Siswati 1996 (SWA96)
8

Kuncoba kwaDavide

(1 Khr. 18:1-13)

81

8:1
1 Khr. 18:1
Kwatsi emvakwaloko, Davide wahlasela emaFilisti, wawehlula, wawemuka emandla ekutibusa wona eveni, watsatsa neMethegi Ama, wayikhipha ekubusweni ngemaFilisti.“watsatsa Methegi Ama, wayikhipha ekubusweni ngemaFilisti” nome “wasusa bukhosi kumaFilisti”

2

8:2
Num. 24:17
Davide wachubeka wahlasela nemaMowabi, wawehlula. Abebalalisa phansi emhlabatsini, bese ubulala babili njalo kulabatsatfu baletitfunjwa. Ngako emaMowabi ase aba ngaphansi kwakhe, aletsa imitselo yawo kuDavide.

3

8:3
1 Sam. 14:47
Ngetulu kwaloko Davide wahlasela naHadadezeri, umsa waRehobi, inkhosi yaseSobha, ngesikhatsi HadadezeriLamanye emahumusho atsi “Davide” asayawutsatsa kubusa kwakhe ngasemfuleni iYufrathe. 4
8:4
Josh. 11:6
Davide watfumba inkhulungwane yetincola takhe temphi, nebashayeli betincola temphi labati-7 000,Letinye tincwadzi tekucala titsi “ti-7 000”, letinye titsi “ti-1 700” nemasotja lahamba ngetinyawo lati-20 000. Onkhe emahhashi wawageca imisipha, washiya emahhashi etincola letilikhulu.

5Atsi ayeta emaSiriya aseDamaseko, atsi atekwelekelela Hadadezeri, inkhosi yaseSobha, Davide wabulala aba ti-22 000 kuwo. 6Davide wase umisa tinkambu temabutfo eSiriya laseDamaseko. EmaSiriya ase aba bantfu bakhe atsela kuye Davide. Simakadze wapha Davide kuncoba nome ngukuphi lapho ahlasela khona.

7Davide watsatsa lamahawu egolide labengewetindvuna taHadadezeri, wahamba nawo, wawayisa eJerusalema. 8Davide watitsatsela incumbi yelitfusi edolobheni laseThebha,“Thebha” letinye tincwadzi tekucala nesiHebheru titsi “Bhetha” nelaseBherothayi, emadolobha labebuswa nguHadadezeri.

9Kwatsi kube Thoyi,“Thoyi” uke abitwe ngekutsi “Thowu” inkhosi yaseHamathi, eve kutsi Davide ubhubhise yonkhe imphi yakaHadadezeri, 10Thoyi“Thoyi” uke abitwe ngekutsi “Thowu” wase utfumela indvodzana yakhe Joramu“Joramu” lelinye libito lakhe kutsiwa “Hadoramu” kuDavide, inkhosi, kutsi iyekumbingelela iphindze imhalalisele ngekuncoba kwakhe emphini yabo naHadadezeri. Hadadezeri abeke walwa naThoyi ngaphambili. Joramu waphatsela Davide tintfo tesiliva, netegolide, netelitfusi.

11Inkhosi Davide letintfo yatinikela kuSimakadze, njengobe beyentile nangaleti tesiliva, nangetegolide letatiphuma kuto tonkhe tive beyitincobile, yatitfumba: 12ema-Edomu,“Edomu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Aramu” nemaMowabi, nema-Amoni, nemaFilisti, nema-Amaleki. Davide wanikela nangemphango labeyitfumbe kuHadadezeri, umsa waRehobi, inkhosi yaseSobha.

13

8:13
Hla. 60:2
Davide wadvuma kakhulu, nasabuya kuyawubhubhisa ema-Edomu“Edomu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Aramu” lati-18 000 eSigodzini Seluswayi.

14

8:14
Num. 24:18
2 Khos. 8:20
Wase umisa tinkambu temasotja kulo lonkhe laka-Edomu.“Edomu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Aramu” Onkhe ema-Edomu ase aba ngaphansi kwaDavide. Simakadze wapha Davide kuncoba nome ngukuphi lapho ahlasela khona.

