Siswati 1996 (SWA96)
18

BoPawula eKhorinte

181Emvakwaloko Pawula wesuka e-Athene waya eKhorinte. 2

18:2
Rom. 16:3
1 Khor. 16:19
2 Thim. 4:19
Lapho akhandzana neliJuda, libito lalo kungu-Akhwila lekutalwa ePhontusi belisandza kubuya eTaliyane nemkalo Phrisila, ngobe Klawudiyuse bekacoshe onkhe emaJuda kutsi akesuke eRoma. Pawula wase uyawubabona, 3
18:3
Imis. 20:34
1 Khor. 4:12
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
njengobe naye abenta umsebenti lofanana newabo, wekutfunga emathende, wahlala wasebentisana nabo. 4
18:4
Imis. 17:17
Bekavamise kutsi njalo ngemaSabatha aye esinagogeni aphendvulane nemaJuda nemaGriki etama kuwazuza.

5

18:5
Imis. 9:22
17:14
Kwatsi kube kufike Silasi naThimothi baphuma eMasedoniya, Pawula wase utinikela ngalokuphelele ekushumayeleni nasekufakazeni kumaJuda kutsi Jesu unguKhristu. 6
18:6
Mat. 10:14
Imis. 13:46,51
20:26
Batsi nabamphikisa bangavumelani naye bametfuka, watsintsitsa lutfuli etingutjeni takhe wase utsi kubo: “Ingati yenu ayibesemahlombe enu, mine sengite licala. Kusukela nyalo sengitakuya kubetive.”

7Wesuka lapho wayawuhlala endlini yalomunye umuntfu bekutsiwa nguThithiyusi Justusi, sikhonti saNkulunkulu, indlu yakhe yayisedvute nelisinagoge. 8

18:8
1 Khor. 1:14
Kepha Khrispusi, umphatsi welisinagoge, wakholwa eNkhosini kanye nendlu yakhe, nebantfu labanyenti baseKhorinte lababeve livi kuPawula, bakholwa, base bayabhajatiswa.

9

18:9
Isa. 41:10
Imis. 16:9
23:11
1 Khor. 2:3
Kepha kwatsi ngalelinye lilanga ebusuku Pawula wabona umbono, iNkhosi yatsi kuye: “Ungesabi, chubeka ukhulume ungabindzi, 10
18:10
Josh. 1:5
Jer. 1:8
Joh. 10:16
ngobe nginawe, futsi kute umuntfu lotakuhlasela akulimate, ngobe nginebantfu bami labanyenti kulelidolobha.”

11Ngako-ke wabe sewuhlala umnyaka netinyanga letisitfupha afundzisa bantfu livi laNkulunkulu.

12Kwatsi ngesikhatsi kuphetse Galiyo e-Akhaya, onkhe emaJuda ase ahlanganyela Pawula ambamba amyisa enkantolo, 13atsi: “Lomuntfu lona ucindzetela bantfu kutsi bakhonte Nkulunkulu ngendlela lephambene nemtsetfo.”

14

18:14
Imis. 25:18
Kodvwa kwatsi Pawula nakatsi uvula umlomo, Galiyo wamjuba lulwimi watsi kumaJuda: “MaJuda-ndzini, kube bekusento lesibi nome licala lelilukhuni nami bekutawuba nesizatfu sekutsi nginibeketelele nginilalele, 15kodvwa njengobe kusitfungo semibuzo nje ngemavi, nangemagama, nangemitsetfo yenu, tiboneleni nine ngekwenu; angingeni mine ekwehluleleni tintfo letinje.”

16Wabakhiphela ngephandle kwenkantolo. 17Besuka bonkhe babamba Sostenesi, umphatsi welisinagoge, bamshaya embikwenkantolo, kodvwa Galiyo akakunakanga loko.

BoPawula besuka eKhorinte baya e-Antiyokhi

18

18:18
Num. 6:2,18
Imis. 21:23
Pawula wahlala nebazalwane emalanga lamanyenti. Wase uyabashiya wahamba ngemkhumbi naboPhrisila na-Akhwila baya eSiriya. Angakahambi eKhenkhariya wahhula inhloko yakhe, ngobe abente sifungo.

19Batsi nabefika e-Efesu, wabashiya lapho boPhrisila na-Akhwila, yena waya wangena esinagogeni waphendvulana nemaJuda. 20Batsi bayamcela kutsi asahlale nabo sikhashana lesidze wala, 21kodvwa nasabavalelisa watsi: “Ngitawubuye ngite kini, Nkulunkulu nakavuma.”

