Siswati 1996 (SWA96)
23

Emavi aDavide ekugcina

231Lawa ngemavi ekugcina enkhosi Davide:

“Inkhulumo yaDavide, umsa waJese,

inkhulumo yalowo lowaphakanyiswa

nguLosetikwako Konkhe.“lowaphakanyiswa nguLosetikwako Konkhe” nome “lowaphakanyiselwa etulu”

Ungumuntfu lowagcotjwa nguNkulunkulu waJakobe,

umhlabeleli wetingoma“wetingoma” nome “lotsandziwe” ka-Israyeli.

2

23:2
Mat. 22:43
Imis. 1:16
“Moya waSimakadze wakhuluma ngami.

Livi lakhe labaselulwimini lwami.

3Nkulunkulu wema-Israyeli wakhuluma,

Lidvwala laka-Israyeli latsi kimi:

‘Nangabe umuntfu ahola sive ngekulunga,

asibuse ngekwesaba Nkulunkulu,

4

23:4
Josh. 22:28
Hla. 97:11
ufanana nekukhanya kwekusa

nakuphuma lilanga,

lakute khona emafu;

unjengekukhanya emvakwemvula

lokumilisa tjani emhlabatsini.’

5

23:5
2 Sam. 7:12
“Indlu yami ayikalungi yini kuNkulunkulu?

Akenti nami yini sivumelwane saphakadze naphakadze,

lesihlelwe kahle savikeleka macala onkhana?

Akayikuphumelelisa yini kusindziswa kwami,

anginike konkhe lengikufisako?

6Kodvwa bonkhe lababi

bayawulahlwa njengemanyeva,

wona angabutfwa ngesandla.

7Wonkhe lotsintsa emanyeva

usebentisa ludlawu lwensimbi,

nome siphandla sesikhali;

ashiselwa khona lapho alahlelwe khona.”

Tingwazi takaDavide teludvumo

(1 Khr. 11:10-41)

8

23:8
1 Khr. 11:10
Lawa-ke ngemabito etingwazi takaDavide letatidvumile: wekucala kwakunguJoshebi Bashebethi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ishboshethi” nome “Eshbhali” umThakhemoni,Kungahle kube ngulenye indlela yekubhala “umHakhamoni” abeyindvuna yaLabatsatfu. Yena-ke wagwaza ngesikhali sakhe“ngesikhali sakhe” siHebheru asicondzakali emadvodza labengema-800, wawabulalaLomusho ngesiHebheru utsi “Bekungu-Adino, um-Esni, labebulala emadvodza labengema-800” onkhe emphini yinye.

9

23:9
1 Khr. 27:4
Wesibili kwakungu-Eleyazare, umsa waDodo, welusendvo lwaka-Ahohi. Yena abengulomunye waletingwazi letintsatfu. Ngalelinye lilanga yena naDavide bake besukela emaFilisti labebutsanele imphi. Ema-Israyeli onkhe abaleka, 10kodvwa yena wema endzaweni yakhe walwa nemaFilisti, sandla sakhe saze somelela enkembeni yakhe, sesigongobele singaseluleki. Simakadze wancoba imphi lenkhulu ngalelo langa. Yatsi kube imphi iphele, ema-Israyeli abuya eta lapho bekuna-Eleyazare khona, atewuphanga tikhali kuletidvumbu.

11Wesitsatsu bekunguShama, umsa wa-Age, waseHarari. EmaFilisti abebutsene eLehi, lapho bekunensimi yemalentili khona. Emabutfo ema-Israyeli awabalekela emaFilisti, 12kodvwa Shama yena wema endzaweni yakhe ekhatsi nekhatsi nensimi, wayivikela, wabulala lamaFilisti. Simakadze wancoba imphi lenkhulu ngalelo langa.

