Siswati 1996 (SWA96)
16

Thimothi uhamba naPawula naSilasi

161

16:1
Imis. 19:22
BoPawula bahamba behlela eDebe naseListra, lapho bekukhona likholwa lelitsite, libito lalo kunguThimothi, indvodzana yemfati labengumJuda lokholwako, kodvwa uyise abengumGriki. 2
16:2
Imis. 6:3
Bazalwane baseListra nase-Ikhoniyumi babemncoma Thimothi; 3
16:3
1 Khor. 9:20
Pawula abetsandza kutsi ahambe naThimothi, ngako-ke wamtsatsa wamsoka ngenca yemaJuda labekhona kuleto tindzawo, ngobe onkhe abemati kutsi uyise abengumGriki. 4
16:4
Imis. 15:23
Basahamba badzabula emadolobheni batjela emakholwa tincumo letemiswa baphostoli nebabonisi lababeseJerusalema kutsi batigcine. 5
16:5
Imis. 9:31
Ngako-ke emabandla acinisela ekukholweni, bengeteka ngebunyenti emalanga ngemalanga.

EThrowasi: Umbono waPawula

6

16:6
Imis. 18:23
Base badzabula live laseFrigiya nelaseGalathiya, ngobe Moya Longcwele wabalela kushumayela livi leNkhosi eveni lase-Asiya. 7Sebefikile emnyeleni waseMisiya, balinga kuya eveni laseBhithiniya, kodvwa Moya waJesu akabavumelanga. 8Ngako-ke bendlula eMisiya behlela eThrowasi. 9Ebusuku Pawula wabona umbono, wabona indvodza yaseMasedoniya imile imncenga itsi: “Yewelela eMasedoniya utesisita!” 10Kwatsi Pawula asawubonile lombono satilungiselela masinyane kuwelela eMasedoniya, ngobe sase sibonile kutsi Nkulunkulu usibitele kutsi siyewushumayela liVangeli kubo.

EFiliphi: Kukholwa kwaLidiya

11Ngako-ke santjweza ngemkhumbi sisuka eThrowasi sacondza eSamothrakhe, ngakusasa sabe singena eNeyapholisi lapho safike sehla khona. 12Sesuka lapho saya eFiliphi, lidolobha lelisesifundzeni sekucala saseMasedoniya, lelingephansi kwembuso wemaRoma. Sahlala emalanga lambalwa kulelo dolobha.

13Kwatsi ngeliSabatha saphumela ngephandle kwelidolobha saya ngasemfuleni, lapho sabona khona kutsi kungahle kube yindzawo yekuthandaza. Sahlala phansi sakhuluma nalabasikati lababebutsene lapho. 14Lomunye walabo lowasilalela nguLidiya, waseThiyathira, umtsengisi wetingubo letibukhwebeletane; abengumfati losikhonti saNkulunkulu. INkhosi yavula inhlitiyo yakhe kuze eve emukele loko lokwakukhulunywa nguPawula. 15Watsi kube abhajatiswe yena nendlu yakhe, wasincenga watsi: “Nangabe niyangibona kutsi ngetsembekile ngempela eNkhosini yami, wotani nitewuhlala endlini kami.” Wasicindzetela saze savuma.

Kuboshwa kwaboPawula eFiliphi

16Satsi sisahamba siya endzaweni yekuthandaza, sahlangana nesigcili sentfombatana lesasinemoya wekuphengula. Ngaleyo ndlela sasitfolela baniyo baso imali lenyenti. 17

