Siswati 1996 (SWA96)
7

Setsembiso saNkulunkulu kuDavide

(1 Khr. 17:1-15)

71

7:1
1 Khr. 17:1
Davide inkhosi watsi nase ahleti kahle, atintile esigodlweni sakhe, Simakadze asamphumutile nekumphumuta etitseni takhe tonkhe letatakhelene naye, 2
7:2
2 Sam. 5:11
6:17
wase ukhuluma kuNathani, umphrofethi, watsi: “Buka la, mine ngihleti kahle esigodlweni lesakhiwe ngemisedari, kodvwa libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu lihleti ethendeni.”

3Nathani wayiphendvula inkhosi, watsi: “Loko lonako engcondvweni yakho, chubeka ukwente, ngobe Simakadze unawe.”

4Ngalobo busuku kwefika livi laSimakadze kuNathani, latsi: 5

7:5
1 Khr. 22:6
Isa. 66:1
“Hamba utjele inceku yami Davide, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Nguwe yini lofanele kungakhela indlu yekuhlala? 6
7:6
Eks. 26:1
1 Khos. 8:16
Mine angizange sengihlale endlini kusukela ngelilanga lengakhipha ngalo ema-Israyeli eveni laseGibhithe kuze kube ngulamuhla. Bengisolo ngihamba tindzawo ngetindzawo, nelithende lekuhlangana kunguyonandlu yami lengihlala kuyo. 7Yonkhe indzawo lapho bengihamba khona nema-Israyeli, ngase ngasho yini khona kumunye webaholi babo,Nome “kulesinye setive tabo” lengangibatfuma kutsi beluse sive sami ema-Israyeli, ngatsi: “Awukangakheli ngani indlu yekuhlala yemisedari?” ’

8

7:8
1 Sam. 16:11
2 Sam. 5:2
Hla. 78:70
“Manje-ke tjela inceku yami Davide, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: “Ngakutsatsa emadlelweni, ekulandzeleni imihlambi, kutsi utewuba ngumholi wesive sami, ema-Israyeli. 9Benginawe kuyo yonkhe indzawo lapho bewuhamba khona, ngibhubhise tonkhe titsa takho embikwakho. Manje ngitakwenta libito lakho libe likhulu njengemabito ebaholi labakhulu emhlabeni. 10
7:10
Eks. 15:17
Hla. 44:2
80:8
Sive sami, ema-Israyeli, ngitasentela indzawo lenhle, ngisihlanyele khona kuze sibe nelikhaya laso, singaphindzi sikhatsateke. Bantfu lababi bangeke baphindze basihluphe sive njengobe bebenta ekucaleni, 11njengobe benta seloku ngacala kubeka baholi“baholi” nome “tikhulu” nome “behluleli” etikwesive ami, ema-Israyeli. Ngitakupha nekuphumula kuto tonkhe titsa takho.

“ ‘ “Simakadze ukhipha livi kuwe lekutsi Simakadze yena matfupha utakwakhela wena indlu. 12

7:12
1 Khos. 8:19
Emalanga akho nase aphelile, sewulele kuboyihlomkhulu, ngiyawuvusa umliba wakho kutsi uhlale esihlalweni sakho sebukhosi, loyo loyawuphuma elukhalweni lwakho, ngiyakuwumisa umbuso wakhe. 13
7:13
1 Khos. 5:5
6:1
1 Khr. 28:6
Hla. 89:3
Nguye-ke longuyena ayawungakhela indlu, ayakhele Libito lami, ngiyakumisa sihlalo sebukhosi bembuso wakhe phakadze naphakadze. 14
7:14
1 Khr. 22:10
Hla. 89:26
Heb. 1:5
Semb. 21:7
Mine ngiyawuba nguyise wakhe, yena abe yindvodzana yami. Nakenta lokubi, ngiyakumjezisa ngeluswati lwemadvodza, nangemivimba leyentiwa boyise kubantfwana. 15
7:15
1 Sam. 15:26
Kodvwa lutsandvo lwami alusoze lwasuswa kuye, njengobe ngalususa kuSawula, lengamsusa embikwakho. 16Indlu yakho nembuso wakho kuyakuma embikwamiLetinye tincwadzi tekucala titsi “embikwakho” kuze kube phakadze. Sihlalo sakho sebukhosi siyakuhlala sisimile phakadze naphakadze.” ’ ”

17Nathani wawabika kuDavide onkhe lamavi aso sonkhe leso sembulo.

