Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1
2 Joh. 1
Imis. 19:29
Rom. 16:23
1 Khor. 1:14
Lencwadzi iphuma kuMbonisi.

Iya kuGayusi lotsandzekako, lengimtsandza ngeliciniso. 2Wena lotsandzekako, ngiyakhuleka kutsi konkhe kukuhambele kahle, nekutsi uphile kahle, njengobe ngati kutsi uyaphila emphefumulweni wakho. 3

3
2 Joh. 4
Ngajabula kakhulu nakufika labanye bazalwane bafakaza ngekutimisela kwakho ecinisweni, njengobe uhamba ecinisweni. 4Kute kujabula lengingaba nako lokwengca loko: kuva kutsi bantfwabami bahamba ecinisweni.

Gayusi uyadvunyiswa

5Wena lotsandzekako, ukwenta ngekwetsembeka konkhe lokwentela bazalwane, ikakhulu etihambini, 6

6
Thit. 3:13
labafakaze ngelutsandvo lwakho ebandleni. Utabe wente kahle ngekubahlinzeka ngako konkhe labangahle bakudzinge, ngiko loko lokufanelekile emsebentini waNkulunkulu. 7
7
Mat. 10:8
Imis. 20:33
1 Khor. 9:12
Ngobe baphuma egameni laKhristu bangatsatsi lutfo kulabangakholwa kuye. 8Ngako-ke sifanele kubasita bantfu labanjalo, kuze sibambisane nabo emsebentini weliciniso.

Kutiphatsa dlephu kwaDiyotrefesi

9

9
Heb. 13:2
Kukhona lengakubhalela libandla, kodvwa-ke Diyotrefesi lotsandza kutibeka embili uyala kusemukela. 10
10
Mat. 23:13
Ngako-ke nangifika lapho, ngiyawuvumbulula konkhe lokubi lakwente kitsi ngemavi lamabi, asihleba. Kodvwa loko akumenelisi, ngobe ujinge angabemukeli bazalwane; nalabo labafuna kubemukela, uyabavimbela abancume nasebandleni.

Kudvunyiswa kwaDemetriyusi

11

11
Hla. 37:27
Isa. 1:16
1 Phet. 3:11
1 Joh. 3:6,9
Wena lotsandzekako, ungasilandzeli sibonelo lesibi, kepha ubolandzela sibonelo lesihle. Umuntfu lowenta lokulungile waNkulunkulu; kepha umuntfu lowenta lokubi akazange asambone Nkulunkulu.

12Demetriyusi unconywa ngibo bonkhe bantfu, ngisho neliciniso imbala liyamncoma; natsi siyamfakazela, futsi nawe uyati kutsi bufakazi betfu buliciniso.

Imikhontiso yekugcina

13

13
2 Joh. 12
Benginetintfo letinyenti lebengingakubhalela ngato, kodvwa angifisi kutibhala phansi, 14ngobe ngetsemba kutsi ngitakubona masinyane, sikhulume nawe umlomo nemlomo.

15Kuthula akube nawe. Bonkhe bangani bayakuhambisa. Hambisa bangani, ngamunye ngamunye.