Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11Lencwadzi iphuma kuPawula, umphostoli waKhristu Jesu ngekwentsandvo yaNkulunkulu lowetsembisa kuphila lokukuKhristu Jesu.

2

1:2
Imis. 16:1
1 Thim. 1:2
Iya kuThimothi, umntfwanami lotsandzekako.

Akube kuwe umusa, nebubele, nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, nakuKhristu Jesu iNkhosi yetfu.

Kubonga nekukhutsata

3

1:3
Imis. 23:1
24:14
Ef. 1:16
Fil. 1:3
3:5
1 Thes. 1:2
3:10
Ngibonga Nkulunkulu lengimkhonta nganembeza lomhlophe, njengobe nabokhokho bami babenta. Emikhulekweni yami nangimbonga Nkulunkulu, ngikukhumbula imini nebusuku ngingakhawuli. 4Ngikhumbula tinyembeti takho, bese ngifisa kukubona, khona kujabula kwami kutewuphelela. 5
1:5
Imis. 16:1
Ngikhunjutwa kukholwa kwakho lokute kutentisa. Ngiko kona loko kukholwa lokwacala kutfolakala kugogo wakho Lowisi nakunyoko Yunisi, ngineliciniso kutsi nakuwe kukhona. 6
1:6
1 Thim. 4:14
Kungako ngikukhumbuta kutsi usibasele kabusha sipho saNkulunkulu lesikuwe, lowasitfola ngekubekwa ngimi tandla. 7
1:7
Rom. 8:15
Ngobe Nkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodvwa wasipha Moya wemandla, newelutsandvo, newekutekhuta.

8

1:8
Rom. 1:16
Fil. 4:14
2 Thim. 2:3
Ngako-ke ungabi nemahloni ngekufakaza ngeNkhosi yetfu. Ubete emahloni nangami, siboshwa sayo, kodvwa hlanganyela nami ekuhluphekeleni liVangeli ngemandla aNkulunkulu. 9
1:9
Rom. 9:11
Ef. 1:4
Thit. 1:2
3:4
Nguye lowasisindzisa wasibita ngelubito lwakhe lolungcwele, hhayi ngemisebenti yetfu, kodvwa ngelisu lakhe nangemusa wakhe, lasipha wona kuKhristu Jesu, umhlaba ungakasekelwa, 10
1:10
Isa. 25:8
1 Khor. 15:55
Khol. 1:26
Heb. 2:14
kepha nyalo sewembulwe ngekubonakaliswa kweMsindzisi wetfu Khristu Jesu lowakucitsa kufa; kuphila nekungabhubhi wakuletsa ekukhanyeni ngeliVangeli.

11

1:11
Imis. 9:15
13:2
22:21
Gal. 1:15
2:8
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
Ngamiselwa kutsi ngibe ngummemeteli, nemphostoli, nemfundzisi waleliVangeli, 12
1:12
Hla. 16:5
Ef. 3:1
Fil. 1:6
kungako nje ngihlupheka nanyalo. Kodvwa ngite emahloni, ngobe ngiyamati lengetsembele kuye, futsi ngineliciniso kutsi yena unawo emandla ekukulondvolota loko lakubeke kimi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “loko lengikubeke kuye” kuze kube ngalelo langa. 13
1:13
1 Thim. 2:2
3:14
Hamba ngekukholwa nangelutsandvo lolukuKhristu Jesu. Ulandzele etinyatselweni temavi lacinile lengakufundzisa wona. 14
1:14
1 Khor. 3:16
1 Thim. 6:20
Loko lokuhle lokuligugu lophatsiswe kona ukulondvolote ngaMoya Longcwele lohlala kitsi.

15

1:15
2 Thim. 4:10,16
Uyati kutsi bonkhe labase-Asiya bangifulatsela, boFigelusi naHemogenesi basemkhatsini wabo. 16
1:16
Mat. 25:36
2 Thim. 4:19
Shangatsi iNkhosi ingaba nebubele kubaka-Onesiforusi, labevame kungihlumelelisa njalo, ngobe abengenamahloni ngekuboshwa kwami. 17
1:17
Imis. 28:30
Nakefika eRoma, wangifunisisa, wadzimate wangitfola, 18
1:18
Mat. 5:7
Juda 21
futsi uyayati kahle yonkhe imisebenti yakhe lemihle labetinikele kuyo e-Efesu. Shangatsi iNkhosi ingamhawukela ngalelo langa!

2

Lisotja laKhristu Jesu leletsembekile

21

2:1
Ef. 6:10
Wena-ke, mntfwanami, cina emseni lokuKhristu Jesu. 2
2:2
Thit. 1:5
Loko lokuve kimi embikwabofakazi labanyenti, nawe kuphatsise bantfu labetsembekile labatawuba nemandla ekukufundzisa kulabanye.

