Siswati 1996 (SWA96)
3

Kuphiliswa kwesishosha

31Ngalelinye lilanga boPhetro naJohane baya ethempelini ntsambama ngeli-awa lesitsatfu, ngesikhatsi semkhuleko. 2

3:2
Imis. 14:8
Kwakukhona indvodza letsite leyayisishosha seloku yatalwa. Yayihleti endzaweni lekutsiwa “Intfunja Lenhle”. Yayetfwalwa onkhe emalanga ibekwe ngasentfunjeni yentele kucela kubantfu lababengena ethempelini. 3Yatsi nayibona boPhetro naJohane bangena, yacela kutsi bayiphe noma ngayini lababengahle bayiphe kona. 4Bayibukisisa, Phetro watsi kuyo: “Ase ubuke ngala ngakitsi.” 5Yababuka, seyilindzele kutsi bayiphe lutfo. 6Phetro watsi kuyo: “Anginamali, kodvwa ngitakunika loko lenginako: Ngelibito laJesu Khristu waseNazaretha ngitsi kuwe: Sukuma uhambe!” 7Wase uyibamba ngesandla sangasekudla ayisita kutsi isukume. Masinyane tinyawo tayo nemacakala ayo acina. 8Yesuka emankayi yaya etulu, yema ngetinyawo tayo, yahamba, yangena ethempelini kanye nabo, ihamba isuka emankayi idvumisa Nkulunkulu. 9Bonkhe bantfu bayibona seyihamba idvumisa Nkulunkulu; 10batsi nase babone kahle kutsi ngiyo lendvodza lebeyihlala ngase “Ntfunjeni Lenhle” yelithempeli, bamangala kakhulu ngaloko lokwase kwentekile.

Inshumayelo yaPhetro ethempelini

11

3:11
1 Khos. 6:3
Joh. 10:23
Imis. 5:12
Lendvodza yalandzela boPhetro naJohane, bonkhe bantfu bamangala bagijima baya endzaweni leyayibitwa ngekutsi: “NguMhubhe waSolomoni”. 12Nakabona labantfu Phetro, watsi kubo:

“Madvodza aka-Israyeli, kunimangaliselani loku, nisigolotelelani kangaka? Nicabanga kutsi kungebungcwele betfu yini nome ngemandla etfu yini kutsi sente lomuntfu wahamba? 13

3:13
Eks. 3:6
Isa. 52:13
Luk. 23:16
Imis. 2:23
5:30
Nkulunkulu wa-Abrahama na-Isaka naJakobe, Nkulunkulu wabokhokho, usikhatimulisile Sisebenti sakhe lesinguJesu, lenamniketa etiphatsimandleni, namlahla embikwaPhilatu, namala nome Philatu asatimisele kumkhulula. 14
3:14
Mat. 27:20
Mak. 15:11
Luk. 23:13-23
Joh. 18:39
19:12-15
Abengcwele alungile, kodvwa namala, namlahla, esikhundleni sakhe nacela Philatu kutsi anikhululele sigelekece. 15
3:15
Ef. 1:20
Ngako nabulala uMtfombo Wemphilo. Kodvwa Nkulunkulu wamvusa kulabafile, tsine-ke sibofakazi baloko. 16
3:16
Luk. 17:19
Ligama laJesu nekukholwa egameni lakhe lokucinise lendvodza leniyibonako naleniyatiko; nekukholwa lokungaJesu kunike imphilo lephelele kulomuntfu, njengobe nani nibona nje.