Wantjweza ngemkhumbi losuka e-Efesu. 22Watsi nakefika eKhesariya, wakhuphukela eJerusalema kuyawubingelela libandla, wase wehlela e-Antiyokhi. 23Emvakwekuhlala sikhashana lapho wase uyesuka udzabula tigodzi tetifundza taseGalathiya naseFrigiya ahambe akhutsata bonkhe bazalwane.

Apolosi ushumayela e-Efesu naseKhorinte

24Kwefika liJuda e-Efesu, libito lalo kungu-Apolosi, kungelekudzabuka e-Alekzandriya. Belikwati kukhuluma futsi liyati kakhulu imiBhalo. 25

18:25
Imis. 19:3
Belifundzisiwe ngeNdlela yeNkhosi, ligcwele inshisekelo emoyeni walo; lafundzisa lichaza kahle emaciniso macondzana naJesu, kepha-ke lona belati ngembhabhatiso waJohane kuphela. 26Lo-Apolosi wacala kushumayela ngesibindzi esinagogeni kwatsi kube Phrisila na-Akhwila bamuve, bamtsatsa bamyisa ekhaya bafike bamchazela kahle ngeNdlela yaNkulunkulu. 27
18:27
1 Khor. 3:6
Kwatsi nasafuna kwewelela eGrisi, bazalwane bamkhutsata, base babhalela bazalwane kutsi babomemukela. Watsi kube efike, waba lusito lolukhulu kulabo bese bakholiwe ngemusa waNkulunkulu; 28ngobe emaJuda wawehlula eshashalatini ngekuhlakanipha lokukhulu, awakhombisa ngekwemiBhalo kutsi Jesu unguKhristu.

19

Pawula ubhabhatisa bafundzi baJohane e-Efesu

191

19:1
Imis. 18:21,24
Kwatsi ngesikhatsi Apolosi aseseKhorinte, Pawula wahamba wadzabula esifundzeni lesingenhla nelive waze wefika e-Efesu. Wakhandza bafundzi labatsite, 2
19:2
Joh. 7:39
Imis. 2:38
10:44
wababuta watsi: “Namemukela yini Moya Longcwele ngesikhatsi nikholwa?”

Baphendvula batsi: “Asizange sesive ngisho nekuva kutsi kukhona Moya Longcwele.”

3Pawula wababuta watsi: “Kepha nabhajatiswa ngamuphi umbhabhatiso?”

Bamphendvula batsi: “Ngembhabhatiso waJohane.”

4

19:4
Mat. 3:11
Mak. 1:4,7-8
Luk. 3:4,16
Joh. 1:26-27
Imis. 1:5
11:16
Pawula watsi: “Phela Johane abebhabhatisa bantfu lababephendvuka, abatjela kutsi abakholwe ngulowo labetawufika emvakwakhe, longuJesu.”

5Batsi kube bakuve loko, base bayabhajatiswa egameni leNkhosi Jesu. 6

19:6
Imis. 2:4
8:17
Kwatsi Pawula asabeka tandla etikwabo, behlelwa nguMoya Longcwele. Bakhuluma ngetilwimi letehlukene baphrofetha. 7Babe ngemadvodza labengacishe abe li-12 sebabonkhe.

8Kwaphela tinyanga letintsatfu seloku Pawula ahle aya esinagogeni abashumayela ngesibindzi ngembuso waNkulunkulu aphikisana nabo etama kubavumisa. 9

19:9
2 Khor. 6:17
Kodvwa labanye kubo baba lukhuni bangete bavuma kukholwa, bakhuluma kabi ngaleNdlela yeNkhosi embikwabo bonkhe bantfu. Wase uyabashiya Pawula wahamba nebafundzi. Onkhe emalanga waba netinkhulumo aphikisana nabo eHholeni yaThiranusi. 10Loku kwachubeka iminyaka lemibili, kwaze kwatsi onkhe emaJuda nemaGriki labehlala e-Asiya aliva livi leNkhosi.

Emadvodzana aSkheva

11

19:11
Mak. 16:20
Imis. 14:3
Nkulunkulu wenta timangaliso letatingakavami ngetandla taPawula; 12
19:12
Imis. 5:15
kwakuze kutsi emaduku netidziya letike tamtsintsa timikiswe kulabagulako tifo tibayekele, nemimoya lemibi iphume kubo.

13

19:13
Luk. 9:49
Lamanye emaJuda bekajikeleta akhipha emadimoni, nawo etama kusebentisa libito laJesu ekuwakhipheni, atsi kubomoya lababi: “Egameni laJesu loshunyayelwa nguPawula siyakukhipha.” 14Bekungemadvodzana lasikhombisa labetalwa ngumPhristi Lomkhulu wemaJuda, lekwakutsiwa nguSkheva lawo labenta loko.

