Siswati 1996 (SWA96)
27

Luhambo lwekugcina: Pawula uyantjweza uya eRoma

271

27:1
Imis. 25:12
Kwatsi sekuncunyiwe kutsi sewelele eTaliyane, base baniketela Pawula naletinye tiboshwa kuJuliyusi, indvuna yembutfo lebekutsiwa ngeweMbusi, Agustusi. 2
27:2
Imis. 19:29
20:4
Khol. 4:10
Sakhwela emkhunjini lowawusuka e-Adramithiyamu lowase utawusuka uye etikhumulweni temikhumbi elugwini lwase-Asiya, nembala salucala luhambo lwetfu siphekeletelwa ngu-Aristakhusi labewaseMasedoniya esuka eThesalonika. 3
27:3
Imis. 24:23
28:16
Ngakusasa sangenisa eSidoni, naJuliyusi wamphatsa kahle Pawula, wamvumela nekutsi ayewubonana nebangani bakhe asho nekusho kutsi abonakekelwa kahle. 4Sesuka lapho sachubeka ngemkhumbi; kodvwa njengobe umoya bewuphambene natsi, sahamba sagudla sichingi saseSiphrosi. 5Sancamula lwandle ngaseSilisiya nePhamfiliya, saze sangena eMira yaseLisiya, 6lapho indvuna yatfola umkhumbi lowawuchamuka e-Alekzandriya nawo lowawucondze eTaliyane, ngako yase isigibelisa kuwo.

7Sahamba sesihamba kancane emalanga lamanyenti, nangebulukhuni lobukhulu, kodvwa ekugcineni saze sefika ngasedolobheni laseKhinidusi. Umoya wasivimbela kutsi sichubeke ngaleyo ndlela, ngako sase siyajika sigudla sichingi saseKhrethe sehla saze sendlula eKapa laseSalmone. 8Sehla singafuni kukhweshela lusentse lwesihlenge, noko sihamba kalukhuni kabi saze sefika endzaweni leyayibitwa ngekutsi Sikhumulo Sekuphepha, sesisedvutane nelidolobha laseLaseya.

9

27:9
Lev. 16:29
23:27
Njengobe sikhatsi lesidze sase sendlulile sikuleyo ndzawo neluhambo lwetfu seluyingoti kakhulu ngobe ngaleso sikhatsi lilanga lekuzila lase lendlulile, ngako Pawula wabeluleka watsi: 10
27:10
2 Khor. 11:25
“Madvodza, ngiyabona kutsi kusukela lapha luhambo lwetfu lutawugcwala tingoti; kutaba khona umonakalo lomkhulu kabi, hhayi etimphahleni letisemkhunjini nasemkhunjini kuphela, kodvwa nasemphilweni yetfu.” 11Kodvwa indvuna yabo yayinakekele kakhulu loko beyikutjelwa litilosi lemkhumbi kanye nemphatsi wemkhumbi yangete yakunaka loko lokwakushiwo nguPawula. 12Ngobe-ke kwakuyingoti nekuhlala kuleso sikhumulo ebusika labanyenti bebancokombele kona kutsi akuchutjekwe kwetanywe kuyawufika eFeniksi, nakwenteka. Leso bekusikhumulo saseKhrethe lesasibheke eNshonalanga yeNingizimu neNshonalanga yeNyakatfo, lapho bebangahle bacitse khona lobo busika.

Siphepho selwandle

13Umoyana waseningizimu wacala kuhhusha, nabo bacabanga kutsi sebatawuphumelela, ngako base bakhuphula sisimiso semkhumbi bantjweza bagudla lusentse lwaseKhrethe. 14Kodvwa masinyane nje kwachamuka umoya lomkhulu lobewubitwa ngekutsi yiNyakatfo-Mphumalanga, lowahhusha uchamuka esichingini. 15Umkhumbi wawubhekene nawo, ngako wehluleka kuchubeka sase siyawuvumela kutsi usiphephule. 16Saze satfola kukhosela nasigudla sichingana lesitsiwa iKhawuda. Lapho-ke nome kwakulukhuni, kodvwa sakhona kusibamba sikebhe semkhumbi. 17Basikhweta base bankinkela umkhumbi ngetindophi esiswini sawo, ngobe bebesaba kutsi bangahle baphahlateke esihlabatsini lesingaselugwini lweLibhiya; ngako kwehliswa liseyili, kwayekelwa umkhumbi kutsi wemuke nemoya. 18Sachubeka sihhushuhhushu semoya sawuphephula umkhumbi, kwatsi ngelilanga lelilandzelako bacala kuphungula umtfwalo ngekulahla letinye tintfo letatisindza. 19Kwatsi ngelilanga lesitsatfu bachubeka banyomula letinye tigcobo temkhumbi letatisindza batilahla bona ngetandla tabo. 20Kwaba ngemalanga lamanyenti singaliboni lilanga netinkhanyeti, nesiphepho sachubeka nekucinisa kuhhusha, saze saphelelwa nalitsemba lekutsi singaphindze siphile.

