Siswati 1996 (SWA96)
19

Pawula ubhabhatisa bafundzi baJohane e-Efesu

191

19:1
Imis. 18:21,24
Kwatsi ngesikhatsi Apolosi aseseKhorinte, Pawula wahamba wadzabula esifundzeni lesingenhla nelive waze wefika e-Efesu. Wakhandza bafundzi labatsite, 2
19:2
Joh. 7:39
Imis. 2:38
10:44
wababuta watsi: “Namemukela yini Moya Longcwele ngesikhatsi nikholwa?”

Baphendvula batsi: “Asizange sesive ngisho nekuva kutsi kukhona Moya Longcwele.”

3Pawula wababuta watsi: “Kepha nabhajatiswa ngamuphi umbhabhatiso?”

Bamphendvula batsi: “Ngembhabhatiso waJohane.”

4

19:4
Mat. 3:11
Mak. 1:4,7-8
Luk. 3:4,16
Joh. 1:26-27
Imis. 1:5
11:16
Pawula watsi: “Phela Johane abebhabhatisa bantfu lababephendvuka, abatjela kutsi abakholwe ngulowo labetawufika emvakwakhe, longuJesu.”

5Batsi kube bakuve loko, base bayabhajatiswa egameni leNkhosi Jesu. 6

19:6
Imis. 2:4
8:17
Kwatsi Pawula asabeka tandla etikwabo, behlelwa nguMoya Longcwele. Bakhuluma ngetilwimi letehlukene baphrofetha. 7Babe ngemadvodza labengacishe abe li-12 sebabonkhe.

8Kwaphela tinyanga letintsatfu seloku Pawula ahle aya esinagogeni abashumayela ngesibindzi ngembuso waNkulunkulu aphikisana nabo etama kubavumisa. 9

19:9
2 Khor. 6:17
Kodvwa labanye kubo baba lukhuni bangete bavuma kukholwa, bakhuluma kabi ngaleNdlela yeNkhosi embikwabo bonkhe bantfu. Wase uyabashiya Pawula wahamba nebafundzi. Onkhe emalanga waba netinkhulumo aphikisana nabo eHholeni yaThiranusi. 10Loku kwachubeka iminyaka lemibili, kwaze kwatsi onkhe emaJuda nemaGriki labehlala e-Asiya aliva livi leNkhosi.

Emadvodzana aSkheva

11

19:11
Mak. 16:20
Imis. 14:3
Nkulunkulu wenta timangaliso letatingakavami ngetandla taPawula; 12
19:12
Imis. 5:15
kwakuze kutsi emaduku netidziya letike tamtsintsa timikiswe kulabagulako tifo tibayekele, nemimoya lemibi iphume kubo.

13

19:13
Luk. 9:49
Lamanye emaJuda bekajikeleta akhipha emadimoni, nawo etama kusebentisa libito laJesu ekuwakhipheni, atsi kubomoya lababi: “Egameni laJesu loshunyayelwa nguPawula siyakukhipha.” 14Bekungemadvodzana lasikhombisa labetalwa ngumPhristi Lomkhulu wemaJuda, lekwakutsiwa nguSkheva lawo labenta loko.

15

19:15
Mak. 1:34
Kepha umoya lomubi watsi kubo: “Jesu, ngiyamati; naPawula, ngiyamati; kepha nine nibobani?”

16Lomuntfu labekhwelwe ngumoya lomubi wabesukela wabadladlabula ngelulaka nangemandla wabehlula. Babaleka bonkhe baphuma kuleyondlu bangcunu balimele kakhulu.

17Onkhe emaJuda nebaletinye tive lababehlala e-Efesu nabeva loko, besaba kakhulu, kwatsi libito leNkhosi Jesu ladvunyiswa kakhulu. 18Labanyenti labese bakholiwe beta bavuma konkhe labebakwentile. 19Labanyenti balabo lababenemilingo baletsa tincwadzi tabo temilingo ndzawonye batokhela ngemlilo, bonkhe bantfu babuka. Bahlanganisa imali yaletincwadzi, kwatfolakala tinhlavu tesiliva letiti-50 000.

20

19:20
Isa. 55:11
Imis. 6:7
12:24
Ngalendlela livi leNkhosi lachubeka landza laba nemandla.

