Siswati 1996 (SWA96)
3

31

3:1
1 Sam. 13:14
25:23,28
Kulwa emkhatsini wendlu yakaSawula neyakaDavide kwachubeka sikhatsi lesidze. Davide wakhula wachubeka kuba nemandla, kantsi indlu yakaSawula yachubeka kuba butsakatsaka.

Emadvodzana aDavide

2

3:2
1 Sam. 25:43
1 Khr. 3:1
Emadvodzana Davide lawatalelwa eHebroni ngulawa:

Litubulo lakhe bekungu-Amnoni ku-Ahinowami waseJezreyeli.

3

3:3
1 Sam. 25:42
27:3
Yesibili bekunguKhileyabi, umsa wa-Abigayili, umfelokati waNabali waseKhameli. Yesitsatfu bekungu-Absalomu, umsa waMakha, indvodzakati yaThalmayi, inkhosi yaseGeshuri. 4Yesine bekungu-Adoniya, umsa waHagithi. Yesihlanu bekunguShefathiya, umsa wa-Abitali. 5Yesitfupha bekunguJithreyamu ku-Egla, umkakhe.

Bonkhe laba batalelwa Davide eHebroni.

Kutihlanganisa kwa-Abneri naDavide

6Ngesikhatsi semphi leyayisemkhatsini wendlu yakaSawula nendlu yakaDavide, Abneri yena abechubeka nekucinisa sikhundla sakhe endlini yaSawula.

7

3:7
2 Sam. 21:8
Sawula abenesingani, libito laso kunguRispha, indvodzakati ya-Aya. Ishboshethi wabuta Abneri, watsi: “Ulaleleni nesingani sababe?”

8Abneri watfukutsela wabilelana ngenca yalenkhulumo ya-Ishboshethi, waphendvula watsi: “Ucabanga kutsi mine ngikhonta Juda yini? Lamuhla loku mine ngihlonipha indlu yeyihlo, Sawula, nemndeni wakhe kanye nebangani bakhe. Angikaze ngikunikele esandleni saDavide. Noko manje sewungibeka licala macondzana nalomfati! 9Shangatsi Nkulunkulu angangiphatsa kabuhlungu mine Abneri, nangingamenteli Davide loko Simakadze lametsembisa kona ngesifungo, 10

3:10
Khu. 20:1
1 Sam. 3:20
esuse bukhosi endlini yaSawula, bese umisa Davide esihlalweni sebukhosi kutsi abuse etikwa-Israyeli naJuda, kusukela kaDani kuye kufike eBherisheba.”Kusho kutsi “kusukela enyakatfo kuze kuyewufika eningizimu” 11Ishboshethi akazange aphindze abe nesibindzi sekukhuluma lelinye livi ku-Abneri, ngobe abesamesaba.

12Abneri watfumela titfunywa takakhe kuDavide, tafike tatsi: “Labani lelive? Yenta nami sivumelwane, mine ngitakusita ekubuyiseni wonkhe Israyeli kutsi abe ngakuwe.”

13Davide watsi: “Kulungile, ngitasenta nawe sivumelwane. Kodvwa kunye lengikufuna kuwe: Ungeti lapha embikwami, nawungakaletsi Mikhali, indvodzakati yaSawula, nawuta kutangibona.” 14

3:14
1 Sam. 18:25
Davide watfumela titfunywa ku-Ishboshethi, umsa waSawula, wamtjela, watsi: “Letsa umkami Mikhali, lengamtsatsa ngekumkhokhela likhulu lemajwabu emaFilisti.”

15

3:15
1 Sam. 25:44
Ngako Ishboshethi wakhipha umlayeto kutsi atsatfwe endvodzeni yakhe Phaltiyeli,Nome “Phalti” umsa waLayishi. 16Lendvodza yakhe yahamba naye, ikhala emvakwakhe yonkhe indlela, kwaze kwaba nguseBhahurimu. Abneri wakhuluma kuyo watsi: “Ncandzeka, ubuyele ekhaya!” Yancandzeka-ke lendvodza.

17Abneri wakhuluma nebaholi baka-Israyeli, watsi: “Sesikhatsi lesidze seloku nifuna kubeka Davide kutsi abe yinkhosi yenu. 18Manje kwenteni loko! Ngobe Simakadze wetsembisa Davide watsi: ‘Ngenceku yami Davide ngiyakwephula sive sonkhe sema-Israyeli esandleni semaFilisti nasetandleni tato tonkhe titsa taso.’ ”

19

3:19
1 Khr. 12:29
Abneri waphindze wakhuluma yena cobo lwakhe kubakaBhenjamini. Wabe sewuya eHebroni kuyawutjela Davide konkhe Israyeli nendlu yakaBhenjamini lababekufuna.

20Ngesikhatsi Abneri, labehamba nalamadvodza langema-20, efika kuDavide eHebroni, Davide wamlungiselela lidzili yena kanye nalamadvodza labehamba nawo. 21Abneri wakhuluma kuDavide, watsi: “Ngicela kutsi ngihambe khona nyalo inkhosi yami ngiyihlanganisele Israyeli wonkhe, khona sitekwenta sivumelwane kanye nawe, nekutsi utewubusa etikwako konkhe lokufisako.” Ngako Davide wase uhambisa Abneri; wahamba ngekuthula.

Kubulawa kwa-Abneri

22Kwatsi kusenjalo, emabutfo aDavide anaJowabe efika aphuma ekuhlaseleni eta nemphango lenyenti. Kodvwa Abneri abesangekho kuDavide eHebroni, ngobe Davide abesamhambisile, naye wahamba ngekuthula. 23Watsi kube Jowabe nemabutfo onkhe labehambe nawo efike, watjelwa kutsi Abneri, umsa waNeri, abete enkhosini, nenkhosi yamhambisa ngekuthula.

24Ngako Jowabe wahamba waya enkhosini, wafike watsi: “Wenteni? Buka, Abneri ufike lapha. Umyekeleleni ahambe? Manje sewuhambile! 25Nawe uyamati Abneri, umsa waNeri; abetele kutakukuyenga nekubukisisa kuphuma nekungena kwakho, kuze atekuhlolisisa kahle konkhe lokwentekako.”

26Jowabe wesuka lapho watfumela titfunywa talandzela Abneri, tamncandza tambuyisa asasemtfonjeni waseSira. Kodvwa Davide abengakwati loko. 27

3:27
2 Sam. 2:23
20:10
1 Khos. 2:5
Watsi kube Abneri efike eHebroni, Jowabe wamdvonsela nganhlanye esangweni, kwaba shangatsi kukhona lafuna kutsi akukhulume ngasemasitseleni. Khona lapho, wabe sewumgwaza esiswini, wafa. Ngako Abneri wabulawelwa kutsi naye abebulale Asaheli, umnakaboJowabe.

28Emvakwaloko, watsi kube Davide eve ngaloku, watsi: “Mine nembuso wami embikwaSimakadze anginalo licala lengati ya-Abneri, umsa waNeri. 29

3:29
Lev. 15:2
1 Khos. 2:5,28
Shangatsi licala lengati yakhe lingaba setikwenhloko yaJowabe kanye nendlu yeyise! Shangatsi indlu yaJowabe ingete yahlala ingenaye umuntfu lonesilondza lesincincako nome lonalokusabulephelo, nome lohamba ngetimboko, nome lobulawa ngenkemba, nome loswele kudla.”

30Ngako boJowabe na-Abishayi bakhokha sibhongo ngekubulala Abneri, ngobe abebulele umnakabo Asaheli eGibeyoni.

Kungcwatjwa kwa-Abneri

31Davide wakhuluma kuJowabe nakubo bonkhe bantfu lababelapho, watsi: “Klebhulani timphahla tenu nembatse emasaka, nihambe nendlule embikwa-Abneri.” Davide, inkhosi, naye cobo lwakhe wahamba emvakweluhlaka lwemngcwabo wa-Abneri. 32Abneri bamngcwaba eHebroni, inkhosi yakhala yadzatimula ethuneni la-Abneri; nebantfu bonkhe bakhala.

33Inkhosi yahlabela sililo sa-Abneri, yatsi:

“Abneri bekufanele yini afe njengemuntfu losilima?

34Tinyawo takho betingakaboshwa,

netandla takho tingakankinkwa.

Uwele phansi wafa

njengemuntfu lobulewe tigelekece.”

Sive sonkhe saphindza samkhalela futsi.

35Base bayefika kutawucela Davide kutsi sale asadla kusesemini, kodvwa Davide watsatsa sifungo, watsi: “Shangatsi Nkulunkulu angangishaya ngife, nangingadla lilanga lisengakashoni!”

36Bonkhe bantfu bakubona loko bajabula; empeleni, konkhe lokwakwentiwa yinkhosi kwabajabulisa. 37Ngako ngalelo langa bonkhe bantfu nesive sonkhe sema-Israyeli sakwati kutsi inkhosi yayingazange ifake sandla ekubulaweni kwa-Abneri, umsa waNeri.

38Inkhosi yakhuluma kulamadvodza ayo, yatsi: “Utsi niyabona nje kutsi lamuhla kufe umbusi longumuntfu lomkhulu ka-Israyeli? 39

3:39
Hla. 62:12
125:5
Lamuhla mine nome sengigcotjiwe, kodvwa angikacini, lamadvodzana aSeruya atidlova. Shangatsi Simakadze angamkhokhisa lomubi ngetento takhe letimbi!”

4

Kubulawa kwa-Ishboshethi

41Watsi kube Ishboshethi, umsa waSawula, eve kutsi Abneri ufele eHebroni, wesaba kakhulu, sonkhe sive sema-Israyeli setfuka. 2

4:2
Josh. 18:25
Indvodzana yaSawula yayinemadvodza lamabili labebaholi betidlova tekuhlasela. Lomunye bekunguBhana, lomunye kunguRekhabi; babengemadvodzana eRimoni, umBherothi, wesive sakaBhenjamini. IBherothi itsatfwa njengencenye yakaBhenjamini, 3
4:3
Neh. 11:33
ngobe sive saseBherothi sabaleka saya kuyakwakha eGithayimu; seloku sahlala khona lapho njengebafokatana kuze kube ngulamuhla.

4

4:4
2 Sam. 9:3
1 Khr. 8:34
Jonathani, umsa waSawula, abenendvodzana leyayichwalile etinyaweni. Yayineminyaka lesihlanu, nakufika umbiko wekufa kwaSawula naJonathani eJezreyeli. Umzanyana wakhe wamtsatsa wammema, wabaleka naye; kodvwa watsi asabhudvuteliswa kubaleka, lendvodzana yawa, yabe seyiba sishosha. Libito layo bekunguMefiboshethi.

5BoRekhabi naBhana, emadvodzana aRimoni, umBherothi, bahamba baya endlini ya-Ishboshethi, befika emini selishisa, naye asecambalele kwasemini. 6Bangena ngekhatsi endlini, kwaba shangatsi bayawufuna kolo, bafike bamgwaza esiswini, wafa. BoRekhabi naBhana, umnakabo, besuka lapho babaleka.

7Babengene endlini ngesikhatsi asalele embhedzeni, ekamelweni lakhe lekulala. Batsi kube bamgwaze bambulale, base bancuma inhloko yakhe. Bayitsatsa bahamba nayo bonkhe busuku ngendlela yase-Arabha.Nome “ngendlela yeSihosha seJordane” 8Lenhloko ya-Ishboshethi bayimikisa kuDavide eHebroni, bafike kuye, batsi: “Nansi inhloko ya-Ishboshethi, umsa waSawula, sitsa sakho labetama kukubulala. Lamuhla Simakadze sewukhokhele inkhosi yami sibhongo kuSawula nentalelwane yakhe.”

9

4:9
1 Khos. 1:29
Davide waphendvula boRekhabi naBhana, umnakabo, emadvodzana aRimoni, umBherothi, watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze longikhulule kuko konkhe kuhlupheka, 10
4:10
2 Sam. 1:15
yatsi indvodza nayingitjela itsi: ‘Sawula ufile,’ yona icabanga kutsi ingiletsele tindzaba letimnandzi, ngayibamba ngayibulalela eSikilagi. Lowo kwaba ngumholo nemvuzo lengamnika wona ngaleto tindzaba takhe! 11Kubi kakhulu kanganani-ke kulabantfu lababi kangaka lababulele umuntfu longenacala, endlini yakhe atilalele embhedzeni wakhe. Mine ngitamkhiphela sibhongo kini ngekunibulala, nginitsanyele emhlabeni!”

12

4:12
2 Sam. 3:32
Ngako Davide wakhipha umlayeto wawucondzisa kulamadvodza akakhe, ababulala. Bajuba tandla tabo netinyawo tabo, tidvumbu tabo batilengisa ngasesitibeni saseHebroni. Kodvwa batsatsa inhloko ya-Ishboshethi bayingcwaba ethuneni la-Abneri, eHebroni.

5

Kubekwa kwaDavide kuba yinkosi yaka-Israyeli nakaJuda

(1 Khr. 11:1-9; 14:1-7)

51

5:1
1 Khr. 11:1
Tonkhe tive tema-Israyeli teta kuDavide eHebroni, tafike tatsi: “Tsine siyinyama yakho nengati yakho. 2
5:2
1 Sam. 25:30
2 Sam. 7:8
Hla. 78:71
Kadzeni, ngesikhatsi Sawula aseyinkhosi etikwetfu, nguwe lowawuhola sive sema-Israyeli nasiyekulwa etimphini. Simakadze wakhuluma kuwe, watsi: ‘Wena utawuba ngumelusi wesive sami ema-Israyeli, ube ngumbusi waso.’ ”

3

5:3
1 Sam. 16:13
2 Sam. 2:4
1 Khr. 12:23
Batsi kube befike bonkhe baholi bema-Israyeli enkhosini Davide eHebroni, inkhosi yenta nabo sivumelwane eHebroni embikwaSimakadze; base bagcoba Davide kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli.

4

5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 29:27
Davide abeneminyaka lengema-30, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusa iminyaka lengema-40. 5
5:5
2 Sam. 2:11
1 Khr. 3:4
EHebroni wabusa Juda iminyaka lesikhombisa netinyanga letisitfupha, kwatsi eJerusalema wabusa Israyeli naJuda iminyaka lengema-33.

6

5:6
Josh. 15:63
Khu. 1:21
Inkhosi nemadvodza ayo yahloma yashuca kuyawuhlasela emaJebhusi labehlala eJerusalema. EmaJebhusi akhuluma kuDavide, atsi: “Ungeke ungenise lapha; ngisho imphumphutse nesishosha imbala, singamane sikuchilite nje wena.” Bacabanga batsi: “Davide angeke angene lapha ngekhatsi.” 7Noko, Davide wayitfumba inqaba yaseSiyoni, lidolobha laDavide.

8Ngalelo langa Davide wakhuluma, watsi: “Lowo lotawuncoba emaJebhusi kufanele asebentise imihubhe yemanti, khona atewufikela ‘kulabatishosha nalabatimphuphutse,’ labatitsa taDavide.”Nome “labatondvwa nguDavide” Ngiko nje batsi: “ ‘Timphumphutse netishosha’ tingeke tingene endlini.”

9Davide watsi kube ayitfumbe lenqaba, wabe sewuhlala kuyo, wayetsa libito watsi Lidolobha laDavide. Wakha lidolobha ndzawo tonkhe kuyitungeleta, kusukela kulendzawo leyayigcwalisiwe“kulendzawo leyayigcwalisiwe” nome “eMilo” nome “etibebesini” ngasemphumalanga neligcuma. 10

5:10
2 Sam. 3:1
Wachubeka waba nemandla kakhulu, ngobe Simakadze Nkulunkulu longuSomandla abenaye.

11

5:11
1 Khr. 14:1
Hiramu, inkhosi yaseThire, watfumela titfunywa kuDavide, kanye netingodvo temsedari, nebabati kanye nebacoti bematje, bafike bakha sigodlo saDavide. 12Davide abati kutsi Simakadze sewumbeke kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli, waphakamisa umbuso wakhe ngenca yesive sema-Israyeli.

13

5:13
1 Khr. 3:9
Watsi kube esuke eHebroni, Davide watsatsa labanye bafati, waba netingani letinye nasaseJerusalema, watalelwa emadvodzana nemadvodzakati lamanyenti. 14
5:14
1 Khr. 3:5
Lawa-ke ngemabito ebantfwana labatalelwa eJerusalema: boShamuwa, naShobabi, naNathani, naSolomoni, 15naJibhari, na-Elishuwa, naNefegi, naJafiya, 16na-Elishama, na-Eliyada, na-Elifeleti.

Kuncotjwa kwemaFilisti

(1 Khr. 14:8-17)

17Atsi kube emaFilisti eve kutsi Davide sewugcotjwe kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli, esusa lomkhulu umkhankhaso wekuyakumfuna, kodvwa Davide weva ngaloko, wabe sewuyehla uya enqabeni. 18EmaFilisti abesafike asabalala naso sonkhe leso Sigodzi semaRefa. 19

5:19
1 Sam. 23:2
30:7
Ngako Davide wabuta kuSimakadze, watsi: “Kufanele yini ngihambe kuyawuhlasela lamaFilisti? Utawanikela yini esandleni sami?”

Simakadze wamphendvula watsi: “Yebo, hamba, ngobe nakanjani emaFilisti ngitawanikela esandleni sakho.”

20

5:20
Isa. 28:21
Ngako Davide wahamba waya eBhali Pherasimu, wafike walwa nawo, wawehlula. Wakhuluma watsi: “Simakadze utibhidlite watehlula titsa tami embikwami, watikhukhula njengekukhukhula kwazamcolo.” Ngako leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiBhali Pherasimu.“Bhali Pherasimu” kusho kutsi “inkhosi lekhukhulako” 21EmaFilisti abaleka ashiya tithico tawo khona lapho, boDavide nemadvodza akakhe batitsatsela bahamba nato.

22Aphindza futsi emaFilisti enyuka asabalala naso sonkhe leso Sigodzi semaRefa. 23Ngako Davide wabuta kuSimakadze, lowaphendvula watsi: “Ungenyukeli lapho, kodvwa tungeleta ngemuva kwawo, bese uwahlasela ngembili kwetihlahla tebhalisamu. 24Utawutsi ungeva tigi tekushuca kwawo lena enhla nato letihlahla tebhalisamu, usheshise ushakutele, ngobe loko kutawube kusho kutsi Simakadze sewuhambe embili kuyawubulala emabutfo emaFilisti.” 25Ngako Davide wenta loko Simakadze labemyale ngako kutsi akwente, emaFilisti wawabulala yonkhe indlela kusukela eGibeyoniNgesiHebheru “eGeba” kuze kufike eGezeri.