17

3:17
Luk. 23:34
1 Khor. 2:8
1 Thim. 1:13
“Noko, bomnaketfu, ngiyati kutsi loko nakwentiswa kungati njengebaholi benu. 18
3:18
Luk. 24:27,44
Nkulunkulu wakumemetela kucala ngabo bonkhe baphrofethi kutsi Khristu abefanele kuhlupheka; nembala loko sekugcwalisekile ngalendlela. 19
3:19
Imis. 2:38
Ngako, phendvukani, nibuyele kuNkulunkulu, kuze esule licala letono tenu, 20kuze kufike tikhatsi Nkulunkulu ahlumelelise imiphefumulo yenu ngekutfumela Jesu longuKhristu, lanikhetsela yena kucala. 21
3:21
Mal. 4:5
Luk. 1:70
Kufanele ahlale ezulwini kuze kufike sikhatsi lapho konkhe kuyakwentiwa kube kusha, njengobe Nkulunkulu amemetela emandvulo ngebaphrofethi bakhe labangcwele. 22
3:22
Dut. 18:15,18
Imis. 7:37
NaMosi watsi: ‘INkhosi, Nkulunkulu wenu, iyawunitfumelela umphrofethi, njengobe nami angitfuma, loyawuba wesive sakini. Nibolalela konkhe latanitjela kona. 23
3:23
1 Sam. 3:20
Lowo longalaleli loko lokushiwo ngulowo mphrofethi uyakwehlukaniswa nesive saNkulunkulu abhujiswe.’ 24Nebaphrofethi bonkhe lababenelivi njengaSamuweli nalabeta emvakwakhe, bamemetela ngawo lamalanga. 25
3:25
Gen. 12:3
22:18
Imis. 13:46
Tetsembiso taNkulunkulu ngebaphrofethi bakhe ngetenu, ninesabelo nani kulesivumelwane lesentiwa nguNkulunkulu kubokhokho benu. Washo naku-Abrahama watsi: ‘Ngesitukulwane sakho ngiyawubusisa bonkhe bantfu emhlabeni.’ 26Ngako Nkulunkulu wasikhetsa wasitfuma Sisebenti sakhe kini kucala kutenibusisa ngekunenta nonkhe niphendvuke nitishiye tindlela tenu tekonakala.”

4

BoPhetro naJohane embikweLiqoqo letiphatsimandla

41

4:1
Luk. 22:4
Kwatsi boPhetro naJohane basakhuluma kubantfu, kwasondzela kubo baphristi, nemphatsi wabogadzi belithempeli, nebaSadusi. 2
4:2
Imis. 23:8
Babecansulwe ngulabaphostoli, ngobe bebafundzisa bantfu kutsi Jesu wavuswa ekufeni, lokufakaza kutsi nalabafile bayawuvukela ekuphileni. 3
4:3
Luk. 21:12
Imis. 5:18
Ngako bababopha babafaka ejele kwaze kwaba ngakusasa, ngobe lase lishonile lilanga. 4
4:4
Imis. 2:41,47
Kodvwa labanyenti labaliva livi bakholwa; emadvodza andza acishe aba ti-5 000.

5Ngakusasa baholi bemaJuda, netibondza tenkholo yemaJuda, netati temtsetfo bahlangana eJerusalema. 6

4:6
Luk. 3:2
Joh. 18:13
Imis. 5:16
Bahlangana na-Anasi labengumPhristi Lomkhulu, naKhayafase, naJohane, na-Alekzanda, nelusendvo lwemPhristi Lomkhulu. 7
4:7
Mat. 21:23
Baphostoli babemisa embikwabo bababuta batsi: “Loku nikwente ngamaphi emandla nome ngaliphi ligama?”

8

4:8
Mat. 10:19
Phetro agcwele Moya Longcwele wabaphendvula watsi: “Baholi, nani tibondza, 9lamuhla nasibutwa ngaloku lokuhle lesikwente kulesishosha nekutsi siphile kanjani, 10
4:10
Imis. 3:16
5:30
kufanele nonkhe nati, nabo bonkhe bantfu baka-Israyeli bafanele bati, kutsi lomuntfu ume lapha embikwenu aphile saka ngemandla elibito laJesu Khristu waseNazaretha, lenambetsela, kodvwa Nkulunkulu wamvusa ekufeni.

11

4:11
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Mat. 21:42
Mak. 12:10
Luk. 20:17
Rom. 9:33
1 Phet. 2:6
“Jesu nguye umBhalo lokhuluma ngaye kutsi: ‘Litje lenaledzelela, nine bakhi, selijike laba litje lesisekelo.’

12

4:12
Mat. 1:21
Imis. 10:43
“Kute kusindziswa ngalomunye; ngobe kute lelinye libito ngaphansi kwelizulu lelinikwe nguNkulunkulu kubantfu, lesingasindziswa ngalo.”

13Emalunga aleLiqoqo letiphatsimandla amangala kubona sibindzi saboPhetro naJohane, nekubona kutsi babebantfukatana nje labebangakafundzi. Bavele babona kutsi babehamba naJesu. 14Kodvwa kwakute lababengahle bakusho, ngobe babeyibona nalendvodza leyayiphilisiwe ime eceleni kwebaphostoli. 15Base bacela kutsi bake baphumele ngephandle, basale bakhuluma bodvwana.

