Siswati 1996 (SWA96)
21

BoPawula bavakashela eJerusalema

211Satsi kube sehlukane nabo, santjweza ngemkhumbi saze sefika eKhosi. Ngakusasa sefika eRodosi, satsi nasisuka lapho, sacondza ePhatara. 2Sakhandza umkhumbi loya eFenisiya, sekhwela sahamba ngawo. 3Sefika endzaweni lapho sabona khona sichingi saseSiphrosi, sasigudla ngaseningizimu saya eSiriya. Sehlela eThire, ngobe lapho bekutakwehla khona timphahla betisemkhunjini. 4Sakhandza emakholwa, sahlala nawo liviki. Ngemandla aMoya Longcwele batjela Pawula kutsi angayi eJerusalema. 5

21:5
Imis. 20:36
Kepha kwatsi kube kuphele sikhatsi sekuhlala kwetfu nabo, sabashiya sachubeka neluhambo lwetfu. Basiphekeletela bonkhe kanye nalabasikati nebantfwana, baze basibeka ngephandle kwalelidolobha. Sefika elugwini saguca sathandaza. 6Sase siyavalelisana sakhwela emkhunjini, bona-ke babuyela emuva emakhaya.

7Sachubeka neluhambo lwetfu sesuka eThire ngemkhumbi saya ePhitolemayisi, lapho sefika sabingelela bazalwane. Sahlala nabo lilanga linye. 8

21:8
Imis. 6:5
8:5
Ef. 4:11
Ngakusasa sahamba saze sefika eKhesariya. Sefike sangenisa sahlala emtini wemvangeli Filiphu lobekangulomunye webasiti lababesikhombisa. 9
21:9
Imis. 2:17
Bekanemadvodzakati, tintfombi letine letatiphrofetha.

10

21:10
Imis. 11:28
Satsi sisahleti emalangana, kwefika umphrofethi, libito lakhe kungu-Agabusi aphuma eJudiya. 11
21:11
Imis. 20:22
Wefika kitsi watsatsa libhande laPawula walibopha etinyaweni nasetandleni takhe watsi: “Naku lokushiwo nguMoya Longcwele: ‘Umnikati walelibhande utawuboshwa ngemaJuda kanje eJerusalema amnikele etandleni tebetive.’ ”

12

21:12
Mat. 16:22
Satsi nasiva loko, tsine kanye nebantfu baleyo ndzawo samncenga Pawula kutsi angasayi eJerusalema. 13Kodvwa waphendvula watsi: “Nikhalelani kanjena nize ningidzabukise enhlitiyweni? Angikalindzeli kuphela kutsi ngiboshwe eJerusalema kepha ngilungele nekutsi ngife ngenca yeNkhosi Jesu.”

14

21:14
Mat. 6:10
Luk. 22:42
Sehluleka kumvimbela, sase siyamyekela satsi: “Akwenteke intsandvo yeNkhosi!”

15Emvakwalawo malanga salungisa timphahla tetfu sakhuphukela eJerusalema. 16Labanye bafundzi baseKhesariya bahamba natsi basiyisa emtini wendvodza lebesitawuhlala kayo, Mnasoni wekuchamuka eSiphrosi, lobekasalikholwa sikhatsi lesidze.

Pawula uvakashela Jakobe

17Nasifika eJerusalema, bazalwane basemukela ngenjabulo.

18

21:18
Imis. 15:13
Ngakusasa Pawula wahamba natsi sayawubona Jakobe. Kwakukhona nebabonisi bonkhe belibandla. 19
21:19
Imis. 14:27
15:4
Pawula wababingelela wase ubanika umbiko lophelele mayelana nemsebenti lowentiwe nguNkulunkulu kubantfu betive ngaye.

