Siswati 1996 (SWA96)
26

Pawula utivikela embikwa-Agripha

261Agripha watsi kuPawula: “Ukhululekile, kutsi ungatikhulumela nawe, utivikele.” Pawula wase uphakamisa sandla sakhe uyatikhulumela ativikela watsi:

2“Nkhosi Agripha! Ngitivela nginenhlanhla kutsi lamuhla embikwakho ngitatikhulumela ngitivikele kuwo onkhe lamacala lengibekwe wona ngemaJuda, 3kakhulu ngobe naku wena utetayele timphikiswano nemasiko emaJuda, ngako-ke ngiyakuncenga kutsi ungilalele ngekubeketela.

4“Onkhe emaJuda ayayati imphilo yami kusukela ebuncaneni bami, ngisahlala eveni lakitsi kanye naseJerusalema. 5

26:5
Imis. 23:6
Fil. 3:5
Ngihleti sikhatsi lesidze nabo bayangati; futsi bangakufakaza loko, nabatsandzako, kutsi ngekwenkholo ngangiphila ngililunga lebaFarisi, licembu lelikhonta Nkulunkulu ngekulandzela tibopho temiyalo nemitsetfo. 6
26:6
Imis. 13:32
Manje lo ngime lapha ngibekwe licala lekwetsemba setsembiso saNkulunkulu lasetsembisa kubokhokho betfu. 7
26:7
Imis. 24:15
Ngiso lesetsembiso lesasibhekwe tive takitsi letili-12 kutsi sigcwaliseke, njengobe tikhonta Nkulunkulu ngesineke imini nebusuku. Nguleso setsembiso-ke, Nkhosi, langibeke licala ngaso emaJuda. 8Kwentiwa yini lokutsi nine ningakholwa kutsi Nkulunkulu uyabavusa bantfu labafile?

9

26:9-11
Imis. 8:3
9:1
22:4
“Mine matfupha ngangikholwa kutsi kufanele ngente konkhe lokusemandleni ami kutsi ngiphambane nelibito laJesu waseNazaretha. 10Ngavele ngakwenta loko eJerusalema. Nganikwa baphristi labakhulu emandla neligunya lekubabopha ngibafake ejele bonkhe labangcwele, sasitsi sijubo selicala singaba yintsambo nami ngisisekele ngevoti. 11Ngadlanga ngekubajezisa emasinagogeni ngibacindzetela kutsi bakugceke kukholwa kwabo. Ngangibacansukela kakhulu kangangekutsi ngadzimate ngabalandzela nome sebabalekele kulamanye emadolobha langephandle.”

Pawula ulandzisa ngekuphendvuka kwakhe

(Imis. 9:1-19; 22:6-16)

12“Kwabangelwa nguloko-ke kuya kwami eDamaseko sengitfole emandla neligunya kubaphristi labakhulu. 13Kwakusemini lenkhulu emgwacweni, Nkhosi, nangibona kukhanya lokwakwendlula kwelilanga kuphuma ezulwini kwangibaneka kwangitungeleta kanye nalabo ngangihamba nabo. 14Sonkhe sawela phansi, ngeva livi likhuluma kimi ngesiHebheru litsi: ‘Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani? Kulukhuni kuwe kukhahlela etinchijini.’

15“Mine ngase ngitsi: ‘Ungubani wena, Nkhosi?’ INkhosi yaphendvula yatsi: ‘NginguJesu, lona lomhluphako. 16Kodvwa sukuma ume ngetinyawo takho, ngobe ngitibonakalisele loko kuwe kutsi ngikwente ube sisebenti sami nafakazi wami ngaloku lokubonile ngami lamuhla, kanye naloko lengitawutibonakalisa ngako kuwe. 17Ngitawukusindzisa esiveni saka-Israyeli nebetive lengikutfuma kubo. 18

26:18
Isa. 35:5
42:7
60:1
Imis. 20:32
Ef. 1:11,18
Khol. 1:12
1 Phet. 2:9
Utawuvula emehlo abo, kuze besuke ebumnyameni bagucukele ekukhanyeni besuke nasemandleni aSathane baye kuNkulunkulu, kuze batsetselelwe tono tabo babelwe nendzawo emkhatsini walabahlantwe ngekukholwa kimi.’ ”

Pawula ukhuluma ngemsebenti wakhe

19

26:19
Gal. 1:16
“Ngako-ke, Nkhosi Agripha, angitsandzanga kungawulaleli lombono wasezulwini, 20
26:20
Mat. 3:8
Imis. 9:19,26
13:14
22:17
kodvwa ngashumayela kusukela khona eDamaseko, naseJerusalema, nakulo lonkhe laseJudiya nakubetive ngimemetela kutsi abaphendvuke babuyele kuNkulunkulu bente imisebenti lekhombisa kuphendvuka. 21
26:21
Imis. 21:30
Ngiko loko-ke lokwenta emaJuda angibambe ethempelini afune kungibulala. 22
26:22
Luk. 24:44
Kodvwa kuze kube ngulamuhla Nkulunkulu usangisitile. Ngako-ke namanje lo ngime la ngifakaza kubo bonkhe bantfu, labancane nalabakhulu, hhayi lokunye, kodvwa kona loko lokwashiwo baphrofethi naMosi kutsi kuyakwenteka, 23
26:23
Isa. 42:6
49:6
Luk. 2:32
1 Khor. 15:20
Khol. 1:18
Semb. 1:5
kutsi Khristu kufanele ahlupheke afe nekutsi abe wekucala kuvuka ekufeni, bese umemetela kukhanya kumaJuda nakubetive.”

BoFestusi na-Agripha baphendvulana naPawula

24

26:24
1 Khor. 2:14
Asabeka inkhulumo yekutivikela Pawula, Festusi wamemeta watsi: “Suka Pawula, uyahlanya! Lokufundza kakhulu kwakho kuyakuhlanyisa.”

25Kodvwa Pawula waphendvula watsi: “Angihlanyi, Mhlonishwa Festusi! Kodvwa ngikhuluma liciniso leliphilile nalelimsulwa. 26

26:26
Joh. 18:20
Nkhosi Agripha! Ngikhuluma kuwe ngaso sonkhe sibindzi, ngobe uyakwati konkhe loku. Ngineliciniso kutsi tonkhe letintfo utibonile ngobe atentekanga emasitseleni. 27Nkhosi Agripha, uyabakholwa yini baphrofethi? Noko ngiyati kutsi uyabakholwa!”

28Agripha wase utsi kuPawula: “Cishe wangenta umKhristu ngesikhashana!”

29

26:29
1 Khor. 7:7
Pawula waphendvula watsi: “Nome sikhashana nome sikhatsi lesidze, ngithandaza kuNkulunkulu kutsi kungabi nguwe wedvwa kodvwa bonkhe labangivako lamuhla nabo babe nguloku lengingiko, ngaphandle kwaletinketane.”

30Inkhosi yase iyasukuma, naLusibalukhulu, naBhenise, nabo bonkhe lababelapho basukuma. 31

26:31
Imis. 23:9
25:25
Nase baphumile, sebakhulumisana bodvwana batsi: “Lendvodza ayikenti lutfo lolufanele kutsi ife nome iboshwe.” 32
26:32
Imis. 25:11
Agripha wase ukhuluma kuFestusi utsi: “Lendvodza bekufanele ikhululwe, kube beyingakaceli kutsi lelicala layo lendluliselwe kuKhesari.”