21Emvakwemalanga singasafaki lutfo etfunjini, Pawula wasukuma wema emkhatsini wabo watsi: “Madvodza, kube nangilalela nangete nesuka eKhrethe, ngabe asikangeni kulenhlupheko lengaka. 22Namanje ngiyanincenga, manini sibindzi. Kute namunye lotawufa, kodvwa umkhumbi wona utakufa uphele nya. 23

27:23
Imis. 23:11
Ngobe kulobusuku balamuhla ingilosi yaNkulunkulu, lengiwakhe nalengimkhontako, ime eceleni kwami 24yatsi: ‘Ungesabi, Pawula, ufanele ume embikwaKhesari; Nkulunkulu ukunikile bonkhe laba lohamba nabo.’ 25Ngako-ke, madvodza, manini sibindzi, ngobe ngiyametsemba Nkulunkulu kutsi kutawuba njengaloku angitjelile. 26
27:26
Imis. 28:1
Kodvwa kufanele silahlelwe esichingini lesitsite.”

Kuphihlika kwemkhumbi

27Kwase kulilanga leli-14 sintanta elwandle lwase-Adriya, sekungusekhatsi nebusuku bashayeli bemkhumbi basola shangatsi besebasondzele eveni lelitsite. 28Ngako base behlisa insimbi yekukala kutsi sekushona kangakanani, batfola kutsi lamanti angemamitha langema-40 kushona kwawo; bachubeka sikhashana baphindza bakala futsi, base batfola kutsi asangemamitha langema-30 kushona kwawo. 29Babesaba kutsi umkhumbi wetfu ungahle uphahlateke ematjeni, ngako base behlisa tisimiso temkhumbi letine ngemuva kwemkhumbi, bafisa kutsi kuse, 30ngako bashayeli bemkhumbi betama kubaleka ngekwehlisela umkhumbi emantini bashaya sengatsi behlisela letinye vtisimiso ngembili kwemkhumbi. 31Kodvwa Pawula watjela lendvuna yembutfo watsi: “Nangabe labashayeli balomkhumbi babaleka, kute lotawuphila lapha emkhunjini.” 32Ngako emasotja atijuba letintsambo letatisimise sikebhe, asiyekela sahamba.

33Lilanga lase litawuphuma, ngako Pawula wabancenga bonkhe kutsi badle kudla watsi: “Senicedze emalanga lali-14 solomane ningadli lutfo! 34

27:34
Mat. 10:30
Luk. 12:7
21:18
Ngako-ke ngiyanicela kutsi nidle, nidzinga kudla khona nitewuba nemandla. Ngeke kulahleke ngisho nalunye lunwele lwetinhloko tenu.” 35
27:35
Joh. 6:11
Watsi kube asho loko Pawula watsatsa sinkhwa wabonga kuNkulunkulu embikwabo bambuka bonkhe, wasihlephula wacala wadla. 36Ngako-ke nabo bema sibindzi bacala badla. 37Sesisonkhe la emkhunjini sasingema-276. 38Kwatsi nase sidle sonkhe sesutsa, kwase kuphungulwa umkhumbi ngekulahla kolo emantini.