Umthandazo waDavide wekubonga

(1 Khr. 17:16-27)

18

7:18
Gen. 32:10
Inkhosi Davide yase iyahamba yayawungena ethendeni lebukhona baSimakadze, yafike yahlala phansi, yathandaza yatsi:

“Bengingubani mine, Nkhosi Simakadze? Yona indlu yeketfu beyiyini, kutsi ungangihola kuze kube ngumanje? 19Kwaba shangatsi konkhe loku bekungakeneli kuwe. Awu! Nkhosi, Simakadze! Manje sewukhulume ngisho nangelikusasa lendlu yenceku yakho. Kungabe kantsi lena nguyona ndlela lophatsa ngayo bantfu bakho yini, Nkhosi, Simakadze? 20

7:20
Hla. 139:1
Yini lenye lengashiwo nguDavide kuwe, ngobe uyayati inceku yakho, awu, Nkhosi Simakadze? 21Ngenca yelivi lakho nangekwentsandvo yakho, wente letintfo letinkhulu kangaka, wase utatisa inceku yakho.

22

7:22
Dut. 4:34-35
32:39
1 Sam. 2:2
Hla. 83:18
86:10
Isa. 44:6
45:21
Mak. 12:29,32
“Maye, wena umkhulu! Awu! Nkhosi, Simakadze! Kute lonjengawe, futsi kute Nkulunkulu ngaphandle kwakho, njengobe tsine sativela ngetindlebe tetfu. 23
7:23
Dut. 4:7,32
33:29
Hla. 147:19
Kona ngubani nje lonjengesive sakho, ema-Israyeli, sive lekukuphela kwaso emhlabeni Nkulunkulu lowaphuma wayakusikhulula kutsi sibe sive sakhe, atakhele libito lelikhulu, watakwenta timangaliso letinkhulu naletishacisako ngekudvungulula tive ngetive kanye nabonkulunkulu bato embikwesive sakho lowasikhulula eGibhithe? 24Umise sive sakho, ema-Israyeli, sibe sive lesingusona sisakho phakadze naphakadze, wena-ke Simakadze, sewaba nguNkulunkulu waso.

25“Manje-ke, Simakadze Nkulunkulu, sale usigcina setsembiso sakho losentile macondzana nenceku yakho kanye nendlu yayo. Yenta njengobe wetsembisile, 26kuze Libito lakho libe likhulu phakadze naphakadze. Ngaloko-ke bantfu bayakutsi: ‘Simakadze longuSomandla, unguNkulunkulu wema-Israyeli!’ Indlu yenceku yakho Davide iyakuma itinte embikwakho.

27“Awu, Simakadze longuSomandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, ukwembulile loku encekwini yakho, watsi: ‘Ngiyakwakhela indlu.’ Ngako inceku yakho ikhutsatekile kutsi inikele ngalomkhuleko kuwe. 28Awu, Nkhosi, Simakadze! Wena unguNkulunkulu! Emavi akho etsembekile, manje futsi sewunike inceku yakho lesetsembiso lesihle. 29Manje-ke, shangatsi kungakujabulisa kubusisa indlu yenceku yakho, kuze ichubeke njalo embikwakho, ngobe wena, Nkhosi Simakadze, sewukukhulumile. Ngesibusiso sakho indlu yenceku yakho iyawubusiseka phakadze naphakadze.”