Siswati 1996 (SWA96)
15

Umhlangano waseJerusalema

151

15:1
Gen. 17:10
Lev. 12:3
Gal. 5:1
Fil. 3:2
Lamanye emadvodza laphuma eJudiya aya e-Antiyokhi acala afundzisa bazalwane atsi: “Ningeke nisindziswe naningakasoki njengekusho kwelisiko laMosi.”

2

15:2
Gal. 2:1
BoPawula naBhanabasi baphikisana nabo kuloko, ngako-ke kwase kuncunywa kutsi Pawula naBhanabasi nalabanye base-Antiyokhi kufanele bahambe baye eJerusalema bayewubonana nebaphostoli nebabonisi ngaleyo ndzaba.

3Endleleni yabo batfunywe libandla, basadzabula eFenisiya naseSamariya babika kutsi betive baphendvukela kanjani kuNkulunkulu; letindzaba taletsa kujabula lokukhulu kubazalwane bonkhe.

4

15:4
Imis. 14:27
Kwatsi nabefika eJerusalema, bemukelwa libandla, nebaphostoli, nebabonisi, babatjela ngako konkhe Nkulunkulu lakusebente ngabo. 5Kepha lamanye emakholwa elicembu lebaFarisi asukuma atsi: “Kufanele basoke, batjelwe kutsi bagcine umtsetfo waMosi.”

6Baphostoli nebabonisi bahlangana ndzawonye kumungunya lendzaba. 7

15:7
Imis. 10:9
Emvakwemphikiswano lendze Phetro wasukuma watsi: “Bazalwane bami, niyati kutsi sekusikhatsi lesidze lesendlulile Nkulunkulu angikhetsa emkhatsini wenu kube ngishumayele liVangeli kubetive, khona batewuva bakholwe. 8
15:8
1 Khr. 28:9
Hla. 7:10
Imis. 2:4
10:44
Nkulunkulu, lowati tinhlitiyo tebantfu, wakhombisa kuvumela betive ngekubanika Moya Longcwele, njengobe enta nakitsi. 9
15:9
Imis. 13:39
26:18
Rom. 10:4
Akentanga umehluko emkhatsini wetfu nabo; ngekukholwa wabahlanta tinhlitiyo. 10
15:10
Mat. 23:4
Luk. 11:46
Gal. 3:10
Pho, nifunelani kulinga Nkulunkulu ngekubeka lijoko emahlombe emakholwa lokungazange bokhokho nome tsine sibe nemandla ekuletfwala? 11
15:11
Rom. 3:24
Gal. 2:16
Ef. 2:4
Thit. 3:4
Cha! Sikholwa kutsi tsine nabo sisindziswa ngalokufananako ngemusa weNkhosi yetfu Jesu.”

12

15:12
Imis. 11:18
Sicumbi sonkhe sasibindzile silalele boBhanabasi naPawula basasilandzisa ngato tonkhe tibonakaliso netimangaliso Nkulunkulu labetente ngabo kubantfu betive.

13Sebacedzile kukhuluma, Jakobe wakhuluma watsi: “Bazalwane, ngilaleleni! 14Simoni usandza kuchaza kutsi Nkulunkulu wacala kunakekela betive ngekutitsatsela sive emkhatsini wabo kutsi sibe sakhe. 15Loku kuvumelana ncamashi nemavi ebaphrofethi, njengobe imiBhalo itsi:

16

15:16-18
Amo. 9:11-12
“ ‘Emvakwaloko ngiyawuncandzeka,

ngiyawuvusa indlu yaDavide lewile;

ngiyawuvusa tindvonga tayo

ngibuye ngitakhe futsi,

17kuze labanye bantfu

nato tonkhe tive

letibitwa ngelibito lami

batewufuna iNkhosi,

kusho iNkhosi, leyenta loko

18kwateke kusukela emandvulweni.’ ”

19Jakobe wachubeka watsi: “Kungumcondvo wami kutsi akukafaneli sibatsikamete laba betive labaphendvukela kuNkulunkulu, 20

15:20
Gen. 9:4
Eks. 34:15-17
Lev. 17:10-16
18:6-23
Dut. 12:23
1 Khor. 8:1
10:14,20
1 Thes. 4:3
kuphela nje asibabhalele incwadzi sibatjele kutsi bangakudli kudla lokungcoliswe ngekunikelwa etithicweni, babalekele bugwadla, bangadli lokucumbelene, bangayidli nengati. 21
15:21
Imis. 13:14,27
Ngobe nemtsetfo waMosi sewushunyayelwe kuwo onkhe emadolobha wafundziswa sikhatsi lesidze emasinagogeni ngemalanga onkhe emaSabatha.”

