kwaba kuphela kwakhe njalo. 37Emvakwaloko, kwavela Judasi abengumGalile ngesikhatsi selubalo; naye wadvonsa sicumbi lesikhulu sebantfu samlandzela, kodvwa wabulawa naye, kwase kutsi balandzeli bakhe bayasakateka. 38Manje-ke kulendzaba, ase nginitjele naku: Ningacali nitsatse sinyatselo sekumelana nalabantfu. Bayekeleni bahambe, ngobe nangabe loluhlelo nalomsebenti wabo kuyintfo leyentiwa ngumuntfu, kutawuphela; 39
5:39
Imis. 26:14
kodvwa nangabe kuphuma kuNkulunkulu, ningeke nibehlule. Nitatikhandza kutsi senilwa naNkulunkulu.”

Liqoqo lawulalela umyalo waGamaliyeli. 40Base bangenisa baphostoli, babashaya babayala futsi kutsi bangaphindzi bakhulume ngelibito laJesu, base bayabakhulula.

41

5:41
Mat. 5:10
Rom. 5:3
1 Phet. 4:13
Baphostoli balishiya Liqoqo, batfokota kakhulu ngekwetfwala lihlazo ngenca yelibito laJesu. 42Bachubeka bafundzisa onkhe emalanga ethempelini nasemitini yebantfu bashumayela liVangeli lekutsi Jesu nguKhristu.

6

Kukhetfwa kwebasiti labasikhombisa

61

6:1
Imis. 4:35
Emvakwesikhatsi, seloku bafundzi bandza ngebunyenti, kwaba khona kucabana nekungevani emkhatsini wemaJuda lakhuluma siGriki nemaJuda ekutalwa.

EmaJuda lakhuluma siGriki asola kutsi bafelokati bawo babenganakwa ekwenetisweni kwemihla ngemihla. 2Ngako-ke baphostoli labali-12 babita umhlangano, bahlanganisa sonkhe sicumbi sebafundzi batsi: “Akukafaneli kutsi tsine siyekele kushumayela livi laNkulunkulu bese siyawuphatsa timali. 3

6:3
1 Thim. 3:8
Ngako-ke, bazalwane, khetsani emkhatsini wenu emadvodza lasikhombisa leniwatiko kutsi aneludvumo loluhle nalagcwele Moya Longcwele nekuhlakanipha, ngawo-ke lesitakuwanika aphatse lomsebenti. 4Tsine-ke, sitakutinika sikhatsi lesenele emthandazweni nasemsebentini wekushumayela livi.”

5

6:5
Imis. 8:5,26
21:8
Bonkhe bantfu basijabulela lesincomo sebaphostoli; ngako bakhetsa Stefano, indvodza leyayigcwele kukholwa naMoya Longcwele, naFiliphu, naPhrokhorusi, naNikhano, naThimoni, naPhamenasi, kanye naNikholawusi wase-Antiyokhi, yena-ke abengewetive, kodvwa abephendvukele enkholweni yebuJuda. 6
6:6
Imis. 13:2
1 Thim. 4:14
Lesicumbi sabaletsa kubaphostoli, babathandazela bababeka tandla.

7

6:7
Imis. 19:20
Ngako-ke livi laNkulunkulu lachubeka landza kakhulu. Nebunyenti bebafundzi eJerusalema bandza kakhulu, kantsi nelinyenti lebaphristi lakwemukela kukholwa.

Kuboshwa kwaStefano

8

6:8
Imis. 5:12
Stefano, labegcwele umusa nemandla aNkulunkulu, wenta tibonakaliso netimangaliso emkhatsini webantfu. 9Kodvwa labanye bantfu lababemphikisa babengemalunga elisinagoge leBantfu Labakhululiwe, lalilemaJuda labephuma eSirene nase-Alekzandriya. Bona nalamanye emaJuda aseSilisiya nase-Asiya bacala baphikisana naStefano. 10
6:10
Mat. 10:20
Luk. 21:15
Kodvwa Moya wanika Stefano kuhlakanipha kangangobe abetsi nakakhuluma behluleke nekumphikisa. 11
6:11
Mat. 26:59
Ngako-ke base batsenga lamanye emadvodza kutsi afike atsi: “Simvile lomuntfu ahlambalata Mosi naNkulunkulu!”