16

4:16
Joh. 11:47
Batsi: “Sitakwente njani ngalabantfu? Bonkhe bantfu labahlala lapha eJerusalema sebayati kutsi lesigemegeme sesimangaliso sentiwe ngabo, futsi singeke sikuphike loko. 17Kodvwa kuze siyicitse lendzaba, ingandzi la kubantfu, asibafice, sibatjele kutsi bangaphindzi bakhulume nome kukubani ngelibito laJesu.”

18

4:18
Imis. 5:28
Base bayababita kutsi bangene; babadvonsa ngendlebe kutsi bangaphindzi bakhulume nome bafundzise ngelibito laJesu. 19Kodvwa boPhetro naJohane babaphendvula batsi: “Nine ngekwenu ake senisho kutsi ngukuphi lokulungile ebusweni baNkulunkulu, kulalela nine yini nome kulalela Nkulunkulu? 20Ngako singeke tsine siyekele kukhuluma ngaloko lesikubonile nalesikuvile.”

21Liqoqo lelo labaficisisa kakhulu, lase liyabakhulula, ngobe alisitfolanga sizatfu sekubajezisa, ngobe bonkhe bantfu bebadvumisa Nkulunkulu ngaloko lebekwentekile. 22Lendvodza lebekwentiwe kuyo lesibonakaliso sekuphiliswa yayineminyaka lengetulu kwema-40 budzala.

Emakholwa akhulekela sibindzi

23Batsi kube bakhululwe, boPhetro naJohane babuyela kubazalwane, bafike babatjela lokwakushiwo baphristi labakhulu netibondza takhona. 24

4:24
Eks. 20:11
Neh. 9:6
Hla. 146:6
Isa. 37:16
Kwatsi kube bakuve loko, bahlangana ndzawonye bathandaza kuNkulunkulu batsi: “Somandla, Mdali welizulu, nemhlaba, nelwandle, nako konkhe lokukuwo! 25
4:25
Hla. 2:1,2
NgaMoya Longcwele wakhuluma ngakhokho wetfu Davide, inceku yakho, mhlazana utsi:

“ ‘Kuya ngani betive batfukutsele

basongele lite?

26Emakhosi emhlaba atilungiselela,

nebabusi bahlangana ndzawonye

baphambene neNkhosi naKhristu wakhe.’

27

4:27
Mat. 27:1-2
Mak. 15:1
Luk. 23:1,8
Joh. 18:28-29
“Nembala kulelidolobha Herodi naPhontiyuse Philatu bahlangana ndzawonye nebetive, nebaka-Israyeli baphambana naJesu, Sisebenti sakho lesiNgcwele, lowasenta kutsi sibe nguKhristu. 28
4:28
Imis. 2:23
Bahlangana benta konkhe loko, wena ngemandla nentsandvo yakho, wawuvele ukumisenchanti kutsi kwenteke.

29

4:29
Luk. 21:15
Ef. 6:19
“Manje-ke, Nkhosi, ake ubukisise lokusesabisa kwabo bese uyasivumela, tsine tinceku takho, kutsi sikhulume livi lakho ngaso sonkhe sibindzi. 30Yelula sandla sakho uphilise, uvume kutsi tibonakaliso netimangaliso tentiwe ngelibito leSisebenti sakho lesiNgcwele lesinguJesu.”

31

4:31
Imis. 2:2,4
Nabacedza kuthandaza, lendzawo babehlangene kuyo yatanyatanyiswa. Bonkhe bagcwaliswa ngaMoya Longcwele, bacala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibindzi.

Kuhlanganyela ndzawonye

32

4:32
Imis. 2:44
1 Phet. 3:8
Lesicumbi semakholwa sasimcondvo munye nanhlitiyo yinye. Akekho labetsi kwakhe ngekwakhe yedvwa, kodvwa bonkhe benetisana ngako konkhe labebanako. 33Ngemandla lamakhulu baphostoli banika bufakazi ngekuvuka kweNkhosi Jesu, naNkulunkulu wehlisela imvula yetibusiso etikwabo bonkhe. 34
4:34
Dut. 15:4
Akekho namunye emkhatsini wabo labeswele. Lababenemapulazi nome tindlu bakutsengisa, base baletsa lemali lebabeyitfolile, 35
4:35
Isa. 58:7
bayinika baphostoli kutsi babehlukanisele bonkhe, kuye ngekweswela kwabo.

36

4:36
Imis. 11:22
Kwadzimate kwatsi Josefa, labengumLevi lowatalelwa eSiphrosi, baphostoli labametsa batsi nguBhanabasi (lokusho kutsi “Lowo Lokhutsatanako”), 37watsengisa ngensimi yakhe waletsa imali, wayetfula kubaphostoli.