Incwadzi leya emakholweni etive

22Baphostoli nebabonisi, kanye nelibandla lonkhe, bancuma kukhetsa lamanye emadvodza emkhatsini wabo kutsi bawatfumele e-Antiyokhi naboPawula naBhanabasi. Bakhetsa Judasi lokutsiwa nguBhasabasi, naSilasi, lekwakungemadvodza lahloniphekile emkhatsini webazalwane. 23Kwatfunyelwa ngabo incwadzi leyayitsi:

“Yemukelani nanso incwadzi levela kubaphostoli nebazalwane labababonisi lababingelela bazalwane betive ngekutalwa, labahlala edolobheni lase-Antiyokhi nasetifundzeni taseSiriya naseSilisiya.

24

15:24
Gal. 2:4
1 Joh. 2:19
“Sivile kutsi labanye betfu befike lapho banikhatsata banidzidza tingcondvo ngetimfundziso tabo; noko abakatfunywa ngitsi kutsi bakwente loko. 25Ngako-ke sibese siyahlangana savumelana sonkhe ngalivi linye lekutsi sitawutfumela kini lamadvodza lesiwakhetsile kanye nebahlobo betfu labatsandzekako boBhanabasi naPawula, 26labanikele ngetimphilo tabo emsebentini weNkhosi yetfu Jesu Khristu. 27Ngako-ke sinitfumelele boJudasi naSilasi, labatanitjela bona ngemlomo kona loko lesikubhalile.

28

15:28
Imis. 5:32
“Moya Longcwele kanye natsi sivumelene ngekutsi singanetfwesi lomunye umtfwalo ngaphandle kwalemiyalo ledzingekile: 29Ningakudli kudla lokungcoliswe ngekunikelwa etithicweni, ningayidli ingati, ningadli lokucumbelene; nibalekele bugwadla. Niyawube nente kahle naniyigcinile lemiyalo. Salani kahle.”

30Titfunywa tahamba taya e-Antiyokhi, lapho tahlangana nabo bonkhe lababengemakholwa, tabanika lencwadzi. 31

15:31
Imis. 13:48
Lapho bantfu sebayifundzile incwadzi bajatjuliswa ngemavi ekubakhutsata. 32
15:32
Imis. 13:1
BoJudasi naSilasi, lababebaphrofethi ngekwabo, bacoca sikhatsi lesidze nebazalwane babacinisa emadvolo ngekubakhutsata. 33Bahlala sikhatsi lapho. Bazalwane base bayabakhulula kutsi bancandzeke ngekuthula, babaphatsisa nemikhontiso yabo leyayiya kulabo bazalwane labebabatfumile. [ 34Kodvwa Silasi wakhetsa kuhlala lapho.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

35BoPawula naBhanabasi bahlala sikhatsi e-Antiyokhi babehlanganyela nalabanyenti, babefundzisa bashumayele livi leNkhosi.

Luhambo lwesibili: BoPawula naBhanabasi bayehlukana

36Emvakwesikhatsi Pawula watsi kuBhanabasi: “Asibuyele emuva sivakashele bazalwane kuwo onkhe emadolobha lapho sashumayela khona livi leNkhosi, sibone kutsi bachubeka njani.”

