Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Luk. 1:1-4
Tiyofilusi,

Encwadzini yami yekucala ngabhala ngako konkhe Jesu lacala kukwenta nekukufundzisa, 2

1:2
Mat. 28:19
Mak. 16:15
Luk. 6:13
kwaze kwaba lilanga latsatfwa ngalo mhlazana aya ezulwini. Angakenyukeli ezulwini wanika imiyalo ngemandla aMoya Longcwele kubaphostoli labebakhetsile. 3
1:3
1 Khor. 15:5
Emvakwekuhlupheka kwakhe kwaphela emalanga langema-40 avukile ekufeni. Wativeta kubo ngetindlela letinyenti letaticinisa ngalokungangabateki kutsi uyaphila; wabonwa ngabo akhuluma kubo ngembuso waNkulunkulu. 4
1:4
Luk. 24:49
Joh. 14:16
15:26
Kwatsi nase bahlangene ndzawonye, wabanika umyalo lotsi: “Ningesuki eJerusalema, kodvwa hlalani nimele sipho lenetsenjiswa sona nguBabe, lenganitjela ngaso. 5
1:5
Isa. 44:3
Mat. 3:11
Mak. 1:8
Luk. 3:16
Joh. 1:33
Imis. 11:16
Johane wabhabhatisa ngemanti, kodvwa emvakwemalangana nine nitawubhajatiswa ngaMoya Longcwele.”

Jesu wenyukela ezulwini

6

1:6
Luk. 17:20
Kwatsi nase bahlangene ndzawonye baphostoli naJesu, bambuta batsi: “Nkhosi, sengiso yini lesikhatsi lotawubuyisela ngaso umbuso kuma-Israyeli?”

7

1:7
Mak. 13:32
Yena waphendvula watsi kubo: “Tikhatsi nematfuba kuhlelwa ngemandla aBabe, akusiko kwenu kwati kutsi kuyakwenteka nini. 8
1:8
Mat. 28:19
Mak. 16:15
Luk. 24:47-48
Joh. 15:26
Imis. 2:4
5:32
Kodvwa nine nitawugcwaliswa ngemandla, nasefikile kini Moya Longcwele, niyawuba bofakazi bami eJerusalema, naseJudiya lonkhe, naseSamariya, kuze kube ngusekugcineni kwemhlaba.”

9

1:9
Mak. 16:19
Luk. 24:50-51
1 Thim. 3:16
Emvakwekusho loko wenyuselwa ezulwini basambuka, lifu lamsusa emehlweni abo. 10
1:10
Luk. 24:4
Babeloku babukisisile etulu nakahamba, kwase kubonakala emadvodza lamabili embetse letimhlophe eme eceleni kwabo. 11
1:11
Mat. 26:64
Luk. 21:27
Semb. 1:7
Atsi kubo: “Madvodza aseGalile, nimeleni nibuke etulu? LoJesu, lotsetfwe lapha kini wayiswa ezulwini, uyawubuya futsi ngayo yona leyo ndlela njengobe nimbonile nje aya ezulwini.”

Lowatsatsa sikhundla saJudasi

12Baphostoli besuka eNtsabeni Yemincumo babuyela eJerusalema, kulibangana nje lelingaphansana kancane kwelikhilometha. 13

1:13
Mat. 10:2-4
Mak. 3:16-19
Luk. 6:14-16
Sebefikile eJerusalema baya bangena endlini leyayisetulu lapho babengenise khona. BekuboPhetro, naJohane, naJakobe, na-Andreya, naFiliphu, naTomase, naBhatalomewu, naMatewu, naJakobe, umsa wa-Alfiyose, naSimoni labekatiwa ngekutsi ngumZelothi kanye naJudasi, umsa waJakobe. 14
1:14
Mat. 13:55
Mak. 15:40
Luk. 8:2
24:10
Joh. 7:5
Bonkhe laba bacinisela njalo nganhlitiyo yinye ekukhulekeni nasekuncuseni kunye, kanye nebafati naMariya, unina waJesu, nabomnakaboJesu.

15Kulawo malanga kusahlangene emakholwa labengaba li-120 asawonkhe, Phetro wasukuma watsi: 16

1:16
Hla. 41:9
Mat. 26:47
Mak. 14:33
Luk. 22:47
Joh. 13:18
18:2
“Madvodza, bazalwane, umBhalo bewufanele ugcwaliseke njengekusho kwaMoya Longcwele, lowakhuluma kadzeni ngaDavide macondzana naJudasi, lowahola labo lababopha Jesu. 17
1:17
Luk. 6:16
Judasi abengulomunye wetfu, ngobe naye abekhetsiwe kutsi abe nalakwentako kulomsebenti.

18

1:18
Mat. 26:14
27:3-8
“Ngalemali labeyitfole ngesento sakhe lesibi Judasi watsenga insimi. Wawa ngenhloko; kwadzabuka sisu, kwacitseka tonkhe tibilini takhe. 19
1:19
Mat. 27:5,7-8
Bonkhe lababehlala eJerusalema bakuva loko, ngako-ke ngelulwimi lwabo lendzawo base bayibita ngekutsi: ‘Yi-Akheldama’, lokusho kutsi: ‘Yindzawo Yengati’.

20

1:20
Hla. 69:25
109:8
“Ngobe kubhaliwe nasencwadzini yeTihlabelelo kutsi:

“ ‘Likhaya lakhe alihlale lite lutfo,

kubete nalohlala kulo,’

“nekutsi futsi:

“ ‘Lomunye akasitsatse sikhundla sakhe.’

21“Ngako-ke kufanele kukhetfwe lomunye walamadvodza besishuca nawo sehla senyuka sisenaJesu iNkhosi, 22

1:22
Mat. 3:16
Mak. 1:9
16:19
Luk. 3:21
24:5
kusukela embhabhatisweni waJohane kuze kube lilanga lekutsatfwa kwakhe emkhatsini wetfu, abe ngufakazi kanye natsi ngekuvuka kweNkhosi Jesu.”

23Ngako-ke bazalwane base bancoma emagama emadvodza lamabili: Josefa, labebitwa ngekutsi nguBhasabasi (nome nguJustusi) kanye naMathiyasi. 24

1:24
Jer. 17:10
Mat. 9:4
Base bayathandaza batsi: “Nkhosi, wena lowati tonkhe tinhlitiyo tebantfu, sikhombise kutsi ngubani lomkhetsile kulaba lababili 25kutsi atsatse sikhundla sekuba ngumphostoli ente lomsebenti loshiywe nguJudasi waya lapho abewakhona.” 26
1:26
Taga 16:33
Base benta inkatho emkhatsini walabo bobabili. Inkatho yadla Mathiyasi, wase uyengetwa kulabaphostoli labesebali-11.