Siswati 1996 (SWA96)
10

Phetro naKhoneliyuse

101Kwakukhona indvodza leyayinguKhoneliyuse eKhesariya, beyiyindvuna yelibutfo lemaRoma lelalibitwa ngekutsi: “Libutfo laseTaliyane.” 2Abekholwa, amesaba Nkulunkulu yena nendlu yakhe abesita labanyenti labamphofu bemaJuda, ahlala emkhulekweni ngaso sonkhe sikhatsi. 3Kwakungeli-awa lesitsatfu entsambama, lapho abona ngalokusebaleni embonweni ingilosi yaNkulunkulu ingena kuye itsi: “Khoneliyuse!”

4

10:4
Dan. 10:12
Wayibukisisa ngekwesaba lengilosi wase utsi: “Utsini, Nkhosi?”

Ingilosi yaphendvula yatsi: “Nkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nemisebenti yakho yesihawu, ngako-ke sewukukhumbulile. 5Ngako tfumela emadvodza eJopha ayewubita indvodza lebitwa ngekutsi nguSimoni Phetro, 6

10:6
Imis. 9:43
isivakashi emtini wemshuki wetikhumba lotsiwa nguSimoni, lohlala ngaselwandle.”

7Lengilosi leyayikhuluma naye yase iyahamba, Khoneliyuse wase ubita tisebenti tasekhaya kakhe letimbili kanye nelisotja, indvodza leyayikholwa, ingulenye yabogadzi bakhe. 8Wabatjela konkhe lokwase kwentekile, wase ubatfumela eJopha.

9Ngakusasa, nase basondzele eJopha, Phetro waya egumeni lelalisetulu eluphahleni lwendlu emini ayewuthandaza. 10Walamba, wakhanuka kudla; kusalungiswa kudla watsatseka wabona umbono. 11

10:11
Imis. 11:5
Wabona lizulu livulekile kwehla intfo leyayifana nendvwangu lenkhulu kusengatsi ilengiswe ngemakona ayo omane yehliselwa emhlabeni, 12ekhatsi kwayo kwakunetinhlobo tonkhe tetilwane temhlaba, letihamba ngetinyawo letine, naletihamba ngesisu, netinyoni temoya. 13Kwevakala livi litsi kuye: “Sukuma, Phetro; hlaba udle!”

14

10:14
Lev. 11:4
Hez. 4:14
Kodvwa Phetro watsi: “Ngeke, Nkhosi! Angizange sengiyidle intfo leyatiwa ngekutsi ingcolile.”

15

10:15
Mat. 15:11
Rom. 14:14
1 Thim. 4:4
Livi lakhuluma kuye futsi latsi: “Ungasho kutsi kungcolile loko lokuhlantwe nguNkulunkulu.”

16Loku kwenteka katsatfu; kwase kuyatsatfwa kubuyela ezulwini.

17Phetro kwammangalisa kutsi usho kutsini lombono lawubonile. Ngaso leso sikhatsi lamadvodza labetfunywe nguKhoneliyuse abesawutfolile lomuti waSimoni aseme emnyango. 18Sebakhulekile babuta batsi: “Asikho yini sivakashi lapha lesibitwa ngekutsi nguSimoni Phetro?” 19Phetro asacabangisisa inchazelo yalombono, Moya Longcwele watsi kuye: “Lalela! Emadvodza lamatsatfu ayakufuna. 20Ngako sukuma wehle uhambe nawo ungangabati, ngobe atfunywe ngimi.”

21Ngako Phetro wehla waya kulamadvodza wafike watsi: “Ngimi lona lenimfunako. Ningifunelani?”

22Baphendvula batsi: “Khoneliyuse, indvuna yelibutfo, usitfumile. Uyindvodza lelungile naleyesaba Nkulunkulu, futsi uhlonishwa ngiso sonkhe sive semaJuda. Watjelwa yingilosi lengcwele kutsi akumeme ute emtini wakhe, kuze atewuva emavi akho.”

23Phetro wabacela labantfu kutsi sale balala, ngobe lase lishonile. Ngakusasa watilungiselela kuhamba nabo; labanye bazalwane baseJopha bamphekeletela. 24Ngakusasa befika eKhesariya, lapho abelindzelwe nguKhoneliyuse khona, kanye netihlobo nebangani bakhe labakhulu labebamemile. 25Nasatawungena nje ekhaya Phetro, Khoneliyuse waphuma wamhlangabeta, waguca ngemadvolo wakhotsama embikwakhe. 26

10:26
Imis. 14:15
Kodvwa Phetro wamsukumisa. Watsi kuye: “Sukuma, nami ngingumuntfu nje.”

