Siswati 1996 (SWA96)
22

221“Madvodza, bazalwane, nani bobabe, ase ningilalele sengibeke emavi ekutivikela embikwenu.”

2Batsi kube bamuve akhuluma ngesiHebheru, babindza batsi dvu, wachubeka watsi:

3“Mine ngiliJuda lekutalwa, ngatalelwa eThasusi leseSilisiya, kodvwa ngifundze la eJerusalema, ngifundziswa nguGamaliyeli. Ngatfola kuceceshwa lokushubile ngemtsetfo wabokhokho betfu, futsi ngangitinikele ngenshisekelo lenkhulu kuNkulunkulu njengani nonkhe lenilapha embikwami lamuhla. 4Ngangibahlupha kakhulu kuze kubesekufeni bonkhe lababelandzela leNdlela, ngibabophe ngibafake nasemajele bonkhe labadvuna nalabasikati; 5ngisho umPhristi Lomkhulu neLiqoqo lonkhana lingangifakazela kutsi loku lengikushoko kuliciniso. Nganikwa ngabo tincwadzi letatiyimvume ticondziswe kubazalwane labangemaJuda eDamaseko, ngako-ke ngangicondze khona kuyawubopha labo bantfu ngibaletse la eJerusalema, baboshwe ngetinketane, batewujeziswa.”

Pawula ukhuluma ngekuphendvuka kwakhe

(Imis. 9:1-19; 26:12-18)

6“Ngangisahamba sengitawufika eDamaseko, kwatsi sekutawuba ngusemini lenkhulu, kukhanya lokukhulu lokwakuphuma ezulwini kwangibaneka ndzawo tonkhe. 7Ngawela phansi ngeva livi litsi: ‘Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani?’ 8Ngabuta ngatsi: ‘Ungubani wena, Nkhosi?’ Wangiphendvula watsi: ‘NginguJesu waseNazaretha, lona lomhluphako.’

9“Lamadvodza bengihamba nawo akubona lokukhanya, kodvwa akazange alive livi lalona abekhuluma nami. 10Ngabuta ngatsi: ‘Kufanele ngenteni, Nkhosi?’ INkhosi yatsi kimi: ‘Sukuma uye eDamaseko, lapho utawutjelwa khona konkhe lokhetselwe kutsi ukwente.’

11“Njengobe ngase ngiyimphumphutse ngiphandlwe ngulokukhanya, lamadvodza bengihamba nawo angidvonsa ngesandla saze sayawungena eDamaseko. 12Kwakukhona indvodza, leyayingu-Ananiyase libito layo; yayikholwa, iwuhlonipha umtsetfo yatiswa ngiwo onkhe emaJuda labehlala eDamaseko, 13yeta kimi, yafike yema eceleni kwami yatsi: ‘Mzalwane Sawula, ngibuke!’ Ngekuphatima kweliso ngabona, ngayibuka. 14Yase itsi kimi: ‘Nkulunkulu wabokhokho betfu ukukhetsile kutsi wati intsandvo yakhe, ubone Lolungile wakhe, umuve akhuluma nawe ngeliphimbo lakhe, 15ngobe utawuba ngufakazi wakhe wekutjela bonkhe bantfu loko lokubonile nalokuvile. 16Pho, usebanjwe yini? Sukuma ubhajatiswe, utsetselelwe tono takho, ukhuleke egameni lakhe.’ ”

Pawula ulandzisa ngekutfunyelwa kwakhe kubetive

17“Ngancandzeka ngabuyela eJerusalema, ngatsi nje ngisathandaza ethempelini, ngatsatfwa ngumbono, 18ngabona iNkhosi itsi kimi: ‘Nonopha uhambe lapha eJerusalema, ngobe bangeke babemukele bufakazi bakho ngami!’ 19Ngaphendvula ngatsi: ‘Nkhosi, ingani bati kahle-hle kutsi bengingena emasinagogeni ngibabophe ngibashaya bonkhe labakholwa nguwe. 20Nangesikhatsi kubulawa Stefano, fakazi wakho, nami matfupha ngangikhona lapho, ngibambisene nalabo babulali bakhe ngekutsi ngibaphatsele timphahla tabo.’ 21INkhosi yatsi kimi: ‘Hamba, ngobe ngitakutfumela khashane kubetive.’ ”