Siphitsiphitsi e-Efesu

21

19:21
Imis. 23:11
Rom. 1:13
15:25
Emvakwaloko Pawula watimisela emoyeni wakhe kudzabula eMasedoniya nase-Akhaya aze ayewufika eJerusalema, atsi: “Nangisuka kuletindzawo kufanele ngifike naseRoma.”

22

19:22
1 Khor. 4:17
Asatfumele boThimothi na-Erastusi, lababebasiti bakhe, eMasedoniya, wase uyahlalahlala eveni lase-Asiya.

23

19:23
2 Khor. 1:8
Ngaleso sikhatsi e-Efesu kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi ngaleNdlela yeNkhosi. 24Indvodza lebeyisebentisa isiliva, libito layo kunguDemetriyusi, yayenta titfombe letincane telithempeli laDiyana, labengunkulunkulu lomsikati. Lomsebenti bewungenisa imali lenyenti kubakhandzi. 25Wababitela ndzawonye kanye nalabanye lababesebenta umsebenti lofanana nalona, watsi kubo: “Madvodza, nani niyati kutsi lomsebenti siphila ngawo. 26
19:26
Hla. 115:4
Jer. 10:3
Imis. 17:29
Niyatibonela, futsi niyativela konkhe lokwentiwa ngulendvodza lenguPawula. Utsi bonkulunkulu labakhiwe ngetandla abasibo bonkulunkulu sibili, sewugucule bantfu labanyenti, hhayi kuleli lase-Efesu kuphela kodvwa cishe kulo lonkhe lase-Asiya. 27Kukhona ingoti yekutsi lomsebenti wetfu utfole ligama lelibi. Akusiko loko kodvwa kepha nengoti yekutsi lithempeli lankulunkulu lomkhulu, Diyana, lingeke lisanakwa ngumuntfu, kutawuphela bonkhe bukhulu bakhe, lonkulunkulu lokhontwa kulo lonkhe lase-Asiya nasemhlabeni wonkhe jikelele.”

28Kwatsi kube bantfu bakuve loko, batfukutsela babila, bacala bamemeta batsi: “Lomkhulu nguDiyana webase-Efesu!”

29Kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi kulo lonkhe lidolobha. Sicuku sadvumela boGayusi na-Aristakhusi sabadvungulula sabayisa enkhundleni yemidlalo. Bona-ke babebaseMasedoniya, bahambisana naPawula.

30Pawula bekafuna kuya yena matfupha abhekane nalesicuku, kepha bafundzi bamalela. 31Labanye kulababephetse esifundzeni sase-Asiya lababevana naye batfumela ligama lekumncenga kutsi angaveli enkhundleni.

32Kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi, labanye bantfu bamemeta basho loku, labanye basho lokwa, labanyenti bebangati nekwati kutsi konje babetekwentani kulomhlangano. 33Ngesikhatsi emaJuda asafucela Alekzanda ngembili, labanye betama kumtjela kutsi kwentekani. Alekzanda-ke waphakamisa sandla afuna kukhuluma ashwelete kulesicumbi. 34Batsi kube babone kutsi ungumJuda, base bayamemeta kanyekanye sikhatsi lesingaba ngema-awa lamabili batsi: “Lomkhulu nguDiyana webase-Efesu!”

35Ekugcineni mabhalane welidolobha waze wabathulisa, watsi: “Madvodza ase-Efesu, nonkhe niyati kutsi lelidolobha lase-Efesu ngulapho kuhlala khona lithempeli laDiyana lomkhulu kanye nelitje lelingcwele lelehla ezulwini. 36Kute longakuphika loku. Ngako-ke musani kubanga umsindvo, ningatitsatseli etulu tintfo. 37Niletse lamadvodza lapha, kani akazange agcekeze emathempelini enu, futsi akazange asho lutfo lolubi ngalonkulunkulu wetfu lomsikati. 38Nakukhona lokungamenelisi kahle Demetriyusi kanye nalabanye bakhandzi, umtsetfo nemantji kukhona; ngako-ke bangamangalelana khona. 39Nakusekhona lokunye lenikufunako kufanele kuyewulungiswa emhlanganweni wetakhamiti losemtsetfweni. 40Ngobe sesisengotini yekubekwa licala ngalomsindvo lowenteke lapha lamuhla. Kute nesizatfu lesingasibeka mayelana nalomsindvo lowentekile.” 41Ngalamavi wawucitsa umhlangano.