3

2:3
2 Thim. 1:8
4:5
Hlanganyela kanye nami ekuhluphekeni njengelisotja lelilungile laKhristu Jesu. 4Kute lisotja lelisemphini lelibuye litikhatsate ngetintfo letingesito tebusotja; phela injongo yalo kwenelisa lowo lolibutsile. 5
2:5
1 Khor. 9:25
Futsi nemdlali, nakangawugcini umtsetfo wemdlalo, akawiniswa. 6
2:6
1 Khor. 9:7
Ngumlimi losebenta kamatima lekufanele atfole kucala sabelo esivunweni. 7Cabangisisa loku lengikushoko, ngobe iNkhosi itakupha kucondzisisa konkhe.

8

2:8
2 Sam. 7:12
Hla. 132:11
Mat. 1:1,6
Imis. 2:30
13:22
Rom. 1:3
Khumbula Jesu Khristu wesitukulwane saDavide, lowavuswa kulabafile, njengobe ngiyaye ngisho nangishumayela liVangeli. 9
2:9
Fil. 1:12
2 Thim. 1:12
Ngilo leliVangeli lengilihluphekelako, ngidzimate ngaboshwa nangetinketane, kwaba shangatsi ngisigebengu. Kepha noko livi laNkulunkulu alikaboshwa. 10
2:10
Khol. 1:24
Ngako-ke ngicinisela kuko konkhe ngenca yalabakhetsiwe, kuze kutsi nabo batekwemukela insindziso lekuKhristu Jesu baphiwe nebukhosi baphakadze. 11
2:11
Rom. 6:8
8:17
2 Khor. 4:10
1 Phet. 4:13
Letsembekile lelivi lelitsi:

“Nasafa kanye naye,

siyawuphila kanye naye futsi.

12

2:12
Mat. 10:33
Mak. 8:38
Luk. 9:26
12:9
Nasicinisela, siyawubusa kanye naye;

nasimphika, naye futsi uyawusiphika.

13

2:13
Num. 23:19
Rom. 3:3
Nasingetsembeki,

yena uhlala etsembekile,

ngobe angeke atiphikise.”

Sisebenti lesetsembekile

14

2:14
1 Thim. 6:4
Khumbuta bantfu ngaloku, ubayale embikwaNkulunkulu kutsi bangaphikisani ngemavi langasiti lutfo, kodvwa lasicitfo kulabawevako. 15
2:15
1 Thim. 4:6
Thit. 2:7
Khutsalela kutiveta wemukelekile kuNkulunkulu, ube sisebenti lesetsembekile kuye lesite emahloni nalesiliphakela kahle livi leliciniso. 16
2:16
1 Thim. 6:20
Thit. 1:14
Kodvwa utigege tinkhulumo telive letilite, ngobe tibanga kungamesabi Nkulunkulu. 17
2:17
1 Thim. 1:20
Inkhulumo yabo iyawubhidlika njengesilondza semgubho lesincincako. Emkhatsini wabo kukhona boHumenayosi naFiletusi, 18
2:18
1 Khor. 15:12
lese baphambukile ecinisweni batsi kuvuka kulabafile sekwendlula. Bacitsisa labanye kukholwa kwabo. 19
2:19
Num. 16:5
Hla. 1:6
Isa. 28:16
Mat. 7:23
Joh. 10:14
13:18
Kodvwa sisekelo lesimiswe nguNkulunkulu solomane simile, sineluphawu lolutsi: “INkhosi iyabati lababayo,” nekutsi: “Wonkhe umuntfu lotibita ngelibito leNkhosi akakhweshe kulokubi.”

20

2:20
Rom. 9:21
Endlini lenkhulu akuhlali titja tegolide netesiliva kuphela, kodvwa kukhona netelugodvo, netelibumba. Letinye tihloniphekile, letinye tekusetjentiswa nje nome kunini. 21
2:21
2 Thim. 3:17
Nangabe umuntfu atihlanta yena angabi sitja sekusetjentiswa nje nome kunini, uyabe sewuba sitja lesihloniphekile lesingcweliswe sadzimate safanela umniyo wendlu, size silungele nome ngumuphi umsebenti lomuhle. 22
2:22
1 Thim. 6:11
Heb. 12:14
Ngako-ke balekela tinkhanuko tebusha, kodvwa hambisana nalabo labakhuleka eNkhosini ngenhlitiyo lehlambululekile, ujonge kulunga, nekukholwa, nelutsandvo, nekuthula. 23
2:23
1 Thim. 1:4
Thit. 3:9
Kodvwa ungakunaki kuphikisana kwebulima lokungenasisekelo, ngobe uyati nawe kutsi kubanga kucabana. 24
2:24
1 Thim. 3:2
Thit. 1:7
Sisebenti seNkhosi asikafaneli kutsi silwe, kodvwa sifanele kutsi sibe mnene kubo bonkhe bantfu, sibe nelisu lekufundzisa, sibeketele, 25
2:25
Imis. 5:31
11:18
Gal. 6:1
2 Thim. 4:2
sibayale ngemoya lomnene labo labamelene naso, mhlawumbe Nkulunkulu angabanika kuphendvuka, badzimate balati liciniso, 26baze basanguluke etingcondvweni tabo, baphunyule elugibeni lwaSathane, lowabagcilata kuze bente intsandvo yakhe.Lenkhulumo ingahunyushwa nangekutsi “babuye batekwenta intsandvo yaNkulunkulu”