Siswati 1996 (SWA96)
3

Kuphiliswa kwesishosha

31Ngalelinye lilanga boPhetro naJohane baya ethempelini ntsambama ngeli-awa lesitsatfu, ngesikhatsi semkhuleko. 2

3:2
Imis. 14:8
Kwakukhona indvodza letsite leyayisishosha seloku yatalwa. Yayihleti endzaweni lekutsiwa “Intfunja Lenhle”. Yayetfwalwa onkhe emalanga ibekwe ngasentfunjeni yentele kucela kubantfu lababengena ethempelini. 3Yatsi nayibona boPhetro naJohane bangena, yacela kutsi bayiphe noma ngayini lababengahle bayiphe kona. 4Bayibukisisa, Phetro watsi kuyo: “Ase ubuke ngala ngakitsi.” 5Yababuka, seyilindzele kutsi bayiphe lutfo. 6Phetro watsi kuyo: “Anginamali, kodvwa ngitakunika loko lenginako: Ngelibito laJesu Khristu waseNazaretha ngitsi kuwe: Sukuma uhambe!” 7Wase uyibamba ngesandla sangasekudla ayisita kutsi isukume. Masinyane tinyawo tayo nemacakala ayo acina. 8Yesuka emankayi yaya etulu, yema ngetinyawo tayo, yahamba, yangena ethempelini kanye nabo, ihamba isuka emankayi idvumisa Nkulunkulu. 9Bonkhe bantfu bayibona seyihamba idvumisa Nkulunkulu; 10batsi nase babone kahle kutsi ngiyo lendvodza lebeyihlala ngase “Ntfunjeni Lenhle” yelithempeli, bamangala kakhulu ngaloko lokwase kwentekile.

Inshumayelo yaPhetro ethempelini

11

3:11
1 Khos. 6:3
Joh. 10:23
Imis. 5:12
Lendvodza yalandzela boPhetro naJohane, bonkhe bantfu bamangala bagijima baya endzaweni leyayibitwa ngekutsi: “NguMhubhe waSolomoni”. 12Nakabona labantfu Phetro, watsi kubo:

“Madvodza aka-Israyeli, kunimangaliselani loku, nisigolotelelani kangaka? Nicabanga kutsi kungebungcwele betfu yini nome ngemandla etfu yini kutsi sente lomuntfu wahamba? 13

3:13
Eks. 3:6
Isa. 52:13
Luk. 23:16
Imis. 2:23
5:30
Nkulunkulu wa-Abrahama na-Isaka naJakobe, Nkulunkulu wabokhokho, usikhatimulisile Sisebenti sakhe lesinguJesu, lenamniketa etiphatsimandleni, namlahla embikwaPhilatu, namala nome Philatu asatimisele kumkhulula. 14
3:14
Mat. 27:20
Mak. 15:11
Luk. 23:13-23
Joh. 18:39
19:12-15
Abengcwele alungile, kodvwa namala, namlahla, esikhundleni sakhe nacela Philatu kutsi anikhululele sigelekece. 15
3:15
Ef. 1:20
Ngako nabulala uMtfombo Wemphilo. Kodvwa Nkulunkulu wamvusa kulabafile, tsine-ke sibofakazi baloko. 16
3:16
Luk. 17:19
Ligama laJesu nekukholwa egameni lakhe lokucinise lendvodza leniyibonako naleniyatiko; nekukholwa lokungaJesu kunike imphilo lephelele kulomuntfu, njengobe nani nibona nje.

17

3:17
Luk. 23:34
1 Khor. 2:8
1 Thim. 1:13
“Noko, bomnaketfu, ngiyati kutsi loko nakwentiswa kungati njengebaholi benu. 18
3:18
Luk. 24:27,44
Nkulunkulu wakumemetela kucala ngabo bonkhe baphrofethi kutsi Khristu abefanele kuhlupheka; nembala loko sekugcwalisekile ngalendlela. 19
3:19
Imis. 2:38
Ngako, phendvukani, nibuyele kuNkulunkulu, kuze esule licala letono tenu, 20kuze kufike tikhatsi Nkulunkulu ahlumelelise imiphefumulo yenu ngekutfumela Jesu longuKhristu, lanikhetsela yena kucala. 21
3:21
Mal. 4:5
Luk. 1:70
Kufanele ahlale ezulwini kuze kufike sikhatsi lapho konkhe kuyakwentiwa kube kusha, njengobe Nkulunkulu amemetela emandvulo ngebaphrofethi bakhe labangcwele. 22
3:22
Dut. 18:15,18
Imis. 7:37
NaMosi watsi: ‘INkhosi, Nkulunkulu wenu, iyawunitfumelela umphrofethi, njengobe nami angitfuma, loyawuba wesive sakini. Nibolalela konkhe latanitjela kona. 23
3:23
1 Sam. 3:20
Lowo longalaleli loko lokushiwo ngulowo mphrofethi uyakwehlukaniswa nesive saNkulunkulu abhujiswe.’ 24Nebaphrofethi bonkhe lababenelivi njengaSamuweli nalabeta emvakwakhe, bamemetela ngawo lamalanga. 25
3:25
Gen. 12:3
22:18
Imis. 13:46
Tetsembiso taNkulunkulu ngebaphrofethi bakhe ngetenu, ninesabelo nani kulesivumelwane lesentiwa nguNkulunkulu kubokhokho benu. Washo naku-Abrahama watsi: ‘Ngesitukulwane sakho ngiyawubusisa bonkhe bantfu emhlabeni.’ 26Ngako Nkulunkulu wasikhetsa wasitfuma Sisebenti sakhe kini kucala kutenibusisa ngekunenta nonkhe niphendvuke nitishiye tindlela tenu tekonakala.”