20

Pawula uvakashela eMasedoniya nase-Akhaya

201Emvakwalesiphitsiphitsi Pawula wabita labakholwako wabakhutsata, wabavalelisa, wabashiya, waya eMasedoniya. 2Wadzabula tindzawo takhona ahamba akhutsata avuselela labakholwako ngemavi lamanyenti, waze wefika eGrisi, 3lapho ahlala khona tinyanga letintsatfu. Besalungisela kuya eSiriya ngemkhumbi, nakeva kutsi emaJuda afuna kumbulala, wase ubona kutsi kuncono abuyele emuva ahambe ngaseMasedoniya.

4

20:4
Imis. 19:29
21:29
Ef. 6:21
Abephekeletelwa boSopateri, umsa waPhurosi waseBheriya, kanye na-Aristakhusi, naSekhundusi baseThesalonika, naGayosi waseDebe, naThimothi, naThikhikhusi, naTrofimusi base-Asiya. 5Bona-ke bahamba embili bayawusilindzela eThrowasi. 6Kepha tsine sahamba ngemkhumbi sisuka eFiliphi emvakweMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso; kwatsi emvakwemalanga lasihlanu sahlangana nabo eThrowasi, lapho sacedza khona liviki.

Pawula uvakashela eThrowasi kwekugcina

7

20:7
Imis. 2:42
1 Khor. 16:2
Kwatsi ngeMgcibelo kusihlwa sahlangana ndzawonye enkonzweni yeSidlo. Pawula wakhuluma kubantfu kwaze kwabasekhatsi nebusuku, ngobe abetawuhamba ngakusasa. 8Kwakukhanyiswe tibane letinyenti endlini lesetulu lapho besihlanganele khona.

9Libhungu lebekutsiwa ngu-Oyithikhusi lalihleti efasitelweni. Kwatsi ngekuchubeka kwetinkhulumo taPawula Oyithikhusi wefikelwa butfongo walala, waze wawela phansi esuka esitezi sesitsatfu. Nase bamtsatsa, bakhandza kutsi sewufile. 10

20:10
1 Khos. 17:21
2 Khos. 4:32
Luk. 4:39
Kodvwa Pawula wehla watijika etikwakhe wamgaca ngemikhono, wase utsi kulabo bebalapho: “Ningakhatsateki, akafi.” 11Emvakwekube Pawula asabuyele etulu esitezi, wefika wahlephula sinkhwa wadla, wakhuluma nabo sikhatsi lesidze kwaze kwadzabuka kusa, wase uyahamba. 12Balitsatsa lelibhungu balibuyisela ekhaya liphila, bajabula kakhulu.

Besuka eThrowasi baya eMilethusi

13Sachubeka saya emkhunjini sakhwela saya e-Asosi, lapho sasitawufike sitsatse khona Pawula njengekusho kwakhe, ngobe abehambe ngetinyawo. 14Watsi kube ahlangane natsi e-Asosi, sase siyamekhweta saya naye eMithilene. 15Sachubeka ngemkhumbi kusukela lapho, saze sefika malungana neKhiyosi ngakusasa. Ngelilanga lelilandzelako sabe sendlula eSamosi, kwatsi kulelilandzelako sefika eMilethusi.

16Pawula bekemise kutsi ufuna kuya e-Efesu, kuze angacitsi sikhatsi eveni lase-Asiya. Bekajake kutsi efike eJerusalema ngelilanga lePhentekhoste nakwenteka.

BoPawula bavalelisa babonisi base-Efesu

17AseseMilethusi Pawula watfumela umlayeto e-Efesu wacela babonisi belibandla kutsi bamhlangabete. 18

20:18
Imis. 19:10
Batsi nabefika, watsi kubo: “Nani niyati kutsi bengiphila njani ngisesemkhatsini wenu ngaso sonkhe sikhatsi kusukela ngelilanga lengefika ngalo e-Asiya, 19ngikhonta iNkhosi ngekutfobeka konkhe, nangetinyembeti, nangekulingwa lengahlangana nako ngemacebo emaJuda. 20Niyati nekutsi kute lenganigodlela kona kunitjela nekunifundzisa embikwebantfu nasemakhaya enu, lokwakungahle kube lusito kini. 21
20:21
Mak. 1:15
Luk. 24:47
Kuwo emaJuda nemaGriki, ngalokufananako ngayala kakhulu ngiwatjela kutsi akaphendvukele kuNkulunkulu, nekutsi akholwe yiNkhosi yetfu Jesu.