20

21:20
Imis. 15:1
Rom. 10:2
Batsi kube bamuve bonkhe, badvumisa Nkulunkulu. Base batsi kuPawula: “Uyabona-ke, mzalwane, kukhona tinkhulungwane temaJuda letikholwako, bonkhe babambelele kakhulu emtsetfweni. 21
21:21
Imis. 16:3
1 Khor. 9:20
Futsi sebatjeliwe ngawe kutsi bewufundzisa onkhe emaJuda lahlala emaveni aletinye tive kutsi akayekele umtsetfo waMosi, uwatjela nekutsi akayekele kusoka bantfwabawo nekwenta emasiko.

22“Nakanjani batawuva kutsi sewufikile. Kufanele kwentiwe njani-ke ngaleyo ndzaba? 23

21:23-24
Num. 6:2,13-21
Imis. 18:18
Yenta naku-ke lesikutjela kona. Kukhona emadvodza lamane lapha lente sifungo. 24Hamba nalamadvodza utihlanganise nawo nitihlambulule ngekwelisiko, bese uwakhokhela tindleko tawo; atawube asahhula tinwele tetinhloko tawo. Ngekwenta njalo-ke bonkhe bantfu batakwati kutsi kute liciniso kuto tonkhe letintfo labatjelwe tona ngawe, kepha batakwati kutsi nawe uhamba ngawo umtsetfo waMosi. 25
21:25
Imis. 15:19,29
Kepha-ke mayelana nebetive labakholwako sibatfumelele incwadzi, sabatjela kutsi bangakudli kudla lokwentelwe tithico, nengati, nesilwane lesitifele, nekutsi babalekele bugwadla.”

26

21:26
Imis. 24:18
Pawula wase utsatsa lamadvodza kwatsi ngakusasa bahlanjululwa, wase uya ethempelini wayawubatjela kutsi lokutihlambulula kutaba sikhatsi lesinganani, bese kwentiwa umnikelo walowo nalowo kubo.

Pawula uboshwa ethempelini

27Kwatsi lapho sekusele kancane kutsi kuphele emalanga lasikhombisa, emaJuda ase-Asiya abona Pawula asethempelini, ase afaka kubantfu umoya wetikhova wekutsi basuse siphitsiphitsi, ambamba, 28

21:28
Dut. 23:3
Hez. 44:7
Imis. 6:13
24:6
amemeta atsi: “Madvodza aka-Israyeli, sitani! Nangu lomuntfu lohamba tonkhe tindzawo afundzisa bantfu lokuphambene nesive sakitsi, nemtsetfo waMosi kanye nalendzawo. Manje-ke sewudzimate wafaka bantfu betive ethempelini kutsi batewungcolisa lendzawo lengcwele.”

29

21:29
Imis. 20:4
Bakusho loko ngobe babebone Trofimusi wase-Efesu ahamba naPawula kulo lelidolobha, base bacabanga kutsi ungene naye kulelithempeli.

30Kwaba nesiphitsiphitsi kulo lonkhe lelidolobha, bantfu bagijimela ndzawonye babamba Pawula bamhudvulela ngephandle kwelithempeli, masinyane iminyango yavalwa. 31Babesetama kumbulala Pawula ngesikhatsi kutfunyelwa ligama kukhenela wemabutfo aseRoma kutsi kukhona umsindvo losukile eJerusalema. 32Masinyane khenela wahamba naletinye tindvuna temabutfo nemasotja baphutfuma kulesicuku. Satsi kube simbone lesicuku eta ahamba nemasotja, sayekela kushaya Pawula. 33Khenela wacondza kuPawula wambamba, watsi akaboshwe ngetinketane letimbili. Wase uyababuta kutsi ngubani yena lomuntfu, nekutsi wenteni.

34Labanye kulesicumbi bamemeta basho loku, nalabanye basho lokwa. Kwaba khona kungavumelani lokunyenti lokwaze kwabanga kutsi khenela angatfoli kahle kutsi kubangwani. Wase utsi kulamadvodza labehamba nawo akatsatse loPawula amyise emalawini emabutfo. 35Atsi emasotja nakefika etitebhisini, ametjatsa, ngobe abona kutsi sicumbi sesimfuna ngetandla. 36

21:36
Imis. 22:22
Sicumbi sebantfu sasimlandzela ngemuva simemeta sitsi: “Akabulawe!”