Pawula nakhenela

22Bantfu babeloku balalele Pawula, waze wefika kuwo lamagama, kodvwa base bamemeta kakhulu batsi: “Msuseni! Umuntfu lonje akafuneki emhlabeni!”

23Bamemeta badzabula timphahla tabo, basakata inhlabatsi emoyeni. 24Lokhenela watsi Pawula akafakwe emalawini emasotja, nekutsi bamhlolisise ngekumbhambabula, kuze batewutfola kahle kutsi kwentiwa yini lokutsi bantfu baphambane naye kangaka. 25Kodvwa kwatsi nase bambophile sebatawumbhambabula Pawula wakhuluma nalendvuna yelibutfo leyayime eceleni kwakhe watsi: “Kungumtsetfo yini kutsi wena ubhambabule umRoma asengakalahlwa licala?”

26Indvuna yelibutfo yatsi kube ikuve loko, yahamba yaya kukhenela yabuta yatsi: “Utawutsini-ke nyalo, ngobe lendvodza ingumRoma?”

27Ngako-ke khenela waya kuPawula, wefike wambuta watsi: “Ase ungitjele, ungumRoma yini?”

Pawula watsi: “Yebo.”

28Lokhenela wase utsi: “Mine ngabukhiphela imali lenhle lobuRoma.”

Pawula wamphendvula watsi: “Kodvwa mine ngabutfola ngekutalwa.”

29Ngako-ke labo babetawuphenya Pawula ngemibuzo bakhwesha kuye ngekushesha, nakhenela wesaba, nakabona kutsi Pawula ngumRoma ngekutalwa nekutsi abesambophe ngetinketane.

Pawula embikweLiqoqo

30Khenela watsandza kwati kahle-hle kutsi emaJuda abembeka licala lani loPawula. Ngako-ke ngakusasa watsi akatfukululwe tinketane. Wase ubita umhlangano wetikhulu tebaphristi kanye nalo lonkhe Liqoqo. Waletsa Pawula embikwabo.

23

231Pawula walibukisisa leLiqoqo watsi: “Madvodza, bazalwane, nembeza wami ungufakazi wami embikwaNkulunkulu kutsi imphilo yami yonkhe beyimsulwa, kwaze kwaba ngulamuhla lo ngila.”

2UmPhristi Lomkhulu, Ananiyase, watjela labo lababeseceleni kwaPawula kutsi abammukule emlonyeni. 3Pawula watsi kuye: “Nakanjani Nkulunkulu utakumukula nawe, wena ludvonga-ndzini lolupendwe lwaba mhlophe! Kantsi uhlalele kwehlulela mine ngekwemtsetfo, kodvwa wena ube uwephula ngekubatjela kutsi abangimukule?”

4Lamadvodza abeme eceleni kwaPawula atsi: “Umetfukelani lomPhristi Lomkhulu waNkulunkulu?”

5Pawula wase utsi: “Bengingati, bazalwane, kutsi ungumPhristi Lomkhulu, ngobe umBhalo utsi: ‘Ungakhulumi kabi ngalophetse sive sakini.’ ”

6Kodvwa njengobe Pawula abesabonile kutsi babehlukene kabili, labanye kubaSadusi, labanye kubaFarisi, waphakamisa livi alicondzise kuleLiqoqo watsi: “Madvodza, bazalwane, mine ngingumFarisi lotalwa baFarisi; la ngimangalelwe ngelitsemba lekutsi labafile bayawuvuka baphile.”