39Kwatsi sekusa, bashayeli bemkhumbi solo bangaluboni lusentse, babona sikhumbi sinesihlabatsi, base bancoma kutsi bayewufika kuso nakwenteka, ngobe bebafuna kuwumisa khona lapho umkhumbi. 40Ngako base bajuba tintsambo letatibambe tisimiso, batiyekela tacwila elwandle, ngaso leso sikhatsi bakhumula imiphini yekucondzisa umkhumbi, baphakamisa liseyili lelingembili, kuze kutsi umoya ufucele umkhumbi esihlabatsini lesasingembili. 41Kodvwa umkhumbi washayisa ngenhloko esibundvumeni wabhajwa. Inhloko yemkhumbi yembeleka yangabe isakwati kufuceka, kwabe kungulapho lingemuva lemkhumbi lifohloteka, laze laba tincetu lephulwa sihhushuhhushu semagagasi.

42Emasotja enta lisu lekubulala tonkhe tiboshwa, kubete nasinye lesitawuhlamba sidzimate siphunyule. 43Kodvwa indvuna yelibutfo ifuna kusindzisa Pawula, yawalela kuloko, esikhundleni salokho yatsi: “Bonkhe labakwatiko kuhlamba abadvumele emantini kucala bahlambe baye elusentseni. 44Laba labanye batawulandzela ngemuva bahlambe ngekugibela emapulangweni nome etincentwini temkhumbi, baze befike elusentseni.” Sasindza kanjalo-ke sonkhe, sahlamba saze sefika elusentseni, sewela.

28

Kwemukeleka kwaPawula eMaltha

281

28:1
Imis. 27:26
Satsi sesisindzile sonkhe sesisesichingini, satfola kutsi lesichingi kutsiwa kuseMaltha. 2Bantfu bakulesichingi baba nemusa lomkhulu kitsi. Lase licale kuna, ngako kwase kumakhata, base basibasela umlilo, sotsa. 3Pawula wasabutela tinkhunyana; watsi asatibasa, kwachamuka inyoka, icoshwa kushisa, yaluma Pawula, yaze yanamatsela yalenga esandleni sakhe. 4Lesive saseMaltha satsi nasibona lenyoka inamatsele esandleni saPawula, samsola satsi: “Lomuntfu ngumtsakatsi, nome asaphunyulile elwandle nkulunkulu wekujezisa, longuDikhe, akamvumeli kutsi aphile.” 5
28:5
Mak. 16:18
Luk. 10:19
Pawula wamane wayitsintsitsela emlilweni nje lenyoka angakalimali ndzawo. 6
28:6
Imis. 14:11
Babeloku babheke kutsi bambone avuvuka nome bambone ashayeka phansi afe. Kodvwa emvakwekuba sebabheke kwaze kwaba sikhatsi lesidze, babona kungenteki lutfo kuPawula, bajikisa tingcondvo tabo batsi: “Lomuntfu ungunkulunkulu.”

Pawula uphilisa tigulane

7Bucamamana nje kwaleyo ndzawo bekunemasimi aPhupliyuse, umbusi walesichingi, wasemukela kahle nangemusa emalanga lamatsatfu asiphatsa njengetivakashi takhe. 8Uyise waPhupliyuse abesembhedzeni agula, aphetfwe yimbo nesisu sengati. Pawula wangena endlini yakhe, wakhuleka, wambeka tandla, wamphilisa. 9Kwatsi kube kwenteke loko, tonkhe tigulane takulesichingi taletfwa tafike taphiliswa tonkhe. 10Ngako base basipha tipho letinyenti. Kwatsi nome sesihamba, basipha lesasingahle sikudzinge endleleni.

Kusuka kwetfu eMaltha kuya eRoma

11Ngemvakwetinyanga letintsatfu sesuka ngemkhumbi wase-Alekzandriya, lowawubitwa ngekutsi: “Emaphahla Asezulwini.” Wawucitse busika esichingini. 12Sefika edolobheni laseSirakhusi, sahlala emalanga lamatsatfu. 13Sesuka lapho sajikeleta, saze sefika edolobheni laseRegiyumu. Ngakusasa umoya wacala kubhenguta uchamuka eningizimu, kwatsi ngemalanga lamabili sefika edolobheni lasePhutheyoli. 14Sakhandza bazalwane, basicela kutsi sihlale nabo liviki, sahlala; sabe sesendlulela eRoma. 15Bazalwane baseRoma bese bevile ngatsi, ngako base bayasihlangabeta eMakethe yaka-Aphiyusi neMahhotela Lamatsatfu. Pawula watsi kube ababone labazalwane, wabonga Nkulunkulu wase uma nesibindzi.

BoPawula sebaseRoma

16

28:16
Imis. 24:23
27:3
Satsi nasifika eRoma, Pawula wavunyelwa kutsi ahlale yedvwa, wabekwa nelisotja lekumgadza.

17

28:17
Imis. 21:30
24:12
25:8
Emvakwemalanga lamatsatfu Pawula wabita umhlangano webaholi bemaJuda. Batsi nase baphelele ndzawonye, wabatjela watsi: “Bazalwane bami! Nome ngingazange sengente lutfo loluphambene nebantfu bakitsi, nanemasiko lesawemukela kubokhokho betfu, ngaboshwa eJerusalema nganikelwa etandleni temaRoma. 18
28:18
Imis. 23:9
26:31
Angiphenya asafuna kungikhulula ngobe angalitfolanga licala lelalifanele kutsi ngilifele. 19
28:19
Imis. 25:11
Kodvwa kwatsi ngobe emaJuda akuphikisa loko, ngacindzeteleka kutsi ngitetikhalela kuKhesari, hhayi ngobe ngangihlose kubeka sive sakitsi licala. 20
28:20
Imis. 23:6
24:21
26:6
Ef. 6:20
Kungako ngicele kunibona nje ngikhulume nani; ngobe ngiboshwe ngaletinketane ngenca yakhe lolitsemba lebantfu baka-Israyeli.”

21EmaJuda atsi kuye: “Kute tincwadzi lesititfolile tsine letikhuluma ngawe tiphuma eJudiya, kute namunye kubazalwane lowabuya netindzaba khona, ngisho kukhuluma lutfo nje lolubi ngawe. 22

28:22
Luk. 2:34
Imis. 24:5
Kodvwa noko sifuna kuva ngawe umcondvo wakho, ngobe siyati kutsi live lonkhe likhuluma kabi ngalenkholo lohambisana nayo.”

23

28:23
Imis. 26:22
Ngako-ke emaJuda amisa lilanga lekubonana naPawula. Ngalelo langa bantfu befika baba banyenti lapho bekuhlala khona Pawula. Kusukela ekuseni laze layawumbamba unina seloku afakaza ngekubachazela ngembuso waNkulunkulu. Wetama kubenelisa ngaJesu ngekubakhumbuta lokusemtsetfweni waMosi nangemiBhalo yebaphrofethi. 24
28:24
Imis. 17:1
Labanye beneliswa ngulamavi akhe, noko labanye abazange bakholwe. 25
28:25
2 Phet. 1:21
Ngako base bahamba baphikisana bodvwana, lapho Pawula asabeke inkhulumo letsi: “Maye, washo kahle Moya Longcwele nakakhuluma ngemphrofethi Isaya kubokhokho benu, 26
28:26-27
Isa. 6:9-10
Hez. 12:2
Mat. 13:14
watsi:

“ ‘Hamba utsi kulesive:

Ngekuva niyakuva ningete nevisisa,

ngekubuka niyawubuka

ningete nabona,

27ngobe inhlitiyo yalesive

seyaba lukhuni,

nangetindlebe tabo beva kamatima,

emehlo abo bawavalile;

funa mhlawumbe emehlo abo abone,

nangetindlebe tabo beve,

nangetinhlitiyo tabo bacondzisise,

baphendvuke, bese ngiyabaphilisa.’ ”

28

28:28
Hla. 67:3
98:3
Luk. 3:6
24:47
Imis. 13:46
18:6
Wase uyavalelisa Pawula ngekutsi: “Akwateke kini kutsi lensindziso yaNkulunkulu seyitfunyelwe kubetive, futsi batawuyemukela.”

[ 29Watsi kube acedze kusho njalo Pawula, ase ayahamba emaJuda ahamba aphikisana odvwana adzatisana inkhani.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

30Wacedza iminyaka lemibili Pawula ahleti lapho, ahlala endlini labeyicashile. Abemukela ngetandla totibili bonkhe labebeta batemvakashela. 31Abeshumayela ngembuso waNkulunkulu, afundzisa ngeNkhosi Jesu Khristu akhuluma ngesibindzi nangekukhululeka lokukhulu.