Siswati 1996 (SWA96)
15

Umhlangano waseJerusalema

151

15:1
Gen. 17:10
Lev. 12:3
Gal. 5:1
Fil. 3:2
Lamanye emadvodza laphuma eJudiya aya e-Antiyokhi acala afundzisa bazalwane atsi: “Ningeke nisindziswe naningakasoki njengekusho kwelisiko laMosi.”

2

15:2
Gal. 2:1
BoPawula naBhanabasi baphikisana nabo kuloko, ngako-ke kwase kuncunywa kutsi Pawula naBhanabasi nalabanye base-Antiyokhi kufanele bahambe baye eJerusalema bayewubonana nebaphostoli nebabonisi ngaleyo ndzaba.

3Endleleni yabo batfunywe libandla, basadzabula eFenisiya naseSamariya babika kutsi betive baphendvukela kanjani kuNkulunkulu; letindzaba taletsa kujabula lokukhulu kubazalwane bonkhe.

4

15:4
Imis. 14:27
Kwatsi nabefika eJerusalema, bemukelwa libandla, nebaphostoli, nebabonisi, babatjela ngako konkhe Nkulunkulu lakusebente ngabo. 5Kepha lamanye emakholwa elicembu lebaFarisi asukuma atsi: “Kufanele basoke, batjelwe kutsi bagcine umtsetfo waMosi.”

6Baphostoli nebabonisi bahlangana ndzawonye kumungunya lendzaba. 7

15:7
Imis. 10:9
Emvakwemphikiswano lendze Phetro wasukuma watsi: “Bazalwane bami, niyati kutsi sekusikhatsi lesidze lesendlulile Nkulunkulu angikhetsa emkhatsini wenu kube ngishumayele liVangeli kubetive, khona batewuva bakholwe. 8
15:8
1 Khr. 28:9
Hla. 7:10
Imis. 2:4
10:44
Nkulunkulu, lowati tinhlitiyo tebantfu, wakhombisa kuvumela betive ngekubanika Moya Longcwele, njengobe enta nakitsi. 9
15:9
Imis. 13:39
26:18
Rom. 10:4
Akentanga umehluko emkhatsini wetfu nabo; ngekukholwa wabahlanta tinhlitiyo. 10
15:10
Mat. 23:4
Luk. 11:46
Gal. 3:10
Pho, nifunelani kulinga Nkulunkulu ngekubeka lijoko emahlombe emakholwa lokungazange bokhokho nome tsine sibe nemandla ekuletfwala? 11
15:11
Rom. 3:24
Gal. 2:16
Ef. 2:4
Thit. 3:4
Cha! Sikholwa kutsi tsine nabo sisindziswa ngalokufananako ngemusa weNkhosi yetfu Jesu.”

12

15:12
Imis. 11:18
Sicumbi sonkhe sasibindzile silalele boBhanabasi naPawula basasilandzisa ngato tonkhe tibonakaliso netimangaliso Nkulunkulu labetente ngabo kubantfu betive.

13Sebacedzile kukhuluma, Jakobe wakhuluma watsi: “Bazalwane, ngilaleleni! 14Simoni usandza kuchaza kutsi Nkulunkulu wacala kunakekela betive ngekutitsatsela sive emkhatsini wabo kutsi sibe sakhe. 15Loku kuvumelana ncamashi nemavi ebaphrofethi, njengobe imiBhalo itsi:

16

15:16-18
Amo. 9:11-12
“ ‘Emvakwaloko ngiyawuncandzeka,

ngiyawuvusa indlu yaDavide lewile;

ngiyawuvusa tindvonga tayo

ngibuye ngitakhe futsi,

17kuze labanye bantfu

nato tonkhe tive

letibitwa ngelibito lami

batewufuna iNkhosi,

kusho iNkhosi, leyenta loko

18kwateke kusukela emandvulweni.’ ”

19Jakobe wachubeka watsi: “Kungumcondvo wami kutsi akukafaneli sibatsikamete laba betive labaphendvukela kuNkulunkulu, 20

15:20
Gen. 9:4
Eks. 34:15-17
Lev. 17:10-16
18:6-23
Dut. 12:23
1 Khor. 8:1
10:14,20
1 Thes. 4:3
kuphela nje asibabhalele incwadzi sibatjele kutsi bangakudli kudla lokungcoliswe ngekunikelwa etithicweni, babalekele bugwadla, bangadli lokucumbelene, bangayidli nengati. 21
15:21
Imis. 13:14,27
Ngobe nemtsetfo waMosi sewushunyayelwe kuwo onkhe emadolobha wafundziswa sikhatsi lesidze emasinagogeni ngemalanga onkhe emaSabatha.”