12Ngalelicebo labo benta kutsi bonkhe bantfu, netibondza, netati temtsetfo timvukele kamatima. Bamdvumela Stefano, bambamba, bammikisa embikweLiqoqo letiphatsimandla. 13

6:13
Jer. 26:11
Base baletsa bantfu bekutsi bamcalele emanga, batsi: “Onkhe emalanga lomuntfu ukhuluma kabi ngelithempeli lelingcwele nangemtsetfo. 14Ngobe samuva atsi, loJesu waseNazaretha utawubhidlita lithempeli, agucule onkhe emasiko lesawatfola kuMosi.”

15Bonkhe lababehleti phansi kuleLiqoqo letiphatsimandla bambukisisa Stefano, babona kutsi buso bakhe base bufana nebengilosi.

7

Inkhulumo yaStefano

71UmPhristi Lomkhulu wabuta Stefano watsi: “Ngabe kunjalo yini?” 2

7:2
Gen. 12:1
Hla. 105:5
Stefano waphendvula watsi: “Bazalwane, nani bobabe, lalelani kimi! Nkulunkulu weludvumo wabonakala kukhokho wetfu Abrahama asahlala eMesophothamiya, asengakatfutsi kuyakwakha eHarani, 3
7:3
Gen. 12:1
watsi kuye: ‘Suka ushiye lusendvo lwakini nelive lakini uye eveni lengiyawukukhombisa lona!’ 4
7:4
Gen. 11:31
Wesuka-ke kulelive lemaKhaledi waya eHarani. Asafile uyise, Nkulunkulu wamsusa Abrahama wamletsa kulelive, lona leli lenakhe kulo. 5
7:5
Gen. 13:15
17:8
Nkulunkulu akamnikanga Abrahama lendzawo kutsi ibe yakhe, ngisho neligajana nje lemhlaba imbala; kepha Nkulunkulu wetsembisa kutsi uyawumnika lelive libe lakhe netitukulwane takhe emvakwakhe. Ngalesikhatsi Nkulunkulu enta lesetsembiso Abrahama abengenamntfwana. 6
7:6
Gen. 15:13
Eks. 12:40
Nkulunkulu watsi kuye: ‘Titukulwane takho tiyawuhlala eveni letive, lapho tiyawuba tigcili khona tiphatseke kabuhlungu, kuze kuphele iminyaka lengema-400. 7
7:7
Eks. 3:12
Kodvwa ngiyakusehlulela leso sive lesiyawube sibagcilata, emvakwaloko bayawusuka baphume kulelo live bete batengikhonta kulendzawo.’ 8
7:8
Gen. 17:9-14
21:2
25:24
29:32
30:5
35:16
Nkulunkulu wanika Abrahama lisiko lekusoka, kwaba sibonakaliso sesivumelwane. Ngako Abrahama watala Isaka, wamsoka ngemvakweliviki atelwe; na-Isaka wasoka Jakobe, naJakobe wasoka bokhokho labali-12.