27Phetro wachubeka wakhulumisa Khoneliyuse basangena endlini, lapho akhandza bantfu labanyenti bahlangene. 28

10:28
Eks. 23:32
Dut. 10:17
Joh. 4:9
Imis. 11:3
Rom. 2:11
1 Phet. 1:17
Watsi kubo: “Nani matfupha niyati kutsi umJuda akavunyelwa yinkholo yakhe kutsi avakashele nome atihlanganise nebetive. Kodvwa Nkulunkulu ungikhombisile kutsi angifanele kusho kutsi umuntfu ungcolile nome akahlanteki. 29Ngako-ke njengobe utfumele kimi, ngivele ngeta ngaphandle kwekungatsita. Sengiyabuta-ke, manje, ungibiteleni?”

30Khoneliyuse waphendvula watsi: “Kwakucishe kube ngito letikhatsi kutsanti kwayitolo ngesikhatsi ngithandaza endlini yami ngeli-awa lesitsatfu ntsambama ngabona indvodza yembetse tingubo letikhatimulako ime embikwami 31itsi: ‘Khoneliyuse, Nkulunkulu uwuvile umthandazo wakho, uyikhumbulile imisebenti yakho yesihawu. 32Tfumela umuntfu eJopha ayewubita indvodza lebitwa ngekutsi nguSimoni Phetro, usivakashi emtini waSimoni, umshuki wetikhumba, lohlala ngaselwandle.’ 33Nganonopha ngatfumela kuwe, wavele wavuma ngenhlitiyo lemhlophe kuta njengobe sewulapha nje. Nanyalo sesihlangene sonkhe embikwaNkulunkulu, simele kuva loko iNkhosi lekutfume kona.”

Inkhulumo yaPhetro

34

10:34
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Wacala wakhuluma Phetro watsi: “Nembala sengibonile kutsi Nkulunkulu akakhetsi libala lemuntfu, 35
10:35
Isa. 56:6
kodvwa lowo lomesabako ente lokulungile uyemukeleka kuye, nome angewasiphi sive. 36
10:36
Isa. 52:7
Rom. 5:1
1 Khor. 8:6
Ef. 2:14,17
Niyalati livi lalitfumela kubantfu baka-Israyeli, ashumayela liVangeli lekuthula ngaJesu Khristu, loyiNkhosi yabo bonkhe bantfu. 37
10:37
Luk. 4:14
Imis. 13:24
Niyayati nalendzaba lenkhulu leyenteka eJudiya lonkhe, kusukela eGalile, ngemuva kwembhabhatiso lowawuyinshumayelo yaJohane. 38
10:38
Isa. 61:1
Mat. 3:16
Imis. 2:22
Niyati futsi ngaJesu waseNazaretha, kutsi Nkulunkulu wamgcoba kanjani ngaMoya Longcwele nangemandla nekutsi waya kuyo yonkhe indzawo enta lokuhle aphilisa bonkhe lababecindzetelwe ngemandla aSathane, ngobe Nkulunkulu abenaye.

39

10:39
Imis. 2:32
5:32
“Tsine sibofakazi bako konkhe loko labekwenta eveni lemaJuda kanye naseJerusalema. Bambulala ngekumbetsela esiphambanweni. 40Kodvwa Nkulunkulu wamvusa ekufeni ngelilanga lesitsatfu, wambonakalisa; 41
10:41
Luk. 24:41
Joh. 21:10
Imis. 13:31
noko akabonwanga ngabo bonkhe bantfu, kodvwa ngitsi kuphela lesibofakazi, tsine lesasivele sikhetfwe nguNkulunkulu. Sadla sanatsa naye ngemuva kwekuvuswa kwakhe nguNkulunkulu ekufeni. 42
10:42
Imis. 17:31
Rom. 14:10
2 Khor. 5:10
Wasitfuma kutsi sishumayele kubantfu, sifakaze nekutsi nguye lokhetfwe nguNkulunkulu kutsi abe nguMehluleli walabaphilako nalabafile. 43
10:43
Jer. 31:34
Mik. 7:18
Imis. 15:9
Bonkhe baphrofethi bafakaza ngaye, batsi wonkhe umuntfu lokholwa nguye uyawutsetselelwa tono ngelibito lakhe.”

Betive bemukela Moya Longcwele

44Asakhuluma Phetro, Moya Longcwele wehlela kubo bonkhe labaliva lelivi. 45Emakholwa emaJuda labephuma eJopha kanye naPhetro amangala kutsi Nkulunkulu utfululele sipho sakhe lesinguMoya Longcwele, ngisho nakubetive imbala; 46

10:46
Mak. 16:17
Imis. 2:4
ngobe babeva sebakhuluma ngetilimi badvumisa bukhulu baNkulunkulu. Khona Phetro wakhuluma watsi: 47
10:47
Imis. 15:8
“Labantfu sebemukele Moya Longcwele, njengobe natsi samemukela. Kepha ukhona yini longahle abavimbele kutsi babhajatiswe ngemanti?”

48

10:48
Mat. 28:19
Ngako wabatjela kutsi kufanele babhajatiswe egameni laJesu Khristu. Base bayamcela kutsi ahlale nabo emalangana.