Pawula utivikela ngenkhulumo

37Kwatsi nase bafuna kumfaka esitokisini, Pawula wakhuluma nakhenela watsi: “Ngivumelekile yini kukhuluma nawe?”

Khenela wambuta watsi: “Uyakwati yini kukhuluma siGriki? 38Nakunjalo, pho, akusiwe yini lomGibhithe losandza kususa lutfutfuva ngekubutsa ti-4 000 temadvodza latidlova, lavukela umbuso, wawaholela ehlane?”

39Pawula waphendvula watsi: “Mine ngiliJuda lekutalwa eThasusi esigodzini saseSilisiya, ngisakhamuti selidolobha lelibaluleke kakhulu. Ase ungivumele ngikhulume nalabantfu!”

40Khenela wamvumela. Pawula wema etitebhisini, waphakamisa tandla wababindzisa, batsi kube babindze wacala wakhuluma kubo ngesiHebheru watsi:

22

221

22:1
Imis. 7:2
“Madvodza, bazalwane, nani bobabe, ase ningilalele sengibeke emavi ekutivikela embikwenu.”

2Batsi kube bamuve akhuluma ngesiHebheru, babindza batsi dvu, wachubeka watsi:

3

22:3
Imis. 5:34-39
8:3
26:9
Rom. 10:2
2 Khor. 11:22
Gal. 1:14
“Mine ngiliJuda lekutalwa, ngatalelwa eThasusi leseSilisiya, kodvwa ngifundze la eJerusalema, ngifundziswa nguGamaliyeli. Ngatfola kuceceshwa lokushubile ngemtsetfo wabokhokho betfu, futsi ngangitinikele ngenshisekelo lenkhulu kuNkulunkulu njengani nonkhe lenilapha embikwami lamuhla. 4
22:4-5
Imis. 8:3
9:1
26:9-11
Ngangibahlupha kakhulu kuze kubesekufeni bonkhe lababelandzela leNdlela, ngibabophe ngibafake nasemajele bonkhe labadvuna nalabasikati; 5ngisho umPhristi Lomkhulu neLiqoqo lonkhana lingangifakazela kutsi loku lengikushoko kuliciniso. Nganikwa ngabo tincwadzi letatiyimvume ticondziswe kubazalwane labangemaJuda eDamaseko, ngako-ke ngangicondze khona kuyawubopha labo bantfu ngibaletse la eJerusalema, baboshwe ngetinketane, batewujeziswa.”

Pawula ukhuluma ngekuphendvuka kwakhe

(Imis. 9:1-19; 26:12-18)

6

22:6
1 Khor. 15:8
“Ngangisahamba sengitawufika eDamaseko, kwatsi sekutawuba ngusemini lenkhulu, kukhanya lokukhulu lokwakuphuma ezulwini kwangibaneka ndzawo tonkhe. 7Ngawela phansi ngeva livi litsi: ‘Sawula! Ye Sawula! Ungihluphelani?’ 8Ngabuta ngatsi: ‘Ungubani wena, Nkhosi?’ Wangiphendvula watsi: ‘NginguJesu waseNazaretha, lona lomhluphako.’

9“Lamadvodza bengihamba nawo akubona lokukhanya, kodvwa akazange alive livi lalona abekhuluma nami. 10Ngabuta ngatsi: ‘Kufanele ngenteni, Nkhosi?’ INkhosi yatsi kimi: ‘Sukuma uye eDamaseko, lapho utawutjelwa khona konkhe lokhetselwe kutsi ukwente.’