9

7:9
Gen. 37:11,28
39:2,21
“Bokhokho baba nemona ngaJosefa, bamtsengisa njengesigcili eGibhithe. Kodvwa Nkulunkulu waba naye, 10
7:10
Gen. 41:14,39-41
wamsindzisa kuto tonkhe tinhlupheko takhe. Josefa watsi nakema embikwaFaro, inkhosi yaseGibhithe, Nkulunkulu wamnika umoya lomuhle nekuhlakanipha. Faro wamenta umbusi etikwalo lonkhe laseGibhithe nasetikwendlu yakhe yonkhe. 11
7:11
Gen. 41:54
Kwase kuba khona indlala kulo lonkhe laseGibhithe naseKhenani, leyaletsa kuhlupheka lokukhulu. Nabokhokho kwabaphelela kudla. 12
7:12
Gen. 42:1-2
Ngako-ke watsi Jakobe nakeva kutsi kukhona kudla eGibhithe, watfumela emadvodzana akhe, labokhokho betfu, kutsi aye khona kwekucala. 13
7:13
Gen. 45:1,4,16
Nase babuyela eGibhithe kwesibili, Josefa wase uyativeta kubomnakabo, kulapho-ke naFaro acala khona kulwati lusendvo lwakuboJosefa. 14
7:14
Gen. 45:9-10,17-18
46:27
Ngako-ke Josefa watfumela umlayeto kuyise Jakobe, ambita kutsi akete nendlu yakhe yonkhe eGibhithe; sebabonkhe labo bantfu babengema-75. 15
7:15
Gen. 46:1-7
49:33
Wehla-ke Jakobe waya eGibhithe, lapho yena nabokhokho betfu, bahlala khona baze bafa. 16
7:16
Gen. 23:3-16
33:19
47:30
50:7-13
Josh. 24:32
Tidvumbu tabo tamikiswa eShekhemu, lapho tangcwatjwa khona edlizeni lelalitsengwe ngu-Abrahama ngemali esiveni saHamori eShekhemu.

17

7:17-18
Eks. 1:7-8
“Kwatsi nase sisondzele sikhatsi sekugcwaliseka kwesetsembiso Nkulunkulu lasenta ku-Abrahama, sive sakitsi sandza kakhulu saba sinyenti eGibhithe. 18Ekugcineni lenye inkhosi leyayingamati Josefa yacala kubusa eGibhithe. 19
7:19
Eks. 1:10-11,22
Yacala yasihlupha sive sakitsi, yaba nelulaka kubokhokho betfu, ibaphoca ngekutsi ibalahlise tinswane tabo, khona phela titewufa. 20
7:20
Eks. 2:2
Heb. 11:23
Ngiso-ke lesikhatsi latalwa ngaso Mosi, labengumntfwana lotsandzekako kuNkulunkulu. Wakhulela ekhaya tinyanga letintsatfu. 21
7:21
Eks. 2:3-10
Kwatsi nasasusiwe ekhaya lakubo iNkhosatana yaFaro yamtsatsa, yamfaka esiswini sayo yamkhulisa imphatsa njengendvodzana yayo. 22Mosi wafundziswa yonkhe inhlakanipho yemaGibhithe, waba lijaha leliyindvodza leyayinemandla ekukhulumeni nasetentweni.

23

7:23-29
Eks. 2:11-15
Heb. 11:24
“Nasaneminyaka lengema-40 Mosi watimisela kutsi avakashele bantfu bakubo ema-Israyeli. 24Wabona lomunye wabo ashaywa ngumGibhithe; wase uvikela lowakubo, wamkhiphela sibhongo ngekubulala lomGibhithe. 25Abecabanga kutsi emaJuda, bantfu bakubo, abetakubona kutsi Nkulunkulu utawusebentisa yena ekuwakhululeni kulobugcili; kodvwa wona akakubonanga loko. 26Ngakusasa wabona ema-Israyeli lamabili alwa, wetama kuwalamula. Watsi kubo: ‘Madvodza, lalelani la, nine nibandzawonye, nibangani?’ 27Kodvwa lona abeshaya lomunye wakhweshisa Mosi watsi: ‘Ngubani losakwente waba ngumbusi nemehluleli etikwetfu wena? 28Sewufuna kungibulala nami, njengalomGibhithe lombulele itolo?’ 29
7:29
Eks. 18:3-4
Watsi nakuva loko Mosi wabaleka eGibhithe waye wahlala njengesihambi eveni lakaMidiyani. Watalela khona emadvodzana lamabili.