22

20:22
Imis. 19:21
“Manje-ke ngekulalela Moya Longcwele sengiya eJerusalema, kodvwa angati kutsi kutakwentekani kimi khona. 23
20:23
Imis. 9:16
21:4,11,33
Kepha-ke Moya Longcwele ungatisile kulelo nakulelo dolobha kutsi ngilindzelwe kuboshwa netinhlupheko. 24
20:24
Imis. 21:13
Gal. 1:1
2 Thim. 4:7
Thit. 1:3
Kepha ngikhandza kutsi imphilo yami ayisho lutfo kimi, nangabe nje ngingaphumisela indzima yami ngicedze nemsebenti lengawunikwa yiNkhosi Jesu, wekutsi ngifakaze ngeliVangeli lemusa waNkulunkulu.

25“Bengihamba emkhatsini wenu nonkhe ngishumayela ngembuso waNkulunkulu. Manje-ke sengiyati kutsi kute namunye wenu loyawuphindze abone buso bami. 26

20:26
Imis. 18:6
Ngako-ke ngiyafakaza kulelilanga lalamuhla ngitsi anginacala lengati yenu nonkhe. 27Ngobe angizange nginifihlele lutfo lwentsandvo yaNkulunkulu. 28
20:28
Ef. 1:7
1 Thim. 3:1
4:16
1 Phet. 1:18
5:2
Semb. 5:9
Ticapheleni nine kanye nemhlambi wonkhe lobekwe etandleni tenu nguMoya Longcwele, neluse libandla laNkulunkulu latitsengela lona ngengati yeNdvodzana yakhe. 29
20:29
Mat. 7:15
Joh. 10:12
2 Phet. 2:1
Ngiyati kutsi emvakwekuhamba kwami timphisi letesabekako tiyawufika emkhatsini wenu tihlasele tilimate umhlambi wetimvu. 30
20:30
Gal. 4:17
1 Joh. 2:18
Emkhatsini wenu kuyawuvela bantfu labayawufundzisa lokuphambene neliciniso badvonse emakholwa lamanyenti alandzele bona. 31
20:31
Mak. 13:35
Imis. 19:10
1 Thes. 2:11
Ngako-ke caphelani nikhumbule kutsi ngetinyembeti letinyenti imini nebusuku benginifundzisa ngamunye ngamunye, kwaze kwaphela iminyaka lemitsatfu. 32
20:32
Ef. 1:11
Khol. 1:12
Manje-ke senginibeka esandleni seNkhosi kanye nasevini lemusa wayo, yona lenemandla ekunakha inikhulise ininike lifa labo bonkhe labahlantiwe.

33

20:33
Num. 16:15
1 Sam. 12:3
Mat. 10:8
1 Khor. 9:12
2 Khor. 11:9
12:13
“Angizange ngifise isiliva negolide nome imphahla yemuntfu. 34
20:34
Imis. 18:3
1 Khor. 4:12
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
Nani lucobo niyati kutsi ngangisebenta ngaletandla tami, ngentela kutfola konkhe lengangikudzinga kanye nalabo ngangisebenta nabo. 35
20:35
Luk. 6:38
Nginikhombisile kanyenti kutsi ngekusebenta kakhulu kanje kufanele sibasite labeswele, nikhumbule nemavi eNkhosi Jesu lawasho nakatsi: ‘Kubusisiwe kupha kunekwemukela.’ ”

36

20:36
Imis. 21:5
Watsi kube acedze kukhuluma nabo, waguca wathandaza nabo bonkhe. 37Bakhala bonkhe, Pawula bamgaca ngemikhono, bamanga. 38Babedzabukiswe kakhulu ngemavi akhe labekawashito ekutsi ngeke baphindze babubone buso bakhe. Base bayamphekeletela baya naye emkhunjini.