11“Njengobe ngase ngiyimphumphutse ngiphandlwe ngulokukhanya, lamadvodza bengihamba nawo angidvonsa ngesandla saze sayawungena eDamaseko. 12

22:12
Imis. 9:10
Kwakukhona indvodza, leyayingu-Ananiyase libito layo; yayikholwa, iwuhlonipha umtsetfo yatiswa ngiwo onkhe emaJuda labehlala eDamaseko, 13
22:13
Imis. 9:17
yeta kimi, yafike yema eceleni kwami yatsi: ‘Mzalwane Sawula, ngibuke!’ Ngekuphatima kweliso ngabona, ngayibuka. 14Yase itsi kimi: ‘Nkulunkulu wabokhokho betfu ukukhetsile kutsi wati intsandvo yakhe, ubone Lolungile wakhe, umuve akhuluma nawe ngeliphimbo lakhe, 15ngobe utawuba ngufakazi wakhe wekutjela bonkhe bantfu loko lokubonile nalokuvile. 16
22:16
Imis. 2:38
Pho, usebanjwe yini? Sukuma ubhajatiswe, utsetselelwe tono takho, ukhuleke egameni lakhe.’ ”

Pawula ulandzisa ngekutfunyelwa kwakhe kubetive

17

22:17
2 Khor. 12:2
“Ngancandzeka ngabuyela eJerusalema, ngatsi nje ngisathandaza ethempelini, ngatsatfwa ngumbono, 18ngabona iNkhosi itsi kimi: ‘Nonopha uhambe lapha eJerusalema, ngobe bangeke babemukele bufakazi bakho ngami!’ 19Ngaphendvula ngatsi: ‘Nkhosi, ingani bati kahle-hle kutsi bengingena emasinagogeni ngibabophe ngibashaya bonkhe labakholwa nguwe. 20
22:20
Imis. 7:58
8:1
Nangesikhatsi kubulawa Stefano, fakazi wakho, nami matfupha ngangikhona lapho, ngibambisene nalabo babulali bakhe ngekutsi ngibaphatsele timphahla tabo.’ 21
22:21
Imis. 9:15
13:2
Gal. 1:15
2:8
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:11
INkhosi yatsi kimi: ‘Hamba, ngobe ngitakutfumela khashane kubetive.’ ”

Pawula nakhenela

22

22:22
Imis. 21:36
Bantfu babeloku balalele Pawula, waze wefika kuwo lamagama, kodvwa base bamemeta kakhulu batsi: “Msuseni! Umuntfu lonje akafuneki emhlabeni!”

23Bamemeta badzabula timphahla tabo, basakata inhlabatsi emoyeni. 24Lokhenela watsi Pawula akafakwe emalawini emasotja, nekutsi bamhlolisise ngekumbhambabula, kuze batewutfola kahle kutsi kwentiwa yini lokutsi bantfu baphambane naye kangaka. 25

22:25
Imis. 16:37
23:27
Kodvwa kwatsi nase bambophile sebatawumbhambabula Pawula wakhuluma nalendvuna yelibutfo leyayime eceleni kwakhe watsi: “Kungumtsetfo yini kutsi wena ubhambabule umRoma asengakalahlwa licala?”

26Indvuna yelibutfo yatsi kube ikuve loko, yahamba yaya kukhenela yabuta yatsi: “Utawutsini-ke nyalo, ngobe lendvodza ingumRoma?”

27Ngako-ke khenela waya kuPawula, wefike wambuta watsi: “Ase ungitjele, ungumRoma yini?”

Pawula watsi: “Yebo.”

28Lokhenela wase utsi: “Mine ngabukhiphela imali lenhle lobuRoma.”

Pawula wamphendvula watsi: “Kodvwa mine ngabutfola ngekutalwa.”

29Ngako-ke labo babetawuphenya Pawula ngemibuzo bakhwesha kuye ngekushesha, nakhenela wesaba, nakabona kutsi Pawula ngumRoma ngekutalwa nekutsi abesambophe ngetinketane.

Pawula embikweLiqoqo

30Khenela watsandza kwati kahle-hle kutsi emaJuda abembeka licala lani loPawula. Ngako-ke ngakusasa watsi akatfukululwe tinketane. Wase ubita umhlangano wetikhulu tebaphristi kanye nalo lonkhe Liqoqo. Waletsa Pawula embikwabo.

