Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11Lencwadzi iphuma kuPawula, umphostoli waKhristu Jesu ngekwentsandvo yaNkulunkulu lowetsembisa kuphila lokukuKhristu Jesu.

2

1:2
Imis. 16:1
1 Thim. 1:2
Iya kuThimothi, umntfwanami lotsandzekako.

Akube kuwe umusa, nebubele, nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, nakuKhristu Jesu iNkhosi yetfu.

Kubonga nekukhutsata

3

1:3
Imis. 23:1
24:14
Ef. 1:16
Fil. 1:3
3:5
1 Thes. 1:2
3:10
Ngibonga Nkulunkulu lengimkhonta nganembeza lomhlophe, njengobe nabokhokho bami babenta. Emikhulekweni yami nangimbonga Nkulunkulu, ngikukhumbula imini nebusuku ngingakhawuli. 4Ngikhumbula tinyembeti takho, bese ngifisa kukubona, khona kujabula kwami kutewuphelela. 5
1:5
Imis. 16:1
Ngikhunjutwa kukholwa kwakho lokute kutentisa. Ngiko kona loko kukholwa lokwacala kutfolakala kugogo wakho Lowisi nakunyoko Yunisi, ngineliciniso kutsi nakuwe kukhona. 6
1:6
1 Thim. 4:14
Kungako ngikukhumbuta kutsi usibasele kabusha sipho saNkulunkulu lesikuwe, lowasitfola ngekubekwa ngimi tandla. 7
1:7
Rom. 8:15
Ngobe Nkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodvwa wasipha Moya wemandla, newelutsandvo, newekutekhuta.

8

1:8
Rom. 1:16
Fil. 4:14
2 Thim. 2:3
Ngako-ke ungabi nemahloni ngekufakaza ngeNkhosi yetfu. Ubete emahloni nangami, siboshwa sayo, kodvwa hlanganyela nami ekuhluphekeleni liVangeli ngemandla aNkulunkulu. 9
1:9
Rom. 9:11
Ef. 1:4
Thit. 1:2
3:4
Nguye lowasisindzisa wasibita ngelubito lwakhe lolungcwele, hhayi ngemisebenti yetfu, kodvwa ngelisu lakhe nangemusa wakhe, lasipha wona kuKhristu Jesu, umhlaba ungakasekelwa, 10
1:10
Isa. 25:8
1 Khor. 15:55
Khol. 1:26
Heb. 2:14
kepha nyalo sewembulwe ngekubonakaliswa kweMsindzisi wetfu Khristu Jesu lowakucitsa kufa; kuphila nekungabhubhi wakuletsa ekukhanyeni ngeliVangeli.

11

1:11
Imis. 9:15
13:2
22:21
Gal. 1:15
2:8
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
Ngamiselwa kutsi ngibe ngummemeteli, nemphostoli, nemfundzisi waleliVangeli, 12
1:12
Hla. 16:5
Ef. 3:1
Fil. 1:6
kungako nje ngihlupheka nanyalo. Kodvwa ngite emahloni, ngobe ngiyamati lengetsembele kuye, futsi ngineliciniso kutsi yena unawo emandla ekukulondvolota loko lakubeke kimi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “loko lengikubeke kuye” kuze kube ngalelo langa. 13
1:13
1 Thim. 2:2
3:14
Hamba ngekukholwa nangelutsandvo lolukuKhristu Jesu. Ulandzele etinyatselweni temavi lacinile lengakufundzisa wona. 14
1:14
1 Khor. 3:16
1 Thim. 6:20
Loko lokuhle lokuligugu lophatsiswe kona ukulondvolote ngaMoya Longcwele lohlala kitsi.

15

1:15
2 Thim. 4:10,16
Uyati kutsi bonkhe labase-Asiya bangifulatsela, boFigelusi naHemogenesi basemkhatsini wabo. 16
1:16
Mat. 25:36
2 Thim. 4:19
Shangatsi iNkhosi ingaba nebubele kubaka-Onesiforusi, labevame kungihlumelelisa njalo, ngobe abengenamahloni ngekuboshwa kwami. 17
1:17
Imis. 28:30
Nakefika eRoma, wangifunisisa, wadzimate wangitfola, 18
1:18
Mat. 5:7
Juda 21
futsi uyayati kahle yonkhe imisebenti yakhe lemihle labetinikele kuyo e-Efesu. Shangatsi iNkhosi ingamhawukela ngalelo langa!