Incwadzi leya emakholweni etive

22Baphostoli nebabonisi, kanye nelibandla lonkhe, bancuma kukhetsa lamanye emadvodza emkhatsini wabo kutsi bawatfumele e-Antiyokhi naboPawula naBhanabasi. Bakhetsa Judasi lokutsiwa nguBhasabasi, naSilasi, lekwakungemadvodza lahloniphekile emkhatsini webazalwane. 23Kwatfunyelwa ngabo incwadzi leyayitsi:

“Yemukelani nanso incwadzi levela kubaphostoli nebazalwane labababonisi lababingelela bazalwane betive ngekutalwa, labahlala edolobheni lase-Antiyokhi nasetifundzeni taseSiriya naseSilisiya.

24

15:24
Gal. 2:4
1 Joh. 2:19
“Sivile kutsi labanye betfu befike lapho banikhatsata banidzidza tingcondvo ngetimfundziso tabo; noko abakatfunywa ngitsi kutsi bakwente loko. 25Ngako-ke sibese siyahlangana savumelana sonkhe ngalivi linye lekutsi sitawutfumela kini lamadvodza lesiwakhetsile kanye nebahlobo betfu labatsandzekako boBhanabasi naPawula, 26labanikele ngetimphilo tabo emsebentini weNkhosi yetfu Jesu Khristu. 27Ngako-ke sinitfumelele boJudasi naSilasi, labatanitjela bona ngemlomo kona loko lesikubhalile.

28

15:28
Imis. 5:32
“Moya Longcwele kanye natsi sivumelene ngekutsi singanetfwesi lomunye umtfwalo ngaphandle kwalemiyalo ledzingekile: 29Ningakudli kudla lokungcoliswe ngekunikelwa etithicweni, ningayidli ingati, ningadli lokucumbelene; nibalekele bugwadla. Niyawube nente kahle naniyigcinile lemiyalo. Salani kahle.”

30Titfunywa tahamba taya e-Antiyokhi, lapho tahlangana nabo bonkhe lababengemakholwa, tabanika lencwadzi. 31

15:31
Imis. 13:48
Lapho bantfu sebayifundzile incwadzi bajatjuliswa ngemavi ekubakhutsata. 32
15:32
Imis. 13:1
BoJudasi naSilasi, lababebaphrofethi ngekwabo, bacoca sikhatsi lesidze nebazalwane babacinisa emadvolo ngekubakhutsata. 33Bahlala sikhatsi lapho. Bazalwane base bayabakhulula kutsi bancandzeke ngekuthula, babaphatsisa nemikhontiso yabo leyayiya kulabo bazalwane labebabatfumile. [ 34Kodvwa Silasi wakhetsa kuhlala lapho.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

35BoPawula naBhanabasi bahlala sikhatsi e-Antiyokhi babehlanganyela nalabanyenti, babefundzisa bashumayele livi leNkhosi.

Luhambo lwesibili: BoPawula naBhanabasi bayehlukana

36Emvakwesikhatsi Pawula watsi kuBhanabasi: “Asibuyele emuva sivakashele bazalwane kuwo onkhe emadolobha lapho sashumayela khona livi leNkhosi, sibone kutsi bachubeka njani.”

37

15:37
Imis. 12:12,25
13:13
Bhanabasi wafuna kutsi batsatse Johane Makho ahambe nabo, 38
15:38
Imis. 13:13
kepha Pawula akakubonanga kulungile kumtsatsa, ngobe akachubekanga nabo emsebentini wabo wonkhe, kepha abebuyele emuva wabashiya ePhamfiliya. 39
15:39
Imis. 12:12,25
13:4
Bacabana kabi ngalendzaba, baze behlukana. Bhanabasi wahamba naMakho ngemkhumbi walibangisa eSiphrosi. 40Kodvwa Pawula wakhetsa Silasi, wahamba naye asanikelwe bazalwane emseni weNkhosi. 41Wahamba wadzabula eSiriya naseSilisiya, acinisa emabandla.