Siswati 1996 (SWA96)
25

Pawula ucela kutsi licala lakhe lendluliselwe kuMbusi

251Emvakwemalanga lamatsatfu Festusi afikile kuleso sifundza, wesuka eKhesariya waya eJerusalema. 2

25:2
Imis. 24:1
Baphristi labakhulu nebaholi bemaJuda bachazisisa kungevani kwabo naPawula; base bancenga Festusi 3
25:3
Imis. 23:15
kutsi amane ababonelele ngekuletsa Pawula eJerusalema, ngobe phela base bente lisu lekumenta silo sengubo endleleni. 4Festusi wabaphendvula watsi: “Pawula siboshwa lesiseKhesariya, nami ngitawuncandzeka masinyane ngiye khona. 5Ngako-ke nangabe kukhona emacala lenimbeka wona, khululani tiphatsimandla tenu ngihambe nato.”

6Festusi wahlala nabo emalanga lasiphohlongo nome lalishumi, wase wehlela eKhesariya. Ngakusasa wahlala esihlalweni sakhe sekwehlulela, wase utfumela kutsi akuletfwe Pawula. 7Watsi kube Pawula angene, lamaJuda bekete naye esuka eJerusalema amkaka ngala nangala, ambeka emacala lamanyenti nalamabi, labehluleka nekubeka bufakazi bawo. 8

25:8
Imis. 24:12
Kodvwa Pawula wativikela ngekutsi: “Kute lengikonile lokuphambene nemtsetfo wemaJuda, nome nelithempeli, nome naKhesari.”

9Festusi afuna kujabulisa emaJuda wabuta Pawula watsi: “Ungatsandza yini kuya eJerusalema kuyewutekwa lamacala labakubeke wona la embikwami?”

10Kodvwa Pawula watsi: “Ngime embikwesihlalo sekwehlulela saKhesari, uMbusi, ngulapho-ke lakufanele licala lami litsetfwe khona. Kute lengiwone ngako emaJuda, njengobe nawe ukwati nje loko. 11Nangabe kukhona lapho ngephule khona umtsetfo, ngenta lokufanele kutsi ngijeziswe ngekufa, angiceli kuphepha ekufeni; kodvwa nalingekho liciniso kulamacala labangibeka wona, kute umuntfu lofanele kunginikela etandleni tabo. Ngicela kuyakwembula ingubo kuKhesari, uMbusi.” 12Festusi wase ufakana imilomo nebeluleki bakhe uphendvula Pawula utsi: “Sewucele kutsi lelicala lendluliselwe kuKhesari, ngako-ke utawuvele uhambe uye kuKhesari.”

Pawula ume embikwa-Agripha naBhenise

13Emvakwemalanga inkhosi Agripha naBhenise bavakashela eKhesariya ngenjongo yekwemukela Festusi. 14

25:14
Imis. 24:27
Kulawo malanga basahleti lapho, Festusi wase utekela inkhosi ngalendzaba yaPawula utsi: “Kukhona indvodza lesiboshwa lesashiywa nguFeliksi; 15nangiya eJerusalema, baphristi labakhulu bemaJuda netibondza tenkholo yabo bambeka emacala lamanyenti, bangicele nekutsi ngimehlulele ngekumlahla ngelicala. 16Ngabaphendvula ngekutsi akusiwo umtsetfo wetfu tsine maRoma kutsi silahle umuntfu ngelicala, angakalitfoli litfuba lekubhekana nebamangaleli bakhe buso nebuso atiphendvulele ngaloko labambeka ngako licala. 17Batsi kube befike bahlangane lapha, angizange ngicitse sikhatsi, kodvwa kwatsi kusa ngakusasa ngavele ngahlala esihlalweni sekwehlulela, ngatfumela kutsi ayiletfwe lendvodza. 18Bamangaleli bakhe abambekanga emacala langako ebugelekece, njengobe ngangibhekile.