7Watsi kube asho njalo, baFarisi nebaSadusi bacala baphikisana bodvwana, umhlangano wehlukana ekhatsi. 8Phela baSadusi bebatsi kute kuvuka kulabafile, kute tingilosi, nekutsi kute nemimoya; kodvwa baFarisi babekholwa kutsi kokutsatfu kukhona. 9Lomsindvo wekuphikisana waya ngekwandza, letinye tati temtsetfo telicembu lebaFarisi tasukuma tabeka inkhulumo lecosheme tatsi: “Asiliboni licala kulomuntfu. Kutawutsiwani-ke, nangabe umoya nome ingilosi yakhuluma ngempela kuye?”

10Kuphikisana kwandza, kwadzimate kwashuba ngemandla kangangekutsi khenela waze wesaba kutsi Pawula bangahle bamdzabule ticucwana. Ngako-ke watfuma emasotja kutsi ewuke aye kulomhlangano efike amtsatse ngendluzula ayemfaka emalawini emasotja.

11Ngebusuku lobulandzelako iNkhosi yema eceleni kwaPawula yatsi: “Mani sibindzi, njengobe ungifakazele nje la eJerusalema, kufanele wente njalo futsi naseRoma.”

Bavumelana ngekubulala Pawula

12Ngakusasa ekuseni lamanye emaJuda ahlangana enta lisu, ase atibopha ngesifungo kutsi ngeke akudle kudla, nekunatsa angeke anatse angakambulali Pawula. 13Labo labatibopha ngalesifungo babengetulu kwema-40. 14Base baya kubaphristi labakhulu netibondza tenkholo yemaJuda, bafike batsi: “Sesente sibopho lesimatima lapha, satsi ngeke sikufake kudla emlonyeni singakambulali Pawula. 15Ngako-ke, nine neLiqoqo, tfumelani livi kukhenela wemaRoma nicele ehlise Pawula ete la kini, nente shangatsi kukhona lenifuna kukutfolisisa kahle ngalendzaba yakhe. Tsine-ke sitatilungiselela kutsi simbulale angakefiki lapha kini.”

16Kodvwa umshana waPawula weva nakwakhiwa lelisu; ngako-ke waya emalawini emasotja wefike watjela Pawula. 17Pawula wase ubita lenye yetindvuna wefike watsi kuyo: “Mikisa nali lijaha kukhenela; kukhona lelitambikela kona.”

18Lendvuna yalitsatsa lelijaha, yaliyisa kukhenela yefike yatsi: “Siboshwa lesinguPawula singibitile sefike sangicela kutsi angiletse nali lijaha la kuwe, ngobe kukhona lelifuna kukutjela kona.”

19Khenela walibamba ngesandla waya nalo emasitseleni, wefike walibuta watsi: “Yini lena lofuna kungitjela yona?”

20Lamtjela latsi: “EmaJuda asavumelene ngekutsi akucele kutsi kusasa nje wehlise Pawula aye kulelibandla leLiqoqo, bente shangatsi leLiqoqo lifuna kutfolisisa kahle ngaye. 21Kodvwa ungavumi, ngobe kukhona emadvodza langetulu kwema-40 latawube amlalele endleleni atembulala. Asente nesifungo kutsi angeke akudle kudla, nekunatsa angeke anatse angakabulali Pawula. Njengamanje nje, asalungele kukwenta loko, aseme ngawe nje kutsi eve kutsi wena utsini.”

22Khenela, angakalikhululi lelijaha, walifica watsi: “Ungatjeli muntfu kutsi lendzaba sewuyibikile kimi.”