37

15:37
Imis. 12:12,25
13:13
Bhanabasi wafuna kutsi batsatse Johane Makho ahambe nabo, 38
15:38
Imis. 13:13
kepha Pawula akakubonanga kulungile kumtsatsa, ngobe akachubekanga nabo emsebentini wabo wonkhe, kepha abebuyele emuva wabashiya ePhamfiliya. 39
15:39
Imis. 12:12,25
13:4
Bacabana kabi ngalendzaba, baze behlukana. Bhanabasi wahamba naMakho ngemkhumbi walibangisa eSiphrosi. 40Kodvwa Pawula wakhetsa Silasi, wahamba naye asanikelwe bazalwane emseni weNkhosi. 41Wahamba wadzabula eSiriya naseSilisiya, acinisa emabandla.

16

Thimothi uhamba naPawula naSilasi

161

16:1
Imis. 19:22
BoPawula bahamba behlela eDebe naseListra, lapho bekukhona likholwa lelitsite, libito lalo kunguThimothi, indvodzana yemfati labengumJuda lokholwako, kodvwa uyise abengumGriki. 2
16:2
Imis. 6:3
Bazalwane baseListra nase-Ikhoniyumi babemncoma Thimothi; 3
16:3
1 Khor. 9:20
Pawula abetsandza kutsi ahambe naThimothi, ngako-ke wamtsatsa wamsoka ngenca yemaJuda labekhona kuleto tindzawo, ngobe onkhe abemati kutsi uyise abengumGriki. 4
16:4
Imis. 15:23
Basahamba badzabula emadolobheni batjela emakholwa tincumo letemiswa baphostoli nebabonisi lababeseJerusalema kutsi batigcine. 5
16:5
Imis. 9:31
Ngako-ke emabandla acinisela ekukholweni, bengeteka ngebunyenti emalanga ngemalanga.

EThrowasi: Umbono waPawula

6

16:6
Imis. 18:23
Base badzabula live laseFrigiya nelaseGalathiya, ngobe Moya Longcwele wabalela kushumayela livi leNkhosi eveni lase-Asiya. 7Sebefikile emnyeleni waseMisiya, balinga kuya eveni laseBhithiniya, kodvwa Moya waJesu akabavumelanga. 8Ngako-ke bendlula eMisiya behlela eThrowasi. 9Ebusuku Pawula wabona umbono, wabona indvodza yaseMasedoniya imile imncenga itsi: “Yewelela eMasedoniya utesisita!” 10Kwatsi Pawula asawubonile lombono satilungiselela masinyane kuwelela eMasedoniya, ngobe sase sibonile kutsi Nkulunkulu usibitele kutsi siyewushumayela liVangeli kubo.

EFiliphi: Kukholwa kwaLidiya

11Ngako-ke santjweza ngemkhumbi sisuka eThrowasi sacondza eSamothrakhe, ngakusasa sabe singena eNeyapholisi lapho safike sehla khona. 12Sesuka lapho saya eFiliphi, lidolobha lelisesifundzeni sekucala saseMasedoniya, lelingephansi kwembuso wemaRoma. Sahlala emalanga lambalwa kulelo dolobha.

13Kwatsi ngeliSabatha saphumela ngephandle kwelidolobha saya ngasemfuleni, lapho sabona khona kutsi kungahle kube yindzawo yekuthandaza. Sahlala phansi sakhuluma nalabasikati lababebutsene lapho. 14Lomunye walabo lowasilalela nguLidiya, waseThiyathira, umtsengisi wetingubo letibukhwebeletane; abengumfati losikhonti saNkulunkulu. INkhosi yavula inhlitiyo yakhe kuze eve emukele loko lokwakukhulunywa nguPawula. 15Watsi kube abhajatiswe yena nendlu yakhe, wasincenga watsi: “Nangabe niyangibona kutsi ngetsembekile ngempela eNkhosini yami, wotani nitewuhlala endlini kami.” Wasicindzetela saze savuma.