19

25:19
Imis. 18:15
“Kodvwa basuke baphikisana naye ngenkholo yabo nangendvodza letsite lenguJesu lese yafa, lacinisa ngayo Pawula kutsi iyaphila. 20Ngadzidzeka nje kutsi ngingayihlolisisa kanjani lendzaba yakhe, ngako-ke ngase ngibuta yena kutsi angatsandza yini kuya eJerusalema kuyewutekwa lamacala akhe khona. 21Kodvwa Pawula wacela kutsi lokutekwa kwelicala lakhe akwendluliselwe ku-Agustusi, uMbusi, lofanele alijube; ngase ngitjela emasotja kutsi amgadze, kuze kufike sikhatsi sekumetfula kuKhesari.”

22Agripha watsi kuFestusi: “Ngifuna kutivela nayikhuluma lendvodza.”

Festusi waphendvula watsi: “Utamuva kusasa.”

23

25:23
Mat. 10:18
Ngakusasa bo-Agripha naBhenise beta ngekuhlonipheka lokukhulu, bafike bangena ehholweni lenkhulu yekuhlangana bahamba nabokhenela bemphi kanye nemadvodza labebalulekile kulelo dolobha. Festusi wase utfumela emasotja kutsi alandze Pawula.

24

25:24
Imis. 22:22
Festusi wase utsi: “Nkhosi Agripha kanye nani nonkhe lenikhona lapha kanye natsi, ngiyo-ke lendvodza lesengemukele tikhalo ngayo kuwo onkhe emaJuda lalapha naseJerusalema; bakhala ngekutsi kufanele iye entsanjeni. 25
25:25
Imis. 23:9
26:31
Kodvwa mine ngekwami kute lokubi lengitfole kutsi ikwentile lokungayenta ize ijeziswe ngentsambo. Kodvwa njengobe yona icele kutsi ilendlulisele ku-Agustusi, nami-ke sengincume kuyitfumela kuye. 26Kodvwa kute lokumcoka lenginako lengingahle ngikubhalele uMbusi ngayo. Ngiko nje ngiyiletse la embikwenu, ikakhulu kuwe, Nkhosi Agripha, khona litawutsi lingahlolwa lelicala layo nami ngibe nako lengingakubhala. 27Ngobe ngibona shangatsi kungaba bulima kimi kutsi ngingatfumela siboshwa kuye ngingachazi kutsi cala lini lesibekwe lona.”

26

Pawula utivikela embikwa-Agripha

261Agripha watsi kuPawula: “Ukhululekile, kutsi ungatikhulumela nawe, utivikele.” Pawula wase uphakamisa sandla sakhe uyatikhulumela ativikela watsi:

2“Nkhosi Agripha! Ngitivela nginenhlanhla kutsi lamuhla embikwakho ngitatikhulumela ngitivikele kuwo onkhe lamacala lengibekwe wona ngemaJuda, 3kakhulu ngobe naku wena utetayele timphikiswano nemasiko emaJuda, ngako-ke ngiyakuncenga kutsi ungilalele ngekubeketela.

4“Onkhe emaJuda ayayati imphilo yami kusukela ebuncaneni bami, ngisahlala eveni lakitsi kanye naseJerusalema. 5

26:5
Imis. 23:6
Fil. 3:5
Ngihleti sikhatsi lesidze nabo bayangati; futsi bangakufakaza loko, nabatsandzako, kutsi ngekwenkholo ngangiphila ngililunga lebaFarisi, licembu lelikhonta Nkulunkulu ngekulandzela tibopho temiyalo nemitsetfo. 6
26:6
Imis. 13:32
Manje lo ngime lapha ngibekwe licala lekwetsemba setsembiso saNkulunkulu lasetsembisa kubokhokho betfu. 7
26:7
Imis. 24:15
Ngiso lesetsembiso lesasibhekwe tive takitsi letili-12 kutsi sigcwaliseke, njengobe tikhonta Nkulunkulu ngesineke imini nebusuku. Nguleso setsembiso-ke, Nkhosi, langibeke licala ngaso emaJuda. 8Kwentiwa yini lokutsi nine ningakholwa kutsi Nkulunkulu uyabavusa bantfu labafile?

