Siswati 1996 (SWA96)
28

Kwemukeleka kwaPawula eMaltha

281

28:1
Imis. 27:26
Satsi sesisindzile sonkhe sesisesichingini, satfola kutsi lesichingi kutsiwa kuseMaltha. 2Bantfu bakulesichingi baba nemusa lomkhulu kitsi. Lase licale kuna, ngako kwase kumakhata, base basibasela umlilo, sotsa. 3Pawula wasabutela tinkhunyana; watsi asatibasa, kwachamuka inyoka, icoshwa kushisa, yaluma Pawula, yaze yanamatsela yalenga esandleni sakhe. 4Lesive saseMaltha satsi nasibona lenyoka inamatsele esandleni saPawula, samsola satsi: “Lomuntfu ngumtsakatsi, nome asaphunyulile elwandle nkulunkulu wekujezisa, longuDikhe, akamvumeli kutsi aphile.” 5
28:5
Mak. 16:18
Luk. 10:19
Pawula wamane wayitsintsitsela emlilweni nje lenyoka angakalimali ndzawo. 6
28:6
Imis. 14:11
Babeloku babheke kutsi bambone avuvuka nome bambone ashayeka phansi afe. Kodvwa emvakwekuba sebabheke kwaze kwaba sikhatsi lesidze, babona kungenteki lutfo kuPawula, bajikisa tingcondvo tabo batsi: “Lomuntfu ungunkulunkulu.”

Pawula uphilisa tigulane

7Bucamamana nje kwaleyo ndzawo bekunemasimi aPhupliyuse, umbusi walesichingi, wasemukela kahle nangemusa emalanga lamatsatfu asiphatsa njengetivakashi takhe. 8Uyise waPhupliyuse abesembhedzeni agula, aphetfwe yimbo nesisu sengati. Pawula wangena endlini yakhe, wakhuleka, wambeka tandla, wamphilisa. 9Kwatsi kube kwenteke loko, tonkhe tigulane takulesichingi taletfwa tafike taphiliswa tonkhe. 10Ngako base basipha tipho letinyenti. Kwatsi nome sesihamba, basipha lesasingahle sikudzinge endleleni.

Kusuka kwetfu eMaltha kuya eRoma

11Ngemvakwetinyanga letintsatfu sesuka ngemkhumbi wase-Alekzandriya, lowawubitwa ngekutsi: “Emaphahla Asezulwini.” Wawucitse busika esichingini. 12Sefika edolobheni laseSirakhusi, sahlala emalanga lamatsatfu. 13Sesuka lapho sajikeleta, saze sefika edolobheni laseRegiyumu. Ngakusasa umoya wacala kubhenguta uchamuka eningizimu, kwatsi ngemalanga lamabili sefika edolobheni lasePhutheyoli. 14Sakhandza bazalwane, basicela kutsi sihlale nabo liviki, sahlala; sabe sesendlulela eRoma. 15Bazalwane baseRoma bese bevile ngatsi, ngako base bayasihlangabeta eMakethe yaka-Aphiyusi neMahhotela Lamatsatfu. Pawula watsi kube ababone labazalwane, wabonga Nkulunkulu wase uma nesibindzi.

BoPawula sebaseRoma

16

28:16
Imis. 24:23
27:3
Satsi nasifika eRoma, Pawula wavunyelwa kutsi ahlale yedvwa, wabekwa nelisotja lekumgadza.

17

28:17
Imis. 21:30
24:12
25:8
Emvakwemalanga lamatsatfu Pawula wabita umhlangano webaholi bemaJuda. Batsi nase baphelele ndzawonye, wabatjela watsi: “Bazalwane bami! Nome ngingazange sengente lutfo loluphambene nebantfu bakitsi, nanemasiko lesawemukela kubokhokho betfu, ngaboshwa eJerusalema nganikelwa etandleni temaRoma. 18
28:18
Imis. 23:9
26:31
Angiphenya asafuna kungikhulula ngobe angalitfolanga licala lelalifanele kutsi ngilifele. 19
28:19
Imis. 25:11
Kodvwa kwatsi ngobe emaJuda akuphikisa loko, ngacindzeteleka kutsi ngitetikhalela kuKhesari, hhayi ngobe ngangihlose kubeka sive sakitsi licala. 20
28:20
Imis. 23:6
24:21
26:6
Ef. 6:20
Kungako ngicele kunibona nje ngikhulume nani; ngobe ngiboshwe ngaletinketane ngenca yakhe lolitsemba lebantfu baka-Israyeli.”

21EmaJuda atsi kuye: “Kute tincwadzi lesititfolile tsine letikhuluma ngawe tiphuma eJudiya, kute namunye kubazalwane lowabuya netindzaba khona, ngisho kukhuluma lutfo nje lolubi ngawe. 22

28:22
Luk. 2:34
Imis. 24:5
Kodvwa noko sifuna kuva ngawe umcondvo wakho, ngobe siyati kutsi live lonkhe likhuluma kabi ngalenkholo lohambisana nayo.”

23

28:23
Imis. 26:22
Ngako-ke emaJuda amisa lilanga lekubonana naPawula. Ngalelo langa bantfu befika baba banyenti lapho bekuhlala khona Pawula. Kusukela ekuseni laze layawumbamba unina seloku afakaza ngekubachazela ngembuso waNkulunkulu. Wetama kubenelisa ngaJesu ngekubakhumbuta lokusemtsetfweni waMosi nangemiBhalo yebaphrofethi. 24
28:24
Imis. 17:1
Labanye beneliswa ngulamavi akhe, noko labanye abazange bakholwe. 25
28:25
2 Phet. 1:21
Ngako base bahamba baphikisana bodvwana, lapho Pawula asabeke inkhulumo letsi: “Maye, washo kahle Moya Longcwele nakakhuluma ngemphrofethi Isaya kubokhokho benu, 26
28:26-27
Isa. 6:9-10
Hez. 12:2
Mat. 13:14
watsi:

“ ‘Hamba utsi kulesive:

Ngekuva niyakuva ningete nevisisa,

ngekubuka niyawubuka

ningete nabona,

27ngobe inhlitiyo yalesive

seyaba lukhuni,

nangetindlebe tabo beva kamatima,

emehlo abo bawavalile;

funa mhlawumbe emehlo abo abone,

nangetindlebe tabo beve,

nangetinhlitiyo tabo bacondzisise,

baphendvuke, bese ngiyabaphilisa.’ ”

28

28:28
Hla. 67:3
98:3
Luk. 3:6
24:47
Imis. 13:46
18:6
Wase uyavalelisa Pawula ngekutsi: “Akwateke kini kutsi lensindziso yaNkulunkulu seyitfunyelwe kubetive, futsi batawuyemukela.”

[ 29Watsi kube acedze kusho njalo Pawula, ase ayahamba emaJuda ahamba aphikisana odvwana adzatisana inkhani.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

30Wacedza iminyaka lemibili Pawula ahleti lapho, ahlala endlini labeyicashile. Abemukela ngetandla totibili bonkhe labebeta batemvakashela. 31Abeshumayela ngembuso waNkulunkulu, afundzisa ngeNkhosi Jesu Khristu akhuluma ngesibindzi nangekukhululeka lokukhulu.