Tindvuna taDavide

(1 Khr. 18:14-17)

15Davide wawabusa onkhe ema-Israyeli, enta loko lokulungile kubo bonkhe bantfu bakhe. 16

8:16
2 Sam. 20:23
Jowabe, umsa waSeruya, abengumphatsi wemphi; Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako. 17BoSadoki, umsa wa-Ahitubi, kanye na-Ahimeleki, umsa wa-Abiyatha, bona babebaphristi; Seraya yena abengumabhalane. 18
8:18
1 Khos. 1:38
Bhenaya, umsa waJehoyada, abephetse emaKherethi nemaPhelethi,“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” emadvodzana aDavide wona abeliqoqo.“liqoqo” nome “baphristi” nome “beluleki”

9

Davide naMefiboshethi

91Ngalelinye lilanga Davide wabuta watsi: “Sekwabate ngisho namunye yini loyinsali yendlu yakaSawula lengingamentela umusa ngenca yaJonathani?”

2Kwakukhona sisebenti sasendlini yakaSawula lekwakutsiwa nguSiba, libito laso. Ngako bambita kutsi avele embikwaDavide, inkhosi. Davide wafike watsi kuye: “Nguwe yini Siba?”

Yena waphendvula watsi: “Ngiyinceku yakho.”

3

9:3
1 Sam. 20:14
2 Sam. 4:4
Inkhosi yabuta yatsi: “Sekwabate ngisho namunye yini wendlu yakaSawula lengingamentela umusa waNkulunkulu?”

Siba waphendvula inkhosi watsi: “Isekhona indvodzana yaJonathani; mane nje yachwala tinyawo totimbili.”

4

9:4
2 Sam. 17:27
Inkhosi yabuta yatsi: “Iphi?”

Siba watsi: “Isendlini kaMakhire, umsa wa-Amiyeli, eLo Dabari.”

5Ngako inkhosi Davide, yatsi ayilandvwe endlini kaMakhire, umsa wa-Amiyeli, eLo Dabari.

6Watsi Mefiboshethi, umsa waJonathani, lotalwa nguSawula, nefika kuDavide, wakhotsama, akhombisa kumhlonipha.

Davide watsi: “Mefiboshethi!”

Mefiboshethi watsi: “Ngiyinceku yakho.”

7Davide watsi: “Ungesabi, ngobe ngempela ngitakwentela umusa ngenca yeyihlo Jonathani. Ngitalibuyisela kuwe lonkhe lelo live lelalilamkhulu wakho Sawula, wena-ke utabodla nami njalo nje etafuleni lami.”

8

9:8
1 Sam. 24:15
2 Khos. 8:13
Mefiboshethi wakhotsama, watsi: “Iyini inceku yakho, kutsi ungaze unakekele inja lefile njengami?”

9Ngako inkhosi yase ibita Siba, sisebenti sakaSawula, yatsi kuye: “Senginike umntfwanemntfwanenkhosi yakho konkhe loko bekukwaSawula kanye nekwendlu yakhe. 10Wena-ke kanye nemadvodzana akho netisebenti takho kufanele nilime lomhlaba wakhe niletse tivuno, kuze lomntfwanemntfwanenkhosi yakho angetiwulamba. Mefiboshethi-ke, umntfwanemntfwanenkhosi yakho, yena utabodla kanye nami etafuleni lami onkhe emalanga.” Siba abesanemadvodzana lali-15 kanye netisebenti letingema-20.

11Siba wakhuluma enkhosini, watsi: “Inceku yakho itakwenta konkhe loko lokushiwo yinkhosi yami, inkhosi, kutsi inceku ikwente.” Ngako-ke Mefiboshethi abesadla etafuleni laDavide“laDavide” siHebheru sona sitsi “lami” kanye naye njengalomunye wemadvodzana enkhosi Davide.

12Mefiboshethi-ke abenendvodzana yakhe leyayiseyincane, libito layo kunguMikha; bonkhe bendlu yaSiba bebatisebenti taMefiboshethi. 13Mefiboshethi-ke abesahlala eJerusalema, ngobe abesadla nenkhosi etafuleni layo njalo nje. Abechwale tinyawo totimbili.

10

Kubhujiswa kwema-Amoni nemaSiriya nguDavide

(1 Khr. 19:1-19)

101

10:1
1 Khr. 19:1
Kwatsi emvakwaloko inkhosi yema-Amoni yakhotsama. Hanuni, umsa waNahashi, waba yinkhosi. 2Davide wacabanga watsi: “Ngitakumentela bubele Hanuni, umsa waNahashi, njengobe neyise angentela bubele.” Ngako Davide watfumela titfunywa kutsi tiyewulilela Hanuni macondzana nekufa kweyise.