Kuboshwa kwaboPawula eFiliphi

16Satsi sisahamba siya endzaweni yekuthandaza, sahlangana nesigcili sentfombatana lesasinemoya wekuphengula. Ngaleyo ndlela sasitfolela baniyo baso imali lenyenti. 17

16:17
Mak. 1:23,34
Sasivamise kulandzela tsine naPawula, simemete sitsi: “Labantfu laba tinceku taNkulunkulu Losetikwako Konkhe, bamemetela kini indlela yensindziso.” 18
16:18
Mak. 16:17
Loku wakwenta emalanga lamanyenti, kodvwa Pawula wacansuka waze wagucuka watsi kulomoya: “Ngiyakuyala ngelibito laJesu Khristu ngitsi: Phuma kuye!” Umoya lomubi waphuma kuye ngaleso sikhatsi. 19Kodvwa baniyo bakhe sebabonile kutsi litsemba labo lekutfola imali seliphelile, bababamba boPawula naSilasi babahudvulela enkantolo embikweticumbi tebantfu nebabusi. 20
16:20
Imis. 17:6
Babayisa etimantjini temaRoma befike batsi: “Labantfu bangemaJuda, futsi bayahlupha lapha edolobheni letfu. 21Bafundzisa emasiko laphambene nemitsetfo yetfu, tsine maRoma lesingakafaneli kuwavuma nekuwenta.” 22
16:22
2 Khor. 11:25
1 Thes. 2:2
Sicuku sabavukela naso salwa nabo; netimantji tadzabula tingubo taboPawula naSilasi, tatsi ababhanjabulwe ngemizaca. 23Batsi sebashaywe imivimba leminyenti tase titsi abafakwe ejele, tayala umgcinijele kutsi abagcine kahle, abagadzisise.

24Nembala wabavalela ejele lelingekhatsi wabophela tinyawo tabo etizemuzemini tetigodvo. 25Kwatsi ekhatsi nebusuku boPawula naSilasi bathandaza bahlabela tingoma tekudvumisa Nkulunkulu, tiboshwa letinye tatibalalele. 26

16:26
Imis. 4:31
5:19
12:7
Masinyane kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu, lokwatamatamisa tisekelo telijele. Khonapho yonkhe iminyango yavuleka, tinketane tato tonkhe tiboshwa tadzilika. 27Umgcinijele waphaphama, lapho abona iminyango yelijele ivulekile wacabanga kutsi tonkhe tiboshwa tibalekile; wanyomula inkemba yakhe asafuna kutibulala. 28Kodvwa Pawula wamemeta ngelivi lelikhulu watsi: “Ungatilimati! Sikhona sonkhe.”

29Umgcinijele watsi akukhanyiswe, wagijima wangena ngekhatsi, agedletela, watilahla phansi etinyaweni taboPawula naSilasi. 30

16:30
Mat. 19:16
Luk. 3:10
Imis. 2:37
Wase ubakhiphela ngephandle wababuta watsi: “Makhosi, kufanele ngente njani kuze ngisindziswe?”

31

16:31
Joh. 3:16
Bona batsi: “Kholwa eNkhosini Jesu, utawusindziswa, wena nendlu yakho.”

32Base bashumayela livi leNkhosi kuye nakubo bonkhe bendlu yakhe. 33Ngasona leso sikhatsi ebusuku wabatsatsa wayawubageza emanceba abo, wase uyabhajatiswa khonapho yena nebendlu yakhe bonkhe. 34

16:34
Luk. 19:6
Wenyusela boPawula naSilasi endlini yakhe wabapha kudla, badla. Yena nebendlu yakhe bajabula kakhulu, ngobe bese bakholwe kuNkulunkulu.

35Sekusile ngakusasa timantji tatfumela emaphoyisa kumgcinijele tatsi: “Khulula labo bantfu!”

36Umgcinijele watjela Pawula watsi: “Timantji titfumele livi lekutsi Silasi nawe anikhululwe. Ngako-ke seningaphuma, nihambe ngekuthula.”

37

16:37
Imis. 22:25
Kepha Pawula watsi kubo: “Sitfolakale singenacala nakancane, sibhanjabulwe embikwebantfu loku singemaRoma ngekutalwa, safakwa ejele. Manje setifuna kusikhulula ngasese? Cha, ngeke! Akute tona matfupha titesikhipha!”

38Emaphoyisa akubikela timantji loko, kodvwa tatsi nativa kutsi boPawula naSilasi bangemaRoma, tesaba. 39Ngako tase tiyeta titawucolisa kubo, tabakhipha; tabacela kutsi abesuke kulelo dolobha. 40Ngako-ke baphuma ejele baya kaLidiya. Bafike babona bazalwane, babakhutsata base bayahamba.