21

BoPawula bavakashela eJerusalema

211Satsi kube sehlukane nabo, santjweza ngemkhumbi saze sefika eKhosi. Ngakusasa sefika eRodosi, satsi nasisuka lapho, sacondza ePhatara. 2Sakhandza umkhumbi loya eFenisiya, sekhwela sahamba ngawo. 3Sefika endzaweni lapho sabona khona sichingi saseSiphrosi, sasigudla ngaseningizimu saya eSiriya. Sehlela eThire, ngobe lapho bekutakwehla khona timphahla betisemkhunjini. 4Sakhandza emakholwa, sahlala nawo liviki. Ngemandla aMoya Longcwele batjela Pawula kutsi angayi eJerusalema. 5

21:5
Imis. 20:36
Kepha kwatsi kube kuphele sikhatsi sekuhlala kwetfu nabo, sabashiya sachubeka neluhambo lwetfu. Basiphekeletela bonkhe kanye nalabasikati nebantfwana, baze basibeka ngephandle kwalelidolobha. Sefika elugwini saguca sathandaza. 6Sase siyavalelisana sakhwela emkhunjini, bona-ke babuyela emuva emakhaya.

7Sachubeka neluhambo lwetfu sesuka eThire ngemkhumbi saya ePhitolemayisi, lapho sefika sabingelela bazalwane. Sahlala nabo lilanga linye. 8

21:8
Imis. 6:5
8:5
Ef. 4:11
Ngakusasa sahamba saze sefika eKhesariya. Sefike sangenisa sahlala emtini wemvangeli Filiphu lobekangulomunye webasiti lababesikhombisa. 9
21:9
Imis. 2:17
Bekanemadvodzakati, tintfombi letine letatiphrofetha.

10

21:10
Imis. 11:28
Satsi sisahleti emalangana, kwefika umphrofethi, libito lakhe kungu-Agabusi aphuma eJudiya. 11
21:11
Imis. 20:22
Wefika kitsi watsatsa libhande laPawula walibopha etinyaweni nasetandleni takhe watsi: “Naku lokushiwo nguMoya Longcwele: ‘Umnikati walelibhande utawuboshwa ngemaJuda kanje eJerusalema amnikele etandleni tebetive.’ ”

12

21:12
Mat. 16:22
Satsi nasiva loko, tsine kanye nebantfu baleyo ndzawo samncenga Pawula kutsi angasayi eJerusalema. 13Kodvwa waphendvula watsi: “Nikhalelani kanjena nize ningidzabukise enhlitiyweni? Angikalindzeli kuphela kutsi ngiboshwe eJerusalema kepha ngilungele nekutsi ngife ngenca yeNkhosi Jesu.”

14

21:14
Mat. 6:10
Luk. 22:42
Sehluleka kumvimbela, sase siyamyekela satsi: “Akwenteke intsandvo yeNkhosi!”

15Emvakwalawo malanga salungisa timphahla tetfu sakhuphukela eJerusalema. 16Labanye bafundzi baseKhesariya bahamba natsi basiyisa emtini wendvodza lebesitawuhlala kayo, Mnasoni wekuchamuka eSiphrosi, lobekasalikholwa sikhatsi lesidze.

Pawula uvakashela Jakobe

17Nasifika eJerusalema, bazalwane basemukela ngenjabulo.

18

21:18
Imis. 15:13
Ngakusasa Pawula wahamba natsi sayawubona Jakobe. Kwakukhona nebabonisi bonkhe belibandla. 19
21:19
Imis. 14:27
15:4
Pawula wababingelela wase ubanika umbiko lophelele mayelana nemsebenti lowentiwe nguNkulunkulu kubantfu betive ngaye.

20

21:20
Imis. 15:1
Rom. 10:2
Batsi kube bamuve bonkhe, badvumisa Nkulunkulu. Base batsi kuPawula: “Uyabona-ke, mzalwane, kukhona tinkhulungwane temaJuda letikholwako, bonkhe babambelele kakhulu emtsetfweni. 21
21:21
Imis. 16:3
1 Khor. 9:20
Futsi sebatjeliwe ngawe kutsi bewufundzisa onkhe emaJuda lahlala emaveni aletinye tive kutsi akayekele umtsetfo waMosi, uwatjela nekutsi akayekele kusoka bantfwabawo nekwenta emasiko.