30

7:30-34
Eks. 3:1-10
“Ngemuva kweminyaka lengema-40, ingilosi yatibonakalisa kuMosi isemalangabini esihlahla lesasivutsa ehlane madvutane neNtsaba yaseSinayi. 31Mosi wamangala ngaloko lakubona, asasondzele madvutane kuyawubukisisa lesihlahla lesasivutsa weva livi leNkhosi litsi: 32‘NginguNkulunkulu wabokhokho bakho, Nkulunkulu wabo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe.’ Mosi wavevetela entiwa kwesaba, wehluleka nekusibukisisa kahle. 33INkhosi yase itsi kuye: ‘Khumula tincabule etinyaweni takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingcwele. 34Ngibukile ngabona kuhlupheka kwesive sami eGibhithe. Sengikuvile kukhala nekububula kwaso, sengehlile kutasisindzisa. Wota-ke manje, ngitekutfumela eGibhithe.’

35

7:35
Eks. 2:14
“Nguye loMosi lowaliwa bantfu baka-Israyeli labambuta batsi: ‘Ngubani losakwente umbusi nemehluleli etikwetfu?’ Nguye lowatfunywa nguNkulunkulu kutsi abe ngumbusi nemkhululi, ngekusitwa yingilosi layibona esihlahleni lesasivutsa umlilo. 36
7:36
Eks. 7:1,5
14:21
16:1
Num. 14:33
Hla. 106:8
Wabahola wabakhipha bantfu eGibhithe, enta timangaliso netibonakaliso eGibhithe naseLwandle Lolubovu, elugwadvule nasehlane iminyaka lengema-40. 37
7:37
Dut. 18:16,18
Imis. 3:22
Nguye loMosi lowatsi kubantfu baka-Israyeli: ‘Nkulunkulu uyawunitfumelela umphrofethi, njengobe angitfuma nami, uyawuba ngumuntfu wesive sakini.’

38

7:38
Eks. 19:1 – 20:17;
“Nguye labehlangene nebantfu baka-Israyeli ehlane; abelapho nabokhokho betfu kanye nengilosi leyakhuluma kuye eNtsabeni yaseSinayi; wemukela emavi laphilako aNkulunkulu kuze awendlulisele kitsi.

39

7:39
Num. 14:2
“Kodvwa bokhokho betfu bala kumlalela; bamkhweshisela eceleni bafisa shangatsi ngabe babuyela emuva eGibhithe. 40
7:40
Eks. 32:1
Ngako base batsi ku-Aroni: ‘Sentele titfombe letitawuhamba embikwetfu. Asati kutsi sewudliwe yini loMosi lowasikhipha eGibhithe.’ 41
7:41
Eks. 32:2-6
1 Khor. 10:7
Ngulapho-ke benta khona sitfombe lesaba nesimo lesinjengeselitfole, base banikela imihlatjelo kuso, benta lidzili badvumisa lobekungumsebenti wetandla tabo. 42
7:42
Amo. 5:25
Kodvwa Nkulunkulu wabashiya basale bakhonta tinkhanyeti tasezulwini, njengobe kubhaliwe encwadzini yebaphrofethi kutsi:

“ ‘Bantfu baka-Israyeli!

Kwakungimi yini lona

lenamhlabela imihlatjelo yetilwane,

iminyaka lengema-40 ehlane?

43Cha! Kwakulithende lesitfombe

lesinguMoloki lenanisetfwele,

nemfanekiso wenkhanyeti

lengunkulunkulu wenu Refani,

bekubonkulunkulu benu lenabadvumisa.

Ngako-ke ngiyawunilahla khashane

kuneBhabhulona.’