5

Ananiyase naSafira

51Kwakukhona indvodza libito layo kungu-Ananiyase, umkayo kunguSafira, leyatsengisa ngendzawo, 2

5:2
Joh. 13:2
kodvwa yatigodlela lenye imali, nemkayo abekwati loko, yase iletsa lena lenye kubaphostoli. 3Phetro watsi kuyo: “Ananiyase, umvumeleleni Sathane kutsi abuse inhlitiyo yakho akwente ucale emanga kuMoya Longcwele ngekugodla incenye yalemali leyintsengo yalendzawo? 4Ngaphambi kwekutsi uyitsengise lendzawo bekungesiyo yakho yini? Nasewuyitsengisile beyingekho yini emandleni akho? Pho, utimiseleleni enhlitiyweni yakho kwenta intfo lenje? Awukacali emanga kubantfu kodvwa kuNkulunkulu.” 5Watsi nakeva lamavi Ananiyase washayeka phansi wafa; bonkhe labeva ngalesehlo besaba kakhulu. 6Emajaha aphutfuma, asisonga sidvumbu sakhe, asikhiphela ngephandle, asingcwaba.

7Emvakwema-awa lamatsatfu umkakhe wangena, kodvwa abengati ngalokwentekile. 8Phetro watsi kuye: “Ngitjele, ngulena kuphela yini imali leniyitfolile nendvodza yakho ngekutsengisa lendzawo yenu?” Waphendvula watsi: “Yebo, ngulena kuphela.”

9Phetro watsi kuye: “Hhawu, nitimiseleleni nalendvodza yakho ngekulinga Moya weNkhosi? Lamajaha labengcwaba indvodza yakho asalapha emnyango, lo ngikhuluma nje nawe, atakutfwala akukhiphele ngephandle.”

10Masinyane Safira washayeka phansi ngasetinyaweni taPhetro, wafa. Angena futsi emajaha abona kutsi sewufile, asayamtfwala amkhiphela ngephandle amngcwaba eceleni kwendvodza yakhe.

11Libandla lonkhe nalabanye bonkhe nabeva loku bafikelwa kwesaba lokukhulu.

Tibonakaliso netimangaliso

12

5:12
Imis. 2:43
3:11
4:30
Tibonakaliso netimangaliso letinyenti tatentiwa baphostoli emkhatsini webantfu. Onkhe emakholwa abehlangana ndzawonye eMhubheni waSolomoni. 13Kwabate namunye lowaba nesibindzi sekuhlanganyela nabo, lite nome bantfu babebadvumisa kangaka. 14
5:14
Imis. 2:47
6:7
Kodvwa lesicuku sabo sengeteka kakhulu ngebantfu labakholwa eNkhosini, labadvuna nalabasikati. 15
5:15
Mak. 6:56
Imis. 19:11
Ngemiphumela yaloku, lokwakwentiwa baphostoli, labagulako babetfwalwa ngemibhedze nangemacansi babekwe emigwacweni kuze kutsi loPhetro nakendlula, mane nje sitfunti sakhe sihambe etikwabo. 16Ticumbi ngeticumbi tebantfu teta eJerusalema tiphuma emadolobheni labesedvutane, tiletse labagulako nalababehlushwa bomoya lababi; bonkhe baphiliswa.

Kuhlushwa kwebaphostoli

17

5:17
Imis. 4:1-2
Kwase kutsi umPhristi Lomkhulu nabo bonkhe labenabo, kanye nemalunga lamanye ebaSadusi, baba nemona lomkhulu ngebaphostoli; bavumelana ngekutsi babatsatsele tinyatselo. 18Bababopha baphostoli, babafaka ejele, 19
5:19
Imis. 12:6
kodvwa kwatsi ebusuku ingilosi yeNkhosi yavula iminyango yelijele, yabahola yabakhiphela ngephandle, yatsi kubo: 20
5:20
Joh. 6:68
“Hambani niye ethempelini, nitjele bantfu bonkhe ngalemphilo lensha.”

21Baphostoli balalela, ekuseni ngeluvivi bangena ethempelini bafundzisa. UmPhristi Lomkhulu nabo bonkhe labenabo babita tonkhe tibondza temaJuda kutsi kube nemhlangano weLiqoqo; batfumela kutsi kulandvwe baphostoli baletfwe embikwabo.