9

26:9-11
Imis. 8:3
9:1
22:4
“Mine matfupha ngangikholwa kutsi kufanele ngente konkhe lokusemandleni ami kutsi ngiphambane nelibito laJesu waseNazaretha. 10Ngavele ngakwenta loko eJerusalema. Nganikwa baphristi labakhulu emandla neligunya lekubabopha ngibafake ejele bonkhe labangcwele, sasitsi sijubo selicala singaba yintsambo nami ngisisekele ngevoti. 11Ngadlanga ngekubajezisa emasinagogeni ngibacindzetela kutsi bakugceke kukholwa kwabo. Ngangibacansukela kakhulu kangangekutsi ngadzimate ngabalandzela nome sebabalekele kulamanye emadolobha langephandle.”

Pawula ulandzisa ngekuphendvuka kwakhe

(Imis. 9:1-19; 22:6-16)

12“Kwabangelwa nguloko-ke kuya kwami eDamaseko sengitfole emandla neligunya kubaphristi labakhulu. 13Kwakusemini lenkhulu emgwacweni, Nkhosi, nangibona kukhanya lokwakwendlula kwelilanga kuphuma ezulwini kwangibaneka kwangitungeleta kanye nalabo ngangihamba nabo. 14Sonkhe sawela phansi, ngeva livi likhuluma kimi ngesiHebheru litsi: ‘Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani? Kulukhuni kuwe kukhahlela etinchijini.’

15“Mine ngase ngitsi: ‘Ungubani wena, Nkhosi?’ INkhosi yaphendvula yatsi: ‘NginguJesu, lona lomhluphako. 16Kodvwa sukuma ume ngetinyawo takho, ngobe ngitibonakalisele loko kuwe kutsi ngikwente ube sisebenti sami nafakazi wami ngaloku lokubonile ngami lamuhla, kanye naloko lengitawutibonakalisa ngako kuwe. 17Ngitawukusindzisa esiveni saka-Israyeli nebetive lengikutfuma kubo. 18

26:18
Isa. 35:5
42:7
60:1
Imis. 20:32
Ef. 1:11,18
Khol. 1:12
1 Phet. 2:9
Utawuvula emehlo abo, kuze besuke ebumnyameni bagucukele ekukhanyeni besuke nasemandleni aSathane baye kuNkulunkulu, kuze batsetselelwe tono tabo babelwe nendzawo emkhatsini walabahlantwe ngekukholwa kimi.’ ”

Pawula ukhuluma ngemsebenti wakhe

19

26:19
Gal. 1:16
“Ngako-ke, Nkhosi Agripha, angitsandzanga kungawulaleli lombono wasezulwini, 20
26:20
Mat. 3:8
Imis. 9:19,26
13:14
22:17
kodvwa ngashumayela kusukela khona eDamaseko, naseJerusalema, nakulo lonkhe laseJudiya nakubetive ngimemetela kutsi abaphendvuke babuyele kuNkulunkulu bente imisebenti lekhombisa kuphendvuka. 21
26:21
Imis. 21:30
Ngiko loko-ke lokwenta emaJuda angibambe ethempelini afune kungibulala. 22
26:22
Luk. 24:44
Kodvwa kuze kube ngulamuhla Nkulunkulu usangisitile. Ngako-ke namanje lo ngime la ngifakaza kubo bonkhe bantfu, labancane nalabakhulu, hhayi lokunye, kodvwa kona loko lokwashiwo baphrofethi naMosi kutsi kuyakwenteka, 23
26:23
Isa. 42:6
49:6
Luk. 2:32
1 Khor. 15:20
Khol. 1:18
Semb. 1:5
kutsi Khristu kufanele ahlupheke afe nekutsi abe wekucala kuvuka ekufeni, bese umemetela kukhanya kumaJuda nakubetive.”

