Siswati 1996 (SWA96)
19

Pawula ubhabhatisa bafundzi baJohane e-Efesu

191

19:1
Imis. 18:21,24
Kwatsi ngesikhatsi Apolosi aseseKhorinte, Pawula wahamba wadzabula esifundzeni lesingenhla nelive waze wefika e-Efesu. Wakhandza bafundzi labatsite, 2
19:2
Joh. 7:39
Imis. 2:38
10:44
wababuta watsi: “Namemukela yini Moya Longcwele ngesikhatsi nikholwa?”

Baphendvula batsi: “Asizange sesive ngisho nekuva kutsi kukhona Moya Longcwele.”

3Pawula wababuta watsi: “Kepha nabhajatiswa ngamuphi umbhabhatiso?”

Bamphendvula batsi: “Ngembhabhatiso waJohane.”

4

19:4
Mat. 3:11
Mak. 1:4,7-8
Luk. 3:4,16
Joh. 1:26-27
Imis. 1:5
11:16
Pawula watsi: “Phela Johane abebhabhatisa bantfu lababephendvuka, abatjela kutsi abakholwe ngulowo labetawufika emvakwakhe, longuJesu.”

5Batsi kube bakuve loko, base bayabhajatiswa egameni leNkhosi Jesu. 6

19:6
Imis. 2:4
8:17
Kwatsi Pawula asabeka tandla etikwabo, behlelwa nguMoya Longcwele. Bakhuluma ngetilwimi letehlukene baphrofetha. 7Babe ngemadvodza labengacishe abe li-12 sebabonkhe.

8Kwaphela tinyanga letintsatfu seloku Pawula ahle aya esinagogeni abashumayela ngesibindzi ngembuso waNkulunkulu aphikisana nabo etama kubavumisa. 9

19:9
2 Khor. 6:17
Kodvwa labanye kubo baba lukhuni bangete bavuma kukholwa, bakhuluma kabi ngaleNdlela yeNkhosi embikwabo bonkhe bantfu. Wase uyabashiya Pawula wahamba nebafundzi. Onkhe emalanga waba netinkhulumo aphikisana nabo eHholeni yaThiranusi. 10Loku kwachubeka iminyaka lemibili, kwaze kwatsi onkhe emaJuda nemaGriki labehlala e-Asiya aliva livi leNkhosi.

Emadvodzana aSkheva

11

19:11
Mak. 16:20
Imis. 14:3
Nkulunkulu wenta timangaliso letatingakavami ngetandla taPawula; 12
19:12
Imis. 5:15
kwakuze kutsi emaduku netidziya letike tamtsintsa timikiswe kulabagulako tifo tibayekele, nemimoya lemibi iphume kubo.

13

19:13
Luk. 9:49
Lamanye emaJuda bekajikeleta akhipha emadimoni, nawo etama kusebentisa libito laJesu ekuwakhipheni, atsi kubomoya lababi: “Egameni laJesu loshunyayelwa nguPawula siyakukhipha.” 14Bekungemadvodzana lasikhombisa labetalwa ngumPhristi Lomkhulu wemaJuda, lekwakutsiwa nguSkheva lawo labenta loko.

15

19:15
Mak. 1:34
Kepha umoya lomubi watsi kubo: “Jesu, ngiyamati; naPawula, ngiyamati; kepha nine nibobani?”

16Lomuntfu labekhwelwe ngumoya lomubi wabesukela wabadladlabula ngelulaka nangemandla wabehlula. Babaleka bonkhe baphuma kuleyondlu bangcunu balimele kakhulu.

17Onkhe emaJuda nebaletinye tive lababehlala e-Efesu nabeva loko, besaba kakhulu, kwatsi libito leNkhosi Jesu ladvunyiswa kakhulu. 18Labanyenti labese bakholiwe beta bavuma konkhe labebakwentile. 19Labanyenti balabo lababenemilingo baletsa tincwadzi tabo temilingo ndzawonye batokhela ngemlilo, bonkhe bantfu babuka. Bahlanganisa imali yaletincwadzi, kwatfolakala tinhlavu tesiliva letiti-50 000.

20

19:20
Isa. 55:11
Imis. 6:7
12:24
Ngalendlela livi leNkhosi lachubeka landza laba nemandla.