17

Kusuka kwesiphitsiphitsi eThesalonika

171

17:1
1 Thes. 2:1
BoPawula bahamba badzabula emadolobheni ase-Amfipholisi nase-Apholoniya, bangena eThesalonika lapho bekunelisinagoge lemaJuda khona. 2Njengemvamisa Pawula wangena esinagogeni, waphikisana nabo ngetemiBhalo emaSabatha lamatsatfu, 3
17:3
Mat. 16:21
Luk. 24:26,45
abachazela abakhombisa ngekwemiBhalo kutsi Khristu bekufanele afe aphindze avuke kulabafile, asho nekusho kutsi: “LoJesu lengimshumayelako kini nguye loKhristu.”

4Labanye babo bakholwa base batihlanganisa naboPawula naSilasi, njengobe kwenta sicuku lesikhulu semaGriki labesaba Nkulunkulu, kanye nalabasikati labanyenti lababehloniphekile.

5Kodvwa emaJuda aba nemona ase abutsa tihlophoyi letatitizulela etitaladini atihlanganisa, atsi atisuse umsindvo tihlasele umuti waJasoni, afuna kukhipha boPawula naSilasi abaletse embikwemkhambatsi. 6

17:6
Imis. 16:20
24:6
Kwatsi kube bangabakhandzi lapho, base bahudvula Jasoni nalabanye bazalwane babayisa etimantjini telidolobha, batsi: “Labantfu labadvungutelise umhlaba bawubhekisa phansi, sebadzimate befika nakulelidolobha lakitsi. 7
17:7
Luk. 23:2
Joh. 19:12
NaJasoni ubemukele emtini wakhe. Labantfu labephula umtsetfo waKhesari, uMbusi, batsi kukhona lenye inkhosi lenguJesu.”

8Bantfu kanye netiphatsimandla talelo dolobha tadvungutela natikuva loko, 9timantji tatsatsa sibambiso kuboJasoni nalabanye tase tiyabakhulula.

BoPawula eBheriya

10

17:10
Imis. 9:25
Kwatsi ebusuku bazalwane bababalekisa boPawula naSilasi babatfumela eBheriya. Batsi kube befike khona bangena esinagogeni lemaJuda. 11
17:11
Joh. 5:39
Bantfu balapho babencono kakhulu kunebaseThesalonika, ngobe livi balemukela ngalenkhulu inshisekelo. Onkhe emalanga babephenyisisa imiBhalo bahlolisise kutsi kunjalo ngempela yini. 12Labanyenti babo nalabasikati labasembili bemaGriki kanye nalabadvuna labanyenti bemaGriki bakholwa.

13

17:13
1 Thes. 2:14
Kwatsi kube emaJuda aseThesalonika eve kutsi livi laNkulunkulu belishunyayelwa nguPawula naseBheriya, efika nakhona kutewususa sidvungudvungu. 14Masinyane bazalwane babalekisa Pawula bamyisa elusentseni lwelwandle, kodvwa boSilasi naThimothi basala eBheriya. 15
17:15
1 Thes. 3:1
Labo labaphekeletela Pawula bahamba naye baze bambeka e-Athene. Nase babuyela emuva eBheriya, babuya nemlayeto waboSilasi naThimothi uvela kuPawula kutsi babononopha befike kuye.

Pawula e-Athene

16Ngesikhatsi Pawula asehleti e-Athene alindzele boSilasi naThimothi, umoya wakhe wakhatsateka kakhulu, nakabona titfombe tabonkulunkulu letatigcwele kulelidolobha. 17Ngako waphikisana nemaJuda nebetive labakholwako esinagogeni, kantsi futsi abephindze akhulume onkhe emalanga etinkhundleni, aphikisana nalabo lekwakwenteka babelapho. 18Letinye tati letitsite tema-Ephikhuri nemaStoyiki taphikisana naye. Letinye tatsi: “Lesibhungayeti setama kutsini?” Letinye tatsi: “Shangatsi ushumayela ngabonkulunkulu labangatiwa.” Takusho loku ngobe Pawula abeshumayela ngaJesu nangekuvuka kwalabafile.

