Siswati 1996 (SWA96)
18

BoPawula eKhorinte

181Emvakwaloko Pawula wesuka e-Athene waya eKhorinte. 2

18:2
Rom. 16:3
1 Khor. 16:19
2 Thim. 4:19
Lapho akhandzana neliJuda, libito lalo kungu-Akhwila lekutalwa ePhontusi belisandza kubuya eTaliyane nemkalo Phrisila, ngobe Klawudiyuse bekacoshe onkhe emaJuda kutsi akesuke eRoma. Pawula wase uyawubabona, 3
18:3
Imis. 20:34
1 Khor. 4:12
1 Thes. 2:9
2 Thes. 3:8
njengobe naye abenta umsebenti lofanana newabo, wekutfunga emathende, wahlala wasebentisana nabo. 4
18:4
Imis. 17:17
Bekavamise kutsi njalo ngemaSabatha aye esinagogeni aphendvulane nemaJuda nemaGriki etama kuwazuza.

5

18:5
Imis. 9:22
17:14
Kwatsi kube kufike Silasi naThimothi baphuma eMasedoniya, Pawula wase utinikela ngalokuphelele ekushumayeleni nasekufakazeni kumaJuda kutsi Jesu unguKhristu. 6
18:6
Mat. 10:14
Imis. 13:46,51
20:26
Batsi nabamphikisa bangavumelani naye bametfuka, watsintsitsa lutfuli etingutjeni takhe wase utsi kubo: “Ingati yenu ayibesemahlombe enu, mine sengite licala. Kusukela nyalo sengitakuya kubetive.”

7Wesuka lapho wayawuhlala endlini yalomunye umuntfu bekutsiwa nguThithiyusi Justusi, sikhonti saNkulunkulu, indlu yakhe yayisedvute nelisinagoge. 8

18:8
1 Khor. 1:14
Kepha Khrispusi, umphatsi welisinagoge, wakholwa eNkhosini kanye nendlu yakhe, nebantfu labanyenti baseKhorinte lababeve livi kuPawula, bakholwa, base bayabhajatiswa.

9

18:9
Isa. 41:10
Imis. 16:9
23:11
1 Khor. 2:3
Kepha kwatsi ngalelinye lilanga ebusuku Pawula wabona umbono, iNkhosi yatsi kuye: “Ungesabi, chubeka ukhulume ungabindzi, 10
18:10
Josh. 1:5
Jer. 1:8
Joh. 10:16
ngobe nginawe, futsi kute umuntfu lotakuhlasela akulimate, ngobe nginebantfu bami labanyenti kulelidolobha.”

11Ngako-ke wabe sewuhlala umnyaka netinyanga letisitfupha afundzisa bantfu livi laNkulunkulu.

12Kwatsi ngesikhatsi kuphetse Galiyo e-Akhaya, onkhe emaJuda ase ahlanganyela Pawula ambamba amyisa enkantolo, 13atsi: “Lomuntfu lona ucindzetela bantfu kutsi bakhonte Nkulunkulu ngendlela lephambene nemtsetfo.”

14

18:14
Imis. 25:18
Kodvwa kwatsi Pawula nakatsi uvula umlomo, Galiyo wamjuba lulwimi watsi kumaJuda: “MaJuda-ndzini, kube bekusento lesibi nome licala lelilukhuni nami bekutawuba nesizatfu sekutsi nginibeketelele nginilalele, 15kodvwa njengobe kusitfungo semibuzo nje ngemavi, nangemagama, nangemitsetfo yenu, tiboneleni nine ngekwenu; angingeni mine ekwehluleleni tintfo letinje.”

16Wabakhiphela ngephandle kwenkantolo. 17Besuka bonkhe babamba Sostenesi, umphatsi welisinagoge, bamshaya embikwenkantolo, kodvwa Galiyo akakunakanga loko.

BoPawula besuka eKhorinte baya e-Antiyokhi

18

18:18
Num. 6:2,18
Imis. 21:23
Pawula wahlala nebazalwane emalanga lamanyenti. Wase uyabashiya wahamba ngemkhumbi naboPhrisila na-Akhwila baya eSiriya. Angakahambi eKhenkhariya wahhula inhloko yakhe, ngobe abente sifungo.

19Batsi nabefika e-Efesu, wabashiya lapho boPhrisila na-Akhwila, yena waya wangena esinagogeni waphendvulana nemaJuda. 20Batsi bayamcela kutsi asahlale nabo sikhashana lesidze wala, 21kodvwa nasabavalelisa watsi: “Ngitawubuye ngite kini, Nkulunkulu nakavuma.”

Wantjweza ngemkhumbi losuka e-Efesu. 22Watsi nakefika eKhesariya, wakhuphukela eJerusalema kuyawubingelela libandla, wase wehlela e-Antiyokhi. 23Emvakwekuhlala sikhashana lapho wase uyesuka udzabula tigodzi tetifundza taseGalathiya naseFrigiya ahambe akhutsata bonkhe bazalwane.

Apolosi ushumayela e-Efesu naseKhorinte

24Kwefika liJuda e-Efesu, libito lalo kungu-Apolosi, kungelekudzabuka e-Alekzandriya. Belikwati kukhuluma futsi liyati kakhulu imiBhalo. 25

18:25
Imis. 19:3
Belifundzisiwe ngeNdlela yeNkhosi, ligcwele inshisekelo emoyeni walo; lafundzisa lichaza kahle emaciniso macondzana naJesu, kepha-ke lona belati ngembhabhatiso waJohane kuphela. 26Lo-Apolosi wacala kushumayela ngesibindzi esinagogeni kwatsi kube Phrisila na-Akhwila bamuve, bamtsatsa bamyisa ekhaya bafike bamchazela kahle ngeNdlela yaNkulunkulu. 27
18:27
1 Khor. 3:6
Kwatsi nasafuna kwewelela eGrisi, bazalwane bamkhutsata, base babhalela bazalwane kutsi babomemukela. Watsi kube efike, waba lusito lolukhulu kulabo bese bakholiwe ngemusa waNkulunkulu; 28ngobe emaJuda wawehlula eshashalatini ngekuhlakanipha lokukhulu, awakhombisa ngekwemiBhalo kutsi Jesu unguKhristu.