Siphitsiphitsi e-Efesu

21

19:21
Imis. 23:11
Rom. 1:13
15:25
Emvakwaloko Pawula watimisela emoyeni wakhe kudzabula eMasedoniya nase-Akhaya aze ayewufika eJerusalema, atsi: “Nangisuka kuletindzawo kufanele ngifike naseRoma.”

22

19:22
1 Khor. 4:17
Asatfumele boThimothi na-Erastusi, lababebasiti bakhe, eMasedoniya, wase uyahlalahlala eveni lase-Asiya.

23

19:23
2 Khor. 1:8
Ngaleso sikhatsi e-Efesu kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi ngaleNdlela yeNkhosi. 24Indvodza lebeyisebentisa isiliva, libito layo kunguDemetriyusi, yayenta titfombe letincane telithempeli laDiyana, labengunkulunkulu lomsikati. Lomsebenti bewungenisa imali lenyenti kubakhandzi. 25Wababitela ndzawonye kanye nalabanye lababesebenta umsebenti lofanana nalona, watsi kubo: “Madvodza, nani niyati kutsi lomsebenti siphila ngawo. 26
19:26
Hla. 115:4
Jer. 10:3
Imis. 17:29
Niyatibonela, futsi niyativela konkhe lokwentiwa ngulendvodza lenguPawula. Utsi bonkulunkulu labakhiwe ngetandla abasibo bonkulunkulu sibili, sewugucule bantfu labanyenti, hhayi kuleli lase-Efesu kuphela kodvwa cishe kulo lonkhe lase-Asiya. 27Kukhona ingoti yekutsi lomsebenti wetfu utfole ligama lelibi. Akusiko loko kodvwa kepha nengoti yekutsi lithempeli lankulunkulu lomkhulu, Diyana, lingeke lisanakwa ngumuntfu, kutawuphela bonkhe bukhulu bakhe, lonkulunkulu lokhontwa kulo lonkhe lase-Asiya nasemhlabeni wonkhe jikelele.”

28Kwatsi kube bantfu bakuve loko, batfukutsela babila, bacala bamemeta batsi: “Lomkhulu nguDiyana webase-Efesu!”

29Kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi kulo lonkhe lidolobha. Sicuku sadvumela boGayusi na-Aristakhusi sabadvungulula sabayisa enkhundleni yemidlalo. Bona-ke babebaseMasedoniya, bahambisana naPawula.

30Pawula bekafuna kuya yena matfupha abhekane nalesicuku, kepha bafundzi bamalela. 31Labanye kulababephetse esifundzeni sase-Asiya lababevana naye batfumela ligama lekumncenga kutsi angaveli enkhundleni.

32Kwesuka lesikhulu siphitsiphitsi, labanye bantfu bamemeta basho loku, labanye basho lokwa, labanyenti bebangati nekwati kutsi konje babetekwentani kulomhlangano. 33Ngesikhatsi emaJuda asafucela Alekzanda ngembili, labanye betama kumtjela kutsi kwentekani. Alekzanda-ke waphakamisa sandla afuna kukhuluma ashwelete kulesicumbi. 34Batsi kube babone kutsi ungumJuda, base bayamemeta kanyekanye sikhatsi lesingaba ngema-awa lamabili batsi: “Lomkhulu nguDiyana webase-Efesu!”

35Ekugcineni mabhalane welidolobha waze wabathulisa, watsi: “Madvodza ase-Efesu, nonkhe niyati kutsi lelidolobha lase-Efesu ngulapho kuhlala khona lithempeli laDiyana lomkhulu kanye nelitje lelingcwele lelehla ezulwini. 36Kute longakuphika loku. Ngako-ke musani kubanga umsindvo, ningatitsatseli etulu tintfo. 37Niletse lamadvodza lapha, kani akazange agcekeze emathempelini enu, futsi akazange asho lutfo lolubi ngalonkulunkulu wetfu lomsikati. 38Nakukhona lokungamenelisi kahle Demetriyusi kanye nalabanye bakhandzi, umtsetfo nemantji kukhona; ngako-ke bangamangalelana khona. 39Nakusekhona lokunye lenikufunako kufanele kuyewulungiswa emhlanganweni wetakhamiti losemtsetfweni. 40Ngobe sesisengotini yekubekwa licala ngalomsindvo lowenteke lapha lamuhla. Kute nesizatfu lesingasibeka mayelana nalomsindvo lowentekile.” 41Ngalamavi wawucitsa umhlangano.