Siswati 1996 (SWA96)
23

231

23:1
Imis. 24:16
2 Thim. 1:3
Pawula walibukisisa leLiqoqo watsi: “Madvodza, bazalwane, nembeza wami ungufakazi wami embikwaNkulunkulu kutsi imphilo yami yonkhe beyimsulwa, kwaze kwaba ngulamuhla lo ngila.”

2

23:2
Joh. 18:22
UmPhristi Lomkhulu, Ananiyase, watjela labo lababeseceleni kwaPawula kutsi abammukule emlonyeni. 3
23:3
Lev. 19:15,35
Hez. 13:10
Mat. 23:27-28
Pawula watsi kuye: “Nakanjani Nkulunkulu utakumukula nawe, wena ludvonga-ndzini lolupendwe lwaba mhlophe! Kantsi uhlalele kwehlulela mine ngekwemtsetfo, kodvwa wena ube uwephula ngekubatjela kutsi abangimukule?”

4Lamadvodza abeme eceleni kwaPawula atsi: “Umetfukelani lomPhristi Lomkhulu waNkulunkulu?”

5

23:5
Eks. 22:28
Pawula wase utsi: “Bengingati, bazalwane, kutsi ungumPhristi Lomkhulu, ngobe umBhalo utsi: ‘Ungakhulumi kabi ngalophetse sive sakini.’ ”

6

23:6
Imis. 4:1
24:15,21
26:5
Fil. 3:5
Kodvwa njengobe Pawula abesabonile kutsi babehlukene kabili, labanye kubaSadusi, labanye kubaFarisi, waphakamisa livi alicondzise kuleLiqoqo watsi: “Madvodza, bazalwane, mine ngingumFarisi lotalwa baFarisi; la ngimangalelwe ngelitsemba lekutsi labafile bayawuvuka baphile.”

7Watsi kube asho njalo, baFarisi nebaSadusi bacala baphikisana bodvwana, umhlangano wehlukana ekhatsi. 8

23:8
Mat. 22:23
Mak. 12:18
Luk. 20:27
Phela baSadusi bebatsi kute kuvuka kulabafile, kute tingilosi, nekutsi kute nemimoya; kodvwa baFarisi babekholwa kutsi kokutsatfu kukhona. 9
23:9
Imis. 5:39
22:17
25:25
26:31
Lomsindvo wekuphikisana waya ngekwandza, letinye tati temtsetfo telicembu lebaFarisi tasukuma tabeka inkhulumo lecosheme tatsi: “Asiliboni licala kulomuntfu. Kutawutsiwani-ke, nangabe umoya nome ingilosi yakhuluma ngempela kuye?”

10Kuphikisana kwandza, kwadzimate kwashuba ngemandla kangangekutsi khenela waze wesaba kutsi Pawula bangahle bamdzabule ticucwana. Ngako-ke watfuma emasotja kutsi ewuke aye kulomhlangano efike amtsatse ngendluzula ayemfaka emalawini emasotja.

11

23:11
Imis. 18:9
19:21
28:23
Ngebusuku lobulandzelako iNkhosi yema eceleni kwaPawula yatsi: “Mani sibindzi, njengobe ungifakazele nje la eJerusalema, kufanele wente njalo futsi naseRoma.”

Bavumelana ngekubulala Pawula

12Ngakusasa ekuseni lamanye emaJuda ahlangana enta lisu, ase atibopha ngesifungo kutsi ngeke akudle kudla, nekunatsa angeke anatse angakambulali Pawula. 13Labo labatibopha ngalesifungo babengetulu kwema-40. 14

23:14
Joh. 16:2
Base baya kubaphristi labakhulu netibondza tenkholo yemaJuda, bafike batsi: “Sesente sibopho lesimatima lapha, satsi ngeke sikufake kudla emlonyeni singakambulali Pawula. 15Ngako-ke, nine neLiqoqo, tfumelani livi kukhenela wemaRoma nicele ehlise Pawula ete la kini, nente shangatsi kukhona lenifuna kukutfolisisa kahle ngalendzaba yakhe. Tsine-ke sitatilungiselela kutsi simbulale angakefiki lapha kini.”