23

231

23:1
Imis. 24:16
2 Thim. 1:3
Pawula walibukisisa leLiqoqo watsi: “Madvodza, bazalwane, nembeza wami ungufakazi wami embikwaNkulunkulu kutsi imphilo yami yonkhe beyimsulwa, kwaze kwaba ngulamuhla lo ngila.”

2

23:2
Joh. 18:22
UmPhristi Lomkhulu, Ananiyase, watjela labo lababeseceleni kwaPawula kutsi abammukule emlonyeni. 3
23:3
Lev. 19:15,35
Hez. 13:10
Mat. 23:27-28
Pawula watsi kuye: “Nakanjani Nkulunkulu utakumukula nawe, wena ludvonga-ndzini lolupendwe lwaba mhlophe! Kantsi uhlalele kwehlulela mine ngekwemtsetfo, kodvwa wena ube uwephula ngekubatjela kutsi abangimukule?”

4Lamadvodza abeme eceleni kwaPawula atsi: “Umetfukelani lomPhristi Lomkhulu waNkulunkulu?”

5

23:5
Eks. 22:28
Pawula wase utsi: “Bengingati, bazalwane, kutsi ungumPhristi Lomkhulu, ngobe umBhalo utsi: ‘Ungakhulumi kabi ngalophetse sive sakini.’ ”

6

23:6
Imis. 4:1
24:15,21
26:5
Fil. 3:5
Kodvwa njengobe Pawula abesabonile kutsi babehlukene kabili, labanye kubaSadusi, labanye kubaFarisi, waphakamisa livi alicondzise kuleLiqoqo watsi: “Madvodza, bazalwane, mine ngingumFarisi lotalwa baFarisi; la ngimangalelwe ngelitsemba lekutsi labafile bayawuvuka baphile.”

7Watsi kube asho njalo, baFarisi nebaSadusi bacala baphikisana bodvwana, umhlangano wehlukana ekhatsi. 8

23:8
Mat. 22:23
Mak. 12:18
Luk. 20:27
Phela baSadusi bebatsi kute kuvuka kulabafile, kute tingilosi, nekutsi kute nemimoya; kodvwa baFarisi babekholwa kutsi kokutsatfu kukhona. 9
23:9
Imis. 5:39
22:17
25:25
26:31
Lomsindvo wekuphikisana waya ngekwandza, letinye tati temtsetfo telicembu lebaFarisi tasukuma tabeka inkhulumo lecosheme tatsi: “Asiliboni licala kulomuntfu. Kutawutsiwani-ke, nangabe umoya nome ingilosi yakhuluma ngempela kuye?”

10Kuphikisana kwandza, kwadzimate kwashuba ngemandla kangangekutsi khenela waze wesaba kutsi Pawula bangahle bamdzabule ticucwana. Ngako-ke watfuma emasotja kutsi ewuke aye kulomhlangano efike amtsatse ngendluzula ayemfaka emalawini emasotja.

11

23:11
Imis. 18:9
19:21
28:23
Ngebusuku lobulandzelako iNkhosi yema eceleni kwaPawula yatsi: “Mani sibindzi, njengobe ungifakazele nje la eJerusalema, kufanele wente njalo futsi naseRoma.”

Bavumelana ngekubulala Pawula

12Ngakusasa ekuseni lamanye emaJuda ahlangana enta lisu, ase atibopha ngesifungo kutsi ngeke akudle kudla, nekunatsa angeke anatse angakambulali Pawula. 13Labo labatibopha ngalesifungo babengetulu kwema-40. 14

23:14
Joh. 16:2
Base baya kubaphristi labakhulu netibondza tenkholo yemaJuda, bafike batsi: “Sesente sibopho lesimatima lapha, satsi ngeke sikufake kudla emlonyeni singakambulali Pawula. 15Ngako-ke, nine neLiqoqo, tfumelani livi kukhenela wemaRoma nicele ehlise Pawula ete la kini, nente shangatsi kukhona lenifuna kukutfolisisa kahle ngalendzaba yakhe. Tsine-ke sitatilungiselela kutsi simbulale angakefiki lapha kini.”