15

19:15
Mak. 1:34
Kepha umoya lomubi watsi kubo: “Jesu, ngiyamati; naPawula, ngiyamati; kepha nine nibobani?”

16Lomuntfu labekhwelwe ngumoya lomubi wabesukela wabadladlabula ngelulaka nangemandla wabehlula. Babaleka bonkhe baphuma kuleyondlu bangcunu balimele kakhulu.

17Onkhe emaJuda nebaletinye tive lababehlala e-Efesu nabeva loko, besaba kakhulu, kwatsi libito leNkhosi Jesu ladvunyiswa kakhulu. 18Labanyenti labese bakholiwe beta bavuma konkhe labebakwentile. 19Labanyenti balabo lababenemilingo baletsa tincwadzi tabo temilingo ndzawonye batokhela ngemlilo, bonkhe bantfu babuka. Bahlanganisa imali yaletincwadzi, kwatfolakala tinhlavu tesiliva letiti-50 000.

20

19:20
Isa. 55:11
Imis. 6:7
12:24
Ngalendlela livi leNkhosi lachubeka landza laba nemandla.

Siphitsiphitsi e-Efesu

21

19:21
Imis. 23:11
Rom. 1:13
15:25
Emvakwaloko Pawula watimisela emoyeni wakhe kudzabula eMasedoniya nase-Akhaya aze ayewufika eJerusalema, atsi: “Nangisuka kuletindzawo kufanele ngifike naseRoma.”

22

19:22
1 Khor. 4:17
Asatfumele boThimothi na-Erastusi, lababebasiti bakhe, eMasedoniya, wase uyahlalahlala eveni lase-Asiya.

23

19:23
2 Khor. 1:8
Ngaleso sikhatsi e-Efesu kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi ngaleNdlela yeNkhosi. 24Indvodza lebeyisebentisa isiliva, libito layo kunguDemetriyusi, yayenta titfombe letincane telithempeli laDiyana, labengunkulunkulu lomsikati. Lomsebenti bewungenisa imali lenyenti kubakhandzi. 25Wababitela ndzawonye kanye nalabanye lababesebenta umsebenti lofanana nalona, watsi kubo: “Madvodza, nani niyati kutsi lomsebenti siphila ngawo. 26
19:26
Hla. 115:4
Jer. 10:3
Imis. 17:29
Niyatibonela, futsi niyativela konkhe lokwentiwa ngulendvodza lenguPawula. Utsi bonkulunkulu labakhiwe ngetandla abasibo bonkulunkulu sibili, sewugucule bantfu labanyenti, hhayi kuleli lase-Efesu kuphela kodvwa cishe kulo lonkhe lase-Asiya. 27Kukhona ingoti yekutsi lomsebenti wetfu utfole ligama lelibi. Akusiko loko kodvwa kepha nengoti yekutsi lithempeli lankulunkulu lomkhulu, Diyana, lingeke lisanakwa ngumuntfu, kutawuphela bonkhe bukhulu bakhe, lonkulunkulu lokhontwa kulo lonkhe lase-Asiya nasemhlabeni wonkhe jikelele.”

28Kwatsi kube bantfu bakuve loko, batfukutsela babila, bacala bamemeta batsi: “Lomkhulu nguDiyana webase-Efesu!”

29Kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi kulo lonkhe lidolobha. Sicuku sadvumela boGayusi na-Aristakhusi sabadvungulula sabayisa enkhundleni yemidlalo. Bona-ke babebaseMasedoniya, bahambisana naPawula.

30Pawula bekafuna kuya yena matfupha abhekane nalesicuku, kepha bafundzi bamalela. 31Labanye kulababephetse esifundzeni sase-Asiya lababevana naye batfumela ligama lekumncenga kutsi angaveli enkhundleni.

32Kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi, labanye bantfu bamemeta basho loku, labanye basho lokwa, labanyenti bebangati nekwati kutsi konje babetekwentani kulomhlangano. 33Ngesikhatsi emaJuda asafucela Alekzanda ngembili, labanye betama kumtjela kutsi kwentekani. Alekzanda-ke waphakamisa sandla afuna kukhuluma ashwelete kulesicumbi. 34Batsi kube babone kutsi ungumJuda, base bayamemeta kanyekanye sikhatsi lesingaba ngema-awa lamabili batsi: “Lomkhulu nguDiyana webase-Efesu!”

