Siswati 1996 (SWA96)
11

Umbiko waPhetro ebandleni laseJerusalema

111Baphostoli nebazalwane kulo lonkhe laseJudiya beva kutsi betive nabo balemukele livi laNkulunkulu. 2Kwatsi lapho Phetro akhuphukela eJerusalema, labo labatsandza kusoka kwebetive bamsola, 3batsi: “Uvumeleni kuya emtini webetive labangakasoki futsi udle nabo?”

4Ngako-ke Phetro wabalandzisa ngalokwenteka, kusukela ekucaleni, watsi: 5

11:5
Imis. 10:9
“Bengithandaza emtini eJopha, ngatsatseka, ngabona umbono. Ngabona kwehla intfo leyayibukeka njengendvwangu lenkhulu yehla ezulwini kusengatsi ibanjwe ngemakona ayo omane yehliselwa kimi. 6Ngasondzela ngabuka ekhatsi ngabona tilwane letihamba ngetinyawo letine, netesiganga, naletihamba ngesisu kanye netinyoni temoya. 7Ngeva livi litsi kimi: ‘Sukuma, Phetro; hlaba udle!’ 8Kodvwa ngatsi: ‘Ngeke, Nkhosi, ngobe akuzange sekungene nakunye lokungcolile emlonyeni wami.’ 9Livi lakhuluma futsi ezulwini latsi: ‘Ungasho kutsi lokuhlantwe nguNkulunkulu kungcolile.’ 10Loku kwenteka emahlandla lamatsatfu, ekugcineni yonkhe intfo yakhushulelwa emuva yenyuselwa ezulwini.

11“Ngasona leso sikhatsi emadvodza lamatsatfu labetfunyelwe kimi achamuka eKhesariya efika endlini lapho ngangihlala khona. 12Moya Longcwele wangitjela kutsi angihambe nabo ngingangatsiti. Labazalwane labasitfupha labangiphekeletela sahamba nabo saya eKhesariya, sonkhe sangena endlini yaKhoneliyuse. 13

11:13
Imis. 10:3
Wasitjela ngekubona kwakhe ingilosi ime endlini yakhe itsi kuye: ‘Tfumela emadvodza eJopha ayekubitela Simoni lokutsiwa nguPhetro. 14Uyawukhuluma emavi lokuyawutsi ngawo usindziswe wena nendlu yakho yonkhe.’

15“Ngisacala nje kukhuluma, Moya Longcwele wehlela kubo njengobe ehlela kitsi ekucaleni. 16

11:16
Mat. 3:11
Mak. 1:8
Luk. 3:16
Imis. 1:5
Ngase ngikhumbula lokwashiwo yiNkhosi nayitsi: ‘Johane wabhabhatisa ngemanti, kodvwa nine niyawubhajatiswa ngaMoya Longcwele.’ 17Nangabe-ke Nkulunkulu wabapha laba betive lesipho lesifana naleso lasipha sona tsine nasikholwa eNkhosini Jesu Khristu, mine-ke bengingubani kutsi ngingemelana naNkulunkulu?”

18

11:18
Imis. 13:48
14:27
Batsi nabeva loko, babindza, base badvumisa Nkulunkulu batsi: “Nembala Nkulunkulu sewunike nebetive litfuba lekuphendvukela ekuphileni.”

Libandla lase-Antiyokhi

19

11:19
Imis. 8:1-4
Emakholwa, labesakatwe kuhlushwa lokwalandzela kubulawa kwaStefano, ahamba aze efika eFenisiya naseSiphrosi nase-Antiyokhi, atjela emaJuda kuphela ngalelivi leNkhosi. 20Labanye babo babengemadvodza aseSiphrosi naseSirene labatsi nabefika e-Antiyokhi batjela nebetive livi leNkhosi, babashumayela liVangeli lekutsi Jesu yiNkhosi. 21Sandla seNkhosi sasinabo, bantfu labanyenti bakholwa baphendvukela eNkhosini.

22

11:22
Imis. 4:36
13:43
Tindzaba ngaloko tefika ebandleni laseJerusalema, ngako-ke batfumela Bhanabasi e-Antiyokhi. 23Lapho efika wabona kutsi Nkulunkulu abebabusisile bantfu, watfokota wabancusa bonkhe kutsi betsembeke baciniseke eNkhosini ngetinhlitiyo tonkhe tabo. 24Bhanabasi abengumuntfu lolungile agcwele Moya Longcwele nekukholwa. Bantfu labanyenti bengetekela eNkhosini.

25

11:25
Imis. 9:30
Bhanabasi wase uya eThasusi ayewufuna Sawula. 26Kwatsi lapho amkhandza, wamletsa e-Antiyokhi. Umnyaka wonkhe bobabili babehlanganyela nebantfu belibandla, babefundzisa sicuku lesikhulu. Kwakuse-Antiyokhi lapho bafundzi babitwa kwekucala ngekutsi ngemaKhristu.

27

11:27
Imis. 13:1
Ngaleso sikhatsi labanye baphrofethi behla besuka eJerusalema baya e-Antiyokhi. 28
11:28
Imis. 21:10
Lomunye wabo longu-Agabusi wasukuma ngemandla aMoya wabatjela ngendlala leyayitawufika emhlabeni wonkhe. Yaze yaba khona ngesikhatsi sekubusa uMbusi Klawudiyusi. 29
11:29
Rom. 15:25
1 Khor. 16:1
2 Khor. 8:2
Gal. 2:10
Bafundzi bavumelana kutsi ngulowo nalowo atfumele loko langakutfumela kusita bazalwane baseJudiya. 30
11:30
Imis. 12:25
Bakwenta loko batfumela imali kubabonisi belibandla ngaboBhanabasi naSawula.