22Kodvwa tatsi natifika tinceku, takhandza baphostoli bangekho ejele; ngako tabuyela emuva tayawubika loko kuleLiqoqo tatsi: 23“Nasifika lapha ejele sikhandze likhiyiwe nabogadzi bagadze eminyango; kodvwa nasivula asikakhandzi muntfu ngekhatsi!”

24Nasikuva loko siphatsimandla lesiphetse bogadzi belithempeli, nebaphristi labakhulu nabakuva loko, bamangala kutsi ngabe kwentekeni kubaphostoli. 25Basemangele kwefika indvodza yatsi kubo: “Lalelani la! Lamadvodza beniwafake ejele sikhuluma nje aphishekile afundzisa bantfu ethempelini.”

26Ngako lesiphatsimandla sahamba netinceku taso, sefike satsatsa baphostoli sababuyisa. Kodvwa ababaphocanga ngenkhani, ngobe babesaba kutsi bantfu babengahle babagcobe ngematje. 27Baletsa baphostoli babemisa embikweLiqoqo, umPhristi Lomkhulu wabagweba ngemibuzo. 28

5:28
Mat. 27:25
Imis. 4:18
Watsi: “Saniyalisisa kutsi ningafundzisi ngelibito lalomuntfu, kodvwa ase nibuke lesenikwentile! Senisakate lemfundziso yenu yaze yagcwala lonkhe lelidolobha laseJerusalema, senifuna kutsi sibe nelicala ngekufa kwakhe!”

29

5:29
Dan. 3:18
Phetro nalabanye baphostoli baphendvula batsi: “Kufanele silalele Nkulunkulu kunekulalela bantfu. 30
5:30
Imis. 2:23
3:13
Nkulunkulu wabokhokho betfu wamvusa loJesu ekufeni, emvakwekuba senimbulele ngekumbetsela esiphambanweni. 31
5:31
Luk. 24:47
Heb. 2:10
Nkulunkulu wamenyusela ngasesandleni sakhe sekudla njengeMholi neMsindzisi, kuze anike bantfu baka-Israyeli litfuba lekuphendvuka, kutsetselelwe tono tabo. 32
5:32
Joh. 15:26
Sibofakazi baletintfo tsine naMoya Longcwele, losipho saNkulunkulu kulabo labamlalelako.”

33

5:33
Imis. 7:54
Batsi nabakuva loko, batfukutsela kakhulu, bancuma kutsi babulawe. 34
5:34
Imis. 22:3
Kepha lomunye wabo, umFarisi labenguGamaliyeli, abengumfundzisi wemtsetfo kantsi futsi abehlonishwa kakhulu bantfu bonkhe, wasukuma wema embikwaleLiqoqo, wacela kutsi baphostoli sebakhishelwe ngephandle kwesikhashana. 35Wase ukhuluma kuleLiqoqo utsi: “Madvodza aka-Israyeli, caphelisisani ngaloko lenifuna kukwenta kulamadvodza. 36Kuleta tikhatsi letendlula kwake kwachamuka Thoyidasi, watibeka embili ngekutsi ungumuntfu lomkhulu; bantfu labangema-400 bamlandzela. Kodvwa wabulawa, kwase kutsi bonkhe balandzeli bakhe basakateka, kwaba kuphela kwakhe njalo. 37Emvakwaloko, kwavela Judasi abengumGalile ngesikhatsi selubalo; naye wadvonsa sicumbi lesikhulu sebantfu samlandzela, kodvwa wabulawa naye, kwase kutsi balandzeli bakhe bayasakateka. 38Manje-ke kulendzaba, ase nginitjele naku: Ningacali nitsatse sinyatselo sekumelana nalabantfu. Bayekeleni bahambe, ngobe nangabe loluhlelo nalomsebenti wabo kuyintfo leyentiwa ngumuntfu, kutawuphela; 39
5:39
Imis. 26:14
kodvwa nangabe kuphuma kuNkulunkulu, ningeke nibehlule. Nitatikhandza kutsi senilwa naNkulunkulu.”

Liqoqo lawulalela umyalo waGamaliyeli. 40Base bangenisa baphostoli, babashaya babayala futsi kutsi bangaphindzi bakhulume ngelibito laJesu, base bayabakhulula.

41

5:41
Mat. 5:10
Rom. 5:3
1 Phet. 4:13
Baphostoli balishiya Liqoqo, batfokota kakhulu ngekwetfwala lihlazo ngenca yelibito laJesu. 42Bachubeka bafundzisa onkhe emalanga ethempelini nasemitini yebantfu bashumayela liVangeli lekutsi Jesu nguKhristu.