35Ekugcineni mabhalane welidolobha waze wabathulisa, watsi: “Madvodza ase-Efesu, nonkhe niyati kutsi lelidolobha lase-Efesu ngulapho kuhlala khona lithempeli laDiyana lomkhulu kanye nelitje lelingcwele lelehla ezulwini. 36Kute longakuphika loku. Ngako-ke musani kubanga umsindvo, ningatitsatseli etulu tintfo. 37Niletse lamadvodza lapha, kani akazange agcekeze emathempelini enu, futsi akazange asho lutfo lolubi ngalonkulunkulu wetfu lomsikati. 38Nakukhona lokungamenelisi kahle Demetriyusi kanye nalabanye bakhandzi, umtsetfo nemantji kukhona; ngako-ke bangamangalelana khona. 39Nakusekhona lokunye lenikufunako kufanele kuyewulungiswa emhlanganweni wetakhamiti losemtsetfweni. 40Ngobe sesisengotini yekubekwa licala ngalomsindvo lowenteke lapha lamuhla. Kute nesizatfu lesingasibeka mayelana nalomsindvo lowentekile.” 41Ngalamavi wawucitsa umhlangano.

20

Pawula uvakashela eMasedoniya nase-Akhaya

201Emvakwalesiphitsiphitsi Pawula wabita labakholwako wabakhutsata, wabavalelisa, wabashiya, waya eMasedoniya. 2Wadzabula tindzawo takhona ahamba akhutsata avuselela labakholwako ngemavi lamanyenti, waze wefika eGrisi, 3lapho ahlala khona tinyanga letintsatfu. Besalungisela kuya eSiriya ngemkhumbi, nakeva kutsi emaJuda afuna kumbulala, wase ubona kutsi kuncono abuyele emuva ahambe ngaseMasedoniya.

4

20:4
Imis. 19:29
21:29
Ef. 6:21
Abephekeletelwa boSopateri, umsa waPhurosi waseBheriya, kanye na-Aristakhusi, naSekhundusi baseThesalonika, naGayosi waseDebe, naThimothi, naThikhikhusi, naTrofimusi base-Asiya. 5Bona-ke bahamba embili bayawusilindzela eThrowasi. 6Kepha tsine sahamba ngemkhumbi sisuka eFiliphi emvakweMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso; kwatsi emvakwemalanga lasihlanu sahlangana nabo eThrowasi, lapho sacedza khona liviki.

Pawula uvakashela eThrowasi kwekugcina

7

20:7
Imis. 2:42
1 Khor. 16:2
Kwatsi ngeMgcibelo kusihlwa sahlangana ndzawonye enkonzweni yeSidlo. Pawula wakhuluma kubantfu kwaze kwabasekhatsi nebusuku, ngobe abetawuhamba ngakusasa. 8Kwakukhanyiswe tibane letinyenti endlini lesetulu lapho besihlanganele khona.

9Libhungu lebekutsiwa ngu-Oyithikhusi lalihleti efasitelweni. Kwatsi ngekuchubeka kwetinkhulumo taPawula Oyithikhusi wefikelwa butfongo walala, waze wawela phansi esuka esitezi sesitsatfu. Nase bamtsatsa, bakhandza kutsi sewufile. 10

20:10
1 Khos. 17:21
2 Khos. 4:32
Luk. 4:39
Kodvwa Pawula wehla watijika etikwakhe wamgaca ngemikhono, wase utsi kulabo bebalapho: “Ningakhatsateki, akafi.” 11Emvakwekube Pawula asabuyele etulu esitezi, wefika wahlephula sinkhwa wadla, wakhuluma nabo sikhatsi lesidze kwaze kwadzabuka kusa, wase uyahamba. 12Balitsatsa lelibhungu balibuyisela ekhaya liphila, bajabula kakhulu.

Besuka eThrowasi baya eMilethusi

13Sachubeka saya emkhunjini sakhwela saya e-Asosi, lapho sasitawufike sitsatse khona Pawula njengekusho kwakhe, ngobe abehambe ngetinyawo. 14Watsi kube ahlangane natsi e-Asosi, sase siyamekhweta saya naye eMithilene. 15Sachubeka ngemkhumbi kusukela lapho, saze sefika malungana neKhiyosi ngakusasa. Ngelilanga lelilandzelako sabe sendlula eSamosi, kwatsi kulelilandzelako sefika eMilethusi.

16Pawula bekemise kutsi ufuna kuya e-Efesu, kuze angacitsi sikhatsi eveni lase-Asiya. Bekajake kutsi efike eJerusalema ngelilanga lePhentekhoste nakwenteka.