BoFestusi na-Agripha baphendvulana naPawula

24

26:24
1 Khor. 2:14
Asabeka inkhulumo yekutivikela Pawula, Festusi wamemeta watsi: “Suka Pawula, uyahlanya! Lokufundza kakhulu kwakho kuyakuhlanyisa.”

25Kodvwa Pawula waphendvula watsi: “Angihlanyi, Mhlonishwa Festusi! Kodvwa ngikhuluma liciniso leliphilile nalelimsulwa. 26

26:26
Joh. 18:20
Nkhosi Agripha! Ngikhuluma kuwe ngaso sonkhe sibindzi, ngobe uyakwati konkhe loku. Ngineliciniso kutsi tonkhe letintfo utibonile ngobe atentekanga emasitseleni. 27Nkhosi Agripha, uyabakholwa yini baphrofethi? Noko ngiyati kutsi uyabakholwa!”

28Agripha wase utsi kuPawula: “Cishe wangenta umKhristu ngesikhashana!”

29

26:29
1 Khor. 7:7
Pawula waphendvula watsi: “Nome sikhashana nome sikhatsi lesidze, ngithandaza kuNkulunkulu kutsi kungabi nguwe wedvwa kodvwa bonkhe labangivako lamuhla nabo babe nguloku lengingiko, ngaphandle kwaletinketane.”

30Inkhosi yase iyasukuma, naLusibalukhulu, naBhenise, nabo bonkhe lababelapho basukuma. 31

26:31
Imis. 23:9
25:25
Nase baphumile, sebakhulumisana bodvwana batsi: “Lendvodza ayikenti lutfo lolufanele kutsi ife nome iboshwe.” 32
26:32
Imis. 25:11
Agripha wase ukhuluma kuFestusi utsi: “Lendvodza bekufanele ikhululwe, kube beyingakaceli kutsi lelicala layo lendluliselwe kuKhesari.”

27

Luhambo lwekugcina: Pawula uyantjweza uya eRoma

271

27:1
Imis. 25:12
Kwatsi sekuncunyiwe kutsi sewelele eTaliyane, base baniketela Pawula naletinye tiboshwa kuJuliyusi, indvuna yembutfo lebekutsiwa ngeweMbusi, Agustusi. 2
27:2
Imis. 19:29
20:4
Khol. 4:10
Sakhwela emkhunjini lowawusuka e-Adramithiyamu lowase utawusuka uye etikhumulweni temikhumbi elugwini lwase-Asiya, nembala salucala luhambo lwetfu siphekeletelwa ngu-Aristakhusi labewaseMasedoniya esuka eThesalonika. 3
27:3
Imis. 24:23
28:16
Ngakusasa sangenisa eSidoni, naJuliyusi wamphatsa kahle Pawula, wamvumela nekutsi ayewubonana nebangani bakhe asho nekusho kutsi abonakekelwa kahle. 4Sesuka lapho sachubeka ngemkhumbi; kodvwa njengobe umoya bewuphambene natsi, sahamba sagudla sichingi saseSiphrosi. 5Sancamula lwandle ngaseSilisiya nePhamfiliya, saze sangena eMira yaseLisiya, 6lapho indvuna yatfola umkhumbi lowawuchamuka e-Alekzandriya nawo lowawucondze eTaliyane, ngako yase isigibelisa kuwo.

7Sahamba sesihamba kancane emalanga lamanyenti, nangebulukhuni lobukhulu, kodvwa ekugcineni saze sefika ngasedolobheni laseKhinidusi. Umoya wasivimbela kutsi sichubeke ngaleyo ndlela, ngako sase siyajika sigudla sichingi saseKhrethe sehla saze sendlula eKapa laseSalmone. 8Sehla singafuni kukhweshela lusentse lwesihlenge, noko sihamba kalukhuni kabi saze sefika endzaweni leyayibitwa ngekutsi Sikhumulo Sekuphepha, sesisedvutane nelidolobha laseLaseya.