16Kodvwa umshana waPawula weva nakwakhiwa lelisu; ngako-ke waya emalawini emasotja wefike watjela Pawula. 17Pawula wase ubita lenye yetindvuna wefike watsi kuyo: “Mikisa nali lijaha kukhenela; kukhona lelitambikela kona.”

18Lendvuna yalitsatsa lelijaha, yaliyisa kukhenela yefike yatsi: “Siboshwa lesinguPawula singibitile sefike sangicela kutsi angiletse nali lijaha la kuwe, ngobe kukhona lelifuna kukutjela kona.”

19Khenela walibamba ngesandla waya nalo emasitseleni, wefike walibuta watsi: “Yini lena lofuna kungitjela yona?”

20Lamtjela latsi: “EmaJuda asavumelene ngekutsi akucele kutsi kusasa nje wehlise Pawula aye kulelibandla leLiqoqo, bente shangatsi leLiqoqo lifuna kutfolisisa kahle ngaye. 21Kodvwa ungavumi, ngobe kukhona emadvodza langetulu kwema-40 latawube amlalele endleleni atembulala. Asente nesifungo kutsi angeke akudle kudla, nekunatsa angeke anatse angakabulali Pawula. Njengamanje nje, asalungele kukwenta loko, aseme ngawe nje kutsi eve kutsi wena utsini.”

22Khenela, angakalikhululi lelijaha, walifica watsi: “Ungatjeli muntfu kutsi lendzaba sewuyibikile kimi.”

Pawula utfunyelwa kuLusibalukhulu Feliksi

23Khenela wase ubita tindvuna takhe letimbili utsi kuto: “Khetsani emasotja langema-200 niwatjele kutsi akatilungiselele kuya eKhesariya, nebagibeli bemahhashi labangema-70, nalabahlome ngetikhali babe ngema-200, nitilungiselele kusuka ngeli-awa lemfica kusihlwa. 24Lamanye emahhashi niwalungiselele kugibelisa Pawula, nimphekeletele nize nifike naye kuLusibalukhulu Feliksi, nimetfule aphephile engotini.”

25Wase ubhala incwadzi leyayitsi:

26“Mine, Klawudiyusi Lisiyasi, ngibhalela wena, Lusibalukhulu Mhlonishwa Feliksi. Ngiyakubingelela.

27

23:27
Imis. 21:27,33
22:25
“Lendvodza yabanjwa ngemaJuda, kwatsi asatakuyibulala ngefika mine kanye nemasotja ngayilamulela, sengivile kutsi ingumRoma.

28“Njengobe ngangifuna kwati kutsi woneni, ngamewusela kuleLiqoqo lawo. 29

23:29
Imis. 18:14
26:31
Ngakhandza kutsi kute nome kunye lakwentile lokungaze kumente afanelwe kubulawa nome afakwe advonse ejele; kuphela nje uboshelwe imibuzo nemitsetfo yabo. 30Ngitsite kube ngive kutsi lamanye emaJuda atamlalela endleleni afuna kumbulala, ngase ngincoma kutsi ngimtfumele lapho kuwe masinyane, ngaphindze ngatjela nalabo labambeka licala kutsi bete batewuchaza kahle kuwe, kutsi bambeka licala lani lomuntfu.”

31Emasotja enta njengobe abetjeliwe, atsatsa Pawula ahamba naye ebusuku, aze efika e-Antiphatrisi. 32Ngakusasa emasotja labehamba ngetinyawo ancandzeka abuyela amalawini awo ashiya lawo abegibele emahhashi kutsi achubeke naye. 33Efika eKhesariya, anika Lusibalukhulu lencwadzi, etfula naPawula etandleni takhe. 34Lusibalukhulu watsi kube ayifundze lencwadzi, wase ubuta Pawula kutsi abephuma kusiphi sifundza. Watsi kube eve kutsi abephuma eSilisiya, 35watsi: “Licala lakho ngitawulilalela kahle, nase kufike bamangaleli bakho.” Wase uyalisisa kutsi loPawula agcinwe ngekugadvwa esigodlweni saHerodi.