Siswati 1996 (SWA96)
17

Kusuka kwesiphitsiphitsi eThesalonika

171

17:1
1 Thes. 2:1
BoPawula bahamba badzabula emadolobheni ase-Amfipholisi nase-Apholoniya, bangena eThesalonika lapho bekunelisinagoge lemaJuda khona. 2Njengemvamisa Pawula wangena esinagogeni, waphikisana nabo ngetemiBhalo emaSabatha lamatsatfu, 3
17:3
Mat. 16:21
Luk. 24:26,45
abachazela abakhombisa ngekwemiBhalo kutsi Khristu bekufanele afe aphindze avuke kulabafile, asho nekusho kutsi: “LoJesu lengimshumayelako kini nguye loKhristu.”

4Labanye babo bakholwa base batihlanganisa naboPawula naSilasi, njengobe kwenta sicuku lesikhulu semaGriki labesaba Nkulunkulu, kanye nalabasikati labanyenti lababehloniphekile.

5Kodvwa emaJuda aba nemona ase abutsa tihlophoyi letatitizulela etitaladini atihlanganisa, atsi atisuse umsindvo tihlasele umuti waJasoni, afuna kukhipha boPawula naSilasi abaletse embikwemkhambatsi. 6

17:6
Imis. 16:20
24:6
Kwatsi kube bangabakhandzi lapho, base bahudvula Jasoni nalabanye bazalwane babayisa etimantjini telidolobha, batsi: “Labantfu labadvungutelise umhlaba bawubhekisa phansi, sebadzimate befika nakulelidolobha lakitsi. 7
17:7
Luk. 23:2
Joh. 19:12
NaJasoni ubemukele emtini wakhe. Labantfu labephula umtsetfo waKhesari, uMbusi, batsi kukhona lenye inkhosi lenguJesu.”

8Bantfu kanye netiphatsimandla talelo dolobha tadvungutela natikuva loko, 9timantji tatsatsa sibambiso kuboJasoni nalabanye tase tiyabakhulula.

BoPawula eBheriya

10

17:10
Imis. 9:25
Kwatsi ebusuku bazalwane bababalekisa boPawula naSilasi babatfumela eBheriya. Batsi kube befike khona bangena esinagogeni lemaJuda. 11
17:11
Joh. 5:39
Bantfu balapho babencono kakhulu kunebaseThesalonika, ngobe livi balemukela ngalenkhulu inshisekelo. Onkhe emalanga babephenyisisa imiBhalo bahlolisise kutsi kunjalo ngempela yini. 12Labanyenti babo nalabasikati labasembili bemaGriki kanye nalabadvuna labanyenti bemaGriki bakholwa.

13

17:13
1 Thes. 2:14
Kwatsi kube emaJuda aseThesalonika eve kutsi livi laNkulunkulu belishunyayelwa nguPawula naseBheriya, efika nakhona kutewususa sidvungudvungu. 14Masinyane bazalwane babalekisa Pawula bamyisa elusentseni lwelwandle, kodvwa boSilasi naThimothi basala eBheriya. 15
17:15
1 Thes. 3:1
Labo labaphekeletela Pawula bahamba naye baze bambeka e-Athene. Nase babuyela emuva eBheriya, babuya nemlayeto waboSilasi naThimothi uvela kuPawula kutsi babononopha befike kuye.

Pawula e-Athene

16Ngesikhatsi Pawula asehleti e-Athene alindzele boSilasi naThimothi, umoya wakhe wakhatsateka kakhulu, nakabona titfombe tabonkulunkulu letatigcwele kulelidolobha. 17Ngako waphikisana nemaJuda nebetive labakholwako esinagogeni, kantsi futsi abephindze akhulume onkhe emalanga etinkhundleni, aphikisana nalabo lekwakwenteka babelapho. 18Letinye tati letitsite tema-Ephikhuri nemaStoyiki taphikisana naye. Letinye tatsi: “Lesibhungayeti setama kutsini?” Letinye tatsi: “Shangatsi ushumayela ngabonkulunkulu labangatiwa.” Takusho loku ngobe Pawula abeshumayela ngaJesu nangekuvuka kwalabafile.

