Siswati 1996 (SWA96)
3

Kukhulekelana

31

3:1
Ef. 6:18
Khol. 4:3
1 Thes. 5:25
Kwekugcina-ke, bazalwane, sithandazeleni, kuze kutsi livi leNkhosi lichubeke landze ngekushesha, lemukeleke ngeludvumo, njengobe kwaba njalo nakini. 2
3:2
Rom. 10:16
15:30
Nisithandazele nekutsi sikhululeke kubantfu labonakele nalababi, ngobe akusibo bonkhe labakholwako. 3
3:3
Joh. 17:12,15
1 Khor. 1:9
10:13
1 Thes. 5:24
Kodvwa iNkhosi yetsembekile, iyawunicinisa, ineluse, iniphephise kuLomubi. 4
3:4
2 Khor. 7:16
Sinesibindzi eNkhosini ngani ngekutsi tonkhe letintfo lesiniyala ngato niyatenta, futsi niyawuhlala nitenta.

5Shangatsi iNkhosi ingacondzisa tinhlitiyo tenu elutsandvweni lwaNkulunkulu nasekubeketeleni kwaKhristu.

Umyalo ngekukhutsala

6

3:6
Rom. 16:17
1 Khor. 5:9
1 Thes. 5:14
Thit. 3:10
2 Joh. 10
Siyaniyala, bazalwane, egameni leNkhosi Jesu Khristu kutsi nibagege bazalwane labangemavila nalabangayilandzeli imiyalo lesaninika yona. 7
3:7
1 Khor. 11:1
1 Thes. 1:6
2:9
Ngobe nani matfupha niyati kutsi kufanele nisilingise njani, tsine asizange sesivilaphe ngesikhatsi sisesemkhatsini wenu, 8
3:8
Imis. 18:3
20:34
2 Khor. 11:9
sasingadli sinkhwa semuntfu singakasikhokheli; kodvwa sasidla ngekukhandleka sishikashikeka imini nebusuku, kuze kutsi singasindzi ngisho namunye wenu. 9
3:9
Mat. 10:10
1 Khor. 4:16
9:4
Fil. 3:17
1 Thes. 2:7,10
1 Thim. 5:18
Loko asikwentanga ngobe site lilungelo lekufuna emaholo etfu, kodvwa kuze sibe sibonelo sekutsi nisilingise. 10Ngesikhatsi sisenani saneluleka satsi: “Nakukhona longasebenti, akasikudla.”

11Siyeva kutsi labanye emkhatsini wenu abasebenti, abenti lutfo ngaphandle kwekutigaca etindzabeni talabanye bantfu. 12

3:12
Ef. 4:28
1 Thes. 4:11
Bantfu labanjalo siyabayala sibakhutsata eNkhosini Jesu Khristu kutsi abatiphatse kahle bente imisebenti yabo, kuze badle titfukutfuku tabo.

13

3:13
Gal. 6:9
Bazalwane, ningadzinwa kwenta lokuhle. 14
3:14
Mat. 18:18
Nangabe kukhona longafuni kulalela loku lesikushoko kulencwadzi, mbukisiseni, ningahlanganyeli naye, khona atewudliwa ngemahloni. 15
3:15
Gal. 6:1
Noko ningamtsatsi njengesitsa, kodvwa nimeluleke njengemzalwane.

Emavi ekugcina nesibusiso

16

3:16
Rom. 15:33
1 Thes. 5:23
Shangatsi iNkhosi lengumtfombo wekuthula inganinika kuthula ngaso sonkhe sikhatsi ngetindlela tonkhe. INkhosi ayibe nani nonkhe.

17

3:17
1 Khor. 16:21
Khol. 4:18
Mine Pawula ngibhala lomkhontiso ngesandla sami, lolu luphawu lengilubhala kuto tonkhe tincwadzi tami.

18Umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu awube nani nonkhe.