Pawula utfunyelwa kuLusibalukhulu Feliksi

23Khenela wase ubita tindvuna takhe letimbili utsi kuto: “Khetsani emasotja langema-200 niwatjele kutsi akatilungiselele kuya eKhesariya, nebagibeli bemahhashi labangema-70, nalabahlome ngetikhali babe ngema-200, nitilungiselele kusuka ngeli-awa lemfica kusihlwa. 24Lamanye emahhashi niwalungiselele kugibelisa Pawula, nimphekeletele nize nifike naye kuLusibalukhulu Feliksi, nimetfule aphephile engotini.”

25Wase ubhala incwadzi leyayitsi:

26“Mine, Klawudiyusi Lisiyasi, ngibhalela wena, Lusibalukhulu Mhlonishwa Feliksi. Ngiyakubingelela.

27“Lendvodza yabanjwa ngemaJuda, kwatsi asatakuyibulala ngefika mine kanye nemasotja ngayilamulela, sengivile kutsi ingumRoma.

28“Njengobe ngangifuna kwati kutsi woneni, ngamewusela kuleLiqoqo lawo. 29Ngakhandza kutsi kute nome kunye lakwentile lokungaze kumente afanelwe kubulawa nome afakwe advonse ejele; kuphela nje uboshelwe imibuzo nemitsetfo yabo. 30Ngitsite kube ngive kutsi lamanye emaJuda atamlalela endleleni afuna kumbulala, ngase ngincoma kutsi ngimtfumele lapho kuwe masinyane, ngaphindze ngatjela nalabo labambeka licala kutsi bete batewuchaza kahle kuwe, kutsi bambeka licala lani lomuntfu.”

31Emasotja enta njengobe abetjeliwe, atsatsa Pawula ahamba naye ebusuku, aze efika e-Antiphatrisi. 32Ngakusasa emasotja labehamba ngetinyawo ancandzeka abuyela amalawini awo ashiya lawo abegibele emahhashi kutsi achubeke naye. 33Efika eKhesariya, anika Lusibalukhulu lencwadzi, etfula naPawula etandleni takhe. 34Lusibalukhulu watsi kube ayifundze lencwadzi, wase ubuta Pawula kutsi abephuma kusiphi sifundza. Watsi kube eve kutsi abephuma eSilisiya, 35watsi: “Licala lakho ngitawulilalela kahle, nase kufike bamangaleli bakho.” Wase uyalisisa kutsi loPawula agcinwe ngekugadvwa esigodlweni saHerodi.

24

EmaJuda abeka Pawula licala

241Emvakwemalangana lasihlanu umPhristi Lomkhulu Ananiyase wehlela eKhesariya netibondza tenkholo yemaJuda kanye naThethulusi, ummeli. Befika kuLusibalukhulu Feliksi batewubeka Pawula licala. 2Kwabitwa Thethulusi wefike wabeka Pawula licala watsi: “Mhlonishwa! Sifanele kukubonga ngenhlakanipho yebuholi bakho lesiletsele kuthula sikhatsi lesidze kangaka, nekutsi tingucuko letinyenti letifanele kuba khona tiyenteka ekusiteni sive.

3“Mhlonishwa Feliksi, konkhe loko sikwemukela ngenhlitiyo lemhlophe, nome kwentiwa ngayiphi indlela nome kwentiwa kuyiphi indzawo. 4Kodvwa kuze ngingakubambeleli, bengisakucela ngemusa wakho kutsi sewumane usiboleke indlebe kancane. 5Sikhandze kutsi lomuntfu uyingoti, ngobe ususa tiphitsiphitsi emkhatsini wemaJuda wonkhe umhlaba, kantsi futsi ungumholi walelicembu lekutsiwa ngemaNazaretha. 6Wadzimate wetama nekuhlambalata lithempeli, sabe sesiyambopha, [sasifuna kumgweba ngekwemtsetfo wetfu, 7kodvwa Khenela Lisiyasi, weta wafike wasemuka yena wamtsatsa ngenkhani. 8Wakhipha umyaleto kutsi bonkhe labambeka licala abete kuwe.]