19Base bayamtsatsa Pawula bamyisa enhlanganweni yase-Ariyophagusi, batsi: “Singatsandza kutsi sati ngalemfundziso yakho lensha loyishumayelako, 20ngobe usiletsele tindzaba letingazange setingene etindlebeni tetfu. Ngako-ke singatsandza kutsi usichazele kutsi tisho kutsini.”

21Phela tonkhe takhamiti netihambi tase-Athene taticitsa sonkhe sikhatsi sato ekukhulumeni nasekulaleleni nome ngabe yini lensha. 22Pawula wema enhlanganweni yase-Ariyophagusi watsi: “Bantfu base-Athene, ngiyanibona kutsi niyakholwa impela. 23Ngobe ngitsite ngisahambahamba kulelidolobha lenu ngibuka letindzawo lenikhontela kuto, ngakhandza nelilati lelibhalwe kutsi: ‘KUNKULUNKULU LONGATIWA.’

“Ngako-ke loko lenikukhonta ningakwati, ngiko-ke loku lengikushumayela kini. 24

17:24
Gen. 1:1
1 Khos. 8:27
Isa. 66:1
Imis. 7:48
14:15
LoNkulunkulu lowenta yonkhe indalo yemkhatsi, nguNkulunkulu welizulu nemhlaba, akahlali emathempelini lakhiwe ngetandla tebantfu. 25
17:25
Gen. 2:7
Jobe 33:4
Hla. 50:8
Isa. 42:5
Futsi akadzingi nalutfo lolungumsebenti webantfu labangamnika lona, ngobe yena nguye loniketa imphilo nekuphefumula nako konkhe kubantfu bonkhe. 26
17:26
Dut. 32:8
Wenta tonkhe tive ngamuntfu munye kutsi tihlale ebusweni bonkhe bemhlaba, wemisa tikhatsi tekuphakama netekwehla kwato kanye nemikhawulo lapho kufanele tigcine khona. 27
17:27
Hla. 145:18
Isa. 55:6
Jer. 23:23
Rom. 1:20
Wakwenta loko kuze timfune kumbe tingamtfola ngesikhatsi tisamfuna, ibe kantsi Nkulunkulu akekho khashane ngisho nakumunye wetfu. 28
17:28
Jobe 10:12
12:10
Ngobe siphila sihambe sikuye, njengobe sinje, netimbongi takini tishito tatsi:

“ ‘Natsi futsi singumliba wakhe.’

29
17:29
Gen. 1:27
Isa. 40:18
Imis. 19:26
“Njengobe singumliba wakhe, akukafaneli kutsi sicabange kutsi simo saNkulunkulu sifanana negolide nome nesiliva nome nelitje lokungumsebenti lobatwe ngebungcweti nangekucabanga kwemuntfu.

30

17:30
Luk. 24:47
Imis. 14:16
Thit. 2:11
“Nkulunkulu watitsalalisela tikhatsi tekungati kwebantfu, kepha-ke manje sewuyala bantfu bonkhe etindzaweni tonkhe kutsi baphendvuke, 31
17:31
Hla. 9:9
Joh. 5:22,27
Imis. 10:42
ngobe umisile lilanga lapho ayakwehlulela khona umhlaba wonkhe ngeliciniso lelimsulwa ngemuntfu munye lamkhetsile; ngaye sewuvete siciniseko kubantfu bonkhe ngekutsi amvuse kulabafile.”

32

17:32
1 Khor. 1:22
2:14
Kwatsi nabamuva akhuluma ngekuvuka kulabafile, labanye bamhleka bulima, kepha labanye batsi: “Sitawubuye sikuve nawukhuluma ngaloko.”

33Ngako Pawula wesuka emkhatsini wabo. 34Kepha lamanye emadvodza atihlanganisa naye akholwa. Emkhatsini wawo bekukhona naDiyonisiyusi labelilunga le-Ariyophagusi nemfati labenguDamarisi kanye nalabanye.