22“Nakanjani batawuva kutsi sewufikile. Kufanele kwentiwe njani-ke ngaleyo ndzaba? 23

21:23-24
Num. 6:2,13-21
Imis. 18:18
Yenta naku-ke lesikutjela kona. Kukhona emadvodza lamane lapha lente sifungo. 24Hamba nalamadvodza utihlanganise nawo nitihlambulule ngekwelisiko, bese uwakhokhela tindleko tawo; atawube asahhula tinwele tetinhloko tawo. Ngekwenta njalo-ke bonkhe bantfu batakwati kutsi kute liciniso kuto tonkhe letintfo labatjelwe tona ngawe, kepha batakwati kutsi nawe uhamba ngawo umtsetfo waMosi. 25
21:25
Imis. 15:19,29
Kepha-ke mayelana nebetive labakholwako sibatfumelele incwadzi, sabatjela kutsi bangakudli kudla lokwentelwe tithico, nengati, nesilwane lesitifele, nekutsi babalekele bugwadla.”

26

21:26
Imis. 24:18
Pawula wase utsatsa lamadvodza kwatsi ngakusasa bahlanjululwa, wase uya ethempelini wayawubatjela kutsi lokutihlambulula kutaba sikhatsi lesinganani, bese kwentiwa umnikelo walowo nalowo kubo.

Pawula uboshwa ethempelini

27Kwatsi lapho sekusele kancane kutsi kuphele emalanga lasikhombisa, emaJuda ase-Asiya abona Pawula asethempelini, ase afaka kubantfu umoya wetikhova wekutsi basuse siphitsiphitsi, ambamba, 28

21:28
Dut. 23:3
Hez. 44:7
Imis. 6:13
24:6
amemeta atsi: “Madvodza aka-Israyeli, sitani! Nangu lomuntfu lohamba tonkhe tindzawo afundzisa bantfu lokuphambene nesive sakitsi, nemtsetfo waMosi kanye nalendzawo. Manje-ke sewudzimate wafaka bantfu betive ethempelini kutsi batewungcolisa lendzawo lengcwele.”

29

21:29
Imis. 20:4
Bakusho loko ngobe babebone Trofimusi wase-Efesu ahamba naPawula kulo lelidolobha, base bacabanga kutsi ungene naye kulelithempeli.

30Kwaba nesiphitsiphitsi kulo lonkhe lelidolobha, bantfu bagijimela ndzawonye babamba Pawula bamhudvulela ngephandle kwelithempeli, masinyane iminyango yavalwa. 31Babesetama kumbulala Pawula ngesikhatsi kutfunyelwa ligama kukhenela wemabutfo aseRoma kutsi kukhona umsindvo losukile eJerusalema. 32Masinyane khenela wahamba naletinye tindvuna temabutfo nemasotja baphutfuma kulesicuku. Satsi kube simbone lesicuku eta ahamba nemasotja, sayekela kushaya Pawula. 33Khenela wacondza kuPawula wambamba, watsi akaboshwe ngetinketane letimbili. Wase uyababuta kutsi ngubani yena lomuntfu, nekutsi wenteni.

34Labanye kulesicumbi bamemeta basho loku, nalabanye basho lokwa. Kwaba khona kungavumelani lokunyenti lokwaze kwabanga kutsi khenela angatfoli kahle kutsi kubangwani. Wase utsi kulamadvodza labehamba nawo akatsatse loPawula amyise emalawini emabutfo. 35Atsi emasotja nakefika etitebhisini, ametjatsa, ngobe abona kutsi sicumbi sesimfuna ngetandla. 36

21:36
Imis. 22:22
Sicumbi sebantfu sasimlandzela ngemuva simemeta sitsi: “Akabulawe!”

Pawula utivikela ngenkhulumo

37Kwatsi nase bafuna kumfaka esitokisini, Pawula wakhuluma nakhenela watsi: “Ngivumelekile yini kukhuluma nawe?”

Khenela wambuta watsi: “Uyakwati yini kukhuluma siGriki? 38Nakunjalo, pho, akusiwe yini lomGibhithe losandza kususa lutfutfuva ngekubutsa ti-4 000 temadvodza latidlova, lavukela umbuso, wawaholela ehlane?”

39Pawula waphendvula watsi: “Mine ngiliJuda lekutalwa eThasusi esigodzini saseSilisiya, ngisakhamuti selidolobha lelibaluleke kakhulu. Ase ungivumele ngikhulume nalabantfu!”

40Khenela wamvumela. Pawula wema etitebhisini, waphakamisa tandla wababindzisa, batsi kube babindze wacala wakhuluma kubo ngesiHebheru watsi: