Siswati 1996 (SWA96)
2

Kufika kwaMoya Longcwele

21

2:1
Dut. 16:9
Imis. 1:14
Ngesikhatsi kufika lilanga lePhentekhoste babehlangene bonkhe ndzawonye. 2
2:2
Imis. 4:31
Batsi betfuka kwabe kuchamuka umsindvo lomkhulu esibhakabhakeni lowevakala sengatsi kuhhusha kwemoya lomkhulu, wagcwalisa yonkhe lendlu babehleti kuyo. 3
2:3
Mat. 3:11
Mak. 1:8
Luk. 3:16
Imis. 1:5
Kwabonakala kubo inkhehlenkhehle yemlilo kusengatsi yetilimi letehlukana ekhatsi, tahlala emuntfwini ngamunye ngamunye. 4
2:4
Mak. 16:17
Imis. 11:15
19:6
Bonkhe bagcwaliswa ngaMoya Longcwele; base bakhuluma ngaletinye tilimi, njengobe Moya wabapha kuphumisela.

5Kwakukhona emaJuda labehlala eJerusalema, bantfu lababesaba Nkulunkulu bavela etiveni tonkhe temhlaba. 6Kwatsi kube kuvakale lomsindvo, ticumbi tebantfu tabutsana ndzawonye. Bamangala badzidzeka bonkhe, ngobe ngulowo nalowo wabeva bakhuluma ngelulwimi lwakubo; 7babutana ngekwetfuka nangekumangala batsi: “Kantsi akusibo baseGalile bonkhe yini labantfu labakhuluma kanje? 8Pho, kwentiwa yini kutsi sonkhe sibeve bakhuluma ngetilimi takitsi? 9Siphuma ePhathiya, eMediya nase-Elamu, eMesophothamiya, eJudiya naseKhaphadosiya, ePhontusi nase-Asiya, 10eFrigiya nasePhamfiliya, eGibhithe kanye nasetifundzeni taseLibhiya ngaseSirene, kantsi labanye betfu baphuma eRoma, 11emaJuda nebetive lababephendvukele enkholweni yemaJuda, nalabanye betfu baphuma eKhrethe nase-Arabiya, kodvwa sonkhe lapha sibeva ngetilimi takitsi bakhuluma ngemisebenti lemikhulu yaNkulunkulu.”

12Basamangele badzidzekile babutana bodvwana batsi: “Kusho kutsini loku?”

13Kodvwa labanye bahlekisa ngawo lamakholwa batsi: “Labantfu badzakiwe.”

Inshumayelo yaPhetro ngelilanga lePhentekhoste

14Kodvwa Phetro wasukuma akanye nebaphostoli labali-11, wakhuluma ngelivi lelikhulu watsi: “Sive semaJuda, nani nonkhe lenakhile eJerusalema, yatini loku; bekani indlebe ningilalele kahle. 15Laba abakadzakwa njengaloku nicabanga nine; empeleni kusesekuseni ngeli-awa lemfica. 16

2:16-21
Jow. 2:28-32
Kodvwa loku nguloko lokwakhulunywa ngumphrofethi Joweli lowatsi:

17

2:17
Isa. 44:3
Zak. 12:10
Imis. 21:9
“ ‘Utsi Nkulunkulu:

“Naku lengiyawukwenta ngetikhatsi tekugcina:

Ngiyakutfululela Moya wami

etikwabo bonkhe bantfu.

Emadvodzana nemadvodzakati enu

ayawuphrofetha,

emajaha enu ayawubona imibono,

emakhehla ayawuphupha emaphupho.

18Yebo, kulawo malanga

ngiyawutfululela Moya wami

etincekwini nasetincekukatini tami,

tiyawuphrofetha.

19Ngiyakwenta timangaliso

etulu esibhakabhakeni,

netibonakaliso emhlabeni phansi:

ingati, nemlilo,

nekushunqa kwentfutfu.

20

2:20
Mat. 24:29
Lilanga liyawuba mnyama,

inyanga ibe bovu njengengati,

lingakefiki lilanga

lelikhulu nalelimatima leNkhosi.

21

2:21
Rom. 10:13
Labo-ke, labayawulibita libito leNkhosi, bayawusindziswa.” ’

22

2:22
Imis. 10:38
“Madvodza aka-Israyeli, vanini lamavi! Jesu waseNazaretha abeyindvodza leyafakazelwa nguNkulunkulu embikwenu, ngemisebenti lemikhulu yemandla, nangetimangaliso kanye nangetibonakaliso letentiwa nguNkulunkulu ngaye; nani matfupha niyakwati loku, ngobe kwenteka emehlweni enu. 23
2:23
Luk. 22:22
Joh. 19:11
Imis. 3:13
4:10,28
13:27
Nkulunkulu ngekwatinchanti kwakhe nangentsandvo yakhe abesakumisile kutsi Jesu uyawuniketwa kini; nine-ke nambulala ngekumbetsela esiphambanweni ngetandla tetoni. 24
2:24
Mat. 28:5-6
Mak. 16:6
Luk. 24:5
Kodvwa Nkulunkulu wamvusa kulabafile; wamkhulula etinhlungwini tekufa, ngobe kwakungeke kwenteke kutsi kufa kumbambe. 25
2:25
Hla. 16:8
NaDavide wakhuluma ngaye watsi:

“ ‘Ngayibona iNkhosi embikwami

ngetikhatsi tonkhe,

ngobe ingasesandleni sami sekudla,

kuze nginganyakatiswa.

26Ngako-ke inhlitiyo yami iyajabula,

nemavi ami agcwele intfokoto;

ngetulu kwaloko umtimba wami

uyawuhlala etsembeni,

27ngobe awuyikuwushiya umphefumulo

wami endzaweni yalabafile,

ungeke uvume

kutsi Longcwele wakho

abole ethuneni.

28Ungikhombisile tindlela

letingiholela ekuphileni,

ngebukhona bakho

uyawungigcwalisa ngekujabula.’

29

2:29
1 Khos. 2:10
“Bazalwane, ngifanele ngikhulume ngalokukhanyako ngakhokho wetfu Davide kutsi wafa wangcwatjwa, nelidliza lakhe likhona la kitsi nalamuhla. 30
2:30
2 Sam. 7:12
Hla. 89:3
132:11
Njengemphrofethi-ke ati futsi kutsi Nkulunkulu abetsembisile ngesifungo kuye kutsi uyawukhetsa lomunye wesitukulwane sakhe amente abe yiNkhosi njengaye. 31Davide abekubone kucala kuvuka kwaKhristu ekufeni nakatsi:

“ ‘Akayekelwanga endzaweni yalabafile,

nemtimba wakhe awuzange ubole

ethuneni.’

32

2:32
1 Khor. 15:15
“Yena loJesu, Nkulunkulu wamvusa ekufeni, sonkhe sibofakazi balendzaba. 33
2:33
Fil. 2:9
Asaphakanyiselwe ngasesandleni sekudla saNkulunkulu wemukeliswa nguYise setsembiso lesinguMoya Longcwele lebesetsenjiswe Yena, wabuye wamtfululela kitsi. Ngiko loku lenikubonako nalenikuvako. 34
2:34
Hla. 110:1
NaDavide lucobo lwakhe akenyukelanga ezulwini, noko watsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

Hlala la ngesekudla sami,

35ngize ngibeke titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho.’

36

2:36
Imis. 5:30
“Bonkhe bantfu baka-Israyeli, kufanele bati kahle kutsi nguye yena loJesu, lenambetsela esiphambanweni, Nkulunkulu lasamente iNkhosi naKhristu!”

37

2:37
Heb. 4:12
Kwatsi bantfu nabakuva loku, bahlabeka etinhlitiyweni base batsi kuPhetro nakulabanye baphostoli: “Pho, bazalwane, sitakwenta njani?”

38

2:38
Mat. 3:2
Luk. 24:47
Phetro wabaphendvula watsi: “Phendvukani nibhajatiswe nonkhe ngamunye ngamunye egameni laJesu Khristu, kuze nitsetselelwe tono tenu nemukeliswe nesipho lesinguMoya Longcwele. 39
2:39
Gen. 17:7
Isa. 57:19
Jow. 2:32
Joh. 10:16
Ngobe setsembiso saNkulunkulu senu nesebantfwabenu kanye nabo bonkhe labakhashane, lowo nalowo loyawubitwa nguNkulunkulu, iNkhosi yetfu, kutsi ete kuye.”

40

2:40
Dut. 32:5
Fil. 2:15
Phetro wafakaza kubo abancenga ngemavi lamanyenti, atsi: “Tisindziseni kulesitukulwane lesiphambene!” 41
2:41
Imis. 4:4
5:14
Labo labalemukela livi lakhe babhajatiswa; babengacishe babe ti-3 000 tebantfu letengetelwa kubo ngalelo langa. 42
2:42
Imis. 20:7
Bacinisela njalo bahlanganyela etimfundzisweni tebaphostoli, nasebudlelwaneni, nasekuhlephuleni sinkhwa, nasemithandazweni.

Imphilo emkhatsini wemakholwa

43Bonkhe bantfu befikelwa kwesaba: timangaliso netibonakaliso letinyenti tentiwa baphostoli. 44

2:44
Imis. 4:32-35
Bonkhe labakholwako bachubeka ngebudlelwane ndzawonye, benetisana ngetimphahla tabo. 45
2:45
Luk. 12:33
Batsengisa ngetitandi, nangemapulazi nangetimphahla tabo bentela kwenetisana ngaleyo mali, kuye ngekutsi lowo nalowo udzingani. 46Onkhe emalanga babecinisela njalo ekuhlanganeni ethempelini, banhlitiyonye, babevakashelana emakhaya, badle ndzawonye ngetinhlitiyo letijabulako naletitfobekile, 47
2:47
Imis. 11:21
14:1
badvumisa Nkulunkulu, babetsandzeka kubo bonkhe bantfu. Onkhe emalanga iNkhosi yayibengetela ngalabo babesindziswa.