“Nawe matfupha nawungahle umbute nje, utativela ngekwakho uwatfole onkhe lamacala lesimbeka wona la embikwakho.”

9NemaJuda asukuma nawo amvumela, atsi vele kunjalo.

Inkhulumo yaPawula yekutivikela embikwaFeliksi

10Lusibalukhulu nasamkhombile Pawula kutsi akhulume, Pawula watsi: “Ngiyati kutsi bewungumgwebi walesive iminyaka leminyenti, ngako-ke ngiyatfokota kubeka inkhulumo yami yekutivikela la embikwakho.

11“Njengobe nawe ungatibonela nje, kutsi abengakapheli emalanga lali-12 ngifikile kutawukhonta eJerusalema, 12abazange sebangikhandze mine ngiphikisana nemuntfu nome ngetama kususa siphitsiphitsi emkhatsini webantfu ethempelini, emasinagogeni nome-ke edolobheni. 13Nabo bate nebufakazi baloko labangahle bangibeke licala ngako nje la embikwakho nyalo. 14Kodvwa naku lengikuvuma kuwe kutsi: Mayelana naleNdlela, lebatsi bona kweduka, ngikhonta Nkulunkulu wabokhokho ngekukholwa konkhe lokusemtsetfweni nalokubhalwe kubaphrofethi, 15ngekubeka litsemba kuNkulunkulu lababambelele kulo nabo lekutsi bonkhe bantfu, labalungile nalabangakalungi, bayawuvuka ekufeni. 16Ngako-ke nami ngetama ngemandla ami onkhe ngetikhatsi tonkhe, kuze kutsi ngihlale nginanembeza longenacala kuNkulunkulu nakubantfu.

17“Emvakweminyaka leminyenti ngahamba, bengibuyele kuletsa tipho esiveni sakitsi kanye nekunikela imihlatjelo. 18Bangikhandza ethempelini sengihlanjululiwe. Kwakungekho sicumbi sebantfu, kungekho nasiphitsiphitsi. 19Kodvwa kwakunemaJuda lambalwa labephuma esifundzeni sase-Asiya lebekufanele nawo abe la embikwakho angibeke emacala, 20nome-ke basho bona ngekwabo laba labalapha kutsi cala lini lengatfolakala nginalo ngesikhatsi ngisembikweLiqoqo labo, 21ngaphandle kwentfo yinye nje lengayikhuluma ngisesemkhatsini wabo, ngamemeta ngatsi: ‘Lamuhla ngimangalelwe ngelitsemba lekutsi labafile bayawuvuka baphile.’ ”

22Kodvwa Feliksi labesayatisisa kahle lendzaba yaleNdlela, kutsetfwa kwalelicala wakugucisa ngekutsi: “Lelicala ngiyawulijuba nasekufike Khenela Lisiyasi.”

23Wase utfumela indvuna kutsi igadze Pawula, kodvwa abe nenkhululeko letsite, nekutsi bangani bakhe bangalelwa kutawumsita nome ngani layeswele.

Pawula ushumayela Khristu kuFeliksi naDrusila

24Emvakwemalangana Feliksi weta nemkakhe Drusila labengumJuda; watfumela kwalandvwa Pawula lafike wamlalela asakhuluma ngekukholwa kuKhristu Jesu. 25Kodvwa asachubeka achaza ngekutiphatsa kahle, kutibamba nangekugwetjwa lokuseta, Feliksi wetfuka watfutfumela wadzimate watsi: “Kwamanje ase uhambe. Ngitawuphindze ngikubite, nase ngitfole lesinye sikhatsi.”

26Abenelitsemba lekutsi Pawula abetamdizela ngemali; ngako-ke abevame kuhle ambita akhulume naye.

27Ekupheleni kweminyaka lemibili sikhundla saFeliksi satsatfwa nguPhokhiyusi Festusi. Njengobe Feliksi abefuna kutsandvwa ngemaJuda, wavele washiya Pawula asesejele.