9

27:9
Lev. 16:29
23:27
Njengobe sikhatsi lesidze sase sendlulile sikuleyo ndzawo neluhambo lwetfu seluyingoti kakhulu ngobe ngaleso sikhatsi lilanga lekuzila lase lendlulile, ngako Pawula wabeluleka watsi: 10
27:10
2 Khor. 11:25
“Madvodza, ngiyabona kutsi kusukela lapha luhambo lwetfu lutawugcwala tingoti; kutaba khona umonakalo lomkhulu kabi, hhayi etimphahleni letisemkhunjini nasemkhunjini kuphela, kodvwa nasemphilweni yetfu.” 11Kodvwa indvuna yabo yayinakekele kakhulu loko beyikutjelwa litilosi lemkhumbi kanye nemphatsi wemkhumbi yangete yakunaka loko lokwakushiwo nguPawula. 12Ngobe-ke kwakuyingoti nekuhlala kuleso sikhumulo ebusika labanyenti bebancokombele kona kutsi akuchutjekwe kwetanywe kuyawufika eFeniksi, nakwenteka. Leso bekusikhumulo saseKhrethe lesasibheke eNshonalanga yeNingizimu neNshonalanga yeNyakatfo, lapho bebangahle bacitse khona lobo busika.

Siphepho selwandle

13Umoyana waseningizimu wacala kuhhusha, nabo bacabanga kutsi sebatawuphumelela, ngako base bakhuphula sisimiso semkhumbi bantjweza bagudla lusentse lwaseKhrethe. 14Kodvwa masinyane nje kwachamuka umoya lomkhulu lobewubitwa ngekutsi yiNyakatfo-Mphumalanga, lowahhusha uchamuka esichingini. 15Umkhumbi wawubhekene nawo, ngako wehluleka kuchubeka sase siyawuvumela kutsi usiphephule. 16Saze satfola kukhosela nasigudla sichingana lesitsiwa iKhawuda. Lapho-ke nome kwakulukhuni, kodvwa sakhona kusibamba sikebhe semkhumbi. 17Basikhweta base bankinkela umkhumbi ngetindophi esiswini sawo, ngobe bebesaba kutsi bangahle baphahlateke esihlabatsini lesingaselugwini lweLibhiya; ngako kwehliswa liseyili, kwayekelwa umkhumbi kutsi wemuke nemoya. 18Sachubeka sihhushuhhushu semoya sawuphephula umkhumbi, kwatsi ngelilanga lelilandzelako bacala kuphungula umtfwalo ngekulahla letinye tintfo letatisindza. 19Kwatsi ngelilanga lesitsatfu bachubeka banyomula letinye tigcobo temkhumbi letatisindza batilahla bona ngetandla tabo. 20Kwaba ngemalanga lamanyenti singaliboni lilanga netinkhanyeti, nesiphepho sachubeka nekucinisa kuhhusha, saze saphelelwa nalitsemba lekutsi singaphindze siphile.

21Emvakwemalanga singasafaki lutfo etfunjini, Pawula wasukuma wema emkhatsini wabo watsi: “Madvodza, kube nangilalela nangete nesuka eKhrethe, ngabe asikangeni kulenhlupheko lengaka. 22Namanje ngiyanincenga, manini sibindzi. Kute namunye lotawufa, kodvwa umkhumbi wona utakufa uphele nya. 23

27:23
Imis. 23:11
Ngobe kulobusuku balamuhla ingilosi yaNkulunkulu, lengiwakhe nalengimkhontako, ime eceleni kwami 24yatsi: ‘Ungesabi, Pawula, ufanele ume embikwaKhesari; Nkulunkulu ukunikile bonkhe laba lohamba nabo.’ 25Ngako-ke, madvodza, manini sibindzi, ngobe ngiyametsemba Nkulunkulu kutsi kutawuba njengaloku angitjelile. 26
27:26
Imis. 28:1
Kodvwa kufanele silahlelwe esichingini lesitsite.”