19Base bayamtsatsa Pawula bamyisa enhlanganweni yase-Ariyophagusi, batsi: “Singatsandza kutsi sati ngalemfundziso yakho lensha loyishumayelako, 20ngobe usiletsele tindzaba letingazange setingene etindlebeni tetfu. Ngako-ke singatsandza kutsi usichazele kutsi tisho kutsini.”

21Phela tonkhe takhamiti netihambi tase-Athene taticitsa sonkhe sikhatsi sato ekukhulumeni nasekulaleleni nome ngabe yini lensha. 22Pawula wema enhlanganweni yase-Ariyophagusi watsi: “Bantfu base-Athene, ngiyanibona kutsi niyakholwa impela. 23Ngobe ngitsite ngisahambahamba kulelidolobha lenu ngibuka letindzawo lenikhontela kuto, ngakhandza nelilati lelibhalwe kutsi: ‘KUNKULUNKULU LONGATIWA.’

“Ngako-ke loko lenikukhonta ningakwati, ngiko-ke loku lengikushumayela kini. 24

17:24
Gen. 1:1
1 Khos. 8:27
Isa. 66:1
Imis. 7:48
14:15
LoNkulunkulu lowenta yonkhe indalo yemkhatsi, nguNkulunkulu welizulu nemhlaba, akahlali emathempelini lakhiwe ngetandla tebantfu. 25
17:25
Gen. 2:7
Jobe 33:4
Hla. 50:8
Isa. 42:5
Futsi akadzingi nalutfo lolungumsebenti webantfu labangamnika lona, ngobe yena nguye loniketa imphilo nekuphefumula nako konkhe kubantfu bonkhe. 26
17:26
Dut. 32:8
Wenta tonkhe tive ngamuntfu munye kutsi tihlale ebusweni bonkhe bemhlaba, wemisa tikhatsi tekuphakama netekwehla kwato kanye nemikhawulo lapho kufanele tigcine khona. 27
17:27
Hla. 145:18
Isa. 55:6
Jer. 23:23
Rom. 1:20
Wakwenta loko kuze timfune kumbe tingamtfola ngesikhatsi tisamfuna, ibe kantsi Nkulunkulu akekho khashane ngisho nakumunye wetfu. 28
17:28
Jobe 10:12
12:10
Ngobe siphila sihambe sikuye, njengobe sinje, netimbongi takini tishito tatsi:

“ ‘Natsi futsi singumliba wakhe.’

29
17:29
Gen. 1:27
Isa. 40:18
Imis. 19:26
“Njengobe singumliba wakhe, akukafaneli kutsi sicabange kutsi simo saNkulunkulu sifanana negolide nome nesiliva nome nelitje lokungumsebenti lobatwe ngebungcweti nangekucabanga kwemuntfu.

30

17:30
Luk. 24:47
Imis. 14:16
Thit. 2:11
“Nkulunkulu watitsalalisela tikhatsi tekungati kwebantfu, kepha-ke manje sewuyala bantfu bonkhe etindzaweni tonkhe kutsi baphendvuke, 31
17:31
Hla. 9:9
Joh. 5:22,27
Imis. 10:42
ngobe umisile lilanga lapho ayakwehlulela khona umhlaba wonkhe ngeliciniso lelimsulwa ngemuntfu munye lamkhetsile; ngaye sewuvete siciniseko kubantfu bonkhe ngekutsi amvuse kulabafile.”

32

17:32
1 Khor. 1:22
2:14
Kwatsi nabamuva akhuluma ngekuvuka kulabafile, labanye bamhleka bulima, kepha labanye batsi: “Sitawubuye sikuve nawukhuluma ngaloko.”

33Ngako Pawula wesuka emkhatsini wabo. 34Kepha lamanye emadvodza atihlanganisa naye akholwa. Emkhatsini wawo bekukhona naDiyonisiyusi labelilunga le-Ariyophagusi nemfati labenguDamarisi kanye nalabanye.