16:17
Mak. 1:23,34
Sasivamise kulandzela tsine naPawula, simemete sitsi: “Labantfu laba tinceku taNkulunkulu Losetikwako Konkhe, bamemetela kini indlela yensindziso.” 18
16:18
Mak. 16:17
Loku wakwenta emalanga lamanyenti, kodvwa Pawula wacansuka waze wagucuka watsi kulomoya: “Ngiyakuyala ngelibito laJesu Khristu ngitsi: Phuma kuye!” Umoya lomubi waphuma kuye ngaleso sikhatsi. 19Kodvwa baniyo bakhe sebabonile kutsi litsemba labo lekutfola imali seliphelile, bababamba boPawula naSilasi babahudvulela enkantolo embikweticumbi tebantfu nebabusi. 20
16:20
Imis. 17:6
Babayisa etimantjini temaRoma befike batsi: “Labantfu bangemaJuda, futsi bayahlupha lapha edolobheni letfu. 21Bafundzisa emasiko laphambene nemitsetfo yetfu, tsine maRoma lesingakafaneli kuwavuma nekuwenta.” 22
16:22
2 Khor. 11:25
1 Thes. 2:2
Sicuku sabavukela naso salwa nabo; netimantji tadzabula tingubo taboPawula naSilasi, tatsi ababhanjabulwe ngemizaca. 23Batsi sebashaywe imivimba leminyenti tase titsi abafakwe ejele, tayala umgcinijele kutsi abagcine kahle, abagadzisise.

24Nembala wabavalela ejele lelingekhatsi wabophela tinyawo tabo etizemuzemini tetigodvo. 25Kwatsi ekhatsi nebusuku boPawula naSilasi bathandaza bahlabela tingoma tekudvumisa Nkulunkulu, tiboshwa letinye tatibalalele. 26

16:26
Imis. 4:31
5:19
12:7
Masinyane kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu, lokwatamatamisa tisekelo telijele. Khonapho yonkhe iminyango yavuleka, tinketane tato tonkhe tiboshwa tadzilika. 27Umgcinijele waphaphama, lapho abona iminyango yelijele ivulekile wacabanga kutsi tonkhe tiboshwa tibalekile; wanyomula inkemba yakhe asafuna kutibulala. 28Kodvwa Pawula wamemeta ngelivi lelikhulu watsi: “Ungatilimati! Sikhona sonkhe.”

29Umgcinijele watsi akukhanyiswe, wagijima wangena ngekhatsi, agedletela, watilahla phansi etinyaweni taboPawula naSilasi. 30

16:30
Mat. 19:16
Luk. 3:10
Imis. 2:37
Wase ubakhiphela ngephandle wababuta watsi: “Makhosi, kufanele ngente njani kuze ngisindziswe?”

31

16:31
Joh. 3:16
Bona batsi: “Kholwa eNkhosini Jesu, utawusindziswa, wena nendlu yakho.”

32Base bashumayela livi leNkhosi kuye nakubo bonkhe bendlu yakhe. 33Ngasona leso sikhatsi ebusuku wabatsatsa wayawubageza emanceba abo, wase uyabhajatiswa khonapho yena nebendlu yakhe bonkhe. 34

16:34
Luk. 19:6
Wenyusela boPawula naSilasi endlini yakhe wabapha kudla, badla. Yena nebendlu yakhe bajabula kakhulu, ngobe bese bakholwe kuNkulunkulu.

35Sekusile ngakusasa timantji tatfumela emaphoyisa kumgcinijele tatsi: “Khulula labo bantfu!”

36Umgcinijele watjela Pawula watsi: “Timantji titfumele livi lekutsi Silasi nawe anikhululwe. Ngako-ke seningaphuma, nihambe ngekuthula.”

37

16:37
Imis. 22:25
Kepha Pawula watsi kubo: “Sitfolakale singenacala nakancane, sibhanjabulwe embikwebantfu loku singemaRoma ngekutalwa, safakwa ejele. Manje setifuna kusikhulula ngasese? Cha, ngeke! Akute tona matfupha titesikhipha!”

38Emaphoyisa akubikela timantji loko, kodvwa tatsi nativa kutsi boPawula naSilasi bangemaRoma, tesaba. 39Ngako tase tiyeta titawucolisa kubo, tabakhipha; tabacela kutsi abesuke kulelo dolobha. 40Ngako-ke baphuma ejele baya kaLidiya. Bafike babona bazalwane, babakhutsata base bayahamba.