16Kodvwa umshana waPawula weva nakwakhiwa lelisu; ngako-ke waya emalawini emasotja wefike watjela Pawula. 17Pawula wase ubita lenye yetindvuna wefike watsi kuyo: “Mikisa nali lijaha kukhenela; kukhona lelitambikela kona.”

18Lendvuna yalitsatsa lelijaha, yaliyisa kukhenela yefike yatsi: “Siboshwa lesinguPawula singibitile sefike sangicela kutsi angiletse nali lijaha la kuwe, ngobe kukhona lelifuna kukutjela kona.”

19Khenela walibamba ngesandla waya nalo emasitseleni, wefike walibuta watsi: “Yini lena lofuna kungitjela yona?”

20Lamtjela latsi: “EmaJuda asavumelene ngekutsi akucele kutsi kusasa nje wehlise Pawula aye kulelibandla leLiqoqo, bente shangatsi leLiqoqo lifuna kutfolisisa kahle ngaye. 21Kodvwa ungavumi, ngobe kukhona emadvodza langetulu kwema-40 latawube amlalele endleleni atembulala. Asente nesifungo kutsi angeke akudle kudla, nekunatsa angeke anatse angakabulali Pawula. Njengamanje nje, asalungele kukwenta loko, aseme ngawe nje kutsi eve kutsi wena utsini.”

22Khenela, angakalikhululi lelijaha, walifica watsi: “Ungatjeli muntfu kutsi lendzaba sewuyibikile kimi.”

Pawula utfunyelwa kuLusibalukhulu Feliksi

23Khenela wase ubita tindvuna takhe letimbili utsi kuto: “Khetsani emasotja langema-200 niwatjele kutsi akatilungiselele kuya eKhesariya, nebagibeli bemahhashi labangema-70, nalabahlome ngetikhali babe ngema-200, nitilungiselele kusuka ngeli-awa lemfica kusihlwa. 24Lamanye emahhashi niwalungiselele kugibelisa Pawula, nimphekeletele nize nifike naye kuLusibalukhulu Feliksi, nimetfule aphephile engotini.”

25Wase ubhala incwadzi leyayitsi:

26“Mine, Klawudiyusi Lisiyasi, ngibhalela wena, Lusibalukhulu Mhlonishwa Feliksi. Ngiyakubingelela.

27

23:27
Imis. 21:27,33
22:25
“Lendvodza yabanjwa ngemaJuda, kwatsi asatakuyibulala ngefika mine kanye nemasotja ngayilamulela, sengivile kutsi ingumRoma.

28“Njengobe ngangifuna kwati kutsi woneni, ngamewusela kuleLiqoqo lawo. 29

23:29
Imis. 18:14
26:31
Ngakhandza kutsi kute nome kunye lakwentile lokungaze kumente afanelwe kubulawa nome afakwe advonse ejele; kuphela nje uboshelwe imibuzo nemitsetfo yabo. 30Ngitsite kube ngive kutsi lamanye emaJuda atamlalela endleleni afuna kumbulala, ngase ngincoma kutsi ngimtfumele lapho kuwe masinyane, ngaphindze ngatjela nalabo labambeka licala kutsi bete batewuchaza kahle kuwe, kutsi bambeka licala lani lomuntfu.”

31Emasotja enta njengobe abetjeliwe, atsatsa Pawula ahamba naye ebusuku, aze efika e-Antiphatrisi. 32Ngakusasa emasotja labehamba ngetinyawo ancandzeka abuyela amalawini awo ashiya lawo abegibele emahhashi kutsi achubeke naye. 33Efika eKhesariya, anika Lusibalukhulu lencwadzi, etfula naPawula etandleni takhe. 34Lusibalukhulu watsi kube ayifundze lencwadzi, wase ubuta Pawula kutsi abephuma kusiphi sifundza. Watsi kube eve kutsi abephuma eSilisiya, 35watsi: “Licala lakho ngitawulilalela kahle, nase kufike bamangaleli bakho.” Wase uyalisisa kutsi loPawula agcinwe ngekugadvwa esigodlweni saHerodi.