Tatsi letitfunywa taDavide natifika eveni lema-Amoni, 3baholi bema-Amoni bakhuluma kuHanuni, inkhosi yabo, batsi: “Ucabanga kutsi Davide uhlonipha uyihlo ngalokutfumela emadvodza akakhe lapha kuwe kutsi atekulilela? Utsi Davide akatfumeli lamadvodza kuwe kutsi atewuhlamahlama lelidolobha, alihlole, bese ayalibhubhisa?” 4Ngako Hanuni wawabamba lamadvodza akaDavide, wawahhula, nguleyo naleyo incenye yesilevu sayo, wahhumbula netembatfo tawo macondzana netibunu tawo, wase uyawayekela, ahamba.

5Kwatsi kube Davide atjelwe ngaloko, wakhipha tigijimi kutsi tiwahlangabete lamadvodza, ngobe abesahlaziseke kakhulu. Inkhosi yatsi: “Hlalani eJerikho, tize tihlume kahle tilevu tenu, bese niyabuya-ke.”

6Ema-Amoni atsi kube abone kutsi asatente aba liphunga lelibi kuDavide, ase acasha emasotja emaSiriya lati-20 000, ashuca ngetinyawo esuka eBhethi Rehobu, naseSobha; nasenkhosini yaseMakha kwaphuma emadvodza layinkhulungwane, naseThobu kwaphuma emadvodza lati-12 000.

7Watsi kube akuve loko Davide, watfumela Jowabe, wamkhipha nalo lonkhe libutfo lemphi yetingwazi. 8

10:8
Khu. 11:3
Ema-Amoni ashuca aphumela ngephandle, atihlela ekungeneni kwelidolobha. Laba labanye, emaSiriya aseSobha newaseRehobu kanye nemadvodza aseThobu newaseMakha wona atihlela ngephandle esigangeni.

9Jowabe wabona kutsi emabutfo etitsa atamhlasela ngembili nangemuva, wase ukhetsa bokadzebona betingwazi cobo lwato temabutfo ema-Israyeli, watimisa tabhekana nemaSiriya. 10Kwatsi lawa lasele emabutfo wawabeka esandleni semnakabo, Abishayi, lowawahlela nawo abhekana nema-Amoni. 11Jowabe watjela Abishayi watsi: “Nawubona kutsi emaSiriya ayangehlula, ubobe sewuyeta utangelekelela, nami nangibona kutsi ema-Amoni ayakwehlula, ngitakuta ngitekwelekelela. 12Cina, ube nesibindzi! Asilwe ngesibindzi silwele sive sakitsi nemadolobha aNkulunkulu wetfu. Simakadze utakwenta loko lokuhle emehlweni akhe.”

13Jowabe nelibutfo lakakhe bashuca bahlasela emaSiriya. EmaSiriya ehlulwa, abaleka. 14Ema-Amoni nawo atsi kube abone kutsi emaSiriya ayabaleka, nawo esuka ngematubane abalekela Abishayi, angena edolobheni. Ngako Jowabe wabuya ekuhlaseleni ema-Amoni, wabuyela ekhaya eJerusalema.

15EmaSiriya atsi kube abone kutsi ehlulwe ngema-Israyeli, ahlanganisa onkhe emabutfo awo ndzawonye. 16Inkhosi Hadadezeri walandza nemaSiriya labengasemphumalanga kwemfula iYufrathe, beta nabo eHelamu, baholwa nguShobaki, indvuna yemphi yenkhosi Hadadezeri waseSobha.

17Davide watsi kube akuve loko, naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli, wewela umfula iJordane wabanga eHelamu. EmaSiriya nawo aklamela abhekana naye. Imphi yabambana etulu. 18Kodvwa emaSiriya abaleka embikwema-Israyeli, Davide wabulala bagibeli betincola temphi lababengema-700, nemasotja labeti-40 000, labeshuca ngetinyawo.SiHebheru sitsi “bagibeli bemahhashi” Wachubeka wagadla nakuShobaki, indvuna yabo yemphi, wafa khona lapho. 19Lawa lamanye emakhosi labengaphansi kwaHadadezeri, atsi kube abone kutsi asehlulwe ngema-Israyeli, ase enta sivumelwane sekuthula nema-Israyeli, ase aba ngaphansi kwawo.

Ngako emaSiriya esaba kuphindze asite ema-Amoni.