BoPawula bavalelisa babonisi base-Efesu

17AseseMilethusi Pawula watfumela umlayeto e-Efesu wacela babonisi belibandla kutsi bamhlangabete. 18

20:18
Imis. 19:10
Batsi nabefika, watsi kubo: “Nani niyati kutsi bengiphila njani ngisesemkhatsini wenu ngaso sonkhe sikhatsi kusukela ngelilanga lengefika ngalo e-Asiya, 19ngikhonta iNkhosi ngekutfobeka konkhe, nangetinyembeti, nangekulingwa lengahlangana nako ngemacebo emaJuda. 20Niyati nekutsi kute lenganigodlela kona kunitjela nekunifundzisa embikwebantfu nasemakhaya enu, lokwakungahle kube lusito kini. 21
20:21
Mak. 1:15
Luk. 24:47
Kuwo emaJuda nemaGriki, ngalokufananako ngayala kakhulu ngiwatjela kutsi akaphendvukele kuNkulunkulu, nekutsi akholwe yiNkhosi yetfu Jesu.

22

20:22
Imis. 19:21
“Manje-ke ngekulalela Moya Longcwele sengiya eJerusalema, kodvwa angati kutsi kutakwentekani kimi khona. 23
20:23
Imis. 9:16
21:4,11,33
Kepha-ke Moya Longcwele ungatisile kulelo nakulelo dolobha kutsi ngilindzelwe kuboshwa netinhlupheko. 24
20:24
Imis. 21:13
Gal. 1:1
2 Thim. 4:7
Thit. 1:3
Kepha ngikhandza kutsi imphilo yami ayisho lutfo kimi, nangabe nje ngingaphumisela indzima yami ngicedze nemsebenti lengawunikwa yiNkhosi Jesu, wekutsi ngifakaze ngeliVangeli lemusa waNkulunkulu.

25“Bengihamba emkhatsini wenu nonkhe ngishumayela ngembuso waNkulunkulu. Manje-ke sengiyati kutsi kute namunye wenu loyawuphindze abone buso bami. 26

20:26
Imis. 18:6
Ngako-ke ngiyafakaza kulelilanga lalamuhla ngitsi anginacala lengati yenu nonkhe. 27Ngobe angizange nginifihlele lutfo lwentsandvo yaNkulunkulu. 28
20:28
Ef. 1:7
1 Thim. 3:1
4:16
1 Phet. 1:18
5:2
Semb. 5:9
Ticapheleni nine kanye nemhlambi wonkhe lobekwe etandleni tenu nguMoya Longcwele, neluse libandla laNkulunkulu latitsengela lona ngengati yeNdvodzana yakhe. 29
20:29
Mat. 7:15
Joh. 10:12
2 Phet. 2:1
Ngiyati kutsi emvakwekuhamba kwami timphisi letesabekako tiyawufika emkhatsini wenu tihlasele tilimate umhlambi wetimvu. 30
20:30
Gal. 4:17
1 Joh. 2:18
Emkhatsini wenu kuyawuvela bantfu labayawufundzisa lokuphambene neliciniso badvonse emakholwa lamanyenti alandzele bona. 31
20:31
Mak. 13:35
Imis. 19:10
1 Thes. 2:11
Ngako-ke caphelani nikhumbule kutsi ngetinyembeti letinyenti imini nebusuku benginifundzisa ngamunye ngamunye, kwaze kwaphela iminyaka lemitsatfu. 32
20:32
Ef. 1:11
Khol. 1:12
Manje-ke senginibeka esandleni seNkhosi kanye nasevini lemusa wayo, yona lenemandla ekunakha inikhulise ininike lifa labo bonkhe labahlantiwe.

33

20:33
Num. 16:15
1 Sam. 12:3
Mat. 10:8
1 Khor. 9:12
2 Khor. 11:9
12:13
“Angizange ngifise isiliva negolide nome imphahla yemuntfu. 34
20:34
Imis. 18:3
1 Khor. 4:12
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
Nani lucobo niyati kutsi ngangisebenta ngaletandla tami, ngentela kutfola konkhe lengangikudzinga kanye nalabo ngangisebenta nabo. 35
20:35
Luk. 6:38
Nginikhombisile kanyenti kutsi ngekusebenta kakhulu kanje kufanele sibasite labeswele, nikhumbule nemavi eNkhosi Jesu lawasho nakatsi: ‘Kubusisiwe kupha kunekwemukela.’ ”

36

20:36
Imis. 21:5
Watsi kube acedze kukhuluma nabo, waguca wathandaza nabo bonkhe. 37Bakhala bonkhe, Pawula bamgaca ngemikhono, bamanga. 38Babedzabukiswe kakhulu ngemavi akhe labekawashito ekutsi ngeke baphindze babubone buso bakhe. Base bayamphekeletela baya naye emkhunjini.