44

7:44
Eks. 25:9,40
Heb. 8:5
“Bokhokho betfu babenelithende lapho kwakuhlala khona Nkulunkulu emkhatsini wabo ehlane. Lalentiwe njengobe Mosi abetjelwe nguNkulunkulu kutsi alente, Mosi walenta ngalendlela abekhonjiswe yona. 45
7:45
Eks. 23:28
Dut. 4:38
Josh. 3:3,17
18:1
Emvakwaloko, bokhokho betfu labemukela lelithende kuboyise babo baletfwala bahamba nalo naJoshuwa, balitsatsa lelive Nkulunkulu lacosha letinye tive kulo. Baligcina kwaze kwaba sikhatsi saDavide. 46
7:46
2 Sam. 7:1-16
1 Khr. 17:1-14
22:7
Davide watsandzeka kuNkulunkulu, wase ucela kuNkulunkulu kutsi amvumele kube amakhele indlu leyawusetjentiswa titukulwane taJakobe, 47
7:47
1 Khos. 6:1-38
2 Khr. 3:1-17
kodvwa nguSolomoni lowaze wamakhela indlu. 48
7:48
1 Khos. 8:27
Isa. 66:1
Imis. 17:24
Kodvwa loNkulunkulu Losetikwako Konkhe akahlali etindlini letakhiwe ngetandla, njengekusho kwemphrofethi lotsi:

49

7:49-50
Isa. 66:1-2
“ ‘Nkulunkulu utsi:

“Lizulu lisihlalo sami,

umhlaba senabelo setinyawo tami.

Yindlu lenjani leningayakhela mine?

Iphi indzawo

lapho ngingaphumula khona?

50Akusimi matfupha yini

lowenta tonkhe letintfo?” ’

51

7:51
Eks. 32:9
Lev. 26:40
Isa. 63:10
Jer. 6:10
“Maye, ninenkhani! Maye, anikholwa etinhlitiyweni tenu! Maye, nitihhulu ekuveni livi laNkulunkulu! Nifute bokhokho benu, nani niphikisana naMoya Longcwele. 52
7:52
1 Khos. 19:10
2 Khr. 36:16
Mat. 23:29
Imis. 3:14
Ukhona nje yena munye umphrofethi longazange ahlushwe bokhokho benu? Babulala titfunywa taNkulunkulu, letatimemetela ngembili ngekufika kweSisebenti sakhe lesilungile. Manje senimtsengisile nambulala. 53
7:53
Eks. 19:3
Gal. 3:19
Ningibo labemukela umtsetfo waNkulunkulu, lowendluliselwa tingilosi kini, nawo anizange seniwulalele!”

Kugcotjwa kwaStefano ngematje

54

7:54
Imis. 5:33
Liqoqo letiphatsimandla lisalalele Stefano latfukutsela kakhulu, lacucudza imihlatsi. 55
7:55
Luk. 22:69
Kodvwa Stefano agcwele Moya Longcwele, wabuka ezulwini wabona bukhatikhati baNkulunkulu, naJesu eme ngasesandleni sekudla saNkulunkulu.

56

7:56
Rom. 8:34
Heb. 12:2
Watsi: “Ase nibuke! Ngibona lizulu livulekile neNdvodzana yeMuntfu ime ngesandleni sekudla saNkulunkulu.”

57Bamemeta kakhulukati bavala tindlebe tabo, bamtselekela bonkhe kanyekanye, 58

7:58
Dut. 17:7
Imis. 9:1
22:20
bamhudvulela ngephandle kwelidolobha, bamgcoba ngematje. Bofakazi babeka timphahla tabo phansi kutsi tigadvwe lijaha lelalibitwa ngekutsi nguSawula. 59
7:59
Hla. 31:5
Luk. 23:46
1 Phet. 4:19
Basachubeka bamgcoba ngematje Stefano, wakhala ngelivi lelikhulu watsi: “Nkhosi Jesu, yemukela umoya wami.”

60

7:60
Mat. 5:44
Luk. 6:27
23:34
Waguca phansi wamemeta ngelivi lelikhulu watsi: “Nkhosi! Ungababekeli sono ngaloku labakwentako!” Wase uyafa.