Kuphihlika kwemkhumbi

27Kwase kulilanga leli-14 sintanta elwandle lwase-Adriya, sekungusekhatsi nebusuku bashayeli bemkhumbi basola shangatsi besebasondzele eveni lelitsite. 28Ngako base behlisa insimbi yekukala kutsi sekushona kangakanani, batfola kutsi lamanti angemamitha langema-40 kushona kwawo; bachubeka sikhashana baphindza bakala futsi, base batfola kutsi asangemamitha langema-30 kushona kwawo. 29Babesaba kutsi umkhumbi wetfu ungahle uphahlateke ematjeni, ngako base behlisa tisimiso temkhumbi letine ngemuva kwemkhumbi, bafisa kutsi kuse, 30ngako bashayeli bemkhumbi betama kubaleka ngekwehlisela umkhumbi emantini bashaya sengatsi behlisela letinye vtisimiso ngembili kwemkhumbi. 31Kodvwa Pawula watjela lendvuna yembutfo watsi: “Nangabe labashayeli balomkhumbi babaleka, kute lotawuphila lapha emkhunjini.” 32Ngako emasotja atijuba letintsambo letatisimise sikebhe, asiyekela sahamba.

33Lilanga lase litawuphuma, ngako Pawula wabancenga bonkhe kutsi badle kudla watsi: “Senicedze emalanga lali-14 solomane ningadli lutfo! 34

27:34
Mat. 10:30
Luk. 12:7
21:18
Ngako-ke ngiyanicela kutsi nidle, nidzinga kudla khona nitewuba nemandla. Ngeke kulahleke ngisho nalunye lunwele lwetinhloko tenu.” 35
27:35
Joh. 6:11
Watsi kube asho loko Pawula watsatsa sinkhwa wabonga kuNkulunkulu embikwabo bambuka bonkhe, wasihlephula wacala wadla. 36Ngako-ke nabo bema sibindzi bacala badla. 37Sesisonkhe la emkhunjini sasingema-276. 38Kwatsi nase sidle sonkhe sesutsa, kwase kuphungulwa umkhumbi ngekulahla kolo emantini.

39Kwatsi sekusa, bashayeli bemkhumbi solo bangaluboni lusentse, babona sikhumbi sinesihlabatsi, base bancoma kutsi bayewufika kuso nakwenteka, ngobe bebafuna kuwumisa khona lapho umkhumbi. 40Ngako base bajuba tintsambo letatibambe tisimiso, batiyekela tacwila elwandle, ngaso leso sikhatsi bakhumula imiphini yekucondzisa umkhumbi, baphakamisa liseyili lelingembili, kuze kutsi umoya ufucele umkhumbi esihlabatsini lesasingembili. 41Kodvwa umkhumbi washayisa ngenhloko esibundvumeni wabhajwa. Inhloko yemkhumbi yembeleka yangabe isakwati kufuceka, kwabe kungulapho lingemuva lemkhumbi lifohloteka, laze laba tincetu lephulwa sihhushuhhushu semagagasi.

42Emasotja enta lisu lekubulala tonkhe tiboshwa, kubete nasinye lesitawuhlamba sidzimate siphunyule. 43Kodvwa indvuna yelibutfo ifuna kusindzisa Pawula, yawalela kuloko, esikhundleni salokho yatsi: “Bonkhe labakwatiko kuhlamba abadvumele emantini kucala bahlambe baye elusentseni. 44Laba labanye batawulandzela ngemuva bahlambe ngekugibela emapulangweni nome etincentwini temkhumbi, baze befike elusentseni.” Sasindza kanjalo-ke sonkhe, sahlamba saze sefika elusentseni, sewela.