13

23:13
1 Sam. 22:1
2 Sam. 5:18
Ngesikhatsi sanakuvunwako tingwazi letintsatfu kuleti letatingema-30 tehlela kuDavide ngasemgedzeni wase-Adulamu, incumbi yemaFilisti isakambe eSigodzini semaRefa. 14Ngaleso sikhatsi Davide abesekhatsi enqabeni, kantsi libutfo lemaFilisti lona laliseBhetlehema. 15Davide wativela asomile, wase utsi: “Awu! Kube mane kungaba khona loyangikhelela emanti ekunatsa; ngomele emanti asemtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema!” 16Ngako letingwazi letintsatfu tesuka lapho tabhidla ticheme temabutfo emaFilisti ngenkhani taphumela ngale, taze tefika emtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema, takha emanti, tabuya nawo kuDavide. Kodvwa Davide wala kuwanatsa lamanti, esikhundleni saloko wawatfululela phansi embikwaSimakadze. 17Davide watsi: “Awu, Simakadze! Akube khashane nami kutsi ngiwanatse lamanti. Kimi kungabe kufanana nekunatsa ingati yalamadvodza latilahle ematsambo ngemphilo yawo.” Ngako Davide akazange awanatse.

Nguleto-ke tento taletingwazi letintsatfu.

18Abishayi, umnakaboJowabe, umsa waSeruya, abengumholi walaba labangema-30.“labangema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” Wagwaza ngesikhali sakhe, alwa nemadvodza langema-300 wawabulala onkhe, waze wadvuma kakhulu njengaletingwazi letingema-30. 19Abishayi abengulodvume kakhulu kuletingwazi letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” waze wabekwa waba yindvuna yato, lite nome yena abengakabalwa nalaba Labatsatfu.

20Bhenaya, umsa waJehoyada, waseKhabsiyeli, naye abengulomunye wetingwazi letatatiwa. Wenta tigemegeme letinyenti naye, njengekubulala kwakhe tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi. Wake wehlela phansi emgodzini ngalelinye lilanga kunangcocwane, wafike wabulala libhubesi. 21Wabulala sichwaga lesikhulu saseGibhithe lesasihlome ngesikhali, sisibambe ngesandla, Bhenaya yena wasisukela aphetse simunya. Wahlutfula lesikhali esandleni salomGibhithe, wambulala ngaso lesikhali sakhe. 22Lobo-ke kwaba buchawe baBhenaya, umsa waJehoyada. Naye wadvuma njengalaba Labatsatfu labebatiwa kakhulu. 23Abehlonishwa kakhulu kunato tonkhe letingwazi letatingema-30, kodvwa yena akabalwanga kanye nalaba Labatsatfu. Davide wamenta indvuna yaleti letatisingatsa yena.

24

23:24
1 Khr. 27:7
Kuletingwazi letatingema-30 kwakunalaba:

Asaheli, umnakaboJowabe,

na-Eli Hanani, umsa waDodo, waseBhetlehema,

25naboShama na-Elika baseHarodi,

26

23:26
1 Khr. 27:9
naHelesi waseBhethi Phelethi,

na-Ira, umsa wa-Ikheshi, waseThekhowa,

27na-Abiyezeri wase-Anathothi,

naSibhekhayi“Sibhekhayi” siHebheru sitsi “Mebunayi” waseHusha,

28

23:28
1 Khr. 27:13
naSalmoni wase-Ahoha,

naMaharayi waseNethofa,

29naHeledi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Helebi” umsa waBhana, waseNethofa,

na-Ithayi, umsa waRibayi, waseGibeya kulakaBhenjamini,

30

23:30
1 Khr. 27:14
naBhenaya wasePhirathoni,

naHidayiLetinye tincwadzi tekucala titsi “Hurayi” wasetihosheni taseGashi,

31na-Abiyalboni wase-Abha,

na-Azmavethi waseBhahurimu,

32na-Eliyaba waseShalbimu,

nemadvodzana aJasheni,

naJonathani, 33umsa waShama,“umsa waShama” siHebheru sitsi “naShama” waseHarari,

na-Ahiyamu, umsa waSharari,Letinye tincwadzi titsi: “Sakhari” waseHarari,

34

23:34
2 Sam. 15:12
na-Elifeleti, umsa wa-Ahasbayi,

waseMakha,

na-Eliyamu, umsa wa-Ahithofeli, waseGilo,

35na-HesroLetinye tincwadzi titsi: “Hesrayi” waseKhameli,

na-Pharayi wase-Arabu,

36na-Igali, umsa waNathani,

waseSobha,

lotalwa nguHagri,“lotalwa nguHagri” siHebheru sitsi “Bani Hagadi” lokusho kutsi “Bani wakaGadi” nome “umsa wemGadi”

37naSeleki, um-Amoni, naNaharayi

waseBherothi,

labeludzibi lwaJowabe, umsa waSeruya,

38na-Ira waseJetheri,

naGarebi waseJetheri,

39

23:39
2 Sam. 11:3,6
na-Uriya, umHethi.

Babe ngema-37 sebabonkhe.

24

Davide wenta lubalo

(1 Khr. 21:1-17)

241

24:1
1 Khr. 21:1
Lulaka lwaSimakadze lwasivutsela sive sema-Israyeli, wachukuluta Davide kutsi abavukele, watsi: “Hamba uyewubala bonkhe baka-Israyeli nebakaJuda.”

2

24:2
Eks. 30:12
Khu. 20:1
Ngako inkhosi Davide yatjela Jowabe netindvuna“Jowabe netindvuna” siHebheru sitsi “Jowabe, indvuna” temabutfo akhe, yatsi: “Hambani niye kuto tonkhe tive tema-Israyeli, kusukela kaDani kuze kuyewufika eBherisheba, nibhalise bonkhe bantfu, kuze ngati kutsi bangaki.”

3Kodvwa Jowabe wayiphendvula inkhosi, watsi: “Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wakho angawandzisa lamabutfo awaphindze kalikhulu, shangatsi futsi nemehlo enkhosi yami, inkhosi, angakubona loko. Kodvwa ngempela inkhosi yami, inkhosi, ifunelani kwenta intfo lenje?”

4Noko livi lenkhosi lamehlulekisa Jowabe kanye naletindvuna takhe. Ngako besuka enkhosini bayawubhalisa onkhe emadvodza emphi aka-Israyeli.

5

24:5
Dut. 2:36
Josh. 13:16
Batsi nase bangesheya kwemfula iJordane, base bemisa eceleni kwe-Aroyeri ngaseningizimu yelidolobha esihosheni, bahamba bengca eGadi, bendlulela naseJazeri. 6Baya nakaGileyadi, nasesifundzeni saseThathimu Hodishi bachubekela kaDani Jani, bajika base bacondza eSidoni. 7Base baya ngasenqabeni yaseThire nakuwo onkhe emadolobha emaHivi, newemaKhenani. Ekugcineni base baya eBherisheba, eningizimu nelive lakaJuda.

8Kwatsi sebalidzabule lonkhe lelo live, base babuyela emuva eJerusalema, emvakwetinyanga letiyimfica nemalanga langema-20.

9

24:9
1 Khr. 27:24
Jowabe wabikela inkhosi linani lemadvodza emphi labalwa: Ka-Israyeli abeti-800 000, imiswahla yodvwa yemadvodza leyayingabamba inkemba; kaJuda khona abeti-500 000.

10

24:10
2 Sam. 12:13
Kodvwa, emvakwekube Davide asalwentile lubalo, nembeza wakhe wacala kumehlulela, wakhuluma kuSimakadze watsi: “Ngonile kakhulu ngaloku lengikwentile. Manje! Awu! Simakadze! Ngiyakuncenga, susa licala lenceku yakho. Vele, ngente intfo lebulima kakhulu.”

11

24:11
1 Sam. 9:9
22:5
Davide watsi asengakavuki nakuvuka ngakusasa ekuseni, livi laSimakadze labeselifikile kuGadi, umphrofethi, umboniswa waDavide, latsi: 12“Hamba utjele Davide utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Ngikunika tintfo letintsatfu lokumele ukhetse kuto. Khetsa kunye kwato ngitekujezisa ngako.” ’ ”

13

24:13
Jer. 29:17
Hez. 6:11
Ngako Gadi wahamba waya kuDavide, wamtjela konkhe lobekushiwo nguSimakadze, wase uyambuta watsi: “Ngukuphi-ke lokukhetsako: Kutsi kube nendlala lenkhulu eveni lakho iminyaka lemitsatfu,SiHebheru sitsi “lesikhombisa” nome kuphele tinyanga letintsatfu solomane ubaleka ugijinyiswa titsa takho, nome emalanga lamatsatfu uhlaselwe sifo lesingujubajece eveni lakho? Manje-ke, cabangisisa kutsi ngitawufike ngitsini kulona longitfumile.”

14Davide watsi kuGadi: “Ngiselusizini lolukhulu asimane siwele etandleni taSimakadze, ngobe umusa wakhe mkhulu, kodvwa ungavumi siwele etandleni tebantfu.”

15Ngako Simakadze watfumela sifo lesingujubajece esiveni sema-Israyeli, lesacala ekuseni ngalelo langa, kwaze kwaphela leso sikhatsi labesimisile. Bantfu labafa kusukela kaDani kuze kuyewufika eBherisheba baba ti-70 000. 16

24:16
Eks. 12:23
Kwatsi nje ingilosi yaSimakadze nayelula sandla sayo seyitawubhubhisa iJerusalema, Simakadze wadzabuka, nakabona lobusacasaca bekufa kwesive sakhe, wase ukhuluma kulengilosi yakhe leyayibulala labantfu, watsi: “Sekwenele! Susa sandla sakho!” Ngaleso sikhatsi lengilosi yaSimakadze yase ime ebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna, umJebhusi.

17

24:17
Num. 16:22
Davide watsi nakabona lengilosi leyayigawula labantfu, wakhuluma kuSimakadze watsi: “Ngimi lowonile, ngenta lokubi. Kodvwa laba batimvu nje. Bona-ke boneni? Sandla sakho asehlele etikwami ngedvwa kanye nasetikwendlu yami, kuphela.”

Davide wakha lilati

(1 Khr. 21:18-27)

18Ngalelo langa Gadi waya kuDavide, wafike watsi: “Khuphuka uyekwakhela Simakadze lilati lena ebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna, umJebhusi.” 19Davide wakhuphuka, njengobe Simakadze abesamtjelile ngaGadi. 20Arawuna watsi nakaphakamisa emehlo wabona kuta inkhosi, Davide, kanye netindvuna tayo, kuye, waphuma wayawukhotsamisa inhloko yakhe embikwayo, buso bakhe bubheke phansi.

21Arawuna watsi: “Nkhosi! Inkhosi yami iteleni encekwini yayo?”

Davide waphendvula watsi: “Kutawutsenga libala lakho lekubhulela kolo, kuze ngitekwakha khona lilati laSimakadze, khona kutewuncamuka lesifo lesibulala sive.”

22Arawuna wakhuluma kuDavide, watsi: “Nkhosi! Inkhosi yami ayitsatse nome yini leyitsandzako, iyinikele kuSimakadze. Nati tinkhabi tekwenta umnikelo wekushiswa, nati netihliphi tekubhula nemajoko etinkhabi kutsi abe tinkhuni. 23Awu! Nkhosi: Konkhe loku Arawuna ukunika inkhosi.” Arawuna wachubeka watsi: “Shangatsi Simakadze, Nkulunkulu wakho, angakwemukela.”

24Kodvwa inkhosi, Davide, yaphendvula Arawuna, yatsi: “Cha! Ngitakukhokhela ngaloku. Ngingeke ngente umhlatjelo kuSimakadze Nkulunkulu wami, umnikelo wekushiswa lengingakawukhokheli lutfo.”

Ngako Davide watsenga libala lekubhulela kolo naletinkhabi, wakukhokhela ngetinhlavu tesiliva letatingaba ngema-50. 25

24:25
1 Khr. 22:1
2 Khr. 3:1
Davide wase wakha lilati kuSimakadze khona lapho, wenta iminikelo yekushiswa neyebudlelwane.“yebudlelwane” nome “yekuthula” Simakadze wase uyawuva umthandazo lowawentelwa lelo live, lesifo lesase